Dátum: 2020-03-09

Az Intézmény jelenlegi formájában 1997. január 01. napjától működik Makó Város Önkormányzatának fenntartásában. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói Egyesített Népjóléti Intézményen keresztül biztosítja mindazokat a személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátásokat, gyermekvédelmi alapellátásokat, valamint egészségügyi alapellátásokat, amelyeket az Szt, a Gyvt., és az Eü. törvények kötelezővé tesznek. A Makói ENI integrált intézményként magába…

Részletek

Dátum: 2020-03-02

A Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény kialakulása, a korábban önálló székhely és az egyes telephelyek állami fenntartásba kerülésének története: 2013. január 1. napjától állami fenntartásba került a korábban Felső-Kiskunsági és Duna-melléki Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett tassi fogyatékos személyek otthona. 2016. szeptember 1. napjától megvalósult integráció keretében létrejött a Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális…

Részletek

Dátum: 2020-03-02

Támogató szolgálat célja, hogy Tatabánya Megyei Jogú Városban, a fogyatékossági támogatásra, vakjáradékra, valamely betegség, vagy állapot miatt magasabb összegű családi pótlékra jogosult személyeknek professzionális módon személyes gondoskodást, szállítást nyújtó szolgáltatást végezzenek annak érdekében, hogy a hozzájuk fordulók az elérhető legmagasabb fokú önálló életet élhessenek a saját lakókörnyezeten belül és kívül nyújtott támogatói tevékenységükkel. A szolgálat…

Részletek

Dátum: 2020-03-02

A szolgálatot 2007.január 1-étől a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás működteti. Kiemelt feladata a nehéz helyzetben lévő családok támogatása, a gyermekvédelmi hálózatba került gyermekek és családok gondozása, védelme. A szolgálat hatáskörébe tartozó települések: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny.  

Részletek

Dátum: 2020-02-18

Partnerszervezet tevékenységi köre és kapcsolódása a Montázs projekttel: Család-és gyermekjóléti Központ a saját látókörében lévő, fogyatékosságügyben érintett ügyfeleket delegálja a tanácsadásba. Segíti a szolgáltatás népszerűsítésében a tanácsadót, melynek elősegítése érdekében információval látja el a járás ellátórendszerével kapcsolatban.

Részletek

Dátum: 2020-02-13

2008-ban a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás a kistérség településein működő szociális ellátások egy intézménybe integrálásával hozta létre a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot. 2016. januárjában a Család és Gyermekjóléti Központ létrehozásával az integrált intézmény neve Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ lett. Az elmúlt években végzett folyamatos munkájukkal tették intézményüket a szociális és…

Részletek

Dátum: 2020-02-13

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ az alapszolgáltatások szakmai egységen belül biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szociális szolgáltatásokat: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás – idősek klubjai, nappali ellátás – fogyatékos személyek ellátása.  A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam, valamint a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben…

Részletek

Dátum: 2020-02-12

A támogató szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Részletek

Dátum: 2020-02-11

A Szociális Ágazati Portál Intézménykereső felületén a Szolgáltatói Nyilvántartásban szereplő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások körében kereshet megadott szempontok alapján. A Szolgáltatói Nyilvántartás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Sznyr.) rendelkezései szerinti hatósági nyilvántartás, mely a jogszabályi előírásokat teljesítő szolgáltatók, intézmények…

Részletek

Dátum: 2020-01-28

Az Otthon Segítünk Alapítvány központja Budapest, ahol kuratóriuma, igazgatósága és titkársága dolgozik. Ez az országos központ biztosítja a szakmai hátteret, végzi az adminisztrációt, forráskutatást, kapcsolatot tart a médiával, és – persze nem utolsó sorban – felkészíti a szervezőket, és rendszeres szupervíziót, tanácsadást, továbbképzést tart a közösséggé formálódó szervezőknek. Az ő munkájuk alapozza meg azt a…

Részletek

Dátum: 2020-01-28

Az Intézmény a fogyatékkal élő személyek ellátását végzi, támogató szolgáltatást és lakóotthoni elhelyezést biztosítva számukra. A támogató szolgáltatást keretén belül személyi segítést és szállítást biztosítanak az azt igénylőknek. A 2009-től működő lakóotthon 12 fő halmozottan sérült, fiatal felnőttnek nyújt családias jellegű tartós bentlakásos ellátást ápoló-gondozó célú lakóotthonként. A lakóotthonban élő fiatalok hétköznap délelőttönként szocioterápiás foglalkozásokon…

Részletek

Dátum: 2019-12-09

A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ olyan integrált szociális intézmény, amely egy szervezetbe foglalja a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat, valamint a gyermekvédelmi alapellátások önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatait.  

Részletek

Dátum: 2019-10-15

A GTX KFT. 1994-ben alakult meg azzal a céllal, hogy megváltozott munkaképességű embereknek teremt munkahelyet. Tevékenységi körei: ipari bérmunka – kézi összeszerelés munkakörben áramelosztó kismegszakítókat szerelnek össze, mezőgazdaság – szőlő vadalany törzstelepek művelése, szőlőoltványok előállítása. A dolgozók felvételénél maximálisan figyelembe veszik azt, hogy egészségi állapota miatt mely területen tud munkát végezni. A kézi összeszerelés kézügyességet,…

Részletek

Dátum: 2019-10-11

A Szenvedélybetegek közösségi ellátásával fontos céljuk a szerhasználat (alkohol, kábítószer stb.) vagy valamilyen viselkedési addikció (társfüggőség, szerencsejáték-függőség, munkalkoholizmus, étkezési problémák stb.) okozta problémák korai felismerése, valamint ezek kezelése. Céljuk, hogy klienseiket végigkísérik a gyógyulási folyamatban, segítik számukra a testi függőségen túl a lelki függőségüket is kezelni. A közösségi ellátás igénybevétele együttműködési megállapodás alapján történik. Közösen gondozási tervet készítenek, célt (célokat) tűznek…

Részletek

Dátum: 2019-10-10

A Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátást egy szervezeti keretben történő megszervezésével működő intergált intézmény. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás (család-és gyermekjóléti központ, család és gyermekjóléti szolgálat) mellett, házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, idősek, demens betegek nappali ellátását biztosítja az intézmény. Szakmai egységek: Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Központ Idősek Klubja

Részletek

Dátum: 2019-10-10

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI), mint integrált szociális intézményén, az intézmény komplexitásának megfelelően, egymásnak mellérendelten, a szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat, átmeneti elhelyezést nyújtó szakosított ellátást, illetve gyermekjóléti alapellátásokat biztosít. Ezek célja és elsődleges feladata, hogy segítséget és támogatást nyújtsanak az ellátottak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartása, továbbá…

Részletek

Dátum: 2019-08-30

A Magyar Vöröskereszt 1881-ben jött létre. Megalakulását a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 1882. évben ismerte el. A Magyar Vöröskereszt 1921-től tagja a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének. Hajdú-Bihar megye az ország negyedik legnagyobb megyéje, amelynek területe 6211 km2, 82 települése és 537 268 lakosa van. Minden országnak, megyének, településnek és szervezetnek sajátos történelmi múltja van,…

Részletek

Dátum: 2019-08-29

Az Alapítvány 2015 szeptemberében kezdte meg működését, ekkor kapcsolódott Jászberény Városi Önkormányzat TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú „A jászberényi Faiskolai utcai szegregátum komplex telepprogramja” c. projektjéhez. A projekt zárását követően a létrehozott tanoda fenntartását és a közösségi ház működtetését is vállalták, céljuk, hogy a jövőben kibővítsék a szolgáltatásaikat igénybe vevők körét, valamint 30 főre növeljék a tanodába járó…

Részletek

Dátum: 2019-08-29

Szervezet tevékenységi köre: Családsegítő szolgáltatás, Család és gyermekjóléti központ, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás és fogyatékosok nappali intézménye működik. Az épület komplex, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítés követelményeinek megfelelően valósult meg.

Részletek

Dátum: 2019-08-29

Az Intézmény négy szakmai igazgatóság keretében a következő szolgáltatásokat nyújtja: idősek otthona, házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek klubja, időskorúak gondozóháza, támogató szolgálat, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi és nappali ellátás, bölcsődei ellátás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ, gyermekek és családok átmeneti otthona. Szervezeti egységek: Gyermekek Napközbeni Ellátása Bölcsőde Igazgatóság Célcsoport Specifikus Szociális Ellátások…

Részletek