Dátum: 2019-10-10

A Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátást egy szervezeti keretben történő megszervezésével működő intergált intézmény. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás (család-és gyermekjóléti központ, család és gyermekjóléti szolgálat) mellett, házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, idősek, demens betegek nappali ellátását biztosítja az intézmény. Szakmai egységek: Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Központ Idősek Klubja

Részletek

Dátum: 2019-10-10

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI), mint integrált szociális intézményén, az intézmény komplexitásának megfelelően, egymásnak mellérendelten, a szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat, átmeneti elhelyezést nyújtó szakosított ellátást, illetve gyermekjóléti alapellátásokat biztosít. Ezek célja és elsődleges feladata, hogy segítséget és támogatást nyújtsanak az ellátottak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartása, továbbá…

Részletek

Dátum: 2019-08-30

A Magyar Vöröskereszt 1881-ben jött létre. Megalakulását a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 1882. évben ismerte el. A Magyar Vöröskereszt 1921-től tagja a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének. Hajdú-Bihar megye az ország negyedik legnagyobb megyéje, amelynek területe 6211 km2, 82 települése és 537 268 lakosa van. Minden országnak, megyének, településnek és szervezetnek sajátos történelmi múltja van,…

Részletek

Dátum: 2019-08-29

Az Alapítvány 2015 szeptemberében kezdte meg működését, ekkor kapcsolódott Jászberény Városi Önkormányzat TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú „A jászberényi Faiskolai utcai szegregátum komplex telepprogramja” c. projektjéhez. A projekt zárását követően a létrehozott tanoda fenntartását és a közösségi ház működtetését is vállalták, céljuk, hogy a jövőben kibővítsék a szolgáltatásaikat igénybe vevők körét, valamint 30 főre növeljék a tanodába járó…

Részletek

Dátum: 2019-08-29

Szervezet tevékenységi köre: Családsegítő szolgáltatás, Család és gyermekjóléti központ, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás és fogyatékosok nappali intézménye működik. Az épület komplex, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítés követelményeinek megfelelően valósult meg.

Részletek

Dátum: 2019-08-29

Az Intézmény négy szakmai igazgatóság keretében a következő szolgáltatásokat nyújtja: idősek otthona, házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek klubja, időskorúak gondozóháza, támogató szolgálat, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi és nappali ellátás, bölcsődei ellátás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ, gyermekek és családok átmeneti otthona. Szervezeti egységek: Gyermekek Napközbeni Ellátása Bölcsőde Igazgatóság Célcsoport Specifikus Szociális Ellátások…

Részletek

Dátum: 2019-08-28

2015. február 01-én nyitotta meg kapuit a Sorsok Háza Szociális Intézmény. Pszichiátriai betegek nappali ellátását kezdték meg biztosítani Kiskőrösön, Kalocsán, Kiskunhalason és Kiskunfélegyházán. Rövid időn belül felismerték az igényeket, mely további szolgáltatásfejlesztésként realizálódott. Szenvedélybetegek nappali ellátásával egészítették ki a tevékenységüket 2016 első felében Kiskőrösön, Kalocsán és Kiskunhalason 2016 szeptemberében még 5 telephellyel bővült a szervezet. Baján,…

Részletek

Dátum: 2019-07-18

A Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. 2004. évben alakult, civil szervezeti kezdeményezés eredményeként. A Kft. a Csongrád megyei Homokháti Kistérségben élő – elsősorban hátrányos helyzetű -egyének, családok és közösségek élet-esélyének, életfeltételeinek elősegítése érdekében humán, mentálhigiénés, képzési, foglalkoztatási, valamint szociális jellegű szolgáltatásokat működtet. Családi, foglalkoztatási, tudásformáló és közösségépítő szolgáltatásokat nyújt a Kft. a mórahalmi…

Részletek

Dátum: 2019-07-18

A Szegedi Görögkatolikus Egyházközség Szent Rozália Szolgálata házi segítségnyújtást nyújt Szeged lakosságának! A házi segítségnyújtás keretében szeretnénk segíteni Önnek abban, hogy önálló életvitelét fenn tudja tartani otthonában. Ennek érdekében Önt a gondozó az otthonában keresi fel a hét minden munkanapján. Szolgáltatások: az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása (szakápolást nem tudnak nyújtani), személyes…

Részletek

Dátum: 2019-07-18

A hit védelme és a szegények szolgálata Több mint kilencszáz éve ez minden Máltai szervezet jelmondata a világon. Világos cél, világos feladat. Az alapító atyák más korban biztosan mást értettek a hit védelmén, mint amit ma gondolunk küldetésünkrõl, és a szegények istápolása is bizonyosan más tartalommal bírt akkoriban. Tevékenységeik Munkatársaik az életkor, valamint a fogyatékosság…

Részletek

Dátum: 2019-06-26

A zalaegerszegi otthon korábban a Kiss utcában működött ugyanis a Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, aminek feladatkörét vette át 2011 októberétől a Református Egyház. Mivel bővült a szolgáltatás – hiszen nemcsak nappali, hanem bentlakásos ellátást is biztosítanak -, önkormányzati támogatással nagyobb helyre költöztek, és új nevet is választottak. A Gasparich úti új intézményt az…

Részletek

Dátum: 2019-06-25

A szolnoki Gondviselés Háza Fogyatékkal élők Nappali Intézménye 2007. január 1-jén kezdte meg működését Szandaszőlősön a Krúdy Gyula utca 67. szám alatt. Az Intézmény integrációs elvek alapján működik, nappali elhelyezést biztosít 24 fő enyhe- és középsúlyos fogyatékkal élő fiatal felnőtt számára. Az Intézményben a felvétel folyamatos. Szeretettel várják leendő új gondozottaikat. Tevékenységeik Munkatársaik az életkor,…

Részletek

Dátum: 2019-06-24

Lehetőségeikhez mérten igyekeznek ellátottaik szükségleteire reagálva színesíteni és újítani szolgáltatásaikat. Szeretnék, ha ellátottaikat magas szakmai színvonalon, az Ő elégedettségüket figyelembe véve lássák el. Munkájukat szolgálatnak tekintik, legnagyobb tudásuk és tapasztalataik szerint igyekeznek segíteni a hozzájuk forduló rászorultaknak. Rendezvényeikkel, nyitottságukkal jelzik a társadalom felé az összetartozásukat. Az idősek által képviselt emberi értékek folyamatosan formálják Őket. Szolgáltatások:…

Részletek

Dátum: 2019-06-24

Alaptevékenységek: Család és- nővédelmi egészségügyi gondozás; Gondozási központ: nappali ellátás, házi segítségnyújtás, közétkeztetés; Család és- gyermekjóléti Szolgálat; Tanyagondnoki szolgálat; fogorvosi alapellátás; Háziorvosi alapellátás; háziorvosi ügyeleti ellátás; iskola-, egészségügyi ellátás

Részletek

Dátum: 2019-06-21

Nagymágocs  Nagyközség  Önkormányzatának  fenntartásában,  1968.  óta  működik  a  szociális  alapszolgáltatással  foglalkozó  intézmény. Előbb  Öregek  Napközi Otthonaként,  majd  jelenleg  Nagymágocsi  Szociális  Szolgáltató  Központ  néven. A  szociális  és  mentális  támogatásra  szorulók  részére  napközbeni  ellátást  nyújtanak,  állapotmegtartó  és  javító  szolgáltatásokat  biztosítanak,  szabadidős  programokat szerveznek. A nappali ellátás igénybevétele költségmentes. Szolgáltatások: igény szerinti étkeztetés egészségügyi alapellátás megszervezése szakellátásokhoz való…

Részletek

Dátum: 2019-06-21

A Család – és Gyermekjóléti Központ a Gyvt. értelmében szolgáltatási, szervezési és gondozási feladatot lát el. Az intézményben a Gyvt. 40/A.§-ban meghatározott feladatait a Család – és Gyermekjóléti központ szervezeti egysége útján látják el. A gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat,…

Részletek

Dátum: 2019-06-19

Az Alba Caritas Hungarica Alapítványnál 2005-ben fogalmazódott meg a gondolat, hogy a sokféle társadalmi csoport (nagycsaládosok, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, hajléktalanok, stb.) számára felkínált segítségnyújtás mellet, ismerjék meg jobban a fogyatékkal élők életét is, és a Jézustól tanult szolgáló szeretettel keressék meg számukra a megfelelő segítési módokat. Alapos felmérések, kutatások során gyűjtöttek adatokat, alakítottak ki személyes…

Részletek

Dátum: 2019-06-19

Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon ma középsúlyos és súlyos értelmileg akadályozott embereket lát el. Az épületben előzőleg az Úrinők otthona működött, melynek alapkövét Horthy Miklósné tette le 1938. május 22-én. A Frim Jakab KSZO 1987-ben nyitotta meg kapuját Székesfehérváron. Akkor még Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona néven volt bejegyezve. Az intézmény önkormányzati fenntartású.1993-ban a nappali részleg kibővült…

Részletek

Dátum: 2019-06-05

A Magyar Vöröskereszt, mint civil szervezet 1881 óta végzi humanitárius feladatait az emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség alapelvek mentén. A humanitárius eszmék terjesztésével, egészséges életmódra neveléssel, szociális gondoskodással, az állami és üzleti szférával, más civil szervezetekkel együttműködve járul hozzá a lakosság életminőségének javításához. Tevékenységek, szolgáltatások, napi munkák: véradásszervezés általános és intézményi szociális segítségnyújtás…

Részletek

Dátum: 2019-06-03

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon személyes gondoskodást nyújtó diakóniai (szociális) intézmény. Az Otthon 1920. május 1-én kezdte meg működését. Szolgáltatások: 50 fő középsúlyos-, súlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült számára biztosít szeretetteljes bentlakásos ellátást az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról jogszabályi hátterével. Ellátási területe országos, az ország egész területéről fogad lakókat. 4…

Részletek