Kik vehetik igénybe a rehabilitációt nyújtó intézményt?

A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja.

A rehabilitációs intézményi keretek között indokolt biztosítani annak a rászoruló személynek az elhelyezését, akinek az egészségi, a pszichés, a mentális, a szociális állapota a rehabilitáció több területén, együttesen zajló, komplex, átfogó segítséget igényel és ennek hatékony megoldása ambuláns formában vagy más intézményi keretek között nem valósítható meg.

Rehabilitációs intézményben ellátásra jogosult az önmaga ellátására pillanatnyilag nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személy, akinek önálló életvezetési képessége azonban kialakítható vagy helyreállítható, egészségi, pszichés, mentális és szociális állapota a rehabilitáció több területén együttesen zajló, csak ezen intézményi keretek között megvalósítható komplex, átfogó segítséget igényel.

A rehabilitációs intézmény az ellátást igénybe vevők habilitációja, rehabilitációja (a továbbiakban: rehabilitáció) mellett biztosítja szükség szerint a rászorulók egészségi állapota szerinti ápolását, gondozását is. Az ellátást igénybe vevő ápolását, gondozását az intézményben elkülönítetten kell megszervezni.

Az alábbi linken megkereshető, hogy hol működnek ilyen szolgáltatások: http://info.kezenfogva.hu/

Ezekben az intézményekben mit jelent a komplex rehabilitáció?

A rehabilitációs intézmény a komplex rehabilitációs tevékenység részeként az ellátást igénybe vevők életkora, mentális állapota és egészségi állapota szerint, a személyre szabott rehabilitációs programnak megfelelően

 • iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli vagy tanfolyami oktatást, képzést nyújt, valamint szervezi az ezekhez történő hozzájutást, különös tekintettel az integrált oktatás lehetőségének biztosítását,
 • tematikus foglalkozásokat, szocioterápiás eljárásokat, szocializációs programokat szervez,
 • munkavégzési célú foglalkoztatást, képzést vagy képességfejlesztést nyújt,
 • szabadidős, kulturális és közösségi programokat biztosít, illetve szervez,
 • folyamatosan biztosítja az egyénre koncentráló szociális, pszichés és mentális segítséget.

Az iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli vagy tanfolyami oktatást, képzést azon ellátást igénybe vevőknek is meg kell szervezni, akik állapotuk miatt csak egyénileg képezhetők, oktathatók.

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

Kik vehetik igénybe a fogyatékos személyek rehabilitációs intézményét?

A fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye azoknak a fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg látássérült személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg.

Az intézmény előkészíti az ott élők családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését, valamint megszervezi az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozást.

Milyen vizsgálat szükséges a bekerüléshez?

A fogyatékos személyek rehabilitációs intézménybe való bekerülést megelőzően pálya és munka alkalmassági vizsgálatot kell végezni.

Milyen szolgáltatásokat biztosítanak igénybevevő személyek részére  az intézménynek?

 • teljes körű ellátás,
 • képzési, munka jellegű vagy terápiás foglalkoztatás,
 • oktatás, képzés, átképzés,
 • rehabilitációs foglalkoztatás,
 • rehabilitációs célú segítőprogram (az életvezetési képességek kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, a társadalomba történő be-, illetve visszailleszkedés támogatása, az utógondozás megszervezése).

Pszichiátriai és szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye

Ki vehető fel a pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményébe?

Pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében azt a 18. életévét betöltött pszichiátriai beteget, illetve 16. életévét betöltött szenvedélybeteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód.

A szenvedélybeteg és pszichiátriai betegek estében a rehabilitációs intézmény alapvető feladata az alapbetegség kompenzálását követően az ellátott társadalmi reintegrációjának elősegítése, felkészítése az önálló életvitelre.

Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye

Ki vehető fel a hajléktalan személyek rehabilitációs intézményébe?

A hajléktalanok rehabilitációs intézménye annak az aktív korú, munkaképes hajléktalan személynek az elhelyezését szolgálja, akinek szociális ellátása ily módon indokolt, és aki önként vállalja a rehabilitációs célú segítőprogramokban való részvételt.

Miben segíti a hajléktalan embereket a rehabilitációs intézmény?

 • önálló életvezetésének visszaállításában, illetve kialakításában,
 • munkavégzési képességeinek helyreállításában,
 • lakhatásának megőrzésében és annak megoldásában,
 • kapcsolatteremtő, kapcsolatmegőrző képességeinek fejlesztésében, társas kapcsolatokban, a közösségben való létezés normáinak elfogadásában,
 • kulturális integrációjában, szabadidős tevékenységek gyakorlásában.

Az oldal legutóbbi frissítése: