Kik vehetik igénybe az ápolást, gondozást nyújtó intézményt?

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményben gondoskodnak, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. Az alábbi linken megkereshető, hogy hol működnek ilyen szolgáltatások: http://info.kezenfogva.hu/

Idősek otthona

Ki gondozható idősek otthonában?

Az idősek otthonában az 1993. évi III. tv – ben (továbbiakban Sztv.) meghatározott négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a Sztv. 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az életkora alapján ellátást igénylővel az idősek otthoni elhelyezést kérheti olyan hozzátartozó is, aki fogyatékkal él és ellátásáról az idősotthoni elhelyezést igénylő gondoskodott. (Pl. nyugdíj korhatárt betöltött anya, aki fogyatékos gyermekét gondozta, gyermekével együtt felvételt nyerhet.)

Ki végzi el a felvételhez szükséges gondozási szükséglet vizsgálatot?

Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az intézményvezetőnél.

Az intézményvezető a gondozási szükségletet megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.

A gondozott hozzátartozója elhelyezhető-e az idősek otthonában?

Idősek otthonába a nyugdíjkorhatárt betöltött személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a gondozási szükséglet hiányában is felvehető, ha vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű térítési díj megfizetését.

Kell-e fizetni a szolgáltatásért?

Az idősek otthonában nyújtott ellátásért gondozási díjat kell fizetni, ennek összegéről az adott intézményben kérhet felvilágosítást.

Fogyatékos személyek otthona

Ki gondozható a fogyatékos emberek  otthonában?

Fogyatékos személyek otthonában az a fogyatékos személy gondozható, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására,  gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.

A fentieken túl biztosítani kell a fogyatékosságának megfelelő, szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű foglalkoztatást, továbbá a sport- és szabadidős tevékenység végzését is.

Mivel kell igazolni a fogyatékosság meglétét?

A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.

A fogyatékos személyek otthonában ellátott személy alapvizsgálatának célja az ellátott (gyógy)pedagógiai, mentális és egészségi állapotának felmérése az egyénre szabott ellátás biztosítása érdekében.

Miért van szükség felülvizsgálatra?

A fogyatékos személyek otthonában ellátott személy ellátási felülvizsgálatának célja annak megállapítása, hogy az ellátott (gyógy)pedagógiai, mentális és egészségi állapotának, fogyatékossága típusának, képességeinek megfelelő-e a vizsgálat időpontjában nyújtott ellátási forma, valamint a gondozási terv.

Kell-e fizetni a szolgáltatásért?

A fogyatékos emberek otthonában  nyújtott ellátásért gondozási díjat kell fizetni, ennek összegéről az adott intézményben kérhet felvilágosítást.

Pszichiátriai betegek otthona

Ki gondozható a pszichiátriai betegek otthonában?

A pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.

Mivel kell igazolni a pszichiátriai betegséget?

A pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve – amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül – a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének – az intézménybe történő felvételt megelőző – három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.

Kell-e fizetni a szolgáltatásért?

A  pszichiátriai betegek otthonában  nyújtott ellátásért gondozási díjat kell fizetni, ennek összegéről az adott intézményben kérhet felvilágosítást.

Szenvedélybetegek otthona

Ki gondozható a szenvedélybetegek otthonában?

A szenvedélybetegek otthona a kábítószert használó, a gyógyszert kóros mértékben fogyasztó, valamint egyéb hasonló függőséget okozó anyaggal (szerrel) visszaélő személyek gondozását végzi, akik önálló életvitelre időlegesen nem képesek, és gyógyintézeti kezelést nem igényel.

Mivel kell igazolni a szenvedélybetegséget?

A szenvedélybetegek otthonába történő elhelyezéshez a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának – intézménybe történő felvételt megelőző -, három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.

Kell-e fizetni a szolgáltatásért?

A szenvedélybetegek otthonában  nyújtott ellátásért gondozási díjat kell fizetni, ennek összegéről az adott intézményben kérhet felvilágosítást.

Hajléktalanok otthona

Ki gondozható a hajléktalanok otthonában?

A hajléktalanok otthonában olyan hajléktalan személy gondozását kell biztosítani, akinek az ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem biztosítható és kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igényel

Kell-e fizetni a szolgáltatásért?

A hajléktalanok otthonában  nyújtott ellátásért gondozási díjat kell fizetni, ennek összegéről az adott intézményben kérhet felvilágosítást.

Az oldal legutóbbi frissítése: