Milyen típusai lehetnek a szakértői vizsgálatnak?

  • az aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálat,
  • a fejlődést nyomon követő a korábbi diagnózis megalapozottságát, a nevelés, oktatás formájának megfelelőségét a fejlesztés eredményességének mérését célzó felülvizsgálat. (korábban kontrollvizsgálatnak is nevezték)

 

Ki határozza meg a szakértői vizsgálat helyét, időpontját?

A szakértői vizsgálat időpontját a bizottság határozza meg, és erről, valamint a szakértői vizsgálat helyéről a szülőt értesíti.

A szakértői vizsgálat időpontját hogyan tudja meg a szülő?

A szakértői vizsgálat időpontjáról szóló értesítést a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított tíz napon belül, a vizsgálat időpontja előtt legalább 10 nappal meg kell küldeni a szülőnek. A szakértői vizsgálat időpontját – első vizsgálat esetében – a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított 30 napon belüli időpontra kell kitűzni.

Mit kell tennem, ha a szakértői vizsgálatra kapott időpont nem megfelelő?

Mindenképp amint tudják, hogy nem megfelelő az időpont, jelezni kell a szakértői bizottságnak (telefonon, e-mailben vagy levélben), ahol új időpontot jelölnek ki. Ezzel a szakértői bizottság munkája segíthető, más gyermeket, tanulót tudnak arra az időpontra behívni.

A vizsgálat helyéről és idejéről kik értesülnek?

A vizsgálat helyének és időpontjának meghatározása a szakértői bizottság hatásköre, erről

  • a szülő,
  • amennyiben a vizsgálaton való részvételre közigazgatási hatósági eljárás keretében hozott döntés kötelezte a szülőt, a döntést kiadó tankerületi központ,
  • amennyiben a halmozottan hátrányos helyzetű vagy a gyermekvédelmi szakellátás keretében átmeneti nevelésbe vett gyermek, tanuló vizsgálatához az Oktatási Hivatal által kijelölt szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő kirendelésére kerül sor, az Oktatási Hivatal értesítése.

 

Kinek kell jelen lenni a szakértői vizsgálaton?

A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő együttes jelenléte szükséges.

Ha a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, az első vizsgálat alkalmával, a folyamatos figyelemmel kísérést lezáró vizsgálat alkalmával, a szakértői bizottság vizsgálatakor a Hivatal által kijelölt szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértőnek jelen kell lennie.

A szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő kirendelése hogyan történik?

Ha a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, az első vizsgálat alkalmával, a folyamatos figyelemmel kísérést lezáró vizsgálat alkalmával a szakértői bizottság – a szülő értesítésével egyidejűleg – megkeresi a Hivatalt szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő kirendelése céljából. A Hivatal a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül kijelöli a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértőt.

Mit kell tenni, ha az egyik szülő nem tud elmenni a szakértői bizottság által végzett vizsgálatra?

Kétség esetén vélelmezni kell, hogy a vizsgálaton megjelent szülő a távollévő szülő képviseletére nem jogosult. Erről a jelenlévő szülőt tájékoztatni kell, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatát be kell szerezni. A szakértői vizsgálat időpontjáról kapott értesítés – a legtöbb szakértői bizottság esetében – tartalmaz egy erre vonatkozó nyilatkozatot, amit a távollévő szülő kitölthet.

Mi történik, ha a szülő(k) nem jelennek meg a gyermekkel a szakértői vizsgálat megjelölt időpontjában?

Amennyiben a szülő a szakértői vizsgálat időpontjában nem jelenik meg, további egy alkalommal kell számára vizsgálati időpontot biztosítani az elmulasztott vizsgálati időpontot követő naptól számított 15 napon belüli időpontra. Ennek elmulasztása esetén, ha a vizsgálat a szülő kérésére indult, a vizsgálati kérelmet visszavontnak kell tekinteni. Más intézmény vagy hatóság vizsgálati kezdeményezése esetén közigazgatási hatósági eljárás megindítását köteles kezdeményezni.

A szakértői vizsgálat során köteles-e közreműködni a szülő?

A szakértői vizsgálat során a szülő köteles közreműködni a vizsgálaton (pl. megjelenni a vizsgálaton, a vizsgálatot végzők által feltett kérdésekre válaszolni, korábbi dokumentumokat bemutatni, a gyermek, tanuló állapotát befolyásoló tényeket közölni).

A szakértői vizsgálaton jelen lehet-e a szülő?

A vizsgálaton, annak zavarása nélkül – jogosult mindvégig jelen lenni. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy amennyiben a gyermek, tanuló teljesítményét, együttműködését befolyásolja a szülő jelenléte, azt jelezheti a vizsgálatvezető, akkor célszerűbb a vizsgálaton a szülő jelenlétét mellőzni. A szülő is, gyermekét ismerve, dönthet úgy, hogy nem vesz részt a vizsgálaton. Minderről a vizsgálatot végzőkkel célszerű egyeztetni a szülőnek.

Mit kell/érdemes a vizsgálatkor vinni?

  • Minden korábbi egészségügyi dokumentum (pl. születési zárójelentés, kórházi vagy egyéb ambuláns kezelőlapok, hallás, látás, mozgás vagy neurológiai, gyermekpszichiátriai vizsgálatok dokumentumai); a gyermek által használt segédeszközök (pl. hallókészülék, szemüveg…) dokumentumai; a gyermek friss hallás és látásvizsgálata; Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére– külső honlap (4. melléklet)
  • pedagógiai jellemzések (óvónők, tanítók, tanárok), gyógypedagógiai, ill. fejlesztést végzők tapasztalatai (magán úton fejlesztést végzőké is hasznos lehet)
  • az iskolai bizonyítványok másolata minden osztályfokról, mentesítésről igazgatói határozat
  • megelőző tanulási képességvizsgálatok szakvéleményei,
  • a csatolandó dokumentumokat az illetékes szakértői bizottság meghatározza és erről a szülőt tájékoztatja, mindig az illetékes szakértői bizottságnál kell érdeklődni, hogy mit kérnek a vizsgálathoz.

 

Hol találom meg a szakértői vizsgálat lefolytatásának részletes eljárási rendjét?

A szakértői vizsgálat lefolytatásának részletes eljárási rendjét a 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 2. melléklete tartalmazza.

 

Ugrás az oldal tetejére. ↑

Az oldal legutóbbi frissítése: