Könnyen érthető verzió

Ez a szöveg könnyen érthető.

A köznevelésről olvashat információt ebben a témakörben.

A köznevelés például az óvoda és az iskolák.

Itt olvashat a fogyatékosság megállapításáról gyermekkorban.

A vizsgálatot szakértői vizsgálatnak nevezik.

A szakértői vizsgálat végén szakértői javaslatot írnak.

A speciális nevelésű igényű gyermeknek többet kell segíteni.

Ebben a részben olvashat

a szakértői vizsgálatról

a szakértői javaslatról

az óvodai nevelésről

az iskolai oktatásról

a speciális nevelési igényű gyermekeknek különböző segítségekről.

A témakörben kérdéseket olvashat.

Az információkat a válaszban olvashatja.

Az információkat az életkoronként csoportosították.

Például olvashat információt csecsemőkről, óvodásokról, iskolásokról, felnőttekről.

Érdemes végigolvasni az információkat, mert

sok fontos választ tartalmaznak.

A szöveg olvasásához érdemes segítséget kérni.

Nevelés- oktatás célja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 1. és 2. §-a alapján:
A köznevelés “elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.”“A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi.”

A fent idézett törvényben megfogalmazott alapelvek és célok mentén ingyenes és kötelező alapfokú, valamint ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása, amely az állam közszolgálati feladata. Ingyenes az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló részére.
“A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.” 

A köznevelési törvény alapján a köznevelési intézmények alapfeladata az alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában meghatározott köznevelési feladat, mely lehet a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása integrált környezetben vagy “az e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban.”

BTMN és SNI fogalmak

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmező rendelkezése alapján:

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanuló “az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.”

Sajátos nevelési igényű (SNI) “az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”

Ki dönt a nevelés-oktatási intézményről BTMN és SNI tanuló esetén?

A köznevelési, illetve szakképző intézményt a szülő választja ki a szakértői bizottság által javasolt intézmények közül. Ha a szülő által választott óvoda, iskola nem azonos a kötelező felvételt biztosító óvodával, iskolával, és az óvoda, az iskola a gyermeket, a tanulót a nem veszi fel, a szakértői bizottság a szakértői véleményében a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti, kötelező felvételt biztosító óvodát, iskolát határozza meg az óvodai nevelés, az iskolai nevelés, oktatás ellátására.

Ugrás az oldal tetejére ↑