Kapcsolódó pedagógiai szakszolgálati tevékenységek

A felnőttoktatásban tanuló igénybe veheti-e a pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait?

A felnőttoktatásban a tanuló akkor veheti igénybe a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézmények szolgáltatásait, ha nappali oktatás munkarendje szerint folytatja tanulmányait.

Hová fordulhat a felnőttoktatásban tanuló, ha nem veheti igénybe a pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait?

Ha a felnőttoktatásban részt vevő tanuló nem veheti igénybe (amennyiben nem a nappali munkarend szerint folytatja tanulmányait) a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézmények szolgáltatásait, abban a kérdésben, hogy különleges gondozásra jogosult-e, a (jogszabályban meghatározott szakértő) ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye alapján kell dönteni.

Tankötelezettség meghosszabbítása

Meddig tart a tankötelezettség?

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti.

A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége hány éves korig hosszabbítható meg?

A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti.

Hogyan hosszabbítható meg a tankötelezettség?

A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

Mentesítésekről

A szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíthet az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól?

A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő.

A szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíthet az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól?

A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.

Abból a tantárgyból, melyből a tanuló az értékelés és a minősítés alól mentesített volt, érettségi vizsgán másik tantárgyat választhat?

Az érettségi vizsgán, azon tantárgyakból, tantárgyrészekből, melyből az értékelés és a minősítés alól mentesítette az igazgató a tanulót, a tantárgyak helyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat.

Érettségi vizsga

Mit jelent az érettségi vizsga?

Az érettségi vizsga állami vizsga, amelyet országosan egységes vizsgakövetelmények (a továbbiakban: központi vizsgakövetelmények) szerint kell megtartani. Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat és az érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeiről szóló jogszabály alapján kell meghatározni. Az érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, és jogszabályban meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít, a szakmai érettségi továbbá a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére képesít.

Melyek az érettségi vizsgatárgyak?

Az érettségi vizsgán a tanuló a következő vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:

 • magyar nyelv és irodalom,
 • történelem,
 • matematika,
 • idegen nyelv – a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevők számára anyanyelv és irodalom,
 • kötelezően választandó vizsgatárgy.

A kötelező és a kötelezően választandó mellett további vizsgatárgyakból is tehető érettségi vizsga.

 

A közösségi szolgálat elvégzésének igazolása alól ki mentesíthető?

A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve

 • a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és
 • azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.

 

Mikor kell az érettségi vizsgára jelentkezni?

Az érettségi vizsgára történő jelentkezést a vizsgabizottságot működtető intézménybe lehet benyújtani.
Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történhet. A jelentkezési lapot

 • május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-ig,
 • október-novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5-ig lehet benyújtani a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójához.

 

Az érettségi vizsgára történő jelentkezéskor a mentesítési kérelemmel kapcsolatban mi a teendő?

 • A jelentkezési lapon a kötelező vizsgatárgyak mellett fel kell tüntetni a kötelezően és a szabadon választható vizsgatárgyakat, a vizsga szintjét, valamint a vizsga fajtáját. A vizsgára jelentkezőnek fel kell tüntetnie azt is, ha a vizsgatárgyból nemzetiségi nyelven vagy célnyelven kíván vizsgázni, illetve élni kíván a (mentesítették a középiskolában az értékelés, minősítés alól, vagy az a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére – a szakértői bizottság szakvéleménye alapján – kérelmére engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.) jogával.
 • A jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. Amennyiben a tanuló nem abban a középiskolában jelentkezik érettségi vizsgára, amellyel tanulói jogviszonyban áll, igazolnia kell, hogy az adott vizsgatárgy helyi tantervben meghatározott követelményeit a vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni is tudja. Az igazolást annak a középiskolának az igazgatója állítja ki, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A kiegészítő és az ismétlő, valamint a tanulói jogviszony megszűnése után a szintemelő vizsgára történő jelentkezéskor be kell mutatni az érettségi bizonyítványt, tanúsítványt. A tanulói jogviszony megszűnése után – a jelentkezési lap benyújtásakor – a jelentkezőnek igazolnia kell a személyazonosságát, továbbá be kell mutatnia a középiskolai bizonyítványát és az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolást.

 

Az érettségi vizsgával kapcsolatos mentesítési kérelemről ki és milyen formában dönt?

A vizsgára való jelentkezés elfogadásáról az igazgató dönt. A jelentkezés elfogadásakor dönteni kell a (mentesítették a középiskolában az értékelés, minősítés alól, vagy az a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére – a szakértői bizottság szakvéleménye alapján – kérelmére engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.) benyújtott kérelemről is. A döntést határozatba kell foglalni.

A tanulói jogviszony megszűnése után bekövetkező fogyatékosság fennállása hogyan bizonyítható?

Ha a tanulói jogviszony megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján sajátos nevelési igény {sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd} megállapításának lenne helye, abban az esetben a fogyatékosság fennállását szakorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani.

Az oldal legutóbbi frissítése: