Általános szociális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei Honlap
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Települési támogatás lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik (villanyáram-, víz-,
gázfogyasztás távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítási
díj, lakbér, albérleti díj közös költség, tüzelőanyag költség)
viseléséhez lakhatási támogatást nyújt. Lakhatási támogatásra jogosult
az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme:
a) több személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
b) egy személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át,
és a háztartás tagjai egyikének sincs Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti vagyona.
A lakhatási támogatás havi összege 5 000 Ft.
A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani.
https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Ápolási támogatás A települési támogatás keretén belül a 18. életévét
betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását
végző személy részére e rendeletben meghatározott feltételek esetén
ápolási támogatást nyújt.Ápolási támogatásra jogosult az a nagykorú
hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, Szekszárd
Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ott lakó személy
otthoni ápolását, gondozását végzi amennyiben:
a) *  az ápoló családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át és
b) az ápolási támogatást igénylő hozzátartozón kívül az ápolt
családjában nincs más, folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres
pénzellátással rendelkező személy, aki az ápolási, gondozási
feladatokat el tudná végezni.
Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál
hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási
támogatásra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt
személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára
állapítható meg ápolási támogatás.
https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Telepeülési gyyógyszertámogatás Rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít
meg annak a szociálisan rászorult kérelmezőnek:
a) akinek, illetve családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
b) akinek a háziorvosa által kiállított és a gyógyszertár által
beárazott igazolása szerint a krónikus betegséghez közvetlenül
kapcsolódó vényköteles gyógyszerköltségének – ideértve a különleges
táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is – havi átlaga (havi
rendszeres gyógyszerköltség) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20%-át,
c) akinek közgyógyellátásra való jogosultsága nem került megállapításra.
d) aki egyedülálló nyugdíjas, és jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320%-át.
A támogatás havi összege az alábbi
jövedelemhatárok szerint alakul:
Egy főre jutó jövedelem A támogatás havi maximális összege
Egyedül élő kérelmezőnél Családban élő kérelmezőnél
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-áig 8.000 Ft
7.000 Ft
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-áig, 6.000 Ft
5.000 Ft
Az egyedülálló nyugdíjas esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 320%-áig 6.000 Ft. Az egy családban élő személyek
részére gyógyszertámogatás címén megállapított ellátás együttesen nem
haladhatja meg havonta a 14.000 Ft-ot.
https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Rendkívüli települési támogatás A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról
más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem
várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi
kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a
gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre
szorulnak,rendkívüli települési támogatást igényelhetnek.Rendkívüli
települési támogatás igényelhető:
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család
kiadásainak mérséklésére (a továbbiakban: létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatás),
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli
gyógyszertámogatás), így különösen:
ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres
jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas
gyógyszer kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy
bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti
gyógyszer költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek
viselni, vagy
c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
pénzbeli támogatásra vagy
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.
Rendkívüli települési támogatásra – a 13/C. § (1) bekezdésében foglalt
kivétellel – az a személy jogosult, aki e § (1) bekezdése szerint
rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és az
egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg
a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át,
b) gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 160%-át,
c) egyedül élő vagy egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 170%-át.
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre
tekintettel nyújtott támogatás összege alkalmanként 5.000 Ft.
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel
nyújtott támogatás éves összege egy család esetében nem haladhatja meg
a 20.000 Ft-ot. Rendkívüli gyógyszertámogatásra benyújtott rendkívüli
települési támogatás iránti igény megállapításának további feltétele,
hogy a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül
közgyógyellátásban, illetve települési gyógyszertámogatásban. A
rendkívüli gyógyszertámogatás összege nem haladhatja meg a gyógyszer
árának 50%-át. A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel
nyújtott rendkívüli települési támogatás alkalmanként 5.000 Ft/gyermek
összegben adható, ebből egy esetben tanévkezdéskor. A gyermekenként
kifizethető támogatás éves összege nem haladhatja meg az évi 20.000
Ft-ot.Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az
eltemettető, ha az egy főre számított havi családi jövedelem nem
haladja meg
a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
220%-át,
b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át. Az elhunyt személy
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli
települési támogatás összege 35.000 Ft. A megállapított rendkívüli
települési támogatás folyósítása készpénzben (postai vagy házipénztári
kifizetéssel) vagy természetbeni ellátás formájában (élelmiszer
utalvány, gyógyszerutalvány) történhet.
https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szépkorúak karácsonyi támogatása Az önkormányzat kérelemre a 62. életévét legkésőbb a
tárgyévben betöltött személyek (a továbbiakban: szépkorúak) részére
karácsonyi támogatást nyújthat. A karácsonyi támogatás iránti
eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jár el.
Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki kérelmét a
polgármester által közzétett hirdetmény szerinti határidőig az
önkormányzathoz benyújtja, és az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
a) Szekszárdon bejelentetett lakóhellyel rendelkezik,
b) a 62. életévét legkésőbb a tárgyévben betölti.
A karácsonyi támogatás iránti kérelem
benyújtása – történhet:
a) elektronikus regisztráció útján, vagy
b) a Polgármesteri Hivatalban személyesen, illetve telefonon.
(5) A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal legfeljebb kétezer
forint összegben természetbeni ellátásként nyújtható.
(6) A karácsonyi támogatás igénylésének, átadásának rendjéről a
polgármester a helyben szokásos módon hirdetményt jelentet meg.
https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Köztemetés Az önkormányzat a meghatározott megtérítési kötelezettség
alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények
fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. Az
eljárásnál különös méltánylást érdemlő körülményként kell figyelembe
venni, ha az eltemettetésre köteles személy
a) egyedülálló, vagy
b) három, illetve annál több gyermek eltartásáról gondoskodik, és a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, feltéve, hogy a
köztemetés költségeinek megtérítése saját vagy családja létfenntartását
veszélyezteti.
https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális ellátások: szociális alapszolgáltatások 35. § (1) A Közgyűlés a rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott szociális rászorultak részére személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokat szociális intézmények fenntartásával biztosítja.(2) A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat.
36. § (1) A Közgyűlés a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások közül alapszolgáltatásként biztosítja az Szt. 59. § 62-65/F.
§-ában foglaltaknak megfelelően.a) Szociális Központ keretében:- étkeztetést,- házi segítségnyújtást,- jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,- nappali ellátást, amelynek biztosítására működteti:

1. az idősek klubját,

2. a fogyatékosok nappali intézményét,

b) *  Humánszolgáltató Központ
szolgáltatásában:

– * családsegítő és gyermekjóléti központot,

– pszichiátriai betegek közösségi ellátását,

– utcai szociális munkát,

– nappali ellátást, amelynek biztosítására működteti:

1. népkonyhát,

2. nappali melegedőt.

https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális ellátások: szociális szakosított elllátások 35. § (1) A Közgyűlés a rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott szociális rászorultak részére személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokat szociális intézmények fenntartásával biztosítja.(2) A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat.
36.§   (2) A Közgyűlés
szakosított ellátás biztosítására működtetia) Szociális Központ keretében az idősek otthonát, mint ápolást,
gondozást nyújtó intézményt,b) *  Humánszolgáltató Központ keretében
hajléktalanok (férfi) átmeneti szállását és éjjeli menedékhelyét, mint
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményt.(3) A Közgyűlés a szenvedélybetegek közösségi ellátását, valamint a
szenvedélybetegek nappali ellátását a Szent Erzsébet Karitász
Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal kötött szerződés
útján biztosítja.37. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételére irányuló kérelmeta) *  étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás idősek klubja iránti igény esetén
a Szociális Központ vezetőjének,

b) házi ápolási szolgálat iránti igény esetén a Szolgálat vezetőjének,

c) *  családsegítés iránti igényt a
Humánszolgáltató Központ vezetőjének,

d) *  ápolást, gondozást nyújtó
intézményben (Idősek Otthona) történő elhelyezés iránti kérelmet a
Szociális Központ vezetőjének,

e) hajléktalanok átmeneti szállása és éjjeli menedékhelye, valamint a
nappali melegedő és népkonyha iránti igényt a Hajléktalanok Gondozási
Központja vezetőjének, munkaidőn kívül a hajléktalan szállás
ügyeletesének,

f) fogyatékosok nappali intézményébe történő felvételi igényt az
intézmény vezetőjének kell benyújtani.

38. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti
kérelemről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított
alapszolgáltatások, valamint átmeneti- és tartós bentlakásos intézmény
esetében az intézményvezető dönt.

https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közlekedési tanulóbérlet támogatás  Az önkormányzat közigazgatási
területén működő általános iskolák tanköteles korú tanulói, valamint a
Fogyatékosok Nappali Intézményébe járó tanköteles korú gondozottak
szociális rászorultságuk alapján az intézmény helyi tömegközlekedési
eszközzel való megközelítéséhez közlekedési tanulóbérlet támogatást (a
továbbiakban: tanulóbérlet támogatás) igényelhetnek. A tanulóbérlet
támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje a bérlet érvényességi
idejét követő tanév kezdete.Tanulóbérlet támogatásra szociális
rászorultsága alapján az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő tanuló, valamint az a gondozott jogosult, aki
a) külterületen lakik, vagy
b)  belterületen oktatási intézményétől 2
km-nél távolabb lakik, vagy
c) fogyatékos gyermek, illetőleg fogyatékos személy, amennyiben az
intézmény megközelítéséhez a tömegközlekedési eszköz rendszeres
igénybevétele szükséges.
https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Tűzifa támogatás A tűzifa támogatás, a lakáshasználat költségeit csökkentő,
szociális rászorultság alapján természetben nyújtott szociális ellátás.
A tűzifa támogatást külterületi ingatlanban élő szociálisan rászoruló
személyek is igényelhetik.
Tűzifa juttatásban részesülhet az a kérelmező, akinek háztartásában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem egyedül élő esetében az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, családban élő esetében
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül
élő nyugdíjas esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át nem haladja meg és nem rendelkezik vagyonnal.
A tűzifa támogatás egy
lakóingatlanban évente egy alkalommal csak egy személynek állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
A tűzifa támogatás annak adható, aki
lakásának a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel
biztosítja. A tűzifa támogatás évente egységesen 15 mázsa, tüzelési
célra azonnal felhasználható nedvességtartalommal rendelkező, vágott,
hasított tűzifa.
https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Élethelyzeti támogatás 1) A Képviselő-testület élethelyzeti támogatásban
részesíti azokat a személyeket, akiknek a jövedelmi viszonyai súlyosan
megnehezítik önmaguk, illetve családjuk létfenntartását, vagy a (4)
bekezdésben meghatározott alkalmanként jelentkező, nem várt
többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorulnak.
(2) Az élethelyzeti támogatás készpénzben kerül kifizetésre.
(3) A létfenntartást veszélyeztető körülmények különösen:
a) a kérelmező időszakosan vagy tartósan a létfenntartását
veszélyeztető megélhetési gondokkal küzd,
b) a kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-át, és ezt saját névre
kiállított receptek alapján megvásárolt gyógyszerek számlájával
igazolja,
c) a kérelmező nyugdíjazása igazoltan 30 napnál régebb óta folyamatban
van, és ellátásban nem részesül.
(4) Nem várt többletkiadásnak minősül:
a) a krónikus betegséghez,
b) a halálesethez,
c) az elemi kár megelőzéséhez,
c) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
d) az iskoláztatáshoz,
e) a gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
f) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéhez
kapcsolódó kiadás.
(5) Élethelyzeti támogatásban az részesíthető, akinek a családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedülélőként vagy egyedülállóként a
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 200%-át.
(6) Élethelyzeti támogatásként egy naptári évben a család egy tagjának,
az együlálló vagy az egyedülélő személy részére legfeljebb két esetben
és maximum 20.000 Ft erejéig adható. A két igénylés között három
hónapnak el kell telnie. A támogatások igényléséhez külön-külön kérelem
beadása szükséges, és azoknak az igazolásoknak benyújtása, és
nyilatkozatoknak a megtétele, hogy a rászorultsági helyzet a kérelmező
jövedelmi viszonyai vagy rendkívüli élethelyzete alapján fennáll.
http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Onkormanyzati-Hivatal
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr1eo0dt1ee0em9cj4ca9bw0ca7bx8cd7cb6c
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Krízishelyzeti támogatás 1) Mérlegelést követően a Képviselő-testület támogatásban
részesíti azt a rászorulót, aki igazolja, hogy az élethelyzetében
bekövetkezett rendkívüli változás az önkormányzat segítségét is
szükségessé teszi. Az élethelyzeti támogatás feltétele, hogy a
kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, egyedülálló
vagy egyedülélő esetében a 600%-át.
(2) Rendkívülinek kizárólag az alábbi körülmények minősülnek:
a) a kérelmező lakhatási körülményeiben súlyos változást okozó műszaki
katasztrófa, vagy elemi kár okozta vészhelyzet,
b) a kérelmezőt, vagy a közeli hozzátartozóját érintő, életmentő
gyógyszeres vagy gyógyászati kezelés szükségessége,
c) olyan családfenntartó váratlan halála, aki után árvaellátásra
jogosult leszármazó marad.
(3) A támogatás megítélésére a hozzá címzett bejelentés vagy jelzés
alapján Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága tesz
javaslatot. Az ezt követő hivatalbóli eljárásban a polgármester – a
Humán Bizottság javaslatára is tekintettel – állapítja meg a támogatás
összegét.
http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Onkormanyzati-Hivatal
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr1eo0dt1ee0em9cj4ca9bw0ca7bx8cd7cb6c
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Lakásfenntartási támogatás 1) A Képviselő-testület települési támogatásként a
szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás, az egyedülélő
vagy egyedülálló által lakott, Dombóvár közigazgatási területén lévő
lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez
lakásfenntartási támogatás nyújt.
(2) A lakásfenntartási támogatás az áram-, a víz-, a gázfogyasztás és a
távhő-szolgáltatás díjához, a lakbérhez, az albérleti díjhoz, vagy a
közös költséghez pénzben nyújtott támogatás.
(3) A lakásfenntartási támogatást elsősorban azon rendszeres
kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a
kérelmező, vagy az általa képviselt háztartás lakhatását a legnagyobb
mértékben veszélyeztetnék.
(4) Lakásfenntartási támogatásra az a háztartást számlafizetőként
képviselő személy, egyedülálló vagy egyedülélő jogosult, aki igazolja,
hogy az általa képviselt háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250
%-át, és a lakott ingatlanon kívül a háztartás tagjai egyikének, az
egyedülállónak, vagy az egyedülélőnek sincs vagyona.
(5) A lakásfenntartási támogatás összege havonta 5.000 Ft, mely a
lakásfenntartási támogatásra jogosító és véglegessé vált közigazgatási
határozat időpontját követő hónaptól kezdődően, az adott év december
31-ig állapítható meg.
(6) A lakásfenntartási támogatás folyósítása a megjelölt szolgáltató
vagy bérbeadó felé történik.
(7) Azon jogosultak esetében, akinél előrefizetős gáz,- vagy
áramfogyasztást mérő  készülék működik, a
lakásfenntartási támogatást, vagy annak egy részét az erre szolgáló
számlára kell átutalni annak érdekében, hogy a támogatott a készüléket
működtethesse.
(8) A lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelemhez mellékelni
kell:
a) a kérelem benyújtását megelőző, egy hónapnál nem régebbi, a
háztartás képviselőjére, az egyedülélő vagy az egyedülélő nevére szóló
legalább egy olyan közüzemi számlát, ami azt bizonyítja, hogy a
kérelmező az adott lakásra vonatkozóan ténylegesen áram-, víz-,
gázfogyasztás díjának, távhő-szolgáltatás díjának, a lakbérnek,
albérleti díjnak vagy közös költségnek a megfizetésére kötelezett,
b) a lakás használatának jogcímét alátámasztó iratot, így az igazolni
kívánt  jogviszonytól függően a tulajdoni
lapot, bérleti szerződést, lízing szerződést, használati szerződést,
lakáshasználatot megállapító jogerős bírósági határozatot,
c) annak az igazolását, hogy a munkaképes kérelmezőt a munkaügyi
kirendeltség álláskeresőként tartja nyilván.
(9) A (8) bekezdés c) pontjában megjelölt igazolásra a jövedelmi adatok
megállapítása érdekében van szükség.
(10) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon háztartásra csak egy
jogosultnak állapítható meg. Külön lakásnak kell tekintetni a
társbérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás
lakrészeit.
(11) A lakásfenntartási támogatás folyósítását a következő hónap első
napjától meg kell szüntetni, ha a jogusult körülményeiben olyan
változás áll be, aminek következtében a támogatásra nem tarthat igényt.
(12) A támogatott a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatát. A tájékoztatás
elmaradása miatt a támogatottnak jogalap nélkül kifizetett támogatást
az önkormányzatnak vissza kell fizetni.
http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Onkormanyzati-Hivatal
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr1eo0dt1ee0em9cj4ca9bw0ca7bx8cd7cb6c
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Gyermekszületési támogatás 1) A Képviselő-testület a Dombóvár közigazgatási
területére lakcímmel bejegyzett gyermek születése esetén 25.000 Ft
támogatást biztosít, amennyiben a gyermek szülői felügyeletére
jogosított kérelmező a gyermek születésének időpontjában legalább egy
éve dombóvári bejegyzett lakcímmel  rendelkezett,
és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj 500%-át.
(2) A kérelem a születést követő 90. napig nyújtható be azzal, hogy a
kérelmezőnek csatolnia kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és
a gyermek, valamint a jogosult lakcímkártyáját.
http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Onkormanyzati-Hivatal
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr1eo0dt1ee0em9cj4ca9bw0ca7bx8cd7cb6c
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Halálesethez
kapcsolódó támogatás
 A Képviselő-testület
halálesethez kapcsolódóan támogatásban részesíti azt a jogosultat, aki
a közeli hozzátartozóját temetteti el, és az eltemettetéstől számított
30 napon belül a temetés költségeit a nevére szóló számlával igazolja.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege
40.000 Ft, amelynek kifizetési feltétele, hogy a kérelmező családjában
az egy főre jutó jövedelem, az egyedülálló vagy az egyedülélő havi
jövedelme ne haladja meg a mindenkori  öregségi
nyugdíj 500 %-át.
http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Onkormanyzati-Hivatal
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr1eo0dt1ee0em9cj4ca9bw0ca7bx8cd7cb6c
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Iskolakezdési támogatás A Képviselő-testület települési támogatásként évente egy
alkalommal iskolakezdési támogatást nyújt. Iskolakezdési támogatásban
részesülhet:
a) az a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága tárgyév július 1. napján fennáll, és általános iskolai
vagy középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
b) és az a szülő, nevelőszülő, gyám, aki a köznevelési intézménybe járó
gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem
jogosult, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
(2) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet a tárgyév július 1.
napját követően, a tárgyév szeptember 30. napjáig lehet benyújtani. A
kérelemhez csatolni kell a köznevelési intézmény 30 napnál nem régebbi
igazolását arról, hogy az intézménnyel a jogviszony a kérelem
beadásakor fennáll.
(3) Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft.
http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Onkormanyzati-Hivatal
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr1eo0dt1ee0em9cj4ca9bw0ca7bx8cd7cb6c
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Utazási támogatás (1) A Képviselő-testület települési támogatásként utazási
költségtérítést nyújt a Dombóvár város közigazgatási területéhez
tartozó kül- és belterületi lakott területein lakóhellyel rendelkező
azon szülő, közeli hozzátartozó, gyám vagy gondnok részére, aki
vállalja, hogy a gyermeket a dombóvári köznevelési intézménybe
autóbuszjárattal kíséri oda- és vissza, ha a gyermek utaztatása más
szervezett módon nem megoldott.
(2) A kérelemhez csatolni kell a köznevelési intézmény 30 napnál nem
régebbi igazolását arról, hogy az intézménnyel a jogviszony a kérelem
beadásakor fennáll, és a kérelmező személy a gyermek kísérésére a
köznevelési intézmény által tudottan is jogosult. Az utazási támogatás
iránti kérelem a hónap 15. napjáig nyújtható be, és a támogatás a
kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától három hónap időtartamra
állapítható meg. Az autóbuszbérletet minden hónap 5. napjáig lehet
átvenni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán. A
határidő elmulasztása a támogatás megvonásával jár.
(3) A kérelmező a jogosultság fennállásában bekövetkező változást
azonnal köteles bejelenteni. Amennyiben ezt elmulasztja, a változás
bekövetkezése napjáig visszamenőleg köteles az autóbuszbérlet árát
visszafizetni.
(4) Az utazási támogatás mértéke megegyezik az önkormányzat által a
kérelmező részére beszerzett buszbérlet árával.
http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Onkormanyzati-Hivatal
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr1eo0dt1ee0em9cj4ca9bw0ca7bx8cd7cb6c
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Egészségügyi prevenciót és rehabilitációt szolgáló
gyógyúszás költségeinek támogatása
1) A képviselő-testület egészségügyi a prevenció, valamint
a rehabilitáció érdekében támogatást nyújt a dombóvári Farkas Attila
Uszodában igénybe vett gyógyúszás költségeinek támogatásához.
(2) A képviselő-testület települési támogatásként 3.000 Ft összegű
költségtérítést nyújt a gyógyúszás bérleti díjához azon szülő, gyám
vagy gondnok részére:
a) akinek a felügyelete alatt álló gyermek szakorvos vagy háziorvos
által kiállított szakvélemény alapján gyógyúszásra jogosult,
b) aki vállalja, hogy gyermeke részt vesz az oktató által szervezett
gyógyúszásokon,
c) aki tudomásul veszi, hogy amennyiben a gyermeke havonta 3 alkalomnál
többször hiányzik, a támogatásra nem jogosult,
d) aki vállalja, hogy a gyermek távollétének okát orvos vagy szülő
által kiállított igazolással alátámasztja,
e) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, vagy
egyedülállóként nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 500 %-át.
(3) A (2) bekezdésében foglalt támogatás az uszoda által igazoltan
befizetett költségek után pénzbeli ellátás formájában kerül
megállapításra a kérelem benyújtását követő hónaptól kezdődően a
szakorvosi javaslat érvényességének időtartamára. Amennyiben a szülő az
újonnan kiállított szakorvosi javaslatot a támogatás lejárta előtt
bemutatja, a támogatás időtartama a javaslat érvényességének
időtartamára meghosszabbítható. Ebben az esetben az ellátás további
folyósításához – ha a támogatás egyéb feltételeiben változás nem állt
be-, a (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat nyilatkozatot nem kell
ismételten benyújtani.
(4) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a család, vagy az
egyedülálló jövedelemigazolását,
b) a kérelmező azzal kapcsolatos nyilatkozatát, hogy vállalja, hogy
gyermeke részt vesz az oktató által szervezett gyógyúszásokon, továbbá,
hogy a gyermek távollétének okát orvos vagy szülő által kiállított
igazolással alátámasztja, valamint tudomásul veszi, hogy amennyiben a
gyermeke havonta 3 alkalomnál többször hiányzik, a támogatásra nem
jogosult,
c) a gyermek részére szakorvos vagy háziorvos által kiállított
igazolást arról, hogy szakvélemény alapján gyógyúszásra jogosult.
(5) A kérelmezőnek a támogatási kérelem benyújtásakor be kell mutatni a
kérelmező és a gyermek személyazonosságát és lakcímét, valamint a
gyermek életkorát igazoló iratot. A szülő a gyermek gyógyúszásról
történő hiányzására vonatkozó orvosi vagy szülői igazolását az
uszodában az oktatónál nyújtja be.
(6) A (2) bekezdésben foglalt támogatás kifizetéséhez szükséges, hogy
az uszoda minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig értesítse a
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt a tárgyhónap vonatkozásában az
érintett gyermek gyógyúszáson történő részvételéről és a befizetett
költségekről.
(7) Az uszoda által megküldött igazolások feldolgozását követően a
jogosult személyek részére a támogatás az Önkormányzati Hivatal
pénztárában kerül kifizetésre készpénzben a tárgyhónapot követő hónap
20. napjáig.
(8) A támogatás folyósítása az uszoda karbantartás, felújítás miatti
egy hónapban két hetet meghaladó időtartamú leállásának időtartamára
szünetel
http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Onkormanyzati-Hivatal
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr1eo0dt1ee0em9cj4ca9bw0ca7bx8cd7cb6c
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének
megtérítése
A Képviselő-testület az egészségügyi prevenció érdekében
támogatást nyújt a
a) pneumococcus baktérium által okozott fertőzések elleni
térítésköteles védőoltás beszerzéséhez,
b) a meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás
és szepszis elleni térítésköteles védőoltás  beszerzéséhez.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt támogatás számlával igazolt költségek
után egyszeri pénzbeli ellátás formájában kerül megállapításra.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott védőoltásra az a felnőtt
jogosult, aki:
a) betöltötte a 65. életévét,
b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott védőoltásra az a gyermek
jogosult, aki
a) a kérelem
benyújtásának évében tölti be a 14. életévét,
b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(5) A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a (3) vagy (4) pontban
foglalt jogosult kérelméhez csatolja az:
a) az orvosi igazolást arról, hogy számára a védőoltás beadható,
b) a gyógyszertári számlát, amely igazolja a védőoltás költségeit,
c) az orvosi igazolást arról, hogy a védőoltást megkapta.
(6) A támogatás összege a védőoltás gyógyszertári számlával igazolt
árának 100 %-a, de legfeljebb 15.000 Ft.
(7) A támogatás egy személy részére csak egy alkalommal állapítható meg.
(8) A támogatás az Önkormányzati Hivatal pénztárában kerül kifizetésre
készpénzben az (1) bekezdés a) pontjában foglalt védőoltás esetén a
jogosult részére, a (1) bekezdés b) pontjában foglalt védőoltás esetén
a jogosult törvényes képviselője részére.
http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Onkormanyzati-Hivatal
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr1eo0dt1ee0em9cj4ca9bw0ca7bx8cd7cb6c
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Adósságkezelési szolgáltatás A Képviselő-testület települési támogatásként
adósságkezelési szolgáltatást nyújt, melynek célja a közüzemi
szolgáltatókkal való együttműködésen keresztül a lakosság
adósságterheinek enyhítése, az adósságok felhalmozódásának megelőzése.
Az adósságkezelési szolgáltatás lakhatást segítő ellátás, amely a
lakhatással kapcsolatban felhalmozódott hátralékok kezelésével valósul
meg.
(2) Az adósságkezelési szolgáltatás adósságkezelési tanácsadásból és
adósságcsökkentési támogatásból áll. A képviselő-testület az
adósságkezelési tanácsadást a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézmény (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.) útján biztosítja.
(3) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmeket folyamatosan
lehet benyújtani a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménynél
működő adósságkezelési tanácsadóhoz.
(4) A kérelemnek tartalmaznia kell a támogatást kérő nyilatkozatát:
a) a lakásban tartózkodásának jogcíméről,
b) a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról,
c) a háztartás tagjainak jövedelméről,
d) a háztartás tagjainak vagyonáró
e) azon adósságának jogcíméről és összegéről, amelynek kezelését kéri,
f) arról, hogy vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás
közötti különbözet önrészként történő megfizetését,
g) arról, hogy vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való
részvételt, továbbá
h) a kérelmező hozzájáruló nyilatkozatát személyes adatai kezeléséhez.
(5) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a hitelező (közüzemi szolgáltató, társasházi közös képviselő) által
kiállított iratot az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi
szolgáltatás kikapcsolásának tényéről,
b) a háztartásban élő tanköteles gyermek, valamint a nappali tagozaton
felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú gyermek esetében az
iskolalátogatási igazolást, amely az utóbbi esetben tartalmazza a
folyósított ösztöndíjat is,
c) munkanélküli esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított
igazolást a regisztrálás tényéről és a folyósított ellátásról.
(6) Az  (5) bekezdésben foglalt iratok
igényléséhez, beszerzéséhez az adósságkezelési tanácsadó az adós
kérelmére segítséget nyújt.
(7) Az adósságkezelési tanácsadó a kérelmező életkörülményeiről,
vagyoni viszonyairól részletes helyszíni környezettanulmányt készít,
melynek célja annak megállapítása, hogy az adósságkezelési
szolgáltatásba történő bevonásával a kérelmező fizetőképessége
helyreállítható-e.
(8) Amennyiben az adós az adósságcsökkentési támogatás jogosultsági
feltételeinek megfelel, köteles az adósságkezelési tanácsadáson való
részvételre megállapodást kötni, és annak megfelelően az
adósságkezelési tanácsadáson részt venni.
(9) Az adósságkezelési tanácsadó az adósságkezelési tanácsadás
keretében az alábbi feladatokat látja el:
a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről,
b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának
gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, ennek alapján
javaslatot tesz az adósságcsökkentési támogatás folyósításának
ütemezésére,
c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásbeli
megállapodást (a továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) köt,
d) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal rendszeres kapcsolatot
tart és szükség szerint, de legalább havonta egy személyes találkozás
útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési
megállapodásban foglaltak betartását,
e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra
vonatkozó döntés módosítását,
f) adósonként nyilvántartja az adósságkezelésbe bevont hátralékok,
valamint a teljesített adósságtörlesztés összegét.
(10) Amennyiben az adós az adósságcsökkentési támogatás jogosultsági
feltételeinek megfelel, az adósságkezelési tanácsadó a kérelem
benyújtását követő 30 napon belül
a) a kérelmet,
b) a (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat,
c) az (5) bekezdésben meghatározott igazolásokat,
d) a környezettanulmányt,
e) az adósságkezelési megállapodást, valamint
f) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát az adósságcsökkentési
támogatás összegére és folyósításának ütemezésére
továbbítja a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatának.
(11) A benyújtott iratok alapján – hivatalbóli eljárásban – 60 napon
belül dönteni kell az adósságcsökkentési támogatásra való
jogosultságról, a támogatás összegéről és folyósításának ütemezéséről.
(12) Adósságcsökkentési támogatásra az a személy jogosult,
a) akinek az összes adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és
akinek a (17) bekezdésben meghatározott adósságtípusok közül fennálló
tartozása legfeljebb hat havi, vagy
b) közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
egyedülálló esetén 250%-át, és sem a kérelmező, sem a vele együtt élő
személy nem rendelkezik a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti vagyonnal, valamint aki vállalja az adósság és az
adósságcsökkentési támogatás közötti különbözet önrészként történő
megfizetését.
(13) Amennyiben a kérelmező az adósságcsökkentési támogatás a (12)
bekezdésben foglaltak kivételével valamennyi e rendeletben foglalt
feltételnek megfelel, a polgármester különös méltánylást érdemlő
esetben dönthet úgy, hogy a támogatást megadja akkor is, ha a kérelmező
a (17) bekezdésben meghatározott adósságtípusok közül fennálló
tartozása hat hónapon túli.
(14) A (13) bekezdésben foglalt esetben különös méltánylást érdemlő
körülménynek minősül az, ha a kérelmező esetében a lakhatással
kapcsolatban felhalmozott hátralékai miatt a lakhatási lehetősége
elvesztésének veszélye áll fenn. Ezt a körülményt a kérelmezőnek
igazolnia kell.
(15) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke legfeljebb az összes
adósság 75%-a, összege legfeljebb 100.000 Ft.
(16) Az adósságcsökkentési támogatás vissza nem térítendő szociális
támogatásnak minősül.
(17) Az adósságcsökkentési támogatásba bevonható adósság típusok:
a) vezetékes gázdíj-tartozás, melynek az adósságcsökkentési támogatás
megállapítása során figyelembe vehető összege legfeljebb 60.000 Ft,
b) áramdíjtartozás, melynek az adósságcsökkentési támogatás
megállapítása során figyelembe vehető összege legfeljebb 60.000 Ft,
c) víz- és csatornahasználati díjtartozás, melynek az
adósságcsökkentési támogatás megállapítása során figyelembe vehető
összege legfeljebb 25.000 Ft,
d) szemétszállítási díjtartozás, melynek az adósságcsökkentési
támogatás megállapítása során figyelembe vehető összege legfeljebb
10.000 Ft,
e) közös költség hátralék, melynek az adósságcsökkentési támogatás
megállapítása során figyelembe vehető összege legfeljebb 10.000 Ft,
f) lakbérhátralék, melynek az adósságcsökkentési támogatás
megállapítása során figyelembe vehető összege legfeljebb 100.000 Ft
g) távhő-szolgáltatási  díjtartozás,
melynek az adósságcsökkentési támogatás megállapítása során figyelembe
vehető összege legfeljebb 60.000 Ft.
(18) Amennyiben a kezelendő adósságok együttes összege meghaladja a
(15) bekezdésben megállapított összeget, akkor ahhoz az adósságtípushoz
kell a támogatást nyújtani, amely a leginkább veszélyezteti az adós
lakhatási feltételeit. Ennek megállapítása során figyelembe kell venni
az adósságkezelési tanácsadó javaslatát.
(19) A támogatás az adós vállalásától függően nyújtható egy összegben,
vagy legfeljebb 12 havi részletben.
(20) Az adósságcsökkentési támogatás folyósításának időtartama
megegyezik az adós által a (12) bekezdésben foglaltaknak megfelelően
vállalt önrész megfizetésének időtartamával. Az adósságcsökkentési
támogatás egy összegben történő kifizetésére kizárólag az önrész
megfizetését követően kerülhet sor.
(21) Az adósságcsökkentési támogatás havi részletének kifizetésére
kizárólag az adott havi önrész igazolt megfizetését követően kerülhet
sor. Az adósnak az önrész megfizetéséről szóló igazolást minden hónap
10. napjáig be kell mutatnia az adósságkezelési tanácsadónak, aki a
hónap 15. napjáig erről értesíti a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal ügyfélszolgálatát.
(22) Amennyiben a kezelendő adósság részben vagy egészben vezetékes
gázdíj,- vagy áramdíjtartozásból áll, a támogatás további feltétele,
hogy az adósnál előrefizetős gáz,- vagy áramfogyasztást mérő készülék
kerüljön felszerelésre. Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása az
előrefizetős mérőóra felszerelését követően kezdődhet meg úgy, hogy az
adósságcsökkentési támogatást vagy annak meghatározott részét a
készülék működtetését lehetővé tévő formában természetben kell nyújtani.
(23) Méltányosságból engedélyezhető, hogy az adósságcsökkentési
támogatás folyósítása megkezdődjön abban az esetben, ha az előrefizetős
mérőkészülék felszerelése a szolgáltató késlekedése miatt nem történt
meg.
(24) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós köteles
együttműködni az adósságkezelési tanácsadóval. Az együttműködés során
az adós köteles:
a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó
általi megismeréséhez és nyilvántartásához,
b) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában,
c) az adósságkezelési megállapodásban foglaltak szerint, de havonta
legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és
tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak
végrehajtásáról,
d) az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat
birtokában a hitelezővel szerződést kötni a tartozása megfizetéséről,
továbbá
e) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt a körülményeiben
bekövetkezett változásról az adósságkezelési tanácsadót 15 napon belül
tájékoztatni.
(25) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a
kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult:
a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,
b) az adósságkezelési tanácsadóval nem működik együtt,
c) az általa választott adósságtörlesztés egyhavi részletét nem
teljesíti, vagy
d) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének egy
hónapig nem tesz eleget.
(26) Az adósságcsökkentési támogatás a (25) bekezdésben foglaltak
szerinti megszüntetésétől számított 36 hónapon belül ismételten nem
állapítható meg.
(27) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési
szolgáltatás lezárásától – ide nem értve a (25) bekezdés szerinti
megszüntetést – számított 24 hónapon belül adósságkezelési
szolgáltatásban ismételten nem részesülhet.
http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Onkormanyzati-Hivatal
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr1eo0dt1ee0em9cj4ca9bw0ca7bx8cd7cb6c
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Tűzifa támogatás Krízishelyzet esetén a polgármester tűzifasegélyt
állapíthat meg az arra rászorulónak, ha az érintett kérésére vagy az
ügyben eljáró hatóságok jelzése alapján a támogatása elengedhetetlen.
Krízishelyzetnek minősül, ha az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság a hidegre való tekintettel meteorológiai riasztást ad ki.
http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Onkormanyzati-Hivatal
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr1eo0dt1ee0em9cj4ca9bw0ca7bx8cd7cb6c
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Újrakezdési támogatás ) A Képviselő-testület újrakezdési települési támogatást
nyújt a szociálisan rászoruló szegregált vagy szegregációval
veszélyeztetett területen élő családok költözésének támogatására.
Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területnek minősül az
Integrált Településfejlesztési Stratégiában akként meghatározott
településrész.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt újrakezdési támogatás pénzbeli ellátás
formájában egy család részére egy alkalommal kerül megállapításra.
(3) Az újrakezdési támogatásra a család abban az esetben jogosult, ha
a)igazolja, hogy a családtagok lakó- vagy tartózkodási helye a kérelem
benyújtásakor és az azt megelőző egy évben az elhagyni kívánt
ingatlanba van bejelentve,
b) a családban legalább három kiskorú gyermeket nevelnek,
c) a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,
d) a család tulajdonában lévő ingatlan értékesítését adásvételi
szerződéssel vagy előszerződéssel igazolja,
e)a szegregátumba nem tartozó területen lévő ingatlanra vonatkozó
vételi szándékát adásvételi szerződéssel vagy előszerződéssel igazolja.
(4) Az újrakezdési támogatásra benyújtott kérelméhez mellékelni kell:
a) a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a család
jövedelemigazolását,
b) a család tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére vonatkozó
adásvételi szerződést vagy előszerződést,
c) szegregátumba nem tartozó területen lévő ingatlanra vonatkozó
adásvételi vagy adásvételi előszerződést,
d) a családtagok lakcímkártyájának másolatát.
(5) Az újrakezdési támogatás összege
a) felnőtt személy részére az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-a,
b) 18. életévét be nem töltött kiskorú részére az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100 %-a.
(6) Az újrakezdési támogatás összege család esetében nem haladhatja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát.
(7) Az újrakezdési támogatás összegének kifizetése a kérelmező
nyilatkozata szerint készpénzben vagy a kérelmező nevére szóló
folyószámlára utalással történik.
http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Onkormanyzati-Hivatal
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr1eo0dt1ee0em9cj4ca9bw0ca7bx8cd7cb6c
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való
felszerelésének támogatása
1) A Képviselő-testület települési támogatást nyújt a
távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszereléséhez.
A támogatás célja a távhővel ellátott épületek lakásonkénti
hőfogyasztásának mérésére alkalmas eszközök felszerelésének,
beszerelésének elősegítése a fűtéskorszerűsítés érdekében.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt támogatás a távhővel fűtött lakásnak
fűtési költségmegosztóval való felszerelésével kapcsolatban felmerülő,
számlával igazolt költségek után lakásonként egy alkalommal készpénzben
kerül kifizetésre.
(3) Az (1) bekezdésében foglalt támogatásban a lakás tulajdonosa vagy
haszonélvezője részesülhet, ha a lakóhelye vagy a tartózkodási helye az
érintett lakásban van, és megfelel a lakásfenntartási támogatásra való
jogosultság jövedelmi feltételeinek.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás iránti kérelemhez csatolni
kell:
a) a lakás fűtési költségmegosztóval való felszerelésével kapcsolatban
felmerült számlák eredeti példányát,
b) a lakóépület tulajdonosi közösségét képviselő nyilatkozatát a fűtési
költségmegosztó felszerelésével kapcsolatban felmerült költségekről,
amennyiben annak beszerzése nem lakásonként, hanem a tulajdonosi
közösség részéről közösen történt, valamint
c) a távhőszolgáltató igazolását arról, hogy a lakásban a fűtési
díjmegosztási arányok meghatározása fűtési költségmegosztók
alkalmazásával történik.
(5) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás összege a fűtési
költségmegosztó beszerzésével, beszerelésével vagy beépítésével
kapcsolatban felmerült összes költség 50%-a, de legfeljebb 15.000 Ft.
http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Onkormanyzati-Hivatal
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr1eo0dt1ee0em9cj4ca9bw0ca7bx8cd7cb6c
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása 1) A Képviselő-testület települési támogatást nyújt a
szennyvízcsatorna rákötés megvalósításának költségeihez. A támogatás
célja a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára történő rákötés
elősegítése.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt támogatás a kivitelezés számlákkal
igazolt költsége után ingatlanonként egy alkalommal, készpénzben kerül
kifizetésre. A kérelemhez csatolni kell a szolgáltató igazolását arról,
hogy a rákötés megvalósult.
(3) A szennyvízcsatorna rákötés megvalósításának költségeihez való
támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló
vagy egyedülélő esetén 400%-át, és a háztartás, az egyedülálló vagy az
egyedülélő nem rendelkezik vagyonnal,
b) a kérelemben megjelölt ingatlannak legalább 50% tulajdoni hányad
arányában tulajdonosa, vagy haszonélvezője,
c) a kérelemben megjelölt ingatlanban állandó bejelentett lakcímmel
rendelkezik,
d) nyilatkozik arról, hogy a kérelemben megjelölt ingatlanban
életvitelszerűen él.
(4) Az (1) bekezdésében foglalt támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy
jogosultnak állapítható meg.
(5) A támogatás mértéke a szennyvízcsatorna rákötés költségeinek
80%-áig terjedhet, de legfeljebb 60.000 Ft összegben állapítható meg.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt támogatási összegen felül a jogosult a
szolgáltató részére fizetendő szakfelügyeleti díj megtérítésére is
jogosulttá válik.
(7) A kivitelezés ellenőrzésére helyszíni szemle végezhető.
http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Onkormanyzati-Hivatal
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr1eo0dt1ee0em9cj4ca9bw0ca7bx8cd7cb6c
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Támogatás nyílászáró cseréjére 1) A Képviselő-testület települési támogatást nyújt a
szociálisan rászoruló természetes személyeknek a tulajdonukban álló
ingatlan utcafronti nyílászáróinak cseréjére.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt települési támogatás egy kérelmező
részére egy alkalommal, a kivitelezés számlákkal igazolt költsége után,
készpénzben kerül kifizetésre. A kérelemhez csatolni kell a jegyző
igazolását arról, hogy a kivitelezés megvalósult.(3) A támogatásra a kérelmező abban az esetben jogosult, ha
a) igazolja, hogy lakó- vagy tartózkodási helye a kérelem benyújtásakor
és az azt megelőző egy évben a felújítani kívánt ingatlanba van
bejelentve,
b) a kérelemben megjelölt ingatlannak legalább 50% tulajdoni hányad
arányában tulajdonosa,
c) nyilatkozik arról, hogy a kérelemben megjelölt ingatlanban
életvitelszerűen él,
d) az ingatlan a város közigazgatási területének a képviselő-testület
által kijelölt, környezeti zajnak fokozottan kitett részében fekszik,
e) az ingatlanban lakók vonatkozásában az egy főre eső jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át.
(4) A nyílászáró cseréjéhez ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak
állapítható meg támogatás.
(5) A támogatás mértéke a beruházás költségeinek 80%-áig terjedhet, de
legfeljebb ingatlanonként 130.000 Ft összegben állapítható meg.
(6) A kivitelezés ellenőrzésére helyszíni szemle elvégzése kötelező.
http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Onkormanyzati-Hivatal
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr1eo0dt1ee0em9cj4ca9bw0ca7bx8cd7cb6c
Gyulaj Község Önkormányzata Települési
lakásfenntartási támogatás
) Gyulaj  községben
bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő
személyeknek az általuk lakott lakás közüzemi díjainak fizetéséhez
nyújt támogatást.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közüzemi díjak esetében figyelembe vehető
költségek: a villanyáram, a víz-és gázfogyasztás és a szemétszállítás
díja.
(3)  A települési lakásfenntartási
támogatásra jogosult az a személy,
akinek a háztartásában
a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének     300
%-át, egyedülélő esetén 350 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona, és
az érintett ingatlanban
az alábbi jogcímek valamelyike szerint lakik:
ba) a
magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, vagy
tulajdonos hozzátartozója,
bb) önkormányzati lakás
bérlője.
(4) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult
részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói
határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(5)  A települési lakásfenntartási
támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a közös háztartásban
élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,
a lakásban lakás
jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést,
és a közüzemi
szolgáltatóknak az utolsó havi teljes számlamásolatát és
a lakás alaprajzát.
(6) A (5) bekezdés c) pontjában szereplő számlán a lakhatási támogatást
kérelmezőnek, hozzátartozójának, vagy az ingatlan tulajdonosának
nevének kell szerepelnie.
(7) A települési lakásfenntartási támogatás mértéke havi
6.000,–Ft.
(8) A települési lakásfenntartási támogatás folyósítása a
szolgáltatóknál hátralékkal rendelkező  kérelmező
számára átutalással közvetlenül a közüzemi szolgáltató részére történik
a tárgyhónapot követő hónap 05. napjáig. Hátralékkal nem rendelkező
kérelmezők számára számlára utalással vagy folyószámlával nem
rendelkező ügyfelek részére készpénzben kerül kifizetésre.
(9)  A települési lakásfenntartási
támogatás megszűnik:
a.) a támogatásra jogosult kérelmére,
b.) a kérelmező a lakást részben, vagy egészben nem lakás céljára
használja, vagy a lakás használatát másnak átengedi, vagy a lakásban
nem él életvitelszerűen,
c.) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági
feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított
15 napon belül nem jelenti be az Önkormányzatnál. Ebben az esetben a
jogosulatlanul felvett támogatást köteles visszafizetni.
(10) Amennyiben a települési lakásfenntartási támogatás folyósítása a
(9) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján kerül megszűntetésre, úgy a
támogatás ugyanarra a lakásra a megszűntetést követő 6 hónapon belül
ismételten nem állapítható meg.
(11) Nem jogosult települési lakásfenntartási támogatásra aki
jogcímnélküli lakáshasználó.
(12) A települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától 1 éves időtartamra  kerül
megállapításra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony
időtartamára.
http://www.gyulaj.hu/index.php/onkormanyzat1/elerhetosegek      https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed0dr3eo0dt3ee4em5cj6bz3cd4bz1cb0bx5cb8f
Gyulaj Község Önkormányzata Fűtéstámogatás 1) Kérelemre fűtéstámogatást állapítható meg annak a
Gyulaj községben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező személynek,
aki nyugdíjban, vagy
nyugdíjszerű ellátásban részesül, egyszemélyes háztartást vezet és havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400 %-át, vagy
[7]
aki olyan többszemélyes háztartásban él, ahol minden
személy nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, és a
háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  350 %-át, vagy
aki gyermekét egyedül
neveli és a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének  400 %-át, vagy
akinek háztartásában
tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű
családi pótlékban részesülő személy él, és a háztartásban azegyütt élő
személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  350
%-át,  és vagyona sem neki, sem a vele
együtt élő személyeknek nincs.
(2) A támogatás csak a lakás céljára használt ingatlan tekintetében
fűtés céljára igénybe vett gázfogyasztásra, elektromos áram-,
tüzelőolaj-, fa- szén, valamint PB gáz fogyasztásra jár. A támogatás
háztartásonként csak egy személy részére állapítható meg.
[8](3)  A támogatás összege havonta
5.000.-Ft/hó.
(4) A támogatás indokolt esetben  egy
összegben  is folyósítható,
elszámolás kötelezettsége mellett,  a
támogatás kézhezvételétől számított  30
napon belül.
16. §.
(1) A fűtési támogatás október 1. – március 31. közötti időszakra kerül
megállapításra. Erre vonatkozó kérelmet szeptember 1-től február 28-ig
lehet benyújtani.  A támogatás folyósítása
a benyújtás hónapjának első napjától esedékes.
(2) Azon személy aki települési lakásfenntartási támogatásban részesül
fűtési támogatásra nem igényelhet.
[9](3) A kérelemhez csatolni kell
a
kérelmező és a vele együtt élő személyek jövedelemigazolását, a
számlavezető pénzintézet nevét és a számlaszámát, valamint
vagyonnyilatkozatát,
tartós betegség
vagy súlyos fogyatékosság miatt megállapított magasabb összegű családi
pótlék esetén a kifizető szerv által kiállított igazolást,
egyedülálló, illetve
gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén az egyedülállóságról szóló
nyilatkozatot.
(4) A támogatás teljes összege készpénzben vagy banki átutalással kerül
kifizetésre.
http://www.gyulaj.hu/index.php/onkormanyzat1/elerhetosegek      https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed0dr3eo0dt3ee4em5cj6bz3cd4bz1cb0bx5cb8f
Gyulaj Község Önkormányzata Szociális tüzelőanyag támogatás igénybevételéhez
kapcsolódó szállítás
1) Rendkívüli természetbeni települési támogatást nyújt a
szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a szociális célú
tüzelőanyag támogatásra jogosult részére. A természetbeni települési
támogatás legfeljebb 10.000,- Ft/m3 értékben a szociális tüzelőanyag
támogatás igénybevételéhez kapcsolódó szállítást tartalmazza. A
támogatás iránti kérelem a szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti
kérelemmel egyidejűleg nyújtható be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra jogosult személy részére saját
költségén gondoskodik a szociális célú tüzelőanyag szállításáról. A
támogatás megállapításáról szóló határozatban meg kell állapítani a
jogosult részére megállapított tűzifa mennyisége szerinti szállítási
költség összegét.
http://www.gyulaj.hu/index.php/onkormanyzat1/elerhetosegek      https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed0dr3eo0dt3ee4em5cj6bz3cd4bz1cb0bx5cb8f
Gyulaj Község Önkormányzata Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási
támogatása
1) Az önkormányzati települési támogatás keretében a
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán az első diploma
megszerzése érdekében tanulmányokat folytató diákok részére, legfeljebb
az oktatási év időtartamára, legfeljebb havi 7.000,- Ft összegű
albérleti díj támogatás állapítható meg akkor, ha a családban az egy
főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 400%-át nem haladja meg
és kollégiumi férőhely iránti kérelmét és fellebbezését az oktatási
intézmény elutasította.
(2) A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató hallgatók minden évben  október
15-ig nyújthatják be kérelmüket,  melyhez a
család tagjainak jövedelemigazolását és a felsőoktatási intézmény
elutasító határozatainak fénymásolatát, valamint az érvényes albérleti
szerződést is csatolni kell.
(3) Az albérleti támogatás havonta utólag, minden hónap 15-ig a jogosult  folyószámlájára történő utalással történik.
http://www.gyulaj.hu/index.php/onkormanyzat1/elerhetosegek      https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed0dr3eo0dt3ee4em5cj6bz3cd4bz1cb0bx5cb8f
Gyulaj Község Önkormányzata Felsőfokú oktatási intézményben tanulók tanulmányi
eredményt ösztönző támogatása
1) Tanulmányi eredményt ösztönző támogatás illeti meg a
felsőoktatás nappali tagozatán tanuló hallgatót, akinek tanulmányi
eredménye a kérelem benyújtását megelőző időszakban tanulmányi
eredménye a (5)bekezdésben, és jövedelmi viszonyai 17.§.(1) bekezdésben
foglaltaknak megfelel.
(2) Tanulmányi eredmény index másolat, vagy az elektronikus oktatási
rendszerből kinyomtatott irattal igazolható.
(3) A támogatásra a kérelmező a kérelem benyújtás hónapjának első
napjától jogosult az aktív hallgatói jogviszony szorgalmi időszakának
időtartamára.
(4) A támogatás a jogosultat havonta utólag, minden hónap
5-ig   a kérelmező által
megadott számlaszámra utalással történik.
(5) A támogatás összege havonta:
3000 Ft 2,8 – 3,5 rendű   félévi index eredmény után,
6000 Ft 3,6 – 3,9 rendű     félévi index eredmény után,
9000 Ft 4,0 feletti     félévi index eredmény után.
http://www.gyulaj.hu/index.php/onkormanyzat1/elerhetosegek      https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed0dr3eo0dt3ee4em5cj6bz3cd4bz1cb0bx5cb8f
Gyulaj Község Önkormányzata Középfokú oktatási intézményben  tanulók
kollégiumi,  étkezési támogatása
) A gimnáziumban, szakgimnáziumban, szakiskolában nappali
tagozaton tanulmányokat folytató gyermek és fiatal felnőtt részére 23.
életévének betöltéséig az étkeztetés  és a
kollégium költségeinek fedezésére támogatás nyújtható, feltéve, hogy
családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 400 %-át nem haladja meg és
értékesíthető vagyona a család tagjainak nincs,
és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül.
(2) A támogatás iránti kérelmet december 15. napjáig, illetve június
30-ig lehet benyújtani, ezen határidők jogvesztők.
A kérelemhez be kell nyújtani az adott oktatási intézmény
által kiállított, és a kérelmező által kifizetett eredeti számlákat és
a család jövedelmét igazoló jövedelemigazolásokat. A kérelemhez
csatolni kell a köznevelési intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását
arról, hogy az intézménnyel a jogviszony a kérelem beadásakor fennáll.
(3) A támogatás összege az oktatási intézmény által kiállított számla
összegéből havi
5. 000.-Ft. Amennyiben a számla összege nem éri el a támogatás összegét
akkor a számlán szereplő tényleges összeg kerül kifizetésre.
(4) A támogatás eseti támogatásként kerül megállapításra és kifizetésre
december 31-ig és július 10-ig elsősorban számlaszámra utalással.
http://www.gyulaj.hu/index.php/onkormanyzat1/elerhetosegek      https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed0dr3eo0dt3ee4em5cj6bz3cd4bz1cb0bx5cb8f
Gyulaj Község Önkormányzata Középfokú oktatási intézményben tanulók iskolakezdési
támogatása
1) A tanévkezdés megkönnyítése érdekében a fiatalkorú
nevelésével összefüggő támogatás iskolakezdési támogatás formájában is
nyújtható, a gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában nappali
tagozaton tanulmányokat folytató gyermek és fiatal felnőtt részére a
23. életévének betöltéséig, feltéve, hogy
a.) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum
400 %-át nem haladja meg és értékesíthető vagyona a család tagjainak
nincs,
b.) és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül.
(2) A beiskolázási segély évente egy alkalommal nyújtható. Az
iskolakezdési támogatás összege gyermekenként vagy fiatal felnőttenként
20 000 Ft.
(3) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet a tárgyév július 1.
napját követően október 30. napjáig lehet benyújtani.
A kérelemhez csatolni kell a köznevelési intézmény 30
napnál nem régebbi igazolását arról, hogy az intézménnyel a jogviszony
a kérelem beadásakor fennáll.
http://www.gyulaj.hu/index.php/onkormanyzat1/elerhetosegek      https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed0dr3eo0dt3ee4em5cj6bz3cd4bz1cb0bx5cb8f
Gyulaj Község Önkormányzata Általános iskolai oktatási intézményben tanulók
iskolakezdési támogatása
(1) Az önkormányzathoz a tanévkezdéssel egyidejűleg  természetbeni támogatástásként – minden év
augusztus 15. napjáig –  kérelem nyújtható
be,  az általános iskolás korú gyermekek
részére füzetek,  tolltartó,
tornafelszerelés, valamint az  iskola által
meghatározott egyéb segédeszközök  vásárlására.
(2) A támogatás összege  1.000-10.000 Ft/fő,  akinek  családjában
az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 450 %-át nem
haladja meg és értékesíthető vagyona a család tagjainak nincs.
(3) A gyulaji iskolába járó gyermekek részére a helyi általános
iskolával együttműködve  kell megszervezni
a támogatás célzott folyósítását.
http://www.gyulaj.hu/index.php/onkormanyzat1/elerhetosegek      https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed0dr3eo0dt3ee4em5cj6bz3cd4bz1cb0bx5cb8f
Gyulaj Község Önkormányzata Óvodaévkezdési támogatás ) Az önkormányzat természetbeni juttatásként egyszeri
támogatást nyújt   a családban  nevelkedő óvodás korú  gyermek
részére   annak  a
családnak, ahol az egy főre jutó jövedelem  a
mindenkori nyugdíjminimum   450%-át
nem haladja meg.
(2) A támogatási kérelem minden év augusztus 15. napjáig nyújtható be.
(3) A támogatás összege a  1.000-10.000.-
Ft-ig terjedhet.  A támogatás utalvány
formájában biztosítható.
(4) A támogatást az óvodai foglalkozásokhoz szükséges
felszerelésekre: pl.: alkalmi, ünneplő ruhára, megfelelő
ruházat vásárlására (cipő,  kabát,
stb.)használható fel.
http://www.gyulaj.hu/index.php/onkormanyzat1/elerhetosegek      https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed0dr3eo0dt3ee4em5cj6bz3cd4bz1cb0bx5cb8f
Gyulaj Község Önkormányzata Gyermekétkeztetési támogatás 19./C.§.[16]
(1) A Képviselőtestület természetbeni
ellátásként térítésmentesen biztosítja  a
gyulaji  Intézményi gyermekétkeztetésben
részesülő  Gyulaji  Általános
Iskolába, illetve a  Magoncka Óvodába járó
gyermeket, feltéve ha  családjában az egy
főre jutó jövedelem  nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum  600 %-át.
(2) A támogatás  időtartama
a nevelési év teljes időtartamára terjed ki.
(3) A gyermekétkeztetési támogatás  csak
abban az esetben térítésmentes, amennyiben a szülő /törvényes  képviselő  gyermek
– betegség és egyéb ok miatti távolmaradását  a
távolmaradás  kezdő napját megelőző napon  15 óráig bejelenti.  A
bejelentés elmaradása   fizetési
kötelezettséget von  maga után
azon napok  után melynek
bejelentését elmulasztotta.
19./D.§.[17]
(1) Az önkormányzat térítésmentesen a   –  szülő, törvényes képviselő kérelmére, a
kérelemben foglalt időtartamra  –  szünidei gyermekétkeztetést
biztosít meleg főétkezés formájában  azoknak
a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult  gyermekeknek, akik Gyulaj
községben lakóhellyel rendelkeznek,  és
életvitelszerűen ott élnek.
19./C.§.[16]
(1) A Képviselőtestület természetbeni
ellátásként térítésmentesen biztosítja  a
gyulaji  Intézményi gyermekétkeztetésben
részesülő  Gyulaji  Általános
Iskolába, illetve a  Magoncka Óvodába járó
gyermeket, feltéve ha  családjában az egy
főre jutó jövedelem  nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum  600 %-át.
(2) A támogatás  időtartama
a nevelési év teljes időtartamára terjed ki.
(3) A gyermekétkeztetési támogatás  csak
abban az esetben térítésmentes, amennyiben a szülő /törvényes  képviselő  gyermek
– betegség és egyéb ok miatti távolmaradását  a
távolmaradás  kezdő napját megelőző napon  15 óráig bejelenti.  A
bejelentés elmaradása   fizetési
kötelezettséget von  maga után
azon napok  után melynek
bejelentését elmulasztotta.
19./D.§.[17]
(1) Az önkormányzat térítésmentesen a   –  szülő, törvényes képviselő kérelmére, a
kérelemben foglalt időtartamra  –  szünidei gyermekétkeztetést
biztosít meleg főétkezés formájában  azoknak
a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult  gyermekeknek, akik Gyulaj
községben lakóhellyel rendelkeznek,  és
életvitelszerűen ott élnek.
http://www.gyulaj.hu/index.php/onkormanyzat1/elerhetosegek      https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed0dr3eo0dt3ee4em5cj6bz3cd4bz1cb0bx5cb8f
Gyulaj Község Önkormányzata Temetési támogatás 1) A halálesethez kapcsolódóan kért rendkívüli települési
temetési támogatásra jogosult az a személy, aki elhunyt személy
eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén annak 450 %-át.
(2) Nem állapítható meg temetéshez nyújtott települési támogatás annak
a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
alapján temetési hozzájárulásban részesült.
(3) Temetési támogatásra jogosult, aki Gyulaj településen bejelentett
lakóhellyel rendelkezik, továbbá közte és az elhunyt személy között
közeli hozzátartozói viszony állt fenn, vagy
közös háztartásukban élt hozzátartozó eltemettetéséről
gondoskodik.
[18](4) A temetési támogatás összege 50.000.- Ft
(5) A kérelemhez mellékelni kell:
a kérelmező nevére
szóló temetési számlák eredeti példányát
a halotti anyakönyvi
kivonat másolatát.
(6) A települési temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset
anyakönyvezését követő 30 napon belül lehet benyújtani.
http://www.gyulaj.hu/index.php/onkormanyzat1/elerhetosegek      https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed0dr3eo0dt3ee4em5cj6bz3cd4bz1cb0bx5cb8f
Gyulaj Község Önkormányzata Karácsonyi   támogatás 1) Az önkormányzat  hivatalból,  a karácsony méltó megünnepléséhez egyszeri
természetbeni támogatást nyújt,   amennyiben
a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori
nyugdíjminimum  450 %-át.
(2)  Az önkormányzat a karácsonyi csomagot
háztartásonként biztosítja.
http://www.gyulaj.hu/index.php/onkormanyzat1/elerhetosegek      https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed0dr3eo0dt3ee4em5cj6bz3cd4bz1cb0bx5cb8f
Gyulaj Község Önkormányzata Kamatmentes kölcsön ) Települési támogatásként – pénzintézeti tevékenységnek
nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában – temetési kölcsön
nyújtható annak a kérelmező személynek, aki hozzátartozója
eltemettetéséről gondoskodik/gondoskodott, a pénzintézeti kölcsön
kamatterheit nem tudja (nem képes) megfizetni, de a kérelmező a kölcsön
visszafizetésére képes és ezt vállalja is.
(2) A szociális kölcsönt egy összegben vagy legfeljebb 6-12 hónapi
egyenlő havi részletekben kell visszafizetni.
(3) A szociális kölcsön alapja a kérelmező és az önkormányzat között
megkötött kölcsönszerződés.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szociális kölcsönnek a kérelmező részére
nyújtható legnagyobb összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének  400 %- át
(5) A kérelemhez mellékelni kell a temetési számlát, ha a temetés már
megtörtént.
(6) A képviselőtestület indokolt esetben, ha a kölcsön megfizetése
utóbb bekövetkezett ok miatt a jogosult megélhetését veszélyeztetné, a
fennálló kölcsöntartozás összegét csökkentheti vagy elengedheti.
http://www.gyulaj.hu/index.php/onkormanyzat1/elerhetosegek      https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed0dr3eo0dt3ee4em5cj6bz3cd4bz1cb0bx5cb8f
Gyulaj Község Önkormányzata Eseti támogatás (1) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatást
állapíthat meg annak a személynek aki létfenntartási gonddal küzd és a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő
esetében a 350 %-át, és – vélelmezhetően vagy vizsgálata esetén
vagyonnyilatkozata alapján – vagyonnal nem rendelkezik, ha a
létfenntartását (megélhetését) veszélyeztető élethelyzete egyszeri,
eseti jellegű vagy alkalmanként nyújtott rendkívüli települési
támogatás biztosításával megszüntethető.
(2) Rendkívüli élethelyzetnek, létfenntartási gondnak kell tekinteni a
váratlan többletkiadással vagy jelentős jövedelem-kieséssel járó,
illetőleg a kérelmező és családja jövedelmét a megélhetést
veszélyeztető módon terhelő körülményeket, különösen:
családfenntartó vagy
más családtag hirtelen bekövetkező betegségét, az ebből adódó előre nem
látható nagyobb mértékű gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzése,
kórházi és otthoni ápolás, gyógykezelés szükségességét,
a családfenntartó vagy
más családtag váratlan halálát,
baleset, bűntény okozta
jelentős kárt, anyagi hátrányt,
jelentősebb mértékű
közüzemi díj hátralékot, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
hátralékát,
indokolt személyi
jellegű kiadást, napi megélhetési gondokat okozó (élelmiszer
beszerzéshez, ruházat pótlásához, stb.) feltétlenül szükséges kiadást,
a lakhatás elemi
feltételeit biztosító lakás helyreállítási, javítási, karbantartási
munka elvégzésének szükségességét,
nyugdíjfizetés valamely
ok (pl. nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása) miatti
késését,
a nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartásához felmerülő kiadásokat,
a gyermek, fiatalkorú
nevelésével, gondozásával kapcsolatban felmerülő  egyéb
rendkívüli kiadást, )pl. oktatáshoz kapcsolódó  tanfolyam,  szakmai  tapasztalatszerzés…stb.)
a
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartását,
táplálékallergiája vagy
más alapbetegsége miatt speciális diétára szoruló, vagy rendszeresen
gyógyszert fogyasztó gyermek egészségi állapotához igazodó
étkeztetésének biztosítását.
(3) Az eseti támogatás egyszeri összege minimum 1. 000.-Ft, maximum 30.
000.-Ft.
(4)Az eseti támogatás pénzbeli vagy természetbeni juttatásként is
adható.
(5) Pénzbeli folyósítás esetén utólagos elszámolási kötelezettség
írható elő.
(6) Az eseti települési támogatás kérelemre és hivatalból az Szt. 45.
§. (5) bekezdésében meghatározottak kezdeményezésére is megállapítható.
(7) Az eseti települési támogatás családonként egy naptári éven belül
legfeljebb 3 alkalommal állapítható meg és az egy háztartásban élők
részére nyújtott eseti támogatások együttes összege egy naptári éven
belül nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.
(8) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára
az ugyanazon létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre vagy
létfenntartási gondra hivatkozással eseti települési támogatás
megállapítása iránt 30 napon belül ismételten benyújtott kérelem esetén
eseti települési támogatás nem állapítható  meg.
(9) Amennyiben az eseti támogatás iránti kérelem élelmiszerhiány miatt
kerül benyújtásra, az egyéb feltételeknek való megfelelés esetén, a
támogatás természetben is megállapítható.(10) Az eseti támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. sz. mellékletét
képező nyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a
jövedelemigazolásokat.
(11) Az eseti támogatás természetbeni ellátásként, a Szt. 45. § (1)
bekezdésben foglalt támogatási formákban is biztosítható.
(12) Amennyiben nincs lehetőség a települési támogatás természetbeni
ellátásként történő biztosítására, a támogatott részére elszámolási
kötelezettség írható elő. Az elszámolás elmulasztása esetén a kérelmező
következő támogatási kérelme elutasításra kerül.
(13) A készpénzben megállapított települési támogatást a határozat
jogerőre emelkedését követő 5 napon belül veheti át a Gyulaj Községi
Önkormányzat házipénztárából.
http://www.gyulaj.hu/index.php/onkormanyzat1/elerhetosegek      https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed0dr3eo0dt3ee4em5cj6bz3cd4bz1cb0bx5cb8f
Gyulaj Község Önkormányzata Tüzelő támogatás (1) A képviselőtestület az általa évente meghatározott
keret erejéig rendkívüli természetbeni települési támogatásként tüzelő
támogatást állapíthat meg évi egy alkalommal annak személynek, akinek
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 350 %-át,
egyedülélő esetén a 400 %-át.
(2) A támogatás mértéke 1 m3 kemény tüzifa beszerzési és szállítási
költsége.
(3) Nem jogosult az a személy, aki, vagy akinek a háztartásában élő más
személy szociális tüzifa támogatásban részesült.
http://www.gyulaj.hu/index.php/onkormanyzat1/elerhetosegek      https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed0dr3eo0dt3ee4em5cj6bz3cd4bz1cb0bx5cb8f
Gyulaj Község Önkormányzata Vis maior támogatás 1) Rendkívüli települési támogatásként vis maior támogatás
állapítható meg annak a személynek, aki rendkívüli élethelyzetbe került,  elemi kár (különösen a jégeső, az árvíz, a
belvíz, a fagy,  az aszály, a hó-, a jég-
és széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti vagy a
biológiai eredetű tűz) bekövetkezése esetén, annak elhárítására, a
károk mértékének csökkentésére.
(2) A vis maior támogatás feltétele, hogy a kérelmező háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
mindenkor legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetében a 350
%-át.
[21](3) A vis maior támogatás egyszeri összege 10- 100.000.- Ft-ig
terjedhet.
(4) A támogatásra való jogosultságot kizárja, ha a kérelmezőnek,
házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, együtt lakó (költöző)
családtagjainak a megsemmisült, illetve életveszélyesé vált ingatlanon
túl beköltözhető lakástulajdona, állandó használati joga, vagy
lakásbérleti jogviszonya van.
(5) Nem nyújtható támogatás a nem lakás céljára szolgáló építmények,
hétvégi házak, présházak helyreállításához.
http://www.gyulaj.hu/index.php/onkormanyzat1/elerhetosegek      https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed0dr3eo0dt3ee4em5cj6bz3cd4bz1cb0bx5cb8f
Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal
Kapospulai Kirendeltsége
Rendkívüli települési támogatás 3.§ (1) A képviselő-testület rendkívüli települési
támogatásban részesíti azokat a szociálisan rászorult személyeket, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról időszakosan vagy tartósan
más módon nem tudnak gondoskodni, vagy az e rendeletben meghatározott
alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, vagy a gyermek
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
(2) A rendkívüli települési támogatás állapítható meg
a) betegség idejére,
b) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzéséhre,
c) egészségügyi szolgáltatás igénybevételére,
b) családban bekövetkezett halálesetre,
e) azon személy részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás
megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jelenleg
jövedelme,
f) elemi kár, különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a
homokverés, az aszály, a hó-, a jég- és a széltörés,a vihar, a
földrengés, valamint a természeti vagy biológiai eredetű tűz
elhárítására
g) azon személy részére, aki nem tudja a lakás fűtési vagy egyéb rezsi
költségét egy-egy alkalommal fedezni,
h) ruhanemű vásárlására,
i) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének magtartásához,
j) iskoláztatáshoz,
k) a gyermek fogadásának előkészítésére,
l) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
m) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadásra,
n) egyéb létfenntartását veszélyeztető kiadások fedezésére.
(3) Különös méltánylást érdemlő rendkívüli esetben a képviselő-testület
egyedi értékelést követően az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl is
megállapíthat rendkívüli települési támogatást. Különös méltánylást
érdemlő rendkívüli eset a fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset,
munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli
élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte,
bekövetkezése.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában elemi kárnak minősül különösen a tűz,
robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár miatt bekövetkezett
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, mely a kérelmező
lakhatását biztosító ingatlanban következik be.
4.§ (1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli vagy
természetbeni ellátásként, egyszeri vagy havi rendszerességgel.
(2) Az egyszeri rendkívüli települési támogatás legkisebb összege
5.000,- Ft.
(3) A rendszeresen adott rendkívüli települési támogatás havi összege
5.000,- Ft-nál nem lehet kevesebb.
(4) A polgármester által a 3§ (5) bekezdés alapján nyújtott támogatás
összege alkalmanként 5000, azaz ötezer forinttól 50 000, azaz ötvenezer
forintig terjedhet.
5.§ (1) A rendkívüli települési támogatás megállapítása előtt indokolt
esetben környezettanulmányt kell készíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti indokolt esetnek minősül, ha a nyújtott
átmeneti segély céljának megfelelő felhasználásával kapcsolatban kétség
merül fel, illetve a rendkívüli méltánylást igénylő eset megítélése
során a kérelmező lakhatási körülményeinek részletes ismerete szükséges.
(3) A kérelmező köteles a környezettanulmány végrehajtásában
közreműködni. Ha a közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható.
(4) A rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el
lehet számoltatni. Ha a jogosult az elszámolási kötelezettségének nem
tesz eleget, az újabb rendkívüli települési támogatás megállapítása
iránti kérelmét el lehet utasítani.
http://www.kapospula.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=106
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg6ed5dr8eo7dt0ee1em4cj7ca8bx5bz6bx7by4bx1i
Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal
Kapospulai Kirendeltsége
Lakásfenntartási támogatás .§ (1) A képviselő-testület a szociálisan rászoruló
háztartások részére települési támogatást nyújt a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.
(2) A lakásfenntartási támogatás az áram-, a víz- és gázfogyasztás, a
csatornahasználat és a szemétszállítás (a továbbiakban együttesen
rezsiköltség), az albérlet díjához, a fűtési költségekhez elsősorban
természetben nyújtott ellátás.
(3) A képviselő-testület helyi lakásfenntartási támogatásban részesíti
azt a személyt, akinek a háztartásában az 1 főre jutó havi jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200%-át és a
háztartás összjövedelme és a (2) bekezdésben meghatározott kiadások
aránya meghaladja a háztartás összjövedelmének 30%-át.
(4) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától. Külön lakásnak kell tekinteni az albérletet, a társbérletet
és a jogerős bírói ítélettel megosztott lakás lakrészeit.
(5) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez
mellékelni kell
a) a háztartás tényleges (2) bekezdés szerinti havi költségeit igazoló,
a kérelem benyújtását megelőző egy hónapnál nem régebbi számlákat,
bizonylatokat,
b) a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmi
gazolását.
7.§ (1) A lakásfenntartási támogatás időtartama maximum 6 hónap,
mértéke egységesen havi 2500 forint.
(2) A megállapított lakásfenntartási támogatást elsődlegesen közüzemi
szolgáltatók részére kell átutalni. Az érintett szolgáltatóval a
támogatásban részesülő adatait és a támogatás mértékét közölni kell.
(3) Amennyiben a jogosult azon közüzemi számláján, amelyre a
lakásfenntartási támogatás folyósítása történik, túlfizetés keletkezik,
a túlfizetés összege a jogosultat illeti meg, azt részére a szolgáltató
kifizetheti.
8.§ (1) A lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskört a
polgármester gyakorolja.
(2) A jogosultsági feltételekben bekövetkező változást a támogatásban
részesülő köteles a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül
bejelenteni a támogatást megállapító felé.
http://www.kapospula.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=106
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg6ed5dr8eo7dt0ee1em4cj7ca8bx5bz6bx7by4bx1i
Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal
Kapospulai Kirendeltsége
Ápolási támogatás .§ (1) A képviselő-testület havi rendszerességgel ápolási
támogatást nyújt a 18. életévét betöltött tartósan beteg
hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző szociálisan
rászorult személy részére.
(2) Ápolási támogatás állapítható meg annak a Kapospula Község
Önkormányzata közigazgatási területén lakcímmel rendelkező
hozzátartozónak, aki
a) 18. életévét betöltött tartós beteg Kapospula Község Önkormányzata
közigazgatási területén lakcímmel rendelkező hozzátartozójának ápolását
végzi, és
b) rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet
folytat, de a munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és
c) az ápoló családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
egyedülálló esetében annak 250%-át.
(3) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti,
valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi
ellátásban részesül, vagy
b) szakiskola, középiskola illetve felsőoktatási intézmény nappali
tagozatos tanulója, hallgatója.
c) a szociális a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) szerinti ápolási
díjra jogosult,
d) az ápolt igénybe veszi a házi segítségnyújtás szolgáltatást.
10.§ (1) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni
kell
a) a családban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző havi
jövedelemigazolását,
b) a háziorvos igazolását arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan
beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra szorul.
(2) Az ápolási támogatás mértéke 20.000 forint.
(3) Az ápolási támogatás időtartama maximum 1 év.
11.§ (1) Ha az ápolási kötelezettség elmulasztása valószínűsíthető, az
ápolási tevékenység ellenőrzése érdekében környezettanulmányt kell
készíteni.
(2) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének abban az esetben
nem tesz eleget, ha az ápolt személy
a) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, nem tiszta,
b) számára nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva,
c) nincs megfelelően élelmiszerrel ellátva,
d) állapotában beállt változásról a kezelőorvosát az ápolást végző
személy nem értesíti,
e) számára az ápolást végző személy a szükséges ápolási feltételeket
nem biztosítja, gyógyszereiről és a szükséges ápolási eszközökről nem
gondoskodik,
f) felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, illetve
akadályoztatása esetén arról nem gondoskodik megfelelően.
(3) Az (1) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően az ápolási díj
megszűntetésre kerül, ha
a) az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ápolást végző
személy a (2) bekezdésben foglalt valamelyik kötelezettségének nem tesz
eleget,
b) az ápolást végző személy az ellenőrzésé lefolytatását nem teszi
lehetővé.
12.§ A jogosultsági feltételekben bekövetkező változást a támogatásban
részesülő köteles a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül
bejelenteni a támogatást megállapító felé.
http://www.kapospula.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=106
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg6ed5dr8eo7dt0ee1em4cj7ca8bx5bz6bx7by4bx1i
Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal
Kapospulai Kirendeltsége
Gyógyszertámogatás 13.§ (1) A képviselő-testület gyógyszertámogatásban
részesíti azt a szociálisan rászoruló személyt, aki a Szoctv. szerinti
közgyógyellátásra nem jogosult, de gyógyszerköltsége olyan magas, hogy
hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.
akinél
(2) Gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező akinek a családjában
az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, egyedül élő esetén
200%-át, továbbá a havi rendszeres háziorvos vagy szakorvos által
vényre felírt gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25 %-át, és a jogosult, valamint családja
vagyonnal nem rendelkezik.
(3) Gyógyszertámogatás évente legfeljebb 6 alkalommal állapítható meg,
a támogatás eseti összege maximum 5000 forint lehet.
(4) A gyógyszertámogatásban részesülő köteles a közgyógyellátásra való
jogosultság megszerzését haladéktalanul bejelenteni az ellátást
megállapítónak.
(5) Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki
közgyógyellátásban részesül, vagy arra jogosult lenne, de nem kérte
annak megállapítását.
(6) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a családban élő személyeknek a kérelme benyújtását megelőzőhavi
jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,
b) a gyógyszertár által beárazott, a háziorvos vagy a szakorvos által
diagnosztizált betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket
tartalmazó háziorvosi igazolás.
http://www.kapospula.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=106
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg6ed5dr8eo7dt0ee1em4cj7ca8bx5bz6bx7by4bx1i
Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal
Kapospulai Kirendeltsége
Születési támogatás 14.§ (1) A képviselő-testület születési támogatásban
részesít minden a gyermek születésének időpontjában Kapospula Község
Önkormányzata közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személyt,
akinek gyermeke születik.
(2) A születési támogatást ugyanazon gyermek után csak egy személy
jogosult igényelni.
(3) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő
30 napon belül lehet előterjeszteni, mely határidő jogvesztő.
(4) A kérelemhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a
gyermek születési anyakönyvi kivonatát, ha a születést nem a Hivatalban
anyakönyvezték.
(5) A születési támogatás összege gyermekenként 50.000,- Ft.
(6) A születési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a
polgármester gyakorolja.
http://www.kapospula.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=106
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg6ed5dr8eo7dt0ee1em4cj7ca8bx5bz6bx7by4bx1i
Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal
Kapospulai Kirendeltsége
Temetési támogatás 15.§ (1) A képviselő-testület temetési segélyt nyújt annak
a Kapospula Község Önkormányzat közigazgatási területén legalább 1 éve
bejelentett lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozónak, aki a
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott
a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek
viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti
és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
négyszeresét.
(2) E rendelet alkalmazásában közeli hozzátartozó a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott személy.
(3) A temetési támogatás összege 30.000,- Ft.
(4) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől
számított 30 napon belül lehet benyújtani a Hivatalban.
(5) A támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
– a halotti anyakönyvi kivonatot, ha
a halálesetet nem Kapospulában anyakönyvezték.
– a temetés költségeiről a segélyt
kérő, vagy az egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított
számlák eredeti példányát.
(6) A temetési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört
polgármester gyakorolja.
http://www.kapospula.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=106
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg6ed5dr8eo7dt0ee1em4cj7ca8bx5bz6bx7by4bx1i
Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal
Kapospulai Kirendeltsége
Iskolakezdési támogatás 16.§ (1) Az önkormányzat iskolakezdési támogatásban
részesíti
a) az óvodás,
b) az általános iskolás,
c) a nappali tagozaton tanuló középiskolás gyermekeket, valamint
d) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
24 évesnél fiatalabb fiatal felnőttet, akik Kapospula község
közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkeznek.
(2) A tanév kezdetekor a 16. életévét betöltött tanuló esetében a
támogatás kifizetéséhez iskolalátogatási igazolás bemutatása szükséges.
(3) A támogatás minden évben az augusztusban kijelölt határnaptól
tárgyév szeptember 30. napjáig vehető át az Attalai Közös Önkormányzati
Hivatal Kapospulai Kirendeltségén ügyfélfogadási időben. A benyújtásra
nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) A 18. év alatti jogosult esetén a támogatást a törvényes képviselő
veheti át.
http://www.kapospula.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=106
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg6ed5dr8eo7dt0ee1em4cj7ca8bx5bz6bx7by4bx1i
Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal
Kapospulai Kirendeltsége
Időskorúak támogatása 6/A.§ (1) A Kapospula község közigazgatási területén
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 70. életévét betöltött
személyek minden évben egyszeri 3.000,- forint összegű támogatásban
részesülnek.
(2) A jogosultak névsorát a Hivatal a központi személyiadat-és
lakcímnyilvántartás alapján bocsátja az önkormányzat rendelkezésére
november hónapban.
(3) A támogatás kifizetése házipénztárból a polgármester utasítása
szerint, legkésőbb december 15. napjáig történik.
(4) A támogatást az arra jogosult, vagy az általa meghatalmazott
személy veheti át, az átvételt minden esetben az átvevő az aláírásával
igazolja
http://www.kapospula.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=106
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg6ed5dr8eo7dt0ee1em4cj7ca8bx5bz6bx7by4bx1i
Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal
Kapospulai Kirendeltsége
Tanyagondnoki szolgálat 7.§ (1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak
és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott
helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz,
valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének
segítése.
(2) A tanyagondnoki szolgálatról a képviselő-testület külön rendeletet
alkot.
http://www.kapospula.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=106
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg6ed5dr8eo7dt0ee1em4cj7ca8bx5bz6bx7by4bx1i
Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal
Kapospulai Kirendeltsége
Étkeztetés 8.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük,
e) hajléktalanságuk, vagy
f) jövedelmi viszonyaik miatt.
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában
a) időskorú a 60 éven felüli személy;
b) egészségi állapota miatt szociálisan rászorult
ba) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult,
bb) aki az egészségkárosodására tekintettel részesül rendszeres
szociális segélyben,
bc) a rokkantsági járadékos,
bd) ) aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése,
testi fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról nem, vagy csak részben
tud gondoskodni,
c) fogyatékossága miatt szociálisan rászorult, aki fogyatékossági
támogatásban részesül, pszichiátriai betegsége miatt szociálisan
rászorult, aki ilyen okból igazoltan orvosi kezelés alatt áll;
d) szenvedélybetegsége miatt szociálisan rászorult, aki ilyen okból
igazoltan orvosi kezelés alatt áll;
e) hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve
azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás,
f) jövedelmi viszonyai miatt szociálisan rászorult, aki nem
rendelkezik, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét elérő
havi jövedelemmel.
(3) Étkeztetés nyújtható azon kérelmezőnek, aki nem szociálisan
rászorult, de az e rendeletben meghatározott térítési díj fizetését
vállalja.
18/A.§ (1) Az étkeztetési térítési díjat az ellátást igénybe vevő
jogosult, vagy a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes
személy köteles megfizetni.
(2) Az étkeztetési térítési díjmértékét a rendelet 1. melléklete
tartalmazza
(3) Térítési díj elengedéséről kérelem alapján, súlyos
veszélyeztetettség esetén egyedi elbírálás szerint a polgármester dönt.
(4) Az intézményi térítési díjakat a képviselő-testület évente
felülvizsgálja és szükség szerint módosítja.
(5) Az ellátást meg kell szüntetni, ha
a) a jogosult elhunyt, vagy
b) a jogosult ezt írásban, vagy szóban kérelmezte, vagy
c) a jogosult további ellátása nem indokolt, vagy
d) a jogosultság 1 év folyamatos szüneteltetése után.(6) Az ellátás megszűnik, ha az ellátásra kötött határozott idejű
megállapodás idő lejárt.19.§ (1) Az étkeztetés a legalább napi egyszeri meleg étel
vállalkozótól történő megvásárolásával történik.(2) A vállalkozó az igénybevevők által rendelkezésre bocsátott váltott
éthordóban szállítja a megrendelt meleg ételt az önkormányzat
székhelyére – 7251 Kapospula, Béke tér 21. -, ahonnan az igénybevevő
lakására történő kiszállítást a tanyagondnoki szolgálat látja el.(3) Az önkormányzat szükség esetén az éthordót biztosítja.
http://www.kapospula.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=106
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg6ed5dr8eo7dt0ee1em4cj7ca8bx5bz6bx7by4bx1i
Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal
Kapospulai Kirendeltsége
Házi segítségnyújtás 20.§ (1) A képviselő-testület házi segítségnyújtás
keretében gondoskodik a gondozási szükséglettel rendelkező házi
segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról.
(2) A házi segítségnyújtás keretében az önkormányzat a Szoctv-ben
meghatározott ellátásokat biztosítja.
(3) A házi segítségnyújtás biztosítása a Dombóvár Térségi Humán
Szolgáltató Társulás – 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. – útján
történik.
http://www.kapospula.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=106
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg6ed5dr8eo7dt0ee1em4cj7ca8bx5bz6bx7by4bx1i
TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott
települési támogatás
3.24§  (1)
Lakhatáshoz  kapcsolódó  rendszeres kiadásokhoz,  az  életvitelszerűen  lakott  ingatlan vonatkozásában abban az esetben
adható támogatás, ha kérelmező, a) 25családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  a nyugdíjminimum200 %-át,b) egyedülálló esetén
a nyugdíjminimum 250 %-t nem haladja meg, továbbác) lakókörnyezete
rendezett.(2) A    lakókörnyezet    akkor
rendezett,    ha    a kérelmező,  illetve  az  ellátás  jogosultja  az  általa életvitelszerűen lakott lakást vagy
házata) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,b)  az  ingatlan  állagát  folyamatosan  karbantartja, rendeltetésszerű
használhatóságát biztosítja,c)  a  házhoz  tartozó  udvart  és  kertet  rendszeresen
gondozza,  gyomtalanítja,
s  kertet
kert  művelési ágban
művelitovábbád)    a
kerítéssel    kívül    határos
terület,    járda
tisztántartásáról     a     településtisztaságról     szóló 27/2008. (XII. 20.)
számú  önkormányzati rendelet 3-4. §-ában
foglaltaknak megfelelően gondoskodik.(3)   A   polgármester a
lakhatáshoz   kapcsolódó
rendszeres kiadásoktámogatására irányuló kérelem benyújtását  követő  15  napon  belül  helyszíni szemle   (környezettanulmány)   lefolytatása   során
győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.(4)  Ha  a  lakókörnyezet  a  (1)  bekezdésben  foglalt
feltételeknek   nem
felel   meg,
a   polgármester ötnapos
határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve
az   ellátás
jogosultját -az  elvégzendő
tevékenység  konkrét  megjelölésével
-a  kifogásolt hiányosságok felszámolására,
melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.(5)   A   lakókörnyezet   rendezettségére
vonatkozó helyszíni  szemlét  (környezettanulmányt)  nem  kell lefolytatni,  ha  a  kérelmező  lakáskörülménye  és
lakókörnyezete ismert.(6) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásoknak
minősülnek a közüzemi díjak közül a gáz-és áramszolgáltatási, víz-és
csatornahasználati, szemétszállítási díj.(7)
A     lakhatáshoz     kapcsolódó
rendszeres kiadásokhoz    nyújtható    támogatás
összege    a
tényleges   lakásfenntartási   költség   25   %-a,   de
alkalmanként   legalább 2000,-Ft   és   legfeljebb
5.000,-Ft, évente legfeljebb 30.000,-Ft. (8)
A   támogatás   megállapítható
meghatározott időszakra vonatkozóan havi rendszerességgel
is, de évente legfeljebb 6 hónap időtartamra.(9) A lakhatáshoz
kapcsolódó kiadásokhoz nyújtató támogatás  igénylésekor
-az  egyéb  okmányokon
[Szoc.ör.  4-5.§]  kívül
–csatolni  kell  a  kérelem benyújtását  megelőző  hónapra  vonatkozóan  a tényleges  lakásfenntartási  költségek  igazolásához
szükséges  dokumentumokat
is  (például
közüzemi számlák, folyószámla kivonat).ű(10)26A lakhatáshoz   kapcsolódó   kiadásokhoz
nyújtható  támogatást  a  jogosultságot  megállapító
határozatban  szereplő
közszolgáltatónak,  ha  ez valamiért nem lehetséges, a kérelmező
részére kell utalni. (11)27A   lakhatáshoz   kapcsolódó   kiadásokhoz
nyújtható támogatás ugyanazon lakásra csak egy és csak
annak  a  jogosultnak  állapítható  meg,  aki  a
közszolgáltatóval  szerződésben  áll,  függetlenül
attól, hogy a lakásban hány személy él, vagy hány háztartás van.
http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hivatal/elerhetosegek      http://www.tamasi.hu/files/1/KQ/5I/19-2003.%20(X.%2012.)%20szocrendelet%20%202020.04.01.pdf
TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának
az ápolását, gondozását végző személy részére adható települési
támogatás
14.28§(1)  A
18.  életévét
betöltött  tartósan  beteg hozzátartozójának  az  ápolását,  gondozását  végző személy  részére  adható  települési  támogatás  az
otthoni   ápolását
ellátó   nagykorú   hozzátartozó részére amennyiben aa)
29családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  a
nyugdíjminimum 200 %-t,b) 30egyedülálló  esetén  a  nyugdíjminimum   230 %-t  nem
haladja meg, feltéve, hogy c) a családban nincs olyan ápolásra
alkalmas, az ápolttal  közös
háztartásban  élő
személy,  aki
az ápolási     díj     összegét
meghaladó     rendszeres
pénzellátásban részesül, vagy kereső tevékenységet folytat
és    munkaideje –az  otthon  történő
munkavégzés  kivételével –a
napi  4  órát  nem haladja meg. (2)  A  hozzátartozó  nem  jogosult  a  támogatásra  az
Szt. 42. §-ában foglalt esetben, továbbá ha az ápolt tartási,
életjáradéki vagy öröklési szerződést kötött.(3) A támogatás
megállapítása iránti kérelemhez –az  egyéb  okmányokon  [Szoc.ör.  4-5.§]  kívül
–csatolni kell a háziorvos a) igazolását arról, hogy az ápolt tartósan
beteg,b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó    és
tartós,    legalább    három
hónapot meghaladó gondozásra szorul. (4)
A  támogatásra
való  jogosultságot  meg  kell
szüntetni, haa) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem
teszi szükségessé,b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem
teljesíti,c) az ápolt személy meghal,d)  az  ápolást  végző  vagy  az  ápolt  személy
tartózkodási  joga  megszűnt  vagy  tartózkodási
jogának gyakorlásával felhagyotte) az
Szt.   42.
§   (1)
bekezdésben   megjelölt
jogosultságot kizáró körülmény következik be.(5)  A  (4)  bekezdés  b)  pontja  vonatkozásában  az
ápolási  kötelezettség
nem  teljesítésének minősül,
ha az ápolást végző személy több egymást követő nem
gondoskodik  az
ápolt  személy
alapvető gondozási, ápolási igényének (étkezés,
tisztálkodás, öltözködés) kielégítéséről, az ellátott és
lakókörnyezete    megfelelő    higiénés körülményeinek
biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának
megelőzéséről.(6)  Az  ápolt  személy  halála  esetén  a  támogatás folyósítását a halál időpontját
követő első hónap utolsó napjával kell megszüntetni.(7)
A   támogatásra   való   jogosultság   feltételeit szükség
szerint,  de
legalább  évente
egyszer  felül kell
vizsgálni.(8)  A  támogatás  összege nem  haladhatja  meg  az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, ha az  nem  teljes  hónapra  jár,  az  ellátás  havi  összege harmincad részének és az ellátási
napok számának a  szorzata.
A  megállapított
rendszeres  pénzbeli támogatást  utólag,  minden  hónap  5.  napjáig  kell
folyósítani.
http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hivatal/elerhetosegek      http://www.tamasi.hu/files/1/KQ/5I/19-2003.%20(X.%2012.)%20szocrendelet%20%202020.04.01.pdf
TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési
támogatás
5.   §31(1)
A   gyógyszerkiadások   viseléséhez nyújtható
települési   támogatás   azon   rászorult
személy     részére     akinek
egészségi     állapota
megőrzéséhez és helyreállításához az szükséges, és a) 32akinek az
igazolt gyógyszerkiadása meghaladjacsaládjában az  egy  főre  jutó  jövedelem 10  %-t,egyedül
élő esetében a jövedelme 15 %-t%-át és vagyonnal nem rendelkezik,
továbbáb) 33(2)  A támogatás megállapítása
iránti kérelemhez –az  egyéb
okmányokon  [Szoc.ör.  4-5.§]  kívül
–csatolni kell a a)  háziorvos,  egyéb  szakorvos  igazolását  az  (1) bekezdésben foglalt orvosi rendelvényhez
kötött, az igénylő személy számára felírt gyógyszerekről valamint b)    az
a)    pontban    foglalt
gyógyszerek –gyógyszertár
által    kiadott    vásárlást
igazoló blokkkal –igazolt értékét tartalmazó dokumentumot.
(3) 34A   támogatás
mértéke   a
(2)   bekezdés   b) pontjában szereplő összeg legfeljebb
50 %-a, de az nem haladhatja meg a 7000-Ft/hónap összeget. (4)  A  támogatás  eseti  és  folyamatos  jelleggel  az alábbiak szerint igényelhető:a) eseti
jelleggel évente legfeljebb 4 alkalommal,b) meghatározott időszakra
havi rendszerességgel évente legfeljebb 6 hónap időtartamra, amennyiben
a  háziorvos,  vagy  egyéb  szakorvos  igazolást  ad
arról, hogy a kérelmező betegsége ezt indokolttá teszi. (5)   A   (4)   bekezdés   b)   pontja   esetében   a   (3)
bekezdésben  foglalt  támogatási  összegét  havonta
számolva kell érteni.
http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hivatal/elerhetosegek      http://www.tamasi.hu/files/1/KQ/5I/19-2003.%20(X.%2012.)%20szocrendelet%20%202020.04.01.pdf
TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Temetési költségek viseléséhez nyújtható települési
támogatás
16.   §35(1)
A   temetési
költségek   viseléséhez
települési   támogatás
nyújtható   annak,   aki   az
elhunyt személy temetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem
volt köteles, vagy tartására köteles  hozzátartozó  volt  ugyan,  de  a
temetési költségek    viselése    a
saját,    illetve    családja létfenntartását
veszélyezteti.(2) 36Az    (1)    bekezdés
szerinti    segély    nem állapítható
meg  annak,
akinek  családjában  az  egy főre jutó
jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetén
230%-át.Különös méltánylást érdemlő esetben  annak  is  nyújtható  a támogatás , akinek családjában az egy főre
jutó jövedelem  meghaladja
a  nyugdíjminimum
230  %-át, egyedül élő esetén
250 %-át(3)  A  kérelemhez  mellékelni  kell  a  kérelmező
nevére kiállított temetési számlák eredeti példányát, továbbá  az  elhunyt  halotti  anyakönyvi  kivonatát, vagy annak hiteles másolatát.(4) A
megállapított segélyről szóló, vagy a kérelmet elutasító
határozat  számát
és  a  segély  összegét  a
temetési számlára a polgármester rávezeti, majd ezt a
halotti     anyakönyvi     kivonattal
együtt     a
kérelmezőnek  vissza  kell  juttatni.  (Több  számla esetén  a  felvezetés  egy  számlára  történik,  a  többi számla
számának feltüntetésével.)(5) A temetési költségekhez való
hozzájárulásként megállapított  települési  támogatás  összege  nem lehet  kevesebb  a  helyben  szokásos,  legolcsóbb
temetés  költségének  10%-ánál,  de  elérheti  annak teljes  összegét,  ha  a
temetési  költségek  viselése  a
kérelmezőnek  vagy  családjának  a  létfenntartását
veszélyezteti.   A
helyben   szokásos   legolcsóbb temetés összege bruttó
150.000,-Ft.(6) A temetési költségekhez való hozzájárulásként
megállapított  települési
támogatás –a  jogosult,  a szolgáltató  és  az  önkormányzati  hivatal  előzetes
egyeztetése után –közvetlen formában is adható, a temetéshez   szükséges   kellékek   megvásárlása,
a temetési számla –részben vagy egészben –történő
kifizetésével.
http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hivatal/elerhetosegek      http://www.tamasi.hu/files/1/KQ/5I/19-2003.%20(X.%2012.)%20szocrendelet%20%202020.04.01.pdf
TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Rendkívüli települési támogatás 17.   §37(1)
Rendkívüli   települési  támogatásban elsősorban  azokat  a  személyeket  indokolt részesíteni,
akik    önmaguk,    illetve
családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni  vagy  alkalmanként  jelentkező többletkiadások -így
különösen   betegséghez,
halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben
lévő   várandós   anyának gyermekének
megtartásához,   iskoláztatáshoz,   a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a    gyermek
családba    való    visszakerülésének elősegítéséhez  kapcsolódó  kiadások
-vagy   a gyermek hátrányos helyzete
miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) A rendkívüli települési
támogatás kérelemre és hivatalból -különösen nevelési-oktatási
intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó  intézmény,  illetve  természetes  személy
vagy   a   gyermekek   érdekeinek   védelmét   ellátó társadalmi
szervezet    kezdeményezésére
-is megállapítható. (3) 38Összege alkalmanként az 5000,-Ft-t, évente a
30.000,-Ft-t  nem  haladhatja  meg.  A  folyósítás módjáról  és  összegéről  az  azt  megállapító
határozatban kell rendelkezni.(4)
Az     (3)     bekezdésben
meghatározottnál magasabb összegű támogatás csak
kivételesen  és rendkívüli méltányosságot
érdemlő esetekben (pl. elemi kár) állapítható meg. (5)
A  rendkívüli
települési  támogatás  folyósítása pénzintézeti  tevékenységnek  nem  minősülő
kamatmentes kölcsönként (továbbiakban: szociális segélykölcsön) is
megállapítható(6)     A     (5)
bekezdésben     foglalt     szociális segélykölcsön
legfeljebb     a     nyugdíjminimum
háromszorosának megfelelő összegű kamatmentes kölcsönként állapítható
meg:a) temetési költségek fedezetére,b) nyugellátás, árvaellátás
megállapításáig, illetve első összege kézhezvételéig;c)
rendkívüli  és
kivételes  méltánylást  érdemlő esetben (betegség, elemi kár stb.), ha  a  kérelmező  családjában  az  egy  főre  jutó jövedelem  nem  haladja  meg  a  nyugdíjminimum
kétszeresét.(7)  A  szociális  segélykölcsönt  a  felvételt követő hónaptól számított legkésőbb
egy éven belül, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni.(8)
Különös méltánylást érdemlő esetben a szociális segélykölcsön  formájában  nyújtott  önkormányzati segély megállapítható annak,
akinek családjában az egy  főre   jutó   jövedelem   nem   haladja   meg   a
nyugdíjminimum 250%-át.
http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hivatal/elerhetosegek      http://www.tamasi.hu/files/1/KQ/5I/19-2003.%20(X.%2012.)%20szocrendelet%20%202020.04.01.pdf
TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Iskolakezdési támogatás 18. § (1) Iskolakezdési támogatásnyújtható annak a  szülőnek,  nevelőszülőnek,  gyámnak,  akinek  a gyermeke a  városban  található  általános  iskolába első évfolyamra beiratkozik és oda
felvételt nyert és a  családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  nem
haladja   meg
az   öregségi   nyugdíj   mindenkori
legkisebb összegének 200%-át.(2)  Az  iskolakezdési  támogatás
iránti  kérelmet  a
tárgyév  augusztus1.  napját  követően szeptember 30. napjáiglehet
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell aköznevelési intézmény 30 napnál
nem régebbi igazolását    arról,    hogy   a    gyermek
az    adott
intézménybe felvételt nyert. (3) Az iskolakezdési támogatás összege
gyermekenként 5.000,-Ft
http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hivatal/elerhetosegek      http://www.tamasi.hu/files/1/KQ/5I/19-2003.%20(X.%2012.)%20szocrendelet%20%202020.04.01.pdf
TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Időskorúak részére juttatott támogatás 19.  § (1) Annak
a  személynek,
aki  a  75.  évét betöltötte  és  Tamási  városában  állandó  lakhellyel
rendelkezik, az természetbeni támogatásként évente egy
alkalommal    élelmiszercsomagot
kap az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott
keretösszeg alapján. (2)Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  támogatás akkor jár először, mely évben az
adott személy a 75. életévét betölti.
http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hivatal/elerhetosegek      http://www.tamasi.hu/files/1/KQ/5I/19-2003.%20(X.%2012.)%20szocrendelet%20%202020.04.01.pdf
TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális tűzifa 20.  § (1) Települési  támogatásként  szociális  célú tűzifa is adható önkormányzati     tulajdonú ingatlanról    kitermelt,
tűzifaként    hasznosítható
faállomány  összmennyisége
erejéig  természetbeni ellátás
formájában.(2) Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult az a személya)  aki  a  lakásának  fűtését  fatüzelésre  alkalmas
tüzelőberendezéssel biztosítja,b) a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem  haladja
meg  az  öregségi
nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének
200%-át, továbbác) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.(3)Különös  méltánylást  érdemlőesetben  az  a személy   is   részesíthetőszociális   célú tűzifa támogatásban,
aki   a
(2)   bekezdésben   foglalt feltételeknek nem felel meg, de
a háztartásában az egy  főre
jutó  havi
jövedelem  nem
haladja  meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át. (4) E bekezdés alkalmazásában különös méltánylást
érdemlőeset az  olyan  esemény  vagy
élethelyzet amelyre tekintettel a kérelem elutasítása az
eset     körülményeit     mérlegelve
rendkívül méltánytalan  lenne,  különösen  a  fogyatékosság, betegség,
baleset,    haláleset,
munkanélküliség, tartós     jövedelemromlás,     elemi
kár,     egyéb
rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztetőkörülmény
megléte, bekövetkezése. (5)   A   szociális   célú   tűzifa   támogatás   iránti kérelmeket október 1-től január    31-ig lehet benyújtani,  melyhez  mellékelni  kella  háztartás
tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozatot is.(6)  A  szociális  célú  tűzifa  támogatás  ugyanazon lakásra   csak   egy   jogosultnak
állapítható   meg évente egy
alkalommal.
http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hivatal/elerhetosegek      http://www.tamasi.hu/files/1/KQ/5I/19-2003.%20(X.%2012.)%20szocrendelet%20%202020.04.01.pdf
TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Felsőoktatási hallgatói ösztöndíj 38. § (1) Felsőoktatási hallgatói ösztöndíj anyagi
segítségnyújtás a szociálisan rászorulóa) felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó, utolsó  éves,
érettségi  előtt
álló  középiskolások, illetve  felsőfokú  végzettséggel  nem  rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert (érettségizett),b)
felsőoktatási tanulmányokat folytatószemélyek tanulmányi
költségeihez.(2)53A   hallgatói   ösztöndíj   megállapításának
feltétele,   hogy
a   pályázó
felsőoktatási intézményben  (felsőoktatási  hallgatói  jogviszony
keretében)  teljes  idejű  (nappali  tagozatos),
alapfokozatot  és  szakképzettséget  eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget  eredményező
mesterképzésben, egységes,  osztatlan  képzésben,  vagy  felsőfokú szakképzésben folytassa
tanulmányait.(3)54Felsőoktatási hallgatói ösztöndíj abban az esetben
állapítható meg, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum  200
%-át,  a  pályázót  egyedül eltartó esetén annak 250 %-át.(4)  A  felsőoktatási  hallgatói  ösztöndíjra  való jogosultság pályázati eljárást követően
állapítható meg.(5)55A  pályázat  beadáshoz  a  Bursa  Hungarica
Elektronikus  Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerben     (a     továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer)  elektronikus  úton  történő  pályázói regisztráció szükséges.A
regisztrációt  követően  a  pályázó  a  pályázati
adatait feltölti az EPER-Bursa rendszerben, ezt követően a pályázati
űrlapot kinyomtatja és aláírja, majd  a  polgármesteri  hivatalba  kinyomtatott  papír
alapú   pályázatát
benyújtja.   A   pályázat   csak   a pályázati
kiírásban    meghatározott    csatolandó mellékletekkel   együtt   érvényes.   A   pályázati
kiírásban     meghatározott,     valamely
melléklet hiányában   benyújtott   pályázat   formai   hibásnak minősül. A papír alapon is
benyújtott és a szükséges mellékletekkel  felszerelt  pályázat  befogadását  az önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben
visszaigazolja.  A  bírálatban  nem  vesz  részt  a  nem befogadott pályázat.56A
pályázatnak    a    pályázó
általi    EPER-Bursa
rendszerben történő rögzítésének és ezt követően az önkormányzati
hivatalba történő papír alapú benyújtásának
határideje    2015.    november
9. napja, melynek elmulasztása jogvesztő hatályú.(6) A
pályázati feltételeket e rendelet 3/a. és 3/b. számú melléklete
tartalmazza.(7)   A
pályázat   elbírálására   a   Humánpolitikai
Bizottság jogosult.
http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hivatal/elerhetosegek      http://www.tamasi.hu/files/1/KQ/5I/19-2003.%20(X.%2012.)%20szocrendelet%20%202020.04.01.pdf
TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Tanulók helyi közlekedésének támogatása 48/A.§64(1)    Az    önkormányzatközigazgatási területén  működő  általános  tagiskolákba  és
középiskolákba    járó    tanköteles
korú    tanulói
szociális rászorultság alapján az oktatásiintézmény helyi
tömegközlekedési eszközzel való megközelítéséhez közlekedési
tanulóbérlet támogatást (a továbbiakban: tanulóbérlet támogatás)
igényelhetnek.(2)65Tanulóbérlet támogatásra szociális rászorultság
alapján az a tanuló jogosult, aki a) rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben,b)66c)67d)68külterületen,  vagy  az  oktatási  intézménytől közúton mérve egy kilométernél
távolabb lakik és a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori
nyugdíjminimum összegét nem haladja meg.e) közgyógyellátási
igazolvánnyal rendelkezik,f) fogyatékos gyermek, amennyiben az oktatási
intézmény megközelítéséhez a tömegközlekedési eszköz rendszeres
igénybevétele szükséges.(3)69A tanulóbérlet támogatásra való
jogosultságot, a  bérlet
igénylésével  egyidejűleg  a  gyermek
törvényes  képviselőjének
az  oktatási
intézmény vezetőjénél kell igazolnia, a (2) bekezdés
szerinti ellátást megállapító határozattal
http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hivatal/elerhetosegek      http://www.tamasi.hu/files/1/KQ/5I/19-2003.%20(X.%2012.)%20szocrendelet%20%202020.04.01.pdf
TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Nappali ellátás 50/C. § A Tamási és  Környéke  Szociális Központ által működtetett Idősek
Klubja a saját otthonukban élők  részére  biztosít  lehetőséget  a  napközbeni
tartózkodásra,  étkeztetésre,
társas  kapcsolatokra, valamint  az  alapvető  higiénia  szükségletek
kielégítésére az Szt. 65/F. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint.
http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hivatal/elerhetosegek      http://www.tamasi.hu/files/1/KQ/5I/19-2003.%20(X.%2012.)%20szocrendelet%20%202020.04.01.pdf
TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Étkeztetés 51. § Az Szt. 62. §-ában meghatározottak szerint napi
egyszeri meleg étel biztosítása azok számára, akik
szociális  helyzetük,  koruk  vagy  egészségi állapotuk
alapján    önmaguk    vagy
eltartottjaik számára más módon nem képesek az
étkeztetésről gondoskodni.
http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hivatal/elerhetosegek      http://www.tamasi.hu/files/1/KQ/5I/19-2003.%20(X.%2012.)%20szocrendelet%20%202020.04.01.pdf
TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Házi segítségnyújtás 52.    § Házi    segítségnyújtás
keretében    kell
gondoskodni   az
Szt.   63.
§-ában   meghatározott
személyekrőL.
http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hivatal/elerhetosegek      http://www.tamasi.hu/files/1/KQ/5I/19-2003.%20(X.%2012.)%20szocrendelet%20%202020.04.01.pdf
TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Veszélyhelyzet idején nyújtott ellátások Szociális gyermekétkeztetés61/A.  §
(1)  Kihirdetett  veszélyhelyzet  idején ingyenesen,
illetve     kedvezményesen     veheti igénybe az intézményi
gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/B.  §  alapján  arra  jogosultak  mellett  azon,  a Gyvt.
21/B. § alapján ingyenes vagy kedvezményes   intézményi   gyermekétkeztetésre jogosult     gyermek,
aki     Tamásiban     állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik, de  nem
Tamási közigazgatási területén  vesz részt
bölcsődei  ellátásban, óvodai
nevelésben,   vagy nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban,  és  olyan családban
él,    amelyben    három
vagy    több
gyermeket nevelnek. (2)  A
kedvezmény  mértéke  az  (1)  bekezdés alapján  arra  jogosultak  esetében  megegyezik  a Gyvt.   21/B.   §-ban   meghatározott
kedvezmény mértékével.(3)   Az   (1)   bekezdés   szerinti   ingyenes   vagy kedvezményes
intézményi     gyermekétkeztetés
biztosításához  közös  háztartásban  élőként  kell
figyelembe vennia) a tizennyolc éven aluli,b)
a   huszonöt
évesnél   fiatalabb,   köznevelési intézményben
vagy szakképző  intézményben
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali
oktatás  munkarendje  szerint  szervezett
felnőttoktatásban,  illetve
szakképzésben  részt vevő  vagy  felsőoktatási  intézményben  nappali
képzésben tanuló, ésc)  életkortól  függetlenül  a  tartósan  beteg  vagy súlyos fogyatékosgyermeket,
kivéve  a
nevelőszülőnél  ideiglenes
hatállyal    elhelyezett    gyermeket,
valamint    a
nevelőszülőnél   elhelyezett   nevelésbe   vett
gyermeket  és  utógondozói  ellátásban  részesülő
fiatal felnőttet.(4)  A
szociális gyermekétkeztetés  biztosítása  az (1)   bekezdés   alapján   arra   jogosult   gyermeket
gondozó  szülő,  törvényes  képviselő  vagy
nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító  nevelőszülő  nyilatkozata  alapján,  a
jogosultsági  feltételek
egyidejű  igazolásával
történik.Egyéb ellátások61/B. § Veszélyhelyzet idején azon a)  65.  életév  feletti  személy  részére,  aki    saját ellátásáról sem
hozzátartozója, sem más segítségével gondoskodni nem tud;
vagyb) önkéntes házi karanténban lévő személy részére,
akiről  hozzátartozója,
családtagja   gondoskodni
nem tud, és vállalja, hogy az ellátás ellenértékét megtéríti, az
önkormányzat  a  Tamási  és  Környéke  Szociális Központtal  kötendő  feladatellátási  megállapodás
alapján   igény
szerint   egyszeri   meleg   étkezést,
bevásárlást, gyógyszerkiváltást  postai,ügyintézést
biztosít.
http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hivatal/elerhetosegek      http://www.tamasi.hu/files/1/KQ/5I/19-2003.%20(X.%2012.)%20szocrendelet%20%202020.04.01.pdf
Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás
11. §
(1) A Képviselő-testület a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a
távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a
lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön
törlesztő-részletéhez, valamint a tüzelőanyag költségeihez települési
támogatást (a továbbiakban: lakhatási támogatás) nyújt.
(2) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás
formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres
kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a
kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
12. §
(1) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és a háztartás
tagjainak egyike sem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti vagyonnal. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek
összegének hányadosával.
(2) A lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás
tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező
arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma
személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(3) Ha a háztartás:
a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi
pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb
összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett
arányszám 0,2-del növekszik.
(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve
a gyámot, az örökbe fogadó, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt
– él, a rá tekintettel a (2) és (3) bekezdés szerint figyelembe vett
arányszám 0,2-del növekszik.
13. §
(1) A lakhatási támogatás esetében a lakhatás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség
szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450
Ft.
(2) A lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a
jogosult által lakott lakás nagysága.
(3) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege:
a) a lakhatás elismert havi költségének 20%-a, ha a jogosult
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-
b) a lakhatás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a
továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket
meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2000 forint, azzal, hogy a
támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon
történik: TM = 0,2- J-0,5 NYM ───── x 0,15, NYM ahol a J a jogosult
háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et
századra kerekítve kell meghatározni.
(5) A lakhatási támogatást havi rendszerességgel, a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától kezdődően az azt követő év februárjának utolsó
napjáig szóló határozott időtartamra kell megállapítani.
14. §
(1) A lakhatási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként a
kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja a lakókörnyezete
rendezettségének biztosítására vonatkozó (3)-(5) bekezdés előírásait
köteles teljesíteni.
(2) E rendelet alkalmazásában a lakókörnyezet: a kérelmező vagy
jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház – függetlenül a
lakhatás minőségétől -, a ház udvara, kertje, a kerítéssel kívül
határos terület, a mellette lévő járdaszakasz (járda hiányában 1 méter
széles területsáv), ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő terület, legfeljebb azonban az épület 5 méteres körzetén belüli
terület, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai.
(3) A lakott ház vagy lakás rendezettsége akkor biztosított, ha:
a) a helyiségeiben a járófelületek nem szemetesek, a burkolatok,
berendezési és felszerelési tárgyak szennyeződéstől mentesek,
b) az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használhatóság
fenntarthatóságáról a jogosult jövedelmi helyzetéhez mérten
gondoskodik, valamint a szakértelmet, speciális munkaeszközöket,
költséget nem igénylő szükséges munkálatokat saját maga elvégzi és
c) a higiénikus állapot érdekében szükség szerint megtörténik a
rágcsálók és rovarok távoltartása, irtása.
(4) A ház udvara és kertje akkor rendezett, ha:
a) mentes a hulladéktól, kivéve, hogy a hulladék gyűjtése, tárolása
elszállításig meghatározott helyen, a környezet védelméről szóló
jogszabályok előírásainak betartásával történik, gyommentes vagy
felismerhető a gyommentesítés érdekében végzett rendszeres tevékenység,
b) a pázsit nyírt, vagy felismerhető a gondozása érdekében végzett
rendszeres tevékenység,
c) a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása rendezetten
történik,
d) az épület vagy épületek esetleges omladozó vakolatát, törmelékeit
rendszeresen összetakarítják, valamint eltávolítják és e) a burkolt
utakat tisztán tartják.
(5) A kerítéssel kívül határos terület rendezettsége akkor biztosított,
ha:
a) mentes a hulladéktól, és az ott élő növényzet terjedelmével nem
akadályozza a mellette lévő járda használatát,
b) a járda tisztántartása akkor biztosított, ha mentes a hulladéktól, a
lehullott növényi részektől, a felgyülemlett csapadékvíztől, és télen a
hó eltakarítása, valamint a síkosság-mentesítés megtörténik,
c) az árok tisztántartása akkor biztosított, ha mentes a hulladéktól és
abban a csapadékvíz el tud folyni.
15. §
(1) A 14. §-ban megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt,
vagy a jogosultat megfelelő, de legalább nyolcnapos határidő tűzésével
a Bizottság az igazgatási előadóval együttműködve – az elvégzendő
tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja. Amennyiben a
kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz
eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást
meg kell szüntetni.
(2) Amennyiben a lakhatási támogatás iránti kérelmet a Bizottság az (1)
bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakhatási
támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre
emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem
nyújthat be lakhatási támogatás iránti kérelmet.
16. §
(1) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell
tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal
megosztott lakás lakrészeit.
http://gyonk.hu/hivatali_elerhetosegek/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg0ed9dr6eo1dt6ee9em6cj3cf0bx1by2cd1bz8j
Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának
ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás
1) Települési támogatás állapítható meg a közeli
hozzátartozó részére, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy
ápolását, gondozását végzi, amennyiben az ápoló családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 %-át (a továbbiakban:
ápolási támogatás).
(2) Az ápolási támogatást meg kell szüntetni, ha az ápolást végző
személy ápolási kötelezettségét nem teljesíti. Az ápolás nem
teljesítésének minősül, ha az ápolást végző nem gondoskodik
rendszeresen az ápolt személy étkeztetéséről, alapvető gondozási,
ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete
megfelelő higiénés körülményeinek biztosításáról, orvosi vizsgálatokra,
kezelésekre nem kíséri el, az esetleges vészhelyzet kialakulásának
megelőzéséről nem gondoskodik. (3) Az ápolás nem teljesítésének
ellenőrzése céljából a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény (a
továbbiakban: Intézmény) házi segítségnyújtó szolgálatának
közreműködése igényelhető. Ez esetben írásos felkérés alapján az
Intézmény:
a) a helyszínen ellenőrzi az ápolási kötelezettség teljesítését,
b) szükség esetén véleményt kér a háziorvostól az ápolt esetleges
egészségromlásáról és annak okairól,
c) a döntésre jogosult szervet tájékoztatja az ellenőrzés eredményéről.
(4) Az ápolási támogatás összege az (1) bekezdésben meghatározott
esetben az éves központi költségvetési törvényben az alanyi jogú
ápolási díj tekintetében meghatározott alapösszeg 80%-a. Amennyiben a
közeli hozzátartozó kettő, vagy több ápolt együttes ápolását végzi, az
ápolási támogatás összege legfeljebb 30%-kal emelhető.
(5) Az ápolási támogatás megállapítására és megszüntetésére az Szt. 42.
§-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. (6) Az ápolási
támogatást havi rendszerességgel, a kérelem benyújtása hónapjának első
napjától kezdődő legfeljebb 1 évre szóló határozott időtartamra kell
megállapítani.
(7) Az ápolási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az ápolt
hozzátartozó tartósan beteg voltáról szóló háziorvosi igazolást.
http://gyonk.hu/hivatali_elerhetosegek/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg0ed9dr6eo1dt6ee9em6cj3cf0bx1by2cd1bz8j
Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal A rendkívüli települési támogatás 1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról
más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem
várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi
kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a
gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre
szorulnak, e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési
támogatás nyújtandó.
(2) Jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőre nézve be kell szerezni a
munkaképtelenségről szóló igazolást, vagy az illetékes állami
foglalkoztatási szervtől a munkahelyszerzés érdekében történő
együttműködésre vonatkozó igazolást.
(3) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a rendkívüli települési
támogatásra való rászorultságát.
19. §
(2) A rendkívüli települési támogatás rendkívüli méltánylást érdemlő
esetben (különösen elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó tartós
táppénzes állomány, betegség, baleset, veszélybe került lakhatás)
kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet
nélkül is megállapítható. Egyedi mérlegelés alapján a segély mértéke a
100.000 Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Ha a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet hátrányai
más módon nem küszöbölhetők ki, a rendkívüli települési támogatás
maximum hat hónapig szóló határozott időtartamra havi rendszerességgel
is nyújtható.
(4) A (2) bekezdés szerinti támogatás az ügyfél kifejezett kérésére,
kivételes jelleggel visszatérítendő támogatásként, hatósági
szerződéssel is nyújtható. Ebben az esetben a támogatás nem haladhatja
meg a 200.000 forintot.”
20. §
(1) Az Önkormányzat legfeljebb 6 hónap határozott időtartamra havi
rendszerességgel rendkívüli települési támogatásban részesíti a
gyermeket nevelő szülőt, ha:
a) a gyermek ellátásáról más módon nem tud megfelelően gondoskodni,
b) ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
c) ha az alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen a szociális
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek
fogadásának előkészítéséhez kapcsoló kiadások, nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családban való
visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi
segítségre szorulnak, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében 250 %-át.
(2) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
rendkívüli települési támogatás összege havonta és gyermekenként 3.000
Ft-tól 8.000 Ft-ig terjedhet.
(3) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás formájában is
nyújtható, különösen védelembe vett gyermek számára.
(4) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
rendkívüli települési támogatást természetben, elsősorban
gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában kell nyújtani, mely
felhasználható fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására.
21. §
(1) Eseti gyógyászati kiadás mérséklésére szóló rendkívüli települési
támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmező:
a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő, vagy egyedülálló
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem
haladja meg, és
b) a havi gyógyító ellátásának költsége meghaladja az 1 főre jutó
jövedelem 20 %-át.
(2) Az eseti gyógyászati kiadás mérséklésére szóló rendkívüli
települési támogatás megállapításának az (1) bekezdésben
meghatározottakon túl további feltétele, hogy a kérelmező a kérelem
benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban.
(3) Az eseti gyógyászati kiadás mérséklésére megállapított rendkívüli
települési támogatás összege nem haladhatja meg a havi gyógyító ellátás
költségének 50 %-át.
(4) Az eseti gyógyászati kiadás mérséklésére rendkívüli települési
támogatás iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek
eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.
22. §
(1) Az Önkormányzat egyszeri alkalommal temetési költségekre
tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatást állapít meg
annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
egyedül élő vagy egyedülálló esetén annak 250 %-át.
(2) A temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési
támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb
temetés költségének 10%-ánál.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 130.000 Ft.
(4) A temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési
támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60
napon belül kell benyújtani.
(5) A kérelemhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a
temetés költségeiről – a kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő
közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, a
kérelmező és a vele közös háztartásban élők utolsó havi
jövedelemigazolásait, valamint – ha a haláleset nem az Önkormányzat
illetékességi területén történt – az elhunyt halotti anyakönyvi
kivonatát
http://gyonk.hu/hivatali_elerhetosegek/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg0ed9dr6eo1dt6ee9em6cj3cf0bx1by2cd1bz8j
Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal Köztemetés 1) A köztemetés Szt. 48. § (1) bekezdése szerinti
elrendeléséről átruházott hatáskörben a Polgármester gondoskodik.
(2)Az Önkormányzat az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott, a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó
kötelezettség alól az eltemettetésre köteles személyt (feltéve, hogy a
köztemetés költségeinek megtérítése saját vagy családja létfenntartását
veszélyezteti):
a) részben mentesítheti, ha az eltemettetésre köteles személy
háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150
%-át,
b) egészben mentesítheti, ha az eltemettetésre köteles személy az Szt.
4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik és
ba) háztartásában egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, egyedül élő esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el, vagy
bb) három, vagy annál több gyermek eltartásáról gondoskodik, és a
háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 125
%-át, vagy
bc) a hagyaték csak hagyatéki teherből áll
http://gyonk.hu/hivatali_elerhetosegek/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg0ed9dr6eo1dt6ee9em6cj3cf0bx1by2cd1bz8j
Simontornya Város Polgármesteri Hivatala Lakhatási
támogatás
5.§  (1)
A lakhatási támogatás a szociálisan rászorulók részére a
háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez
nyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram-, a víz-és a gázfogyasztás, a
távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a
lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, továbbá a tüzelőanyag költségeihez
nyújtható.
(2)   A lakhatási támogatást
elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell
nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a
legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(3)   Ha a lakásfenntartási
támogatásban részesülő személy védendő fogyasztónak minősül, az ellátás
biztosítása a szolgáltató részére történő folyósítással, előre fizetős
mérőóra feltöltéssel történik.
(4)   Lakhatási támogatásra jogosult
az a személy, akinek:
a) egyszemélyes háztartásban a havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
b) a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át és a háztartás
egyik tagjának sincs vagyona.
(5)   A lakhatási támogatás havi
összege:
a) 4.000 Ft, ha az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg,
b) 3.000 Ft, ha az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja.
(6)  A lakhatási támogatás 6 hónapra
állapítható meg abban az esetben, ha a kérelmező vagy háztartásának
nagykorú tagja a kérelem benyújtását megelőző hónapra létfenntartását
biztosító jövedelmet nem tudott igazolni, minden egyéb esetben a
lakhatási támogatást 1 évre lehet megállapítani.
(7)  Tüzelővásárlás céljára megállapított
lakhatási támogatás éves vagy féléves összege egy összegben is
kiutalható.
(8)   A lakhatási támogatás ugyanazon
lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban
lévő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott
lakás lakrészeit.
(9)   Nem jogosult lakhatási
támogatásra az a kérelmező, aki a vagyonnyilatkozatában nem valós
adatot közölt, Ez esetben részére az elutasító döntés jogerőre
emelkedésétől számított 1 éven belül a lakhatási támogatást nem lehet
megállapítani.
(10) A lakhatási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) az 1. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot,
b) természetben nyújtott lakhatási támogatás esetén azon közüzemi
számlát, amihez a támogatás megállapítását kéri.
http://www.simontornya.hu/hivatalos-ugyintezes
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg5ed2dr7eo8dt1ee8em1cj8ca7bw4ce3ce4ca5by2h
Simontornya Város Polgármesteri Hivatala Ápolási támogatás 6.§  (1)
Ápolási támogatás a tartósan beteg személy otthoni
ápolását vagy állandó és tartós felügyeletét ellátó nagykorú, – Ptk.
8:1§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti – hozzátartozó részére biztosított
anyagi hozzájárulás.
(2)   E rendelet alkalmazásában
tartósan beteg az a 18. életévét betöltött személy, aki:
a)  betegsége miatt ápolásra szorul, és
mások segítsége nélkül önállóan nem képes
aa)   étkezni,
ab)  tisztálkodni,
ac)   öltözködni,
ad)  illemhelyet használni,
ae)   lakását elhagyni,
feltéve, hogy esetében az aa)-ae) pontokban foglalt feltételek közül
legalább kettő egyidejűleg fennáll, vagy
b)  olyan betegségben szenved, ami miatt
napi életviteléhez állandó és tartós felügyeletre szorul
és az a) vagy a b) pont szerinti állapot 3 hónapnál hosszabb
időtartamban fennáll.
(3)   Ápolási támogatásra jogosult a
hozzátartozó, ha tartósan beteg személy ápolását vagy állandó
felügyeletét végzi, és:
a)  családjában az egy főre jutó havi
jövedelem  az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át,
b) egyedülálló esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
c)  az ápolt jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400%-át
nem haladja meg.
(4)   Az ápolás vagy az állandó és
tartós felügyelet tényének vizsgálata céljából a szociális központ a
támogatás megállapítása és felülvizsgálata során környezettanulmányt
készít.
(5)   Az (1) bekezdésben meghatározott
ápolási támogatás havi összege a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.
(6)   Az ápolási támogatásra való
jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felül
kell vizsgálni, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a
feltételek továbbra is fennállnak, a támogatást tovább kell folyósítani.
(7)   Nem jogosult ápolási támogatásra
a hozzátartozó, ha:
a)  ápolási díjban részesül,
b)  családjában az egy főre jutó havi
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át,
c)  az ápolt személy két hónapot
meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó
vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,
d) rendszeres pénzellátásban részesül vagy az arra való jogosultság
megállapításához szükséges feltételekkel rendelkezik,
e)  nappali rendszerű képzés keretében
folytat tanulmányokat,
f)  4 órát meghaladó keresőtevékenységet
folytat,
g)  az ápolt jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400%-át meghaladja.
(8)       Az
ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szűntetni, ha:
a)  az ápolt személy állapota az ápolást
vagy az állandó és tartós felügyeletet már nem teszi szükségessé,
b)  az ápolást végző személy a
kötelezettségét nem teljesíti,
c)  az ápolt személy meghalt,
d) a (7) bekezdésben megjelölt, jogosultságot kizáró körülmény
következik be,
e)  az ápolási támogatásra való jogosultság
felülvizsgálata során az ápolást végző személy az eljárást akadályozza,
vagy nem működik együtt.
(9)   Az ápolási támogatás iránti
kérelemhez mellékelni kell a háziorvos 2. melléklet szerinti igazolását.
http://www.simontornya.hu/hivatalos-ugyintezes
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg5ed2dr7eo8dt1ee8em1cj8ca7bw4ce3ce4ca5by2h
Simontornya Város Polgármesteri Hivatala Gyógyszertámogatás 7.§  (1)
A gyógyszertámogatás a szociálisan rászoruló személyek
részére a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatást.
(2)   Gyógyszertámogatásra való
jogosultság szempontjából szociálisan rászoruló az a személy:
a)  akinek a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a havi jövedelme nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át,
b)  a havi rendszeres gyógyszerköltségének
mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-át
meghaladja.
(3)   A gyógyszertámogatás havi
mértéke megegyezik a sürgősségi gyógyszer árának összegével, de nem
haladhatja meg az 5.000Ft/hó összeget.
(4) Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki a kérelem benyújtásakor
közgyógyellátásban részesül.
(5)   A gyógyszertámogatás iránti
kérelemhez mellékelni kell a 3. melléklet szerinti igazolást a
gyógyszerköltségekről.
(6)   A megállapított támogatás a
gyógyszertár részére kerül kiutalásra.
http://www.simontornya.hu/hivatalos-ugyintezes
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg5ed2dr7eo8dt1ee8em1cj8ca7bw4ce3ce4ca5by2h
Simontornya Város Polgármesteri Hivatala Étkeztetési támogatás 7/A.§ (1) Az étkeztetési támogatás a diétás étkezést
igénylő, egész napos óvodai
ellátásban részesülő gyermek étkeztetési költségei viseléséhez nyújtott
támogatás.
(2) A támogatást szülő vagy törvényes képviselő igényelheti. A
támogatást igénybe vevő köteles gondoskodni a diétás étkezésre szoruló
gyermek megfelelő diétás étellel történő ellátásáról (tízórai, ebéd,
uzsonna).
(3) Diétás étkezés a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2.§ (1) bekezdés
22. pontjában felsorolt szakorvosi javaslattal adható. A javaslatot a
kérelemhez mellékleni kell.
(4) Az étkeztetési támogatás mértéke 720,- Ft/nap.
(5) Étkeztetési támogatás csak az óvodában töltött napokra adható.
http://www.simontornya.hu/hivatalos-ugyintezes
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg5ed2dr7eo8dt1ee8em1cj8ca7bw4ce3ce4ca5by2h
Simontornya Város Polgármesteri Hivatala Rendkívüli települési támogatás 8.§  (1)  A
Bizottság az Szt. 45.§ (3) bekezdése szerint a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan,
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére
rendkívüli települési támogatást (úgynevezett krízissegélyt) köteles
nyújtani. Betegség, halál, természeti katasztrófa esetén, a Bizottság
soron kívüli eljárásban dönt. A krízissegély összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-ig terjedhet.
(2)
Rendkívüli települési támogatásban részesíthető:
a)  az a személy vagy család, aki
megélhetését időszakosan nem képes biztosítani, vagy alkalmanként
jelentkező többletkiadások – különösen tartós betegség, elemi kár
elhárítása, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása
– miatt anyagi segítségre szorul vagy,
b)  az a gyermeket gondozó család, aki
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül – különösen iskoláztatás,
a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való
visszaküldésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek
hátrányos helyzete és betegsége miatt – anyagi segítségre szorul,
c)  az a személy, aki az elhunyt személy
eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése a saját,
vagy családja létfenntartását veszélyezteti.
9.§   [7](1)  A
rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának
jövedelmi értékhatára:
) családban élő esetén
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
) egyedül élő vagy
gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át.
(2) A temetési hozzájárulásként nyújtott rendkívüli települési
támogatásra való jogosultság megállapítható, ha az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400%-át.
10.§(1)   Rendkívüli települési
támogatás évente – a temetési költséghez történő hozzájárulás
kivételével – két alkalommal adható.
[8](2)   Az egy alkalommal kifizetésre
kerülő rendkívüli települési támogatás összege – a temetési költséghez
történő hozzájárulás és a krízissegély kivételével – nem lehet magasabb
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-ánál, mely
gyermeket nevelő családnál gyermekenként is megállapítható.  Az egy alkalommal megállapítható támogatás
összege gyermeket nevelő család esetében nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át.
(3)   Települési támogatásban vagy
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személy vagy család
tárgyévben – a temetési költséghez történő hozzájárulás kivételével –
egy alkalommal részesíthető rendkívüli települési támogatásban.
(4)   Az (1) és a (3) bekezdésben
meghatározott szabálytól el lehet tekinteni, ha a rendkívüli települési
támogatás hiánya a kérelmező vagy gyermeke életét, testi épségét
veszélyezteti.
(5)   A rendkívüli települési
támogatás felvételére indokolt esetben a rászoruló segítője,
pártfogója, családgondozója és a gyermek nevelésével, gondozásával
foglalkozó köznevelési intézmény is feljogosítható, ha tartani lehet
attól, hogy a támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használja
fel a rászoruló.
11.§(1)   A temetési költséghez
történő hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás
összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségének 10%-ánál, de elérheti annak 50%-át.
(2)   A mindenkori helyben szokásos
legolcsóbb temetés összegére az önkormányzat temetkezéssel kapcsolatos
feladatot ellátó Betéti társaság által igazolt temetési költség az
irányadó.
(3)   A temetési költséghez történő
hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás iránti
kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a
vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére- kiállított
számla eredeti példányát.
12.§ [9](1)  Méltányosságból részesülhet
rendkívüli települési támogatásban az a személy, akinek családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő, vagy gyermekét
egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében annak 400%-át és:
a.) lakhatását biztosító ingatlanát elemi kár érte,
b.) gyógykezeltetése, egyszeri gyógyászati segédeszköz beszerzése
költségeit megélhetése veszélyeztetése nélkül nem képes viselni,
c.) az általa lakott lakásban önhibáján kívül olyan kár keletkezett,
amelynek kijavítására nem képes,
d.) családja lakhatási helyzetét az egyszeri méltányos rendkívüli
települési támogatás megoldja, és ezt igazolja (bérleti szerződéssel,
egyéb megállapodással vagy más megfelelő okirattal),
e.) családjában, legalább hármas ikerszülés következtében a gyermekek
gondozásával kapcsolatban magasabb költségek merülnek fel.
13.§(1)   A köztemetést az
önkormányzat temetkezéssel kapcsolatos feladatot ellátó Betéti társaság
útján biztosítja a Szt. 48.§-a alapján.
(2)   Ha az eltemettetésre köteles
személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, a köztemetés költsége
méltányosságból elengedhető, csökkenthető, részletekben történő fizetés
engedélyezhető.
http://www.simontornya.hu/hivatalos-ugyintezes
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg5ed2dr7eo8dt1ee8em1cj8ca7bw4ce3ce4ca5by2h
 Pincehely
Nagyközség Polgármesteri Hivatala
A rendszeres települési támogatás     Kérelmére
rendszeres települési támogatás állapítható meg annak a Pincehely
településen állandó bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át, s a család vagyona nem haladja meg az Szt. 4.§.(1)
bekezdés b) pontjában szabályozott mértéket.
A rendszeres települési
támogatás – a Bizottság mérlegelési jogkörében – 5.000.-Ft, 10.000.-Ft
vagy 15.000.-Ft-os havonkénti összegben állapítható meg. A rendszeres
települési támogatás legrövidebb időtartama három hónap, leghosszabb
időtartama hat hónap lehet. A támogatást azonban úgy kell
megállapítani, hogy egy háztartáson belül a megállapított ellátás egy
naptári éven belül az alkalmak számától függetlenül a 8 hónap
időtartamot ne haladja meg és annak folyósítása a költségvetési évet
követő évre ne nyúljon át.
A Bizottság a (2)
bekezdés szerinti mérlegelés során különösen az alábbiakat veszi
figyelembe:
a) a kérelmező
háztartásának egy főre jutó havi jövedelme, vagyoni helyzete,
b) a háztartásban élő
személyek, ezen belül a kiskorúak száma,
c) a kérelmező
életkora, egészségi állapota,
d) a kérelmező által
lakott ingatlan rendezettsége,
e) a háztartás
eladósodottságának mértéke az önkormányzat, pénzintézetek és
közműszolgáltatók
felé,
f) a kérelmező és a
háztartásban élő személyek esetleges deviáns életvitelének közrehatása a
háztartás
rossz anyagi körülményeinek kialakulásában.
A rendszeres települési
támogatás megállapításánál figyelembe vett jövedelmi, vagyoni helyzet,
a háztartásban élő személyek körülményeinek megváltozását a jogosult a
változás bekövetkezését követő 15 napon belül köteles írásban
bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnak.
A rendszeres települési
támogatás – annak megállapítása esetén – a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától esedékes.
Egy háztartásban
egyidejűleg csak egy személy részére állapítható meg rendszeres
települési támogatás. Ha ugyanazon háztartásból többen nyújtanak be
rendszeres települési támogatás iránti kérelmet, a feltételeknek
megfelelő kérelmezők közül, annak a kérelmét kell teljesíteni, aki
alacsonyabb saját jövedelemmel rendelkezik, vagy ha ez azonos, akkor
azét, aki kérelmét időben előbb nyújtotta be.
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg5ed2dr5eo8dt5ee8em7cj8by7bx6bw9cc0ca1cb6o  http://www.pincehely.hu/
 Pincehely
Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Étkeztetés 7.§.
Az étkeztetés az
Önkormányzat Napközis konyhája által előállított ételből kerül
biztosításra.
Az Szt. 62.§.(1)
bekezdése szerinti étkeztetésre az ott meghatározott egyéb feltételeken
túl, az a szociálisan rászorult személy jogosult, aki
a) hatvanötödik
életévét betöltötte, vagy
b) legalább 67%-os
egészségkárosodott, vagy
c) súlyos fogyatékos,
vagy pszichiátriai betegségben szenved, vagy
d) orvosi igazolással
alátámasztott olyan súlyos betegségben szenved, mely lehetetlenné teszi
számára a napi egyszeri meleg étel önálló elkészítését, feltéve, hogy
nincs vele közös háztartásban élő olyan nagykorú hozzátartozója, aki
arról gondoskodni képes.
Legfeljebb háromhavi
időtartamra megállapítható az étkeztetés annak a személynek is, akinek
háztartásában igazolható módon hiányoznak a meleg étel előállításához
minimálisan szükséges technikai feltételek.
Az étkeztetés (2)-(3)
bekezdésben foglalt feltételeinek fennállását az erre vonatkozó kérelem
elbírálása előtt a Gondozási Központ Vezetője, vagy az általa megbízott
alkalmazott környezettanulmány felvétele keretében vizsgálja és írásban
rögzíti.
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg5ed2dr5eo8dt5ee8em7cj8by7bx6bw9cc0ca1cb6o  http://www.pincehely.hu/
 Pincehely
Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Beiskolázási segély 3. §
(1)Kérelmére a jegyző beiskolázási segélyt állapít meg, az alapfokú
vagy középfokú intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek
szülője/gyámja részére, akinek háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át
nem haladja meg és állami vagy társadalombiztosítási szervtől
iskolakezdés címén egyéb juttatásban (segélyben, támogatásban, ideértve
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot is) nem
részesül.
(2)A beiskolázási segély tanulónkénti összege 5.000,- Ft.
(3)Az (1) bekezdés szerinti beiskolázási segélyt a Pincehely Nagyközség
Önkormányzat készpénzben folyósítja tárgyév szeptember 30. napjáig.
4. §
A beiskolázási segély megállapítása iránti kérelmet a 1. sz. melléklet
szerinti forma-nyomtatványon kell benyújtani tárgyév augusztus 1-je és
szeptember 15-e között a Polgármesteri Hivatalhoz.
5. §
Kérelemre vagy
hivatalból a Bizottság rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi
segélyt állapíthat meg a Pincehely településen állandó lakóhellyel
rendelkező gyermek(ek)re tekintettel az e szakaszban és a 6. §-ban
szabályozott feltételek fennállása esetén.
Rendszeres
gyermekvédelmi segély azon gyermek után állapítható meg, akinek
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg és vagyonnal nem
rendelkezik.
A (2) bekezdésben
meghatározott feltételek fennállása esetén sem állapítható meg a
rendszeres gyermekvédelmi segély annak a kérelmezőnek, aki a gyermek
jogszabály alapján kötelező orvosi vizsgálatáról, védőoltásáról nem
gondoskodott, tankötelezettségét vagy óvodába járási kötelezettségét
nem teljesítette.
A rendszeres
gyermekvédelmi segély iránti kérelmet a 2. sz. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
A kérelem elbírálásakor
előnyben kell részesíteni a pincehelyi székhelyű köznevelési
intézményekben ellátásban részesülő gyermek(ek)et.
A segélyt elsősorban
pénzbeli ellátásként kell megállapítani. A rendszeres segély
legrövidebb időtartama három hónap, leghosszabb időtartama hat hónap
lehet. A segélyezést azonban úgy kell megállapítani, hogy a
megállapított ellátás folyósítása a költségvetési évet követő évre ne
nyúljon át. A rendszeres gyermekvédelmi segély a hiánytalanul
benyújtott kérelem vagy a hiánypótlás teljesítésének hónapja első
napjától állapítható meg.
Amennyiben a Bizottság
úgy ítéli meg, hogy a megállapított segély rendeltetésszerű
felhasználását jobban szolgálja, a segélyt természetbeni ellátásként is
nyújthatja, az alábbi formák valamelyikében:
gyermekétkeztetési
térítési díjhoz való hozzájárulás
rendszeres
gyógyszerköltség megfizetéséhez történő hozzájárulás
tisztálkodási csomag
(mosószer, öblítő, sampon, tusfürdő, fogkefe, fogkrém, fésű papír
zsebkendő, stb.)
A rendszeres
gyermekvédelmi segély havi összegének legalacsonyabb összege
gyermekenként 5.000,- Ft, legmagasabb összege 10.000,- Ft lehet.
6. §
(1)     Kérelmére vagy
hivatalból a Bizottság rendkívüli gyermekvédelmi segélyt állapíthat meg
azon gyermek után, aki megfelel az 5.§ (2) bekezdésében meghatározott
feltételeknek, továbbá az e szakasz (2) bekezdésében előírtaknak.
(2)     A rendkívüli
gyermekvédelmi segély iránti kérelmet a 3. sz. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
(3)     Az (1) bekezdésben
foglaltakon túl rendkívüli gyermekvédelmi segély csak akkor állapítható
meg, ha a kérelmező gyermeke(i)
a)      azonnali
egészségügyi ellátásra szorul és az orvosi ellátás költségeit fedezni
nem tudja, (ideértve a gyógyszerköltséget is, feltéve, hogy
közgyógyellátásra nem jogosult)
b)      részére a
szervezett tanulmányi kirándulás, osztálykirándulás költségét nem tudja
biztosítani,
c)      részére az
évszaknak megfelelő ruházatát nem tudja biztosítani,
d)      megszületéséhez
kapcsolódó kiadások anyagi terhet jelentenek, legfeljebb a szülést
követő három hónapon belül benyújtott kérelem esetén,
e)      alap- vagy
középfokú oktatás utolsó évfolyamának befejezéséhez kötődő rendkívüli
kiadások aránytalan terhet jelentenek,
f)       tanulmányi
kötelezettségének teljesítéséhez kötődő egyéb eseti kiadásokat nem
tudja biztosítani (pl. sportöltözet biztosítása, iskolatáska,
tolltartó, számológép stb.)
(4)     A rendkívüli
gyermekvédelmi segély adható összege gyermekenként és alkalmanként
legalább 5.000,- Ft legfeljebb 25.000,- Ft.
(5)     Egy háztartáson
belül élő kérelmezőknek egy naptári éven belül rendkívüli
gyermekvédelmi segély legfeljebb három alkalommal állapítható meg.
(6)     Rendszeres
gyermekvédelmi segély folyósításának időtartama alatt a megállapított
rendkívüli gyermekvédelmi segély összege az 10.000,- Ft-ot nem
haladhatja meg. Az a) pont esetében az elszámolás bizonylata az
egészségügyi ellátás helyszínére történő utazás költsége, de legfeljebb
a tömegközlekedéssel történő utazás költségének összege, továbbá a
gyógykezelés ellátási lapja, illetve a gyógyszerköltség gyógyszertár
által kiállított számlája. A c) pont esetében a felhasználást igazoló,
a ruházat megnevezését, fajtáját és db számát is tartalmazó részletes
számla. Az elszámolást a segély folyósítását követő legfeljebb 10 napon
belül kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal igazgatási előadójához.
(7)     Amennyiben a
jogosult a (6) bekezdés szerinti elszámolási kötelezettségének
határidőn belül nem tesz eleget, az ellátást megállapító hatóság a
jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetésére, megtérítésére
kötelezi.
(8)     A (2) bekezdés d)
pontjára tekintettel benyújtott kérelem esetén csatolni kell a gyermek
születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
(9)     A kérelem
elutasítását tartalmazó döntésében a Bizottság részletesen megjelöli
annak indokait.
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg0ed3dr0eo3dt8ee5em6cj3by6bx1bw2cc5ce2cd1f
Varsád Község Önkormányzata A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás
1) A Képviselő-testület a villanyáram-, a víz- és a
gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a
szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, valamint a
tüzelőanyag költségeihez települési támogatást (a továbbiakban:
lakhatási támogatás) nyújt.
(2) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás
formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres
kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a
kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
12. §
(1) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és a háztartás
tagjainak egyike sem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti vagyonnal. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek
összegének hányadosával.
(2) A lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás
tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező
arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma
személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(3) Ha a háztartás:
a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi
pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb
összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett
arányszám 0,2-del növekszik.
(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve
a gyámot, az örökbe fogadó, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt
– él, a rá tekintettel a (2) és (3) bekezdés szerint figyelembe vett
arányszám 0,2-del növekszik.
13. §
(1) A lakhatási támogatás esetében a lakhatás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség
szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 400
Ft.
(2) A lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a
jogosult által lakott lakás nagysága.
(3) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege:
a) a lakhatás elismert havi költségének 20%-a, ha a jogosult
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakhatás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a
továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket
meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2000 forint, azzal, hogy a
támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon
történik: TM = 0,2- J-0,5 NYM ───── x 0,15, NYM ahol a J a jogosult
háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et
századra kerekítve kell meghatározni.
(5) A lakhatási támogatást havi rendszerességgel, a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától kezdődően az azt követő év február utolsó
napjáig szóló határozott időtartamra kell megállapítani.
14. §
(1) A lakhatási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként a
kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja a lakókörnyezete
rendezettségének biztosítására vonatkozó (3)-(5) bekezdés előírásait
köteles teljesíteni.
(2) E rendelet alkalmazásában a lakókörnyezet: a kérelmező vagy
jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház – függetlenül a
lakhatás minőségétől -, a ház udvara, kertje, a kerítéssel kívül
határos terület, a mellette lévő járdaszakasz (járda hiányában 1 méter
széles területsáv), ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő terület, legfeljebb azonban az épület 5 méteres körzetén belüli
terület, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai.
(3) A lakott ház vagy lakás rendezettsége akkor biztosított, ha:
a) a helyiségeiben a járófelületek nem szemetesek, a burkolatok,
berendezési és felszerelési tárgyak szennyeződéstől mentesek,
b) az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használhatóság
fenntarthatóságáról a jogosult jövedelmi helyzetéhez mérten
gondoskodik, valamint a szakértelmet, speciális munkaeszközöket,
költséget nem igénylő szükséges munkálatokat saját maga elvégzi és
c) a higiénikus állapot érdekében szükség szerint megtörténik a
rágcsálók és rovarok távoltartása, irtása.
(4) A ház udvara és kertje akkor rendezett, ha:
a) mentes a hulladéktól, kivéve, hogy a hulladék gyűjtése, tárolása
elszállításig meghatározott helyen, a környezet védelméről szóló
jogszabályok előírásainak betartásával történik, gyommentes vagy
felismerhető a gyommentesítés érdekében végzett rendszeres tevékenység,
b) a pázsit nyírt, vagy felismerhető a gondozása érdekében végzett
rendszeres tevékenység,
c) a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása rendezetten
történik,
d) az épület vagy épületek esetleges omladozó vakolatát, törmelékeit
rendszeresen összetakarítják, valamint eltávolítják és e) a burkolt
utakat tisztán tartják.
(5) A kerítéssel kívül határos terület rendezettsége akkor biztosított,
ha:
a) mentes a hulladéktól, és az ott élő növényzet terjedelmével nem
akadályozza a mellette lévő járda használatát,
b) a járda tisztántartása akkor biztosított, ha mentes a hulladéktól, a
lehullott növényi részektől, a felgyülemlett csapadékvíztől, és télen a
hó eltakarítása, valamint a síkosság-mentesítés megtörténik,
c) az árok tisztántartása akkor biztosított, ha mentes a hulladéktól és
abban a csapadékvíz el tud folyni.
15. §
(1) A 14. §-ban megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt,
vagy a jogosultat megfelelő, de legalább nyolcnapos határidő tűzésével
a Bizottság az igazgatási előadóval együttműködve – az elvégzendő
tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania. Amennyiben
a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem
tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított
támogatást meg kell szüntetni
(2) Amennyiben a lakhatási támogatás iránti kérelmet a Bizottság az (1)
bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakhatási
támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre
emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem
nyújthat be lakhatási támogatás iránti kérelmet.
16. §
(1) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott
lakás lakrészeit.
https://www.varsad.hu/?module=municip
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg5ed4dr5eo2dt7ee6em3cj0cf9by0ce9bx0cb7m
Varsád Község Önkormányzata A rendkívüli települési támogatás 17. §
(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról
más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem
várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi
kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a
gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre
szorulnak, e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési
támogatás nyújtandó.
(2) Jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőre nézve be kell szerezni a
munkaképtelenségről szóló igazolást, vagy az illetékes állami
foglalkoztatási szervtől a munkahelyszerzés érdekében történő
együttműködésre vonatkozó igazolást.
(3) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a rendkívüli települési
támogatásra való rászorultságát.
18. §
(1) Az Önkormányzat alkalmanként legalább 2.000 Ft és legfeljebb 25.000
Ft összegű rendkívüli települési támogatást állapít meg a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő azon személy
részére, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130%-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén annak 150 %-át.
(2) A rendkívüli települési támogatás rendkívüli méltánylást érdemlő
esetben (elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó tartós táppénzes
állomány, betegség, baleset) kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal
jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható. Egyedi mérlegelés
alapján a segély mértéke a 100.000 Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Ha a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet hátrányai
más módon nem küszöbölhetők ki, a rendkívüli települési támogatás
maximum hat hónapig szóló határozott időtartamra havi rendszerességgel
is nyújtható.
19. §
(1) Az Önkormányzat önkormányzati segélyben részesíti a gyermeket
nevelő szülőt, ha:
a) a gyermek ellátásáról más módon nem tud megfelelően gondoskodni,
b) ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került
c) ha az alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen a szociális
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek
fogadásának előkészítéséhez kapcsoló kiadások, nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családban való
visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi
segítségre szorulnak, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében 250 %-át.
(2) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
önkormányzati segély összege alkalmanként és gyermekenként 3.000 Ft-tól
8.000 Ft-ig terjedhet.
(3) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható,
különösen védelembe vett gyermek számára.
(4) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
önkormányzati segélyt természetben, elsősorban gyermekvédelmi
Erzsébet-utalvány formájában kell nyújtani, mely felhasználható
fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására.
20. §
(1) Az Önkormányzat egyszeri alkalommal temetési költségekre
tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatást állapít meg
annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
egyedül élő vagy egyedülálló esetén annak 250 %-át.
(2) A temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési
támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb
temetés költségének 10%-ánál.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 130.000 Ft.
(4) A temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési
támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60
napon belül kell benyújtani.
(5) A kérelemhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a
temetés költségeiről – a kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő
közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, a
kérelmező és a vele közös háztartásban élők utolsó havi
jövedelemigazolásait, valamint – ha a haláleset nem az Önkormányzat
illetékességi területén történt – az elhunyt halotti anyakönyvi
kivonatát.
https://www.varsad.hu/?module=municip
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg5ed4dr5eo2dt7ee6em3cj0cf9by0ce9bx0cb7m
Varsád Község Önkormányzata Újszülöttek támogatása 21. §
(1) Újszülöttek támogatására jogosult a háztartásában újszülöttet
nevelő személy.
(2) Egy újszülött vonatkozásában egy jogosult nyújthat be kérelmet.
(3) Az újszülöttek támogatása egy újszülött tekintetében egy alkalommal
igényelhető.
(4) Az újszülöttek támogatása kizárólag pénzbeli ellátásként nyújtható,
összege újszülöttenként 10.000 Ft.
(5) A kérelemhez mellékelni kell az újszülött születési anyakönyvi
kivonatát.
https://www.varsad.hu/?module=municip
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg5ed4dr5eo2dt7ee6em3cj0cf9by0ce9bx0cb7m
Varsád Község Önkormányzata A családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást
segítő támogatás
z Önkormányzat családi szükségletek kielégítését szolgáló
gazdálkodást segítő támogatást (a továbbiakban: gazdálkodási támogatás)
nyújt azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét,
kiskorú gyermeket nevelő személy esetén 150 %-át.
(2) A gazdálkodási támogatás formái:
a) takarmány,
b) vetőmag biztosítása.
(3) A gazdálkodási támogatás minimális mértéke:
a) takarmány biztosítása esetén 50 kg,
b) vetőmag biztosítása esetén 2000 Ft.
https://www.varsad.hu/?module=municip
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg5ed4dr5eo2dt7ee6em3cj0cf9by0ce9bx0cb7m
Varsád Község Önkormányzata Köztemetés 1) A köztemetés Szt. 48. § (1) bekezdése szerinti
elrendeléséről átruházott hatáskörben a Polgármester gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott, a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó
kötelezettség alól részben vagy egészben a (2) bekezdés szerinti
különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti
az eltemettetésre köteles személyt.
(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárásnál különös méltánylást érdemlő
körülményként kell figyelembe venni, ha az eltemettetésre köteles
személy:
a) háztartásában egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 50 %-át, egyedül élő esetén 75 %-át nem haladja
meg,
b) három, vagy annál több gyermek eltartásáról gondoskodik, és a
háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 125
%-át,
c) vagyonnal nem rendelkezik,
d) a hagyaték csak hagyatéki teherből áll, feltéve, hogy a köztemetés
költségeinek megtérítése saját vagy családja létfenntartását
veszélyezteti.
https://www.varsad.hu/?module=municip
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg5ed4dr5eo2dt7ee6em3cj0cf9by0ce9bx0cb7m
Varsád Község Önkormányzata Karácsonyi élelmiszercsomag Varsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
települési támogatásról, valamint egyéb szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban rendelet) az alábbi 19/A.§-sal, és az ezt megelőző címmel
egészül ki:

Karácsonyi élelmiszercsomag
19/A.§ Az önkormányzat a varsádi lakóhellyel rendelkező 18 év alatti
gyermekeket, és a 65 év feletti felnőtteket, hivatalból lefolytatott
eljárás alapján, a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül,
természetbeni támogatásként karácsonyi élelmiszercsomagban részesítheti
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg9ed8dr5eo8dt7ee2em9cj6bz9ce8bz9bx6bx1bx4n
Paks Város Önkormányzata Aktív korúak megélhetési támogatása 11. §
(1) Az önkormányzat aktív korúak megélhetési támogatását nyújt annak a
személynek, akinek az aktív korúak ellátását a járási hivatal
megszüntette, és
a) aki legalább 30%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex
minősítése alapján nem haladja meg a 70%-os mértéket, vagy,
b) ORSZI által nem vizsgált pszichés beteg, ami a munkavégzést
akadályozza, vagy
c) szenvedélybeteg és ez a munkavégzést akadályozza,
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem
biztosított és keresőtevékenységet nem folytat és nem részesül
rendszeres pénzellátásban.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés,
ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át
és vagyona nincs. Az aktív korúak megélhetési támogatása tekintetében
fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási
szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét
egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik,
b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9,
c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,
d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,
e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos
gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni,
továbbá ahol
f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a
személy fogyatékossági támogatásban részesül.
(3) Az aktív korúak megélhetési támogatásának havi összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75 %-a.
12. §
(1) A kérelmet a 4. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot, és
b) a járási hivatal aktív korúak ellátását megszüntető határozatát, és
c) a rehabilitációs hatóság komplex minősítését igazoló iratot vagy a
11. § (1) bekezdés b), c) pontja esetében a pszichiáter szakorvos
javaslatát, mely tartalmazza a munkavégzés alóli mentesítési indok
pontos megnevezését és várható időtartamát.
(3) A kérelem a járási hivatal megszüntető határozatának keltétől
számított 6 hónapon belül nyújtható be.
13.§
Amennyiben az aktív korúak megélhetési támogatásának a jogosultsági
feltétele megszűnik, úgy a feltétel megszűnését követő hónap első
napjától az ellátást meg kell szüntetni.
14. §
(1) Paks Város Önkormányzata az aktív korúak megélhetési támogatásának
feltételeként előírja a Paks Kistérségi Szociális Központban működő
családsegítő részlegével (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt
szerv) történő együttműködést.
(2) A támogatásban részesülő:
a) az együttműködésre kijelölt szervnél a megállapító határozat
jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles megjelenni, és ott
nyilvántartásba vetetni magát,
b) a beilleszkedést segítő programról írásban köteles megállapodni az
együttműködésre kijelölt szervvel, és köteles vállalni az abban
foglaltak betartását.
15. §
A beilleszkedést segítő program a jogosult szociális helyzetéhez és
mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki:
a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b) egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló
foglalkozáson, tanácsadáson való részvételre,
c) munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre,
d) a szolgálati idő beszámításában való közreműködésre,
e) rendszeres pénzellátás igénylésére.
https://paks.hu/onkormanyzat/koszonto/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr3eo6dt5ee2em5cj0by7by2bx5ca6bz5bw2i
Paks Város Önkormányzata Települési lakásfenntartási támogatás 16. §
(1) A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló
háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulás.
(2) Az önkormányzat a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a
távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a
lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön
törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag
költségeihez települési lakásfenntartási támogatást nyújt, a
rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.
17. §
A települési lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni
szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon
rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása
a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
18. §
(1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy,
akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2) A települési lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási
egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási
szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma
személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(3) Ha a háztartás
a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi
pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb
összegű családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve
a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett
arányszám 0,2-del növekszik.
19. §
(1) A települési lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás
elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy
négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.
(2) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az
önkormányzat 450,-Ft-ban határozza meg.
(3) A települési lakásfenntartási támogatás esetében elismert
lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(4) Azon háztartás esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy
áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást
vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetését
lehetővé tévő formában kell nyújtani.
20. §
(1) A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege:
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás
mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti
mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2000 forint, azzal,
hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni,
maximális havi összege nem haladhatja meg a mindenkori nyugdíjminimum
összegét.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon
történik:
TM = 0,3-
J-0,5 NYM
─────
x 0,15,
NYM
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(3) A települési lakásfenntartási támogatást egy évre kell
megállapítani. A (4) bekezdés b) pontjában szabályozott két alkalmat
úgy kell meghatározni, hogy az éves összeget kell legfeljebb két
részletben biztosítani szeptember és január hónapokban.
(4) A települési lakásfenntartási támogatás folyósítható:
a) havi rendszerességgel a közüzemi számla közvetlen kifizetésével, vagy
b) legfeljebb évi két alkalommal
ba) természetben nyújtott tűzifa biztosításával, vagy
bb) tüzelőutalvány formájában.
(5) A (4) bekezdés ba) pontjában biztosított tűzifát a DC Dunakom Plusz
Kft. szállítja házhoz és aktuális áron számlázza az önkormányzat felé.
21. §
(1) A települési lakásfenntartási támogatás iránt a kérelmet a
polgármesteri hivatalban a 6. melléklet szerinti nyomtatványon kell
benyújtani.(2) A kérelemhez csatolni kell:a) jövedelem és vagyonnyilatkozatot,
b) azt az utolsó közüzemi számlát, ahová az utalást kéri.
(3) Települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.
(4) Az (3) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott
lakás lakrészeit.
(5) A települési lakásfenntartási támogatás iránti kérelem a
jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző egy hónapban is
benyújtható. Amennyiben az eljárás befejeződik a jogosultság lejártáig,
az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő
nap.
https://paks.hu/onkormanyzat/koszonto/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr3eo6dt5ee2em5cj0by7by2bx5ca6bz5bw2i
Paks Város Önkormányzata Települési ápolási díj 1) Települési ápolási díj állapítható meg annak a
hozzátartozónak:
a) aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi,
b) akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori összegének kétszeresét nem haladja meg, feltéve, hogy
c) a családban nincs olyan ápolásra alkalmas személy, aki rendszeres
pénzellátásban részesül, vagy kereső tevékenységet folytat és
munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát
nem haladja meg.
(2) A települési ápolási díjra való jogosultság megállapítása során az
Szt. 42. §-ában meghatározott előírásokat megfelelően alkalmazni kell.
(3) Az (1) bekezdés tekintetében tartósan betegnek az a személy
minősül, akinek – a gondozási szükséglet, valamint az egészségi
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának
részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 3. számú
melléklete szerinti – gondozási szükséglete a napi 3 órát eléri 2.
(4) Az ápolást végző személy a kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha:
a) három egymást követő napon nem személyesen látja el az ápoltat,
b) az ellenőrzést végző az ápolt elhanyagolását tapasztalja.
(5) A (4) bekezdés a) pontja alól kivételt képez az ápoló, illetve az
ápolt két hónapot nem meghaladó fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása, és
az ápoló évente 15 napot meg nem haladó egyéb távolléte. A távollét
idejére az ápolást végző az ápolás teljesítéséről más módon köteles
gondoskodni.
24. §
(1) A 23. § alapján megállapított települési ápolási díj havi összege
megegyezik a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott
alapösszeg 80 %-ával.
(2) A települési ápolási díj iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti
nyomtatványon lehet benyújtani, melyhez az 1. melléklet szerinti
jövedelem és vagyonnyilatkozatot kell csatolni.
(3) A 23. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükségletet
megállapító igazolást a polgármesteri hivatal megkeresésére a Paks
Kistérségi Szociális Központ vezető gondozója állítja ki.
25. §
(1) A települési ápolási díjra való jogosultságot kétévente legalább
egyszer felül kell vizsgálni.
(2) Az ápolási díj megállapításkor, valamint a felülvizsgálat során,
vagy bejelentésre bármikor az ápolást végző személy tevékenységét
ellenőrizni kell.
https://paks.hu/onkormanyzat/koszonto/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr3eo6dt5ee2em5cj0by7by2bx5ca6bz5bw2i
Paks Város Önkormányzata Települési gyógyszertámogatás 26. §
(1) A települési gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy
részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához
kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított természetbeni
hozzájárulás.
(2) Települési gyógyszertámogatásban csak az a személy részesíthető,
aki az Szt. 50. § (1) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult.
(3) Települési gyógyszertámogatás kétféle módon nyújtható havi
rendszerességgel és eseti jelleggel.
27. §
(1) Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 220
%-át, egyedül élő esetén a mindenkori nyugdíjminimum 280 %-át nem
haladja meg, és az Szt-ben és a rendeletben meghatározott vagyonnal nem
rendelkezik.2
(2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a jogosult számára
kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez havonta
rendszeresen szedett gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök
kiváltásához nyújtható.
(3) Eseti települési gyógyszertámogatás a jogosult számára kizárólag a
személyes szükségletének kielégítéséhez nyújtható:
a) gyógyszerkiváltáshoz, amennyiben a gyógyszerköltség akut betegséghez
kötődik, vagy
b) gyógyászati segédeszköz kiváltásához, ha az eseti jellegű vagy
c) orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátások
igénybevételéhez.1
(4) Havi rendszeres gyógyszertámogatás mellett eseti települési
gyógyszertámogatás kizárólag eseti jellegű gyógyászati segédeszközre
biztosítható, amennyiben az a választott gyógyszertárban nem kapható és
a 29. § (1) bekezdés szerinti igazolásban nem szerepel.
28. §
(1) A havi rendszeres települési gyógyszertámogatás mértéke a
mindenkori nyugdíjminimum alatti jövedelem esetén a 29. § (1) bekezdés
szerint igazolt havi rendszeres gyógyszerköltség 50 %-a, minden további
esetben a havi rendszeres gyógyszerköltség 25
(2) Az eseti települési gyógyszertámogatás mértéke:
a) 27. § (3) bekezdés a) és b) pontja esetén az összeget úgy kell
meghatározni, hogy az vényenként felhasználható legyen. A mindenkori
nyugdíjminimum alatti jövedelem esetén 100 %, egyéb esetben 50 %. Az 50
% megállapítása esetén a vényenkénti összeget felfelé kell kerekíteni.
b) 27. § (3) bekezdés c) pontja esetén az összeget úgy kell
megállapítani, hogy azt a vény alapján, kezelésenként konkrét számban
kell meghatározni. A mindenkori nyugdíjminimum alatti jövedelem esetén
100 %, egyéb esetben 50 %. Az 50 % megállapítása esetén a vényen
szereplő kezelések számát felfelé kell kerekíteni.
(3) Hatályon kívül helyezve.
29. §
(1) A havi rendszeres gyógyszerköltség igazolásához a háziorvos a
rendszeres gyógyszerekről és gyógyászati segédeszközökről igazolást
állít ki, mely alapján a választott gyógyszertár a havi költségeket
igazolja.
(2) Az akut betegséghez kötődő költséget a választott gyógyszertár a
felírt receptek alapján igazolja. Gyógyászati segédeszköz szükségessége
esetén az eszközt kiadó szolgáltató egyedileg ad igazolást.
(3) Az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati
ellátások költségét a vény és a Paksi Gyógyászati Központ térítési díj
táblázata alapján az ügyintéző határozza meg.1
30. §
(1) A települési gyógyszertámogatást a 7. melléklet szerinti kérelem
benyújtásával lehet kezdeményezni. A kérelem benyújtásakor nyilatkozni
kell a választott gyógyszertárról és arról, hogy a gyógyszertár számára
az adatszolgáltatást a kérelmező engedélyezi.
(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) a 29. § szerinti igazolást,
b) jövedelem és vagyonnyilatkozatot.
31. §
(1) A rendszeres települési gyógyszertámogatást egy év időtartamra kell
megállapítani. (2) A rendszeres települési gyógyszertámogatás havi
összege a 12 000,-Ft-ot nem haladhatja meg és 1000,-Ft alatt támogatás
nem állapítható meg.
(2) Az eseti települési gyógyszertámogatást alkalmanként kell
megállapítani, legfeljebb évi három alkalommal úgy, hogy alkalmanként a
támogatás összege a 12 000,-Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) A támogatást megállapító határozatot a támogatással érintett
szolgáltatónak meg kell küldeni, aki a kérelmező felé a támogatás
összegét természetben érvényesíti.
(4) A gyógyszertárakkal, gyógyászati segédeszköz forgalmazóval és a
Paksi Gyógyászati Központtal történő elszámolásról külön szerződés
rendelkezik.1
(5) A rendszeres települési gyógyszertámogatás, a támogatási keret
elhasználásakor, a választott gyógyszertár által benyújtott számla
alapján egyszeri összeggel kiegészíthető, mely összeg nem haladhatja
meg a 3.000,- Ft-ot, azzal, hogy a jogosultsági időszak a kiegészítés
megállapításával nem változik.
32. §
(1) A rendszeres települési gyógyszertámogatás mértéke jogosultsági év
közben nem módosítható.
(2) Új kérelem a jogosultság lejártát megelőző egy hónappal nyújtható
be azzal, hogy az új jogosultság ebben az esetben az előző jogosultság
lejártát követő naptól lehetséges.
https://paks.hu/onkormanyzat/koszonto/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr3eo6dt5ee2em5cj0by7by2bx5ca6bz5bw2i
Paks Város Önkormányzata Felzárkóztatási ösztöndíj 33. §
(1) A felzárkóztatási ösztöndíj az alap és középfokú oktatásban
részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése
érdekében, a tanítási év időszakára folyósított támogatás.
(2) A támogatás összege gyermekenként, havonta a tanulmányi eredménytől
függően:
(4) bekezdés szerinti jogosultság esetén 3 000,-Ft
3,00 – 3,5 tanulmányi eredmény esetén 4 000,-Ft
3,51 – 4,00 tanulmányi eredmény esetén 5 000,-Ft
4,01 – 4,5 tanulmányi eredmény esetén 6 000,-Ft
4,51 – tanulmányi eredmény esetén 8 000,-Ft
(3) Felzárkóztatási ösztöndíjra jogosult a szülő, amennyiben:
a) gyermekének a kérelem benyújtását megelőző félévi, illetve év végi
tanulmányi átlaga a közepes szintet eléri,
b) a gyermek az oktatási intézményt rendszeresen látogatja, és nincs
igazolatlan mulasztása.
(4) A szöveges értékeléssel rendelkező diákok vonatkozásában a
jogosultság megítélésénél a (3) bekezdés b) pontja vehető figyelembe
azzal, hogy az osztályt ismétlő gyermek az osztályismétlés évében
ösztöndíjat nem kaphat.
34. §
(1) Az intézmény vezetője köteles az igazolatlan hiányzást
haladéktalanul jelezni a polgármesteri hivatal felé.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján az ellátást három
hónapig szüneteltetni kell.
(3) Amennyiben az oktatási intézmény vezetője bejelentési
kötelezettségét elmulasztja, vagy a tanévből már kevesebb, mint három
hónap van hátra, a következő tanévben ismételt folyósítás csak a három
hónapos szünetelés kitöltését követően lehetséges.
(4) A támogatásra való jogosultság megszűnik:
a) ha a tanítási év alatt az igazolatlan mulasztás a 15 órát
meghaladja, valamint ha
b) a támogatás szüneteltetésének ideje alatt a gyermek ismételten
igazolatlanul hiányzik.
(5) Amennyiben a tanév ideje alatt a támogatás megszüntetésére került
sor, ugyanabban a tanévben ismételt jogosultság nem állapítható meg.
(6) Az (5) bekezdés szerinti megszüntetést követően a következő
tanévben is csak akkor rendelhető el a folyósítás, ha az előző tanévben
a szüneteltetés ideje az 5 hónapot elérte. Ismételt folyósításra az 5
hónap kitöltését követően kerülhet sor.
https://paks.hu/onkormanyzat/koszonto/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr3eo6dt5ee2em5cj0by7by2bx5ca6bz5bw2i
Paks Város Önkormányzata Rendszeres nevelési segély 35. §
A rendszeres nevelési segély anyagi segítségnyújtás a szociálisan
rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez.
36. §
Rendszeres nevelési segély abban az esetben állapítható meg, ha a
családban az egy főre jutó jövedelem:
a) nem éri el a nyugdíjminimum 180 %-át,
b) gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a nyugdíjminimum 200 %-át, és
a család körülményei alapján a gyermek megfelelő színvonalú gondozása,
nevelése, iskoláztatása nem biztosított.
37. §
Ha a rendszeres nevelési segélyben részesülő középfokú, vagy felsőfokú
oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, a segély a gyermek
nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve tovább folyósítható
addig az időpontig, ameddig tanulói, hallgatói viszonya fenn áll,
legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig.
38. §
(1) A rendszeres nevelési segély készpénzben, vagy étkezési térítési
díj kedvezmény formájában biztosítható:
a) a pénzbeli folyósítás időtartama határozott, vagy határozatlan idejű
lehet,
b) a térítési díj kedvezmény iskolai tanév időszakára vonatkozik,
c) b) pontban meghatározott ellátást a polgármesteri hivatal
közvetlenül az intézmény számlájára utalja át.
(2) A rendszeres nevelési segély havi összege gyermekenként nem lehet
kevesebb a nyugdíjminimum 5 %-ánál, de annak 22 %-át nem haladhatja meg.
https://paks.hu/onkormanyzat/koszonto/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr3eo6dt5ee2em5cj0by7by2bx5ca6bz5bw2i
Paks Város Önkormányzata Nyári gyermekétkeztetés 1) Tárgy év június 15. és augusztus 15. közötti időszakban
az önkormányzat étkeztetésben részesítheti a rászoruló gyermekeket a
költségvetésben biztosított forrás erejéig. A rászoruló gyermekek
kiválasztására a polgármesteri hivatalban bizottság működik, melynek
tagjai: a humán ügyekért felelős alpolgármester, a Szociális Ossztály
vezetője és a gyermekjóléti szolgálat vezetője.
(2) A kiválasztás során előnyben kell részesíteni:
a) a közmunkában résztvevő szülő gyermekét,
b) a tartósan munkanélküli szülő gyermekét,
c) azt a gyermeket, akinek a szülője az elmúlt egy évben munkanélküli
volt, de jelenleg dolgozik és a családban az egy főre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg.
(3) Az ellátást biztosító döntésről a szülőt levélben értesíteni kell.
Az értesítés alapján a szülő a gyermekjóléti szolgálattal az ellátás
biztosításának módjáról megállapodást köt.
(4) A döntési eljárás a polgármesteri hivatal nyilvántartása, a szülő
kérelme, vagy a közfoglalkoztató illetve a gyermekjóléti szolgálat
javaslatára indul.
(5) Amennyiben az eljárás a szülő kérelmére indult és a gyermek részre
étkezést nem tud az önkormányzat biztosítani, úgy az igénylést benyújtó
szülőt a polgármesteri hivatal levélben értesíti.
https://paks.hu/onkormanyzat/koszonto/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr3eo6dt5ee2em5cj0by7by2bx5ca6bz5bw2i
Paks Város Önkormányzata Rendkívüli települési támogatás 40. §
(1) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek, családok részére rendkívüli települési támogatást kell
nyújtani.
(2) Hatályon kívül helyezve.
(3) Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatást kell
megállapítani, ha az igénylő:
a) családjában a havi 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 220 %-át,
b) egyedül álló esetén a nyugdíjminimum 250 %-át,
önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud
gondoskodni, és alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi
segítségre szorul.
(4) A (3) bekezdés alkalmazása4 során többletkiadásnak minősül
különösen: a betegség, az elemi kár, lakhatás biztosítása vagy
megőrzése, ha a gyermek eltartásáról családja más módon nem tud
gondoskodni, ha az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásának elősegítése indokolt, a gyermek
nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés,
iskoláztatás biztosítása, szociális válsághelyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartása, ha a gyermek fogadásának előkészítéséhez
kapcsolódó kiadások biztosítására szükséges.
(5) A rendkívüli települési támogatást elsősorban természetbeni
formában kell biztosítani.
(6) Ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítségnyújtást
indokolják a rendkívüli települési támogatás bizonyítási eljárás
lefolytatása nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is folyósítható.
41. §
(1) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összegét, alkalmanként –
kivéve a temetésre nyújtott támogatást – a rászorultsághoz igazodóan,
legfeljebb családtagonként az öregségi nyugdíjminimum összegében lehet
megállapítani. Egyedül álló esetén a nyugdíjminimum 200 %-a lehet.
(2) Egy naptári éven belül egy személy (család) három alkalommal
részesíthető rendkívüli települési támogatásban, ide nem értve a
temetésre nyújtott és a különös méltányosságból nyújtott rendkívüli
települési támogatást.
(3) Temetésre megállapított rendkívüli települési támogatás összege a
számlával igazolt költségek 10 – 100 %-ig terjedhet, melyet közvetlenül
a szolgáltató kezéhez is ki lehet fizetni.
(4) A (3) bekezdés alapján megállapított temetési támogatás esetén a
kérelmező nevére szóló eredeti temetési számlát be kell csatolni,
melyre a támogatás tényét fel kell jegyezni.
(5) Temetési támogatás esetén, amennyiben az elhunyt értékesíthető
hagyatékkal rendelkezett, a támogatás összegét hagyatéki teherként be
kell jelenteni az illetékes közjegyzőhöz azzal, hogy az örökösök
kötelesek a támogatás összegét megtéríteni.
42. §
A megállapított rendkívüli települési támogatás folyósítása:
a) pénzben,
b) utalvány formájában,
c) közvetlenül a szolgáltatónak történő utalással történhet.
43. §
(1) Különös méltánylást érdemlő esetben rendkívüli települési támogatás
állapítható meg, ha az igénylő:
a) 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át,
b) egyedül álló esetén a nyugdíjminimum 350 %-át.
(2) Különös méltánylást érdemlő eset különösen a betegség, a rendkívüli
kiadás, a közüzemi hátralék vagy a közüzemi végelszámolás és a tűzifa
biztosítása.4
(3) Különös méltánylást érdemlő esetben naptári évenként legfeljebb két
alkalommal, a rászorultsághoz igazodóan lehet megállapítani támogatást.
A 43/A.  § szerinti tűzifa biztosítása egy
alkalomnak minősül. A támogatás összege – a tűzifa kivételével –
legfeljebb családtagonként az öregségi nyugdíjminimum összege, egyedül
állók esetén az öregségi nyugdíjminimum háromszorosa lehet.4
(4) Az (1) és (3) bekezdéstől eltérően azt a szociálisan rászorult
személyt, aki a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2014. (V.24.)
önkormányzati rendelet 5. § (3) és (3a) bekezdéseiben meghatározott
jogának érvényesítése érdekében a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §
1. pontja és az illetékekről szóló 1990. évi törvény 29. § alapján
2016. január 1. napját követően az illetéket megfizette, egyszeri
3000,-Ft támogatásban kell részesíteni az Igazgatási Csoport kimutatása
alapján.
43/A.§
(1) A Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya minden év augusztusában
megkeresi a városban működő – ezzel foglalkozó – szolgáltatókat a
tűzifa biztosítására. A beérkező ajánlatok közül a Humánpolitikai
Bizottság szeptember első hetében választja ki azt a szolgáltatót vagy
szolgáltatókat, akitől, vagy akiktől adott évben a tűzifát az
önkormányzat megrendeli. Amennyiben ajánlat nem érkezik ebben az
időszakban úgy az eljárást meg kell ismételni.4
(2) Tűzifa iráni kérelmet minden év szeptember 1-től október 15-ig
terjedő időszakban háztartásonként egy fő és egy alkalommal adhat be.4
(3) Az elbírálás szempontjaira a 40-43. § rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell, azzal, hogy a tűzifa kiszállítása október 15. után
kezdődhet.
(4) A támogatás mértéke:
a) maximálisan három fős háztartásban évi egy alkalommal 10 q,
b) amennyiben a háztartásban három főnél több személy él, úgy évi egy
alkalommal 15 q
tűzifa biztosítható.
https://paks.hu/onkormanyzat/koszonto/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr3eo6dt5ee2em5cj0by7by2bx5ca6bz5bw2i
Paks Város Önkormányzata Szemétszállítási költségtérítés 44. §
(1) A szemétszállítási díj vonatkozásában az alábbiak szerint lehet
költségtérítést biztosítani azzal, hogy egy család csak egy ingatlan
tekintetében jogosult a költségtérítésre.
a) Szemétszállítási költségtérítés az alábbiak szerint biztosítható:
aa) amennyiben a háztartás minden tagja nyugdíjas vagy nyugdíjszerű
ellátásban részesül, és közülük legalább egy fő a 70. életévét
betöltötte és a család havi egy főre eső jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum 220 %-át, vagy egyedül él, és a nyugdíjminimum 280 %-a
alatti jövedelemmel rendelkezik,
ab) korra való tekintet nélkül jogosult a szemétszállítási
költségtérítésre az a háztartás ahol a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 180 %-át vagy egyedül álló
esetén a jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át.
b) Naptári évenként egy negyedévre szemétszállítási költségtérítést
kell biztosítani – jövedelemre való tekintet nélkül – annak a
háztartásnak, ahol a háztartás minden tagja nyugdíjas vagy nyugdíjszerű
ellátásban részesül, és közülük legalább egy fő a 70. életévét
betöltötte.
c) Naptári évenként két negyedévre szemétszállítási költségtérítést
kell biztosítani – jövedelemre való tekintet nélkül – annak, aki
egyedül él és a 70. életévét betöltötte.
(2) A 70. életév betöltését követő hónapban lehet először korra való
tekintettel a költségtérítést igényelni azzal, hogy az egész évre
biztosított költségtérítés esetén a (3) bekezdést kell megfelelően
alkalmazni, egyéb esetben a következő negyedévre kaphat költségtérítést
a háztartás.(3) A szemétszállítási költségtérítés egy évre kerül megállapításra,
azzal, hogy megállapításkor a kérelem benyújtását követő hónap első
napjától részesül költségtérítésben a kérelmező, míg a jogosultság
megszűnése esetén a megszűnés hónapjának utolsó napjával szűnik meg a
költségtérítés.
(4) A szemétszállítási költségtérítés iránti kérelem a jogosultság
időtartama alatt, annak lejártát megelőző kettő hónapban is
benyújtható. Amennyiben az eljárás befejeződik a jogosultság lejártáig,
az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő
nap.
(5) A szemétszállítási költségtérítést – a helyi köztisztasági rendelet
alapján kiállított számla benyújtása ellenében – a hivatal a
szolgáltató számlájára közvetlenül utalja.
https://paks.hu/onkormanyzat/koszonto/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr3eo6dt5ee2em5cj0by7by2bx5ca6bz5bw2i
Paks Város Önkormányzata Kábeltévé díjfizetési támogatás 45. §
(1) Az önkormányzat 1 éves időtartamra – de legfeljebb a szolgáltatói
szerződés lejártáig – vállalja a televízió havi előfizetői díjának
kiegyenlítését, amennyiben az igénylő a szolgáltatóval kötött szerződés
szerint kizárólag televízió adás vételére a minimum csomagot veszi
igénybe és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a nyugdíjminimum 220 %-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 250 %-át,
(2) A havi előfizetői díjat közvetlenül a szolgáltató számlájára kell
átutalni.
(3) A támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti igénylőlapon
lehet benyújtani.
(4) A kérelemhez mellékelni kell:
a) érvényes szolgáltatói szerződést és annak igazolását, hogy a
szolgáltatónál kizárólag televízió előfizetése van és az a
minimumcsomagra szól.
b) jövedelem és vagyonnyilatkozatot.
(5) Kérelmező a kérelem benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
szolgáltató, valamint a hivatal az adatait kezelje, és a támogatás
biztosításával kapcsolatosan egymásnak adatot szolgáltassanak.
(6) Amennyiben a szolgáltatást nem a kérelmező veszi igénybe, illetve
az ingatlanban életvitelszerűen nem él, úgy a támogatást meg kell
szüntetni.
(7) Egy család a kedvezményt csak egy szolgáltatási helyen veheti
igénybe. Az (1) bekezdés alkalmazása során a 65 év feletti igénybevevő
a televíziós minimum csomag mellett vezetékes telefon előfizetéssel
rendelkezhet, aminek a költségét kérelmező viseli.
https://paks.hu/onkormanyzat/koszonto/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr3eo6dt5ee2em5cj0by7by2bx5ca6bz5bw2i
Paks Város Önkormányzata Tanulók helyi közlekedésének támogatása 46. §
(1) Az önkormányzat helyi és helyközi járatú autóbuszbérlet 80 %-ának
utólagos visszatérítését biztosítja az általános- és középiskola
nappali tagozatos tanulói részére, – jövedelmi és vagyoni helyzettől
függetlenül – amennyiben tanulmányaik folytatását, iskolai keretek
között és azon kívül folytatott sportolását biztosító sportlétesítmény,
valamint művészeti oktatási intézmény:
a) helyi vagy helyközi autóbusszal megközelíthető, és
b) a tanuló lakása, valamint az intézmény közötti távolság az egy
kilométert meghaladja.
(2) A helyi és helyközi járatú autóbuszbérlet költség visszatérítését a
tanítási időszakra, Paks város közigazgatási területén működő
intézmények tanulói után a törvényes képviselők igényelhetik.
(3) A visszatérítés iránti kérelmet tanévenként egyszer a 3. melléklet
felhasználásával a polgármesteri hivatalnál kell benyújtani az első
bérlet lejáratát követő egy hónapon belül.
(4) Kérelmező az egész tanévre érvényes visszatérítési engedélyt kap,
mely alapján a törvényes képviselő a polgármesteri hivatal pénztárában
a lejárt bérlet vagy bérletek leadása ellenében a visszatérítést
felveheti, a tanév végén érvényes bérlet lejártától számított egy
hónapon belül.
(5) A határidők elmulasztása jogvesztő.
https://paks.hu/onkormanyzat/koszonto/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr3eo6dt5ee2em5cj0by7by2bx5ca6bz5bw2i
Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal Lakásfenntartási támogatás (1) A rendszeres települési támogatásként nyújtott
lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére
a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez
nyújtott hozzájárulás. A Jegyző a villanyáram-, a víz- és a
gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a
lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, illetve a közös költséghez a (2) –
(14) bekezdésben meghatározott szabályok figyelembe vételével
lakásfenntartási támogatást nyújt.
(2) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után plusz 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(3) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe kell venni
a) a településen elismert lakásnagyság mértékét, amely megegyezik a (2)
bekezdésben meghatározott mértékkel,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségét, amely a (2) bekezdés
szerint elismert lakásnagyság és a (4) bekezdés szerinti egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség szorzata,
c) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem összegét,
d) a kérelmező és a háztartásban élők vagyoni helyzetét,
e) a kérelmező által lakott lakás (nem lakás céljára szolgáló helyiség)
tényleges alapterületét, amely a 120 m2-t nem haladhatja meg,
f) a lakásfenntartás tényleges havi költségét, és
g) a lakás nem érheti el az átlagot meghaladó luxus kategóriába tartozó
lakás minőségét.
(4) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 800.- Ft.
(5) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál az alábbi
lakásfenntartással kapcsolatos, számlákkal igazolt tényleges
költségeket kell figyelembe venni: víz- és csatornadíj, gázdíj,
tüzelőanyag költség vegyes tüzelés esetén, villamos energia díj,
szemétszállítási díj, albérleti díj, lakbér, vezetékes gázzal el nem
látott ingatlanok esetén a gázpalack költség, és a közös költség.
(6) Lakásfenntartási támogatásban részesíthető kérelemre az, aki
a) lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezik,
b) akinek az Szt. szerinti vagyona nincs,
c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
egyszemélyes háztartásnál a 380 %-át, és
d) a lakásfenntartás tényleges és számlákkal igazolt havi költsége a
háztartás havi összjövedelmének 25 %-át meghaladja.
(7) A támogatás havi összege a rendelet (3) bekezdés b) pontja szerinti
lakásfenntartás elismert havi költségének 15 %-a.  Amennyiben
írásban igazoltan tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő személy él
életvitelszerűen a háztartásban, a támogatás fentiek szerint számított
havi összege 20 %-kal nő. A támogatás mértéke legalább 3.000.- Ft/hó,
legfeljebb azonban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
40 %-a.
(8) A lakásfenntartási támogatás nem a lakás tulajdonához, hanem
használatához kötődik, ezért jogosult lehet a tulajdonos, haszonélvező,
bérlő, albérlő is. A kérelmező a lakáshasználat jogcímét az erre
vonatkozó irat (tulajdoni lap, bérleti- albérleti szerződés)
bemutatásával köteles igazolni.
(9) Azon személy részére, akinél előrefizetős mérőkészülék működik, a
lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék
működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó)
formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének
elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is. A
készülék leszerelése esetén a lakásfenntartási támogatás kódhordozó
formájában történő nyújtását meg kell szüntetni.
(10) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától. Külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős
bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. Ha ugyanazon lakásban,
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, a
támogatás annak a lakásfenntartónak állapítható meg, aki a közüzemi
szolgáltatók, pénzintézet számlavezetése szerint a lakással kapcsolatos
kiadásokat viseli.
(11) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a kérelem nyomtatványt, a 3.
melléklet a közös képviselő nyilatkozatát.
(12) A lakásfenntartási támogatást természetben, a kérelmező
nyilatkozata szerinti közműszolgáltatónak utalva – kivéve az
önkormányzati bérlakásban élőket, mert esetükben a lakbér
megfizetéséhez nyújtott támogatásként kell elszámolni – kell nyújtani.
A Jegyző eltérhet a kérelmező nyilatkozatától, amennyiben úgy ítéli
meg, hogy a kérelmező érdekét a nyilatkozattól eltérő
közműszolgáltatónak történő utalás szolgálja.
(13) A jogosult halála, vagy lakcímváltozása esetén a lakásfenntartási
támogatásra megállapított jogosultságot a halál, vagy a lakcímváltozás
hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.
(14) Átlagot meghaladó luxus kategóriába tartozó minőségű lakásnak
minősül az a lakás, amelyben található ingóságok, híradástechnikai-
számítástechnikai illetve háztartási eszközök együttes becsült értéke
meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötvenszeresének
összegét.
https://dunafoldvar.hu/hir-kategoria/kozerdeku-informaciok/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed5dr2eo1dt2ee5em0cj9bz4cf3cb2cc1by0by3i
Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal Gyógyszertámogatás 8. § (1)  Rendszeres
települési támogatásként krónikus betegség fennállása esetén
gyógyszertámogatásban részesíthető kérelemre az,
a) aki a kérelem benyújtásakor – a Kormányablak által ügyféli kérelemre
kiadott – 15 napnál nem régebbi igazolással bizonyítja, hogy nem
részesül alanyi vagy normatív jogcímen a járási hivatal hatáskörébe
tartozó közgyógyellátásban,
b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 340 %-át, egyedül
élő esetében annak 400 %-át,
c) akinél a krónikus beteg állapot háziorvosi igazolás alapján a
kérelme benyújtását követően legalább egy évig fennáll,
d) akinek a háziorvos által igazolt havi gyógyszerkeret összege
meghaladja a  4.000.- Ft-ot,
e) akinek családja nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű
vagyonnal és
f) aki családjának tulajdonában legfeljebb egy – az Szt. szerint
vagyonként figyelembe nem vehető – gépjármű van.
(2) A gyógyszerkeret számításánál nem lehet altatót,
vitaminkészítményeket, nem vényköteles gyógyszert / egyéb
készítményeket/ gyógyászati segédeszközöket, és étrend kiegészítőket
számításba, és figyelembe venni.
(3) Ha a gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti
kérelmet jogerősen elutasították, és az ismételt kérelem a havi
gyógyszerkeret emelkedésén alapul, akkor az újabb kérelemhez mellékelni
kell a háziorvos havi gyógyszerkeret emelkedésre vonatkozó
nyilatkozatát.
(4)A gyógyszertámogatás havi összege 7.000.- Ft.
(5) A rendelet 4. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó
kérelem nyomtatványt.
(6) A rendelet 5. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó
háziorvosi igazolás nyomtatványt.
(7) A gyógyszertámogatást a haláleset hónapjának utolsó napjával kell
megszüntetni. A hozzátartozó a jogosulatlanul felvett ellátást a Jegyző
határozata alapján az Szt. 17. §. alapján köteles visszafizetni.
https://dunafoldvar.hu/hir-kategoria/kozerdeku-informaciok/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed5dr2eo1dt2ee5em0cj9bz4cf3cb2cc1by0by3i
Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal Eseti szociális támogatás 9. § (1) A rendkívüli települési támogatásként nyújtott
eseti szociális támogatás megállapítására az Szt., továbbá a (2)-(7)
bekezdés rendelkezései szerint kerül sor.
(2) Eseti szociális támogatásban részesíthető kérelemre, vagy
hivatalból az,
a) aki alkalmanként jelentkező többletkiadások – akut betegséghez,
létfenntartás biztosításához, elemi kár elhárításához, válsághelyzetben
lévő várandós anya gyermekének megtartásához, gyermek fogadásának
előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásához, és a gyermek családba történő visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – miatt anyagi segítségre szorul,
b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem – a (3) bekezdésben
szabályozott eset kivételével – nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 280 %-át, egyedül élő esetén annak 360 %-át,
c) aki nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és
d) akinek családja tulajdonában legfeljebb egy – Szt. szerint
vagyonként figyelembe nem vehető – gépjármű van.
(3) Különös méltánylást érdemlő esetben, mérlegelési jogkörben hozott
döntés alapján
a) az elemi kárt szenvedett,
b) a bűncselekménnyel jelentősen megkárosított,
c) az önhibáján kívül munkabér jövedelem kiesést szenvedett személy, és
d) térítésköteles egészségügyi műtétre előjegyzett személy
– a (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételek hiányában
kérelemre, vagy hivatalból indult eljárás eredményeként eseti szociális
támogatásban részesíthető, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó
havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén 500 %-át.
(4) Az eseti szociális támogatás esetenkénti összege a (2) bekezdésben
szabályozott esetben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 60 %-át, a (3) bekezdésben szabályozott esetben
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-át.
(5) A rendelet 6. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó
kérelem nyomtatványt.
(6) Nem segélyezhetők:
a) külön- külön az egy háztartásban, és az egy családban élők,
b) alanyi, vagy normatív közgyógyellátásban részesülők betegségre
hivatkozással, és
c) közműhátralékra hivatkozással a lakásfenntartási támogatásban
részesülők.
(7) Bűncselekménnyel jelentősen megkárosított, akinek a bűncselekmény
következtében keletkezett kára meghaladja a család havi egy főre jutó
jövedelmének ötszörös összegét.
https://dunafoldvar.hu/hir-kategoria/kozerdeku-informaciok/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed5dr2eo1dt2ee5em0cj9bz4cf3cb2cc1by0by3i
Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal Tüzifa támogatás 10. § Tüzifa támogatásban részesíthető kérelemre az, aki
az eseti szociális támogatás 9. § (2) bekezdés b) – d) pontjában
szabályozott feltételeknek megfelel. A tüzifa támogatás a fűtési
idényben egyszer, természetbeni támogatás formájában nyújtható, mértéke
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 100 %-át. A
kérelmet az eseti szociális támogatás igénybevételére rendszeresített
kérelem nyomtatványon, a kérelemben foglaltakat alátámasztó
igazolásokkal együtt kell benyújtani.
https://dunafoldvar.hu/hir-kategoria/kozerdeku-informaciok/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed5dr2eo1dt2ee5em0cj9bz4cf3cb2cc1by0by3i
Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal Temetési segély 11. § (1) Családon belüli haláleset bekövetkezésekor
rendkívüli települési támogatásként temetési segély állapítható meg
annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről Dunaföldvár településen
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a
saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy
a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át ,
egyedül élő esetében annak 400 %-át,
b) a temetés költségeinek – a temetkezési szolgáltatásokat részletező
és a temető üzemeltetési feladatokról kiállított – számlákkal igazolt
költsége nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének harmincszoros összegét,
c) nem részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési
hozzájárulásban,
d) az elhunyttal nem kötött még annak életében eltartási, vagy öröklési
szerződést,
e) javára az elhunyt nem végrendelkezett,
f) nem igényelt köztemetést,
(2) A rendkívüli települési támogatásként nyújtott temetési segély
összege család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének  200 %-a , egyedül élő esetében
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-a.
(3) A rendelet 7. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó
kérelem nyomtatványt.
(4) Nem segélyezhetők:
a) a temetésről nem gondoskodó hozzátartozók,
b) a köztemetést igénybevevők hozzátartozójuk halálesetére hivatkozva.
https://dunafoldvar.hu/hir-kategoria/kozerdeku-informaciok/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed5dr2eo1dt2ee5em0cj9bz4cf3cb2cc1by0by3i
Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 12. § (1) Rendkívüli települési támogatásként rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesíthető kérelemre, vagy hivatalból az,
a) aki gyermekkel kapcsolatos rendkívüli élethelyzet – akut
betegséghez, létfenntartáshoz, oktatási-nevelési intézményi
tevékenységhez, és gyógyászati segédeszköz megszerzéséhez,
orvosi/szakértői vizsgálaton történő  részvételhez
kapcsolódó kiadások – miatt anyagi segítségre szorul,
b) akinek a gyermeket gondozó családjában az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 300 %-át.
c) aki nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és
d) akinek családjának tulajdonában legfeljebb egy – Szt. szerint
vagyonként figyelembe nem vehető – gépjármű van.
(2) A rendkívüli települési támogatásként nyújtott rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás összege:
a) gyermekenkénti egyszeri összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb
összegének legfeljebb 80 %-áig
b) családonkénti egyszeri összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb
Összegének legfeljebb 150%-áig
terjedhet.
(3) A rendelet 8. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó
kérelem nyomtatványt.
(4) Nem segélyezhetők:
a) iskolakezdésre, óvodai nevelési év kezdetére hivatkozva a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, az iskolakezdési támogatást
igénylők.
b) az alanyi, vagy normatív közgyógyellátásban részesülők betegségre,
gyógyászati segédeszköz igényre hivatkozással.
https://dunafoldvar.hu/hir-kategoria/kozerdeku-informaciok/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed5dr2eo1dt2ee5em0cj9bz4cf3cb2cc1by0by3i
Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal Iskolakezdési támogatás 13. § (1) Rendkívüli települési támogatásként évente egy
alkalommal iskolakezdési támogatásban részesíthető kérelemre, vagy
hivatalból
a) a nappali tagozat 1-8 évfolyamán  tanulói
jogviszonnyal rendelkező gyermeket nevelő szülő,
b) akinek a gyermeket gondozó családjában az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 350 %-át.
c) aki nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és
d) akinek családjának tulajdonában legfeljebb egy – Szt. szerint
vagyonként figyelembe nem vehető – gépjármű van.
(2) A rendkívüli települési támogatásként nyújtott iskolakezdési
támogatás összege gyermekenként 8.000.- Ft.
(3) A rendelet 9. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó
kérelem nyomtatványt.
https://dunafoldvar.hu/hir-kategoria/kozerdeku-informaciok/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed5dr2eo1dt2ee5em0cj9bz4cf3cb2cc1by0by3i
Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal Időskorúak támogatása 14. § (1) Rendkívüli települési támogatásként időskorúak
támogatásában részesíthető kérelemre, vagy hivatalból évente egy
alkalommal az az igazoltan nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban
részesülő dunaföldvári bejelentett lakóhellyel rendelkező és
életvitelszerűen Dunaföldváron élő, idősotthoni ellátásban nem
részesülő személy, aki a 65. életévét a kérelem benyújtásakor
betöltötte, és akinek a nyugdíja, vagy nyugdíjszerű ellátása nem
haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 450 %-át.
(2) A rendkívüli települési támogatásként nyújtott időskorúak
támogatásának összege személyenként 8.000.- Ft.
(3) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó
kérelem nyomtatványt.
https://dunafoldvar.hu/hir-kategoria/kozerdeku-informaciok/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed5dr2eo1dt2ee5em0cj9bz4cf3cb2cc1by0by3i
Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal Köztemetés 15. § (1) A köztemetés költségeinek megtérítése alól
mentesül az eltemettetésre köteles, vagy az azt vállaló személy, ha
a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 280 %-át, egyedül élő esetén annak
360 %-át, és
b) nem rendelkezik az Szt.-ben meghatározott mértékű vagyonnal, és
c) a családja tulajdonában legfeljebb – az Szt. szerint vagyonként
figyelembe nem vehető – egy gépjármű van, és
d) nincs hagyatéki leltárba felvehető vagyon, illetve a hagyaték
legalább 50 %-ban hagyatéki teherrel terhelt.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket vagyon nyilatkozattal, a
hagyatéki ügyintéző által megküldött hagyatéki leltárral, vagy nemleges
nyilatkozattal kell igazolni.
(3) Köztemetés költségének külön megállapodás alapján részletekben
történő megfizetésére köteles az, akinek esetében az (1) bekezdés
szerinti mentességi feltételek nem állnak fenn.
(4) A 11. melléklet tartalmazza a kötelezően használandó kérelem
nyomtatványt.
https://dunafoldvar.hu/hir-kategoria/kozerdeku-informaciok/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed5dr2eo1dt2ee5em0cj9bz4cf3cb2cc1by0by3i
Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal Lakáscélú önkormányzati helyi támogatás 16. § (1) A lakáscélú önkormányzati helyi támogatás
(továbbiakban: helyi támogatás)
a) lakás felújításhoz,vagy
b) lakás korszerűsítéséhez, vagy
c) lakás bővítéséhez, vagy
d) vis major helyzet miatt,
visszatérítendő támogatás formájában nyújtható legfeljebb 5 évig
terjedő futamidőre a rászoruló családok, személyek részére.
(2) A helyi támogatás forrása a tárgyévi költségvetési rendeletben
meghatározott költségvetési előirányzat.
(3) A helyi támogatás csak bizonyítható fedezethiány esetén adható. A
fedezethiány megállapításához a támogatás igénylésekor a támogatási cél
pénzügyi forrásösszetételét az igénylőnek kell igazolnia.
(4) A helyi támogatás csak az (5) bekezdésben meghatározott
méltányolható lakásigény felső határát legfeljebb 1 (maximum 16 m2
alapterületű) szobával meghaladó mértékű lakás 13. § (1) bekezdésében
meghatározott célok szerinti támogatására adható.
(5) A méltányolható lakásigény mértéke:
a) 1 fő esetén
1
lakószoba
b) 2 fő esetén
1 – 1,5 lakószoba
c) 3 fő esetén
1,5 – 2 lakószoba
d) 4 fő esetén
2 – 2,5 lakószoba
e) 5 fő esetén
2,5 – 3 lakószoba
f) minden további 2 fő esetén a mérték fél lakószobával növelhető.
(6) Helyi támogatásban részesíthető a rászorultság elve alapján
a) aki vagyoni, jövedelmi és szociális helyzete következtében saját
erejéből a központi
jogszabályokban foglalt lakáscélú
támogatások igénybevételéhez az önerőt nem tudja
biztosítani,
b) aki a helyi támogatás igénybevételével lemond arról, hogy lakáshoz
jutását
önkormányzati lakás igénylésével biztosítsa,b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 300 %-át, egyedül élő esetén annak
400 %-át,d) aki nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű
vagyonnal ése) akinek családja tulajdonában legfeljebb egy – Szt.
szerint vagyonként figyelembe
nem vehető – gépjármű van.
(7) Nem részesíthető helyi támogatásban az
a) akinek azért nincs megfelelő lakása, mert előző lakását 5 éven belül
elidegenítette, és az elidegenítésből származó bevételt nem fordította
lakhatása megoldására,
b) aki lakását albérlet formájában, vagy egyéb módon hasznosítja,
c) aki olyan tartási, életjáradéki, öröklési szerződést kötött,
amelyből reális várományosi helyzetbe kerül saját tulajdonú, állandó
használatú lakóingatlan megszerzésére,
d) aki terhelt ingatlan esetén a megadott határidőn belül nem szerzi
be, és nem nyújtja be az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
jelzálogjogosult, vagy egyéb jog jogosultjának írásbeli hozzájárulását
az Önkormányzat jelzálogjogának ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzéséhez.
17. § (1) A helyi támogatás összege a (2) bekezdésben meghatározott
mértékig terjedhet.
(2) A helyi támogatás a következő célokra az alábbi összegben nyújtható:
lakáselújításhoz,
lakáskorszerűsítéshez,
50-500 e Ft
lakásbővítéshez, vis
major:
100-500 e Ft
(3) A helyi támogatás iránti kérelmek elbírálásáról a tárgyév április
és szeptember hónapjában megtartott ülésén a Bizottság dönt.
(4) Vis major helyzet (ingatlantűz, szélvihar, jégverés, belvíz, árvíz,
pincebeszakadás miatti lakóingatlan károsodás) esetén a helyi támogatás
odaítéléséről a kérelem beérkezését követő 15 napon belül a
Polgármester dönt, amelyről a Bizottság soron következő ülésén
tájékoztatja a Bizottságot.
(5) A helyi támogatással érintett ingatlanra a visszafizetendő
támogatás összegének erejéig, annak biztosításaként a teljes
visszafizetésig az ingatlan-nyilvántartásba Dunaföldvár Város
Önkormányzata javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni. A jelzálogjog
bejegyzésének költsége az Önkormányzatot, a jelzálogjog törlésének
költsége a Támogatottat terheli.
(6) A helyi támogatást a Hivatal a hatáskört gyakorló és a támogatásban
részesített (továbbiakban: Támogatott) között létrejött írásos
megállapodás alapján, amennyiben az (5) bekezdésben szabályozottak
szerint az Önkormányzat javára a jelzálogjog bejegyzése igazoltan
megtörtént – az igazolás beérkezését követő 8 napon belül a kérelmező
nyilatkozata szerint az általa megadott bankszámlára utalja át, vagy
házipénztárból fizeti ki.
(7) A helyi támogatás visszafizetésével összefüggő feladatok a Hivatal
Pénzügyi és Adó Irodájának hatáskörébe tartoznak, a helyi támogatás cél
szerinti előzetes és utólagos ellenőrzésével kapcsolatos feladatok a
Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodájának hatás- és feladatkörébe
tartoznak.
(8) A helyi támogatást a megállapításáról rendelkező bizottsági
határozat meghozatalától számított egy éven belül a támogatási célnak
megfelelően kell felhasználni.
(9) A helyi támogatás visszafizetésének törlesztő-részletei minden hó
15. napjáig esedékesek.
(10) ) A megállapodásban ki kell kötni a támogatás azonnali egy
összegben való visszafizetésének kötelezettségét a törvényes kamatokkal
együtt, ha
a) a Támogatott megtévesztéssel, félrevezetéssel jutott a támogatáshoz,
b) azt a Támogatott nem a támogatási célnak megfelelően használta fel,
c) a Támogatott a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó
mértékű, illetőleg építési költségű/ vételárú lakás felújítására,
korszerűsítésére fordította,
d) a helyi támogatással érintett lakást a helyi támogatás teljes
visszafizetése előtt a Támogatott úgy idegeníti el, hogy nem szerez
másik lakásingatlant, nem oldja meg lakhatását.
(11) A (10) bekezdés szerinti visszafizetésről a hatáskör gyakorlója
dönt.
(12) A 12. melléklet tartalmazza a kötelezően használandó kérelem
nyomtatványt.
https://dunafoldvar.hu/hir-kategoria/kozerdeku-informaciok/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed5dr2eo1dt2ee5em0cj9bz4cf3cb2cc1by0by3i
Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal Letelepedési támogatás 18. § (1) Az Önkormányzat letelepedési támogatást
(továbbiakban: támogatás) nyújt Dunaföldvár város közigazgatási
területén belül (kül- és belterületen egyaránt) a legalább víz,
villany, csatorna közművel és útcsatlakozással ellátott
önálló helyrajzi számon
nyilvántartott új lakás (alapterület legfeljebb 80 m2), családi ház
(lakáscélú hasznos alapterület legfeljebb 150 m2) építéséhez,
használt lakás
(alapterület legfeljebb 80 m2), vagy családi ház (lakáscélú hasznos
alapterület legfeljebb 150 m2) vásárlásához, beleértve olyan
közművesített családi ház vásárlását is, amely lebontásra ítélt, és az
épület elbontását követően a terület építési telekként szolgál,
a (2) – (11) bekezdésben foglaltak szerint.
(2) A támogatás
a) összege: 700.000.- Ft.
b) formája: vissza nem térítendő
támogatás
c) kifizetése: bankszámlára utalással történik az Önkormányzat sikeres
jelzálogjog bejegyzését- amelyet a kérelmező  igazol
– követő 8 napon belül.
d) forrása: a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott
költségvetési előirányzat, amelynek egyharmada az új lakásépítés,
vásárlás; kétharmada a használt lakás vásárlás, bővítés célját
szolgálja.
(3) A támogatás iránti igényt a rendelet 13. melléklete szerinti
formanyomtatványon nyújthatnak be
a) házastársak (házassági anyakönyvvel igazoltan)
b) gyermeküket egyedülállóként nevelő szülők (egyedülállóságot bírósági
ítélettel, gyámügyi okirattal igazoltan)
c) azok a párok, akik lakásvásárlásukat, vagy az építkezés megkezdését
a házasságkötés előtti időre ütemezték, de legkésőbb a tárgyév október
31. napjáig a házasságkötést házassági anyakönyvvel igazolják.
(továbbiakban. Kérelmezők) amennyiben a 40. életévüket nem töltötték be
(személyi okmányokkal igazoltan), és ők a támogatott ingatlan
tulajdonosai.
(4) A letelepedési támogatás nyújtásának további feltételei:
a) A támogatás fejében a kérelmezőnek vállalnia kell, hogy legalább 5
évig életvitelszerűen  Dunaföldváron él és
dunaföldvári bejelentett lakóhellyel rendelkezik családjának valamennyi
tagja, dunaföldvári oktatási intézménybe (általános iskola 6. / 8.
évfolyamáig) járatja gyermekét.
b) Kérelmezők családjában (a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti család fogalom) az 1
főre jutó nettó jövedelem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
kétszeres összegét, de ne érje el annak tízszeres összegét.
c) Kérelmezők, és családtagjaik tulajdonában a támogatással érintett
ingatlanon kívül legfeljebb olyan lakáscélú ingatlan 50 %-os tulajdoni
hányada lehet, amelyet tulajdonközösség megszűntetése, vagy öröklés
útján szereztek, és azt a túlélő szülő/nagyszülő haszonélvezeti joga
terheli, és az annak a lakhatását szolgálja. Lakáscsere esetén csak a
csereszerződés tárgyát képező lakás lehet a kérelmezők/családtagjaik
tulajdonában.
d) Kérelmezőnek amennyiben lakásbérleti jogviszonya van, csatolnia kell
annak felmondására vonatkozó jognyilatkozatát.
e) Kérelmezőknek 180 napos folyamatos biztosítási jogviszonyt kell
igazolniuk NEAK igazolással igazoltan.
f) Kérelmezőknek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell
rendelkezniük – bizonyítvány másolatával igazoltan.
g) A kérelmezőknek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük
– hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazoltan.
h) Kérelmezőknek köztartozásmentes adózóknak kell lenniük – NAV
igazolással igazoltan.
(5) A helyi támogatás iránti kérelmek elbírálásáról a tárgyév június
hónapjában megtartott ülésén az Oktatási,- Kulturális,- Egészségügyi,-
Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörben dönt.
(6) A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési – és Műszaki Irodája a
kérelem benyújtását követő 15 napon belül ellenőrzi a támogatási cél
valós műszaki tartalmát, megvalósíthatóságát, a közművek meglétét, és
megállapításait helyszíni szemle jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet az
előterjesztéshez mellékelni kell.
(7) A támogatás felhasználására építés esetén legfeljebb 3 év áll
rendelkezésre.
(8) A támogatás erejéig a támogatott ingatlanra a támogatás
folyósítását megelőzően az Önkormányzat jelzálogjoga bejegyzésre kerül.
Terhelt ingatlan esetén a kérelmezőnek a megállapodás megkötése előtt
intézkednie kell a korábbi jelzálogjogosult hozzájáruló nyilatkozatának
beszerzése végett az Önkormányzat sikeres jelzálogjog bejegyzéséhez. A
megállapodás ügyvédi ellenjegyzésével, a jelzálogjog bejegyzésével, és
annak későbbi törlésével kapcsolatos költségek a támogatottat terhelik.
(9) A támogatás nyújtásra írásban kötött megállapodás alapján kerülhet
sor. A megállapodásban ki kell kötni a támogatás azonnali egy összegben
való visszafizetésének kötelezettségét a törvényes kamatokkal együtt, ha
a) a Támogatott megtévesztéssel, félrevezetéssel jutott a támogatáshoz,
b) azt a Támogatott nem a támogatási célnak megfelelően használta fel,
c) a Támogatott a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó
mértékű lakás/ családi ház vásárlására, építésére fordította,
d) a támogatott a támogatás nyújtását követő 5 éven belül elköltözik
Dunaföldvárról,
e) a támogatott gyermekei a támogatás nyújtását követően az általános
iskola 6./8. évfolyamának befejezéséig nem dunaföldvári oktatási
intézménnyel állnak jogviszonyban.
(10) A (9) bekezdés szerinti visszafizetésről a hatáskör gyakorlója
dönt.
(11) A támogatás kifizetésére akkor kerülhet sor, ha
az önkormányzat
jelzálogjog bejegyzése kérelmező által igazoltan sikeresen megtörtént,
az
önkormányzattól eltérő zálogjogosultak hozzájáruló nyilatkozatát a
megállapodás két eredeti példányával együtt a kérelmezők benyújtják a
Hivatalba,
a döntést
követően legkésőbb a tárgyév október 31. napjáig házasságot kötő
kérelmezők benyújtják a házasságkötést igazoló házassági anyakönyvi
kivonatot.
https://dunafoldvar.hu/hir-kategoria/kozerdeku-informaciok/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed5dr2eo1dt2ee5em0cj9bz4cf3cb2cc1by0by3i
Tengelic Község Önkormányzata Rendkívüli települési támogatás 5.§.
(l)[7] A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő
személy kérelemre vagy hivatalból rendkívüli települési támogatásra
jogosult, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150
%-át.
(2) A rendkívüli települési támogatás megállapítása szempontjából
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:
a) betegség, baleset, s ezek következtében kórházi kezelés, magas
gyógyszerköltség,
b) rendszeres ellátás megszűnése, egy hónapot meghaladó átmeneti
jövedelem kiesés,
c) elemi kár,
d) hozzátartozó halála,
e) 2 hónapot meghaladó közüzemi tartozás,
f) a gyermek fogadásának előkészítése,
g) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
h) iskoláztatás biztosítása,
i) védelembe vett gyermek,
j) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása,
k) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadások.
(3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben rendkívüli települési
támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek is, akinek a családjában
az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az (l) bekezdésben
meghatározott jövedelmi értékhatárt.
(4)[8] Kivételes méltánylást érdemlő körülmény különösen, ha a kérelmező
a) egyedül él,
b) krónikus beteg, vagy családjában krónikus beteg él,
c) gyermekét egyedül neveli,
d) fogyatékos, vagy családjában fogyatékos személy él, vagy
e) közüzemi szolgáltatásait kikapcsolták, vagy az, folyamatban van.
6.§.
(1) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez a
3. §. szerinti jövedelemigazolás mellett az alábbi igazolásokat,
nyilatkozatokat szükséges csatolni:
a) betegség, magas gyógyszerköltség esetén a gyógyszerköltséget
tanúsító háziorvosi vagy gyógyszertári igazolást. Gyógyászati
segédeszköz esetén a szakorvosi javaslatot és az árajánlatot vagy
számlát,
b) ha a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja
semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik, az erről szóló nyilatkozatot,
c) elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készült kimutatást,
d) amennyiben a segély megállapítását elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez kérik, a temetési költségekről a segélyt kérő, vagy
egyháztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti
példányát,
e) közüzemi tartozás esetén az erről szóló számlák vagy közszolgáltató
által kiállított igazolás,
f) a válsághelyzetben lévő várandós anya részére vagy a gyermek
fogadásának előkészítéséhez nyújtott önkormányzati segély esetén a
terhes gondozásról szóló igazolást,
g) ha az önkormányzati segélyt a nevelésbe vett gyermekkel való
kapcsolattartás elősegítése érdekében kérik, a családgondozó javaslatát,
h) ha a rendkívüli települési támogatást a nevelésbe vett gyermek
családba való visszakerülésének elősegítése miatt kérik, a
gyámhatóságnak a nevelésbe vétel megszűntetéséről szóló határozatát.
7.§.
(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege
a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összegéről minden
évben a temetkezési vállalkozóktól kell írásos tájékoztatást kérni, és
ez alapján megállapítani a támogatás összegét.
(3) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai részére
egy időben rendkívüli települési támogatás – kivéve az elhunyt személy
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén – nem
állapítható meg.
8.§.
(1) A rendkívüli települési támogatás adható alkalmanként, illetve havi
rendszerességgel is. Havi rendszerességgel adott segély legfeljebb 6
hónapra állapítható meg.
(2) [9] A rendkívüli települési támogatás – a 5.§.(2) bekezdés c) és d)
pontjában és a (4) bekezdésében meghatározott élethelyzetre tekintettel
nyújtott összegen felül – kérelmezőként vagy gyermekenként évente az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének erejéig állapítható
meg.
(3) A rendkívüli települési támogatás készpénzben vagy természetbeni
ellátás formájában is megállapítható.
(4) Természetben megállapított rendkívüli települési támogatás formái:
a)[10],
b) közüzemi díjak részben vagy egészben történő kifizetése,
c) élelmiszervásárlás,
d) gyógyszer kiváltása,
e) tüzelő biztosítása,
f) gyermek intézményi térítési díjak kifizetése,
g) beiskolázáshoz tankönyv, tanszer, ruházati számla kifizetés, utazási
támogatás.
(5) A készpénzben megállapított rendkívüli települési támogatás
felhasználásáról a jogosult elszámoltatható. Az elszámolás módjáról,
határidejéről a segélyt megállapító határozatban kell rendelkezni.
(6) Rendkívüli települési támogatás feltételeként, a családgondozóval
való együttműködés írható elő.
(7)[11]A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet
az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon írásban vagy az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott
elektronikus úton kell benyújtani.
(8)[12] A rendkívüli települési támogatást az arra jogosult a
határozathozatal napjától számított 60 napon belül veheti fel.
http://tengelic.hu/polgarmesteri-hivatal/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg7ed0dr1eo4dt3ee0em9cj4ca9bx6bz7bz4cf3cc2h
Tengelic Község Önkormányzata Települési közgyógytámogatás 9.§.
(1)[13] Közgyógytámogatás állapítható meg egy év időtartamra annak a
személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 275
%-át, egyedülálló esetében a havi jövedelme 400 %-át és a havi
rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri a család egy főre jutó havi
jövedelemének 13 %-át, egyedülálló esetében a havi jövedelme 8 %-át.
(2) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti
kérelemhez csatolni kell a 3.§. (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a
társadalombiztosítási támogatásba befogadott havi rendszeres gyógyító
ellátás költségéről – kizárólag a kérelmező személyes szükségletének
kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátásról – szóló háziorvosi
igazolást.
(3) A gyógyszertámogatás havi összege 5.000.-Ft.
(4) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az Szt.
alapján érvényes közgyógyellátással rendelkezik.
(5)[14]A közgyógytámogatás megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet
szerinti formanyomtatványon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani.
http://tengelic.hu/polgarmesteri-hivatal/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg7ed0dr1eo4dt3ee0em9cj4ca9bx6bz7bz4cf3cc2h
Tengelic Község Önkormányzata Települési lakhatási támogatás 10.§.
(1) Lakhatási támogatás állapítható meg egy év időtartamra a
szociálisan rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai által
lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez.
(2) A lakhatási támogatás a villanyáram- a víz-és a gázfogyasztás, a
lakáscélú pénzintézeti kölcsön, a szemétszállítás díjához nyújtható,
albérleti, vagy lakásbérleti díj.
(3) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában
a lakásfenntartási kiadással érintett szolgáltató részére és a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani,
amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb
mértékben veszélyezteti.
(4) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy,
a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel
rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik és annak tulajdonosa, bérlője,
b)[15] akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250
%-át, és
c) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(5) Az (1) bekezdésben foglalt lakhatási támogatás iránt benyújtott
kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjai jövedelmének a 3.§.(3)
bekezdés szerinti igazolását, a 4. melléklet szerinti
vagyonnyilatkozatot, valamint a háztartás rezsiköltségét igazoló a
kérelem benyújtását megelőző, egy hónapnál nem régebbi számlamásolatot,
amelyre a kérelmező a támogatást kéri. (lakáshasználat jogcímét)
(6) A támogatás összege, ha a háztartásban egy személy lakik, 2500,-
Ft. Több személyes háztartás esetén, minden további személy után
500-500,- Ft, de legfeljebb 7000,- Ft.
(7) 6 hónapot meghaladó áram, illetve gáz közüzemi díjtartozás esetén a
jogosult köteles a támogatást megállapító határozat kézhezvételét
követő 30 napon belül kezdeményezni a szolgáltatónál az előre fizetős
mérő felszerelését és az erről szóló igazolást bemutatni.
11.§.
(1) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet az albérletet és
a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(2)[16]
(3) A lakhatási támogatást meg kell szüntetni
a) ha a kérelmező lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik,
vagy a kérelmező elhalálozott, vagy
b) ha a kérelmező, valamint a háztartásában élő személyek jövedelmi,
vagy vagyoni viszonyaiban – e támogatásra irányadó, jövedelemhatárt
érintő- változás következik be, a változás hónapját követő hónaptól,
vagy
c) ha a kérelmező a 10 § (7) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem
teljesítette.
(4)[17] A települési lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet
a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon írásban vagy az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell
benyújtani.
http://tengelic.hu/polgarmesteri-hivatal/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg7ed0dr1eo4dt3ee0em9cj4ca9bx6bz7bz4cf3cc2h
Tengelic Község Önkormányzata Köztemetés Köztemetés esetén az eltemettetésre köteles személy abban
az esetben mentesíthető részben vagy egészben az Szt. 48. § (3)
bekezdés b) pontja szerinti megtérítési kötelezettség alól, ha a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedül élő esetében a
200 %-át.
http://tengelic.hu/polgarmesteri-hivatal/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg7ed0dr1eo4dt3ee0em9cj4ca9bx6bz7bz4cf3cc2h
Tengelic Község Önkormányzata Tanyagondnoki ellátás 14.§.[20]
(1) Az önkormányzat egyes külterületi (Katalinpuszta, Középhídvég) és
egyéb belterületi lakott településrész (Tengelic-Szőlőhegy)
népességmegtartó erejének növelése, elszigeteltségének mérséklése, a
lakók életfeltételeinek javítása, jobb életminőség elérése, a
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, az esélyegyenlőség
feltételeinek javítása érdekében, egyes közvetlen alapfeladatok,
kiegészítő feladatok valamint egyéb közvetett szolgáltatási feladatok
ellátását tanyagondnoki szolgáltatás keretében biztosítja, egy fő
tanyagondnok foglalkoztatásával.
(2) A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen alapfeladatai:
a) közreműködés
aa) a szolgáltatás részére biztosított gépjárművel az étkeztetésben
részesülőknek ebéd kiszállítása a Polgármesteri Hivatal Közétkeztetési
Konyhájáról,
ab) a házi segítségnyújtásban való közreműködés során a tanyagondnok
segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét és/vagy
mozgásképességét meghaladó feladatok megoldásában, a ház körüli,
szakképesítést nem igénylő feladatok végrehajtásában, alapvető
élelmiszerek beszerzésében,
ac) a szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe
való bekapcsolódáshoz szükséges információk eljuttatása a település
lakói számára.
A tanyagondnok feladata: a helyben elérhető szolgáltatások
igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások és
információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő
tájékoztatása.
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, ezen belül
ba) a rászorult betegek háziorvosi rendelőbe szállítása,
bb) egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) gyógyszer kiváltása, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás
biztosítása.
c) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása színházba és egyéb
kulturális, sport rendezvényekre, versenyekre, iskolai rendezvényekre.
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő feladatai
a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése,
segítése,
b)  az egyéni hivatalos ügyek intézésének
segítése, lakossági igények továbbítása feladat ellátása körében
segítséget nyújt szolgáltatást igénylők adott hivatalokba,
intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek tanyagondnok
által történő elintézésével, köteles a lakosságot érintő problémákat az
önkormányzat felé továbbítani, valamint az önkormányzat intézkedéseit a
lakossággal megismertetni,
c) a tanyagondnok feladata a szociális alapszolgáltatások, valamint a
gyermekóléti szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen
intézményekkel, szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás, igény
esetén a szakemberek szállítása, munkája során figyelemmel kíséri a
lakosság, és különösen a veszélyeztetett családok életkörülményeit.
(4) Önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatási
faladatok:
a) heti két munkanapon bevásárlás azon külterületi lakosok részére,
ahol kereskedelmi üzlet nem működik, de oly mértékű igényeket
kielégítve, amely az ebédszállítási feladat ellátását nem zavarja,
b) bevásárló utak szervezése a külterületi és egyéb belterületi lakott
helyek lakosai részére, különféle ügyintézés,
c) közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában (anyag és
árubeszerzés stb.),
d) egyéni és önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése,
e) havi két alkalommal a Syncumart szedők vérmintájának a megyei kórház
laborjába történő szállítása,
f) napi rendszerességgel ételszállítás a polgármesteri hivatal
konyhájáról a helyi óvoda tálalókonyhájába,
g) írásos anyagok, szórólapok terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon
való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása, tájékoztatás.
(5) A tanyagondnoki szolgáltatás által az (1)-(4) bekezdésben
szabályozott feladatokat térítésmentesen biztosítja az önkormányzat. Az
ellátandó feladatokat oly mértékben biztosítja, hogy az ebédszállítás,
betegek szállítása, gyógyszer kiváltása elsőbbséget élveznek.
http://tengelic.hu/polgarmesteri-hivatal/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg7ed0dr1eo4dt3ee0em9cj4ca9bx6bz7bz4cf3cc2h
Tengelic Község Önkormányzata Étkeztetés 15.§.
(1) [21] Az Szt. 62. §-ában foglaltak alapján a szociálisan rászoruló
személyek szociális étkeztetését a Tengelici Polgármesteri Hivatal
Közétkeztetési Konyhája biztosítja
(2) [22] A szociális étkeztetés jogosultsági feltételeinek elbírálása
során rászorulónak kell tekinteni
a) életkora miatt azt a személyt, aki 65. életévét betöltötte,
b) egészségi állapota miatt azt a személyt, aki a háziorvos vagy
kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem tud gondoskodni,
c) fogyatékossága miatt azt a személyt, aki a fogyatékos személyek
jogairól és     esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági
támogatásban részesül.
d) pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt azt a
személyt, aki fekvőbeteg-
gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy
szenvedélybetegségét a
kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja.
e) hajléktalansága miatt azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel
nem rendelkezik, és ennek tényét lakcímkártyájával igazolja.
(3)[23]
(4) Az önkormányzat az étkeztetést a jogosult által történő elvitellel
vagy tanyagondnok által történő kiszállítással biztosítja.
(5) Az étkeztetés megszűnik
a) a jogosult halálával
b) a jogosult megszüntetésről szóló bejelentésével, a bejelentésben
meghatározott időponttól
c) a megállapodásban foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén,
d) amennyiben az ellátást igénybe vevő intézményi elhelyezése
indokolttá válik.
e) a térítési díjat kettő hónapon belül nem fizeti ki kivéve, ha
ingyenes ellátásban kell részesíteni,
f) a szolgáltatást kettő hónapon keresztül nem veszi igénybe.
(6)[24]Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a Tengelici
Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez lehet benyújtani
személyesen, postán vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvényben meghatározott elektronikus úton, illetve a tanyagondnok
által a Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatni.
(7) Az Önkormányzat az étkeztetést igénybe vevővel megállapodást köt a
Szt. 94/C. § alapján. A megállapodás megkötésére az Önkormányzati
döntést követően az ellátás megkezdése előtt kerül sor.
(8)[25] A polgármester külön eljárás nélkül biztosíthatja az
étkeztetést, ha a kérelmező életét, testi épségét vagy egészségét
veszélyeztető élethelyzetbe kerül.
http://tengelic.hu/polgarmesteri-hivatal/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg7ed0dr1eo4dt3ee0em9cj4ca9bx6bz7bz4cf3cc2h
Bátaapáti Község Önkormányzata Beiskolázási segély 4.§ (1) Az önkormányzat beiskolázási  segélyben
részesíti a Bátaapáti  állandó lakóhellyel
rendelkező és életvitelszerűen itt élő gyermeket:
aki a Mórágyi Általános
Iskola Bátaapáti tagiskolájának  tanulója,
aki bármely általános
iskola felső tagozatos nappali tanulója illetve 6 osztályos gimnázium
nappali tagozatos tanulója,
aki középfokú iskolai
végzettséget nappali tagozaton szerez,
és aki felsőfokú
oktatásban első alapképzésben vesz részt és kereső tevékenységet nem
folytat.
(2) A beiskolázási segély differenciált összegét a képviselő-testület
évente július 31-ig határozza meg. A keretösszeget az önkormányzat
tárgyévi költségvetési rendelete tartalmazza.(3) A segély megállapítása hivatalból történik, a szülő
nyilatkozatának figyelembe vételével.
A nyilatkozat tartalmazza a gyermek személyi azonosító adatait,
valamint az iskola megnevezését és az évfolyamot, ahol a gyermek
tanulmányait  folytatja, valamint kezdi.
(4) Ha a gyermek iskolai tanulmányait mégsem kezdi meg szeptemberben, a
beiskolázási segély összegét az önkormányzatnak vissza kell fizetnie
www.bataapati.hu
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg7ed2dr5eo4dt3ee6em9cj0bz9cc0cf9bz8bw5cf2l#_ftn_9
Bátaapáti Község Önkormányzata Jó tanuló gyermekek ösztöndíj támogatása 6.§ (1) Az önkormányzat ösztöndíj támogatásba részesíti a
Bátaapáti állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő  gyermeket:
aki középfokú iskolai
végzettséget nappali tagozaton szerez,
és aki felsőfokú
oktatásban nappali tagozaton vesz részt.
(2) Az ösztöndíj támogatás azon gyermekek részére kerül megállapításra,
akik minimum 4-es vagy afölötti tanulmányi átlagot érnek el
tanulmányaik során félévenként. Az ösztöndíj támogatás évente az
iskolai szorgalmi időre, 5 -5 hónapra jár.  A
támogatás mértéke havonta  6.000.- Ft.
A keretösszeget az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete
tartalmazza
www.bataapati.hu
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg7ed2dr5eo4dt3ee6em9cj0bz9cc0cf9bz8bw5cf2l#_ftn_10
Bátaapáti Község Önkormányzata Gyermekek karácsonyi támogatása 7.§ (1) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetôvé
teszi – hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül – a karácsonyi ünnepek
elôtt a 0–18 éves korú gyermekek részére támogatást biztosít, valamint
azon felsőoktatásban tanuló gyermekek részére akik nappali tagozaton
folytatják tanulmányaikat.
(2) A támogatás összegét a képviselô-testület az önkormányzat éves
költségvetésének függvényében állapítja meg , korosztályonként
,differenciáltan.
(3)A támogatás összegéről a képviselőtestület évente, legkésőbb
november 30-ig dönt.
www.bataapati.hu
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg7ed2dr5eo4dt3ee6em9cj0bz9cc0cf9bz8bw5cf2l#_ftn_11
Bátaapáti Község Önkormányzata Újszülöttek támogatása 8. § (1) Bátaapáti Község Önkormányzata vissza nem
térítendő támogatást nyújt a 2015. január 1. napján és ezt követően
született, a gyermekét saját háztartásában nevelő szülőnek, aki a
gyermek születésekor Bátaapáti Község közigazgatási területén él és
mindkét szülőnek – a gyermek születését megelőzően – legalább egy éve
megszakítás nélkül Bátaapáti bejelentett állandó lakóhelye van, és
életvitelszerűen is ott tartózkodik.
(2) A támogatás összege újszülött
gyermekenként 200.000.-Ft
(3) A 2015.és 2016 évben született
gyermekek esetén az önkormányzat hivatalból jár el úgy, hogy a
gyermemek születési anyakönyvi kivonatának másolatát és nyilatkozatot
bekéri a szülőtől.
A 2017.évi támogatás iránti kérelmet a Bátaapáti Közös Önkormányzati
Hivatalnál (a továbbiakban: hivatal) kell benyújtani, a gyermek
születését követő 120 napon belül. E határidő elmulasztása jogvesztő!
(4) A kérelemhez mellékelni kell:
a.) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
a szülő nyilatkozatát
arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.
9..§ A megállapított támogatást a döntést követő 5 munkanapon belül
kell kiadni, illetve kifizetni.
www.bataapati.hu
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg7ed2dr5eo4dt3ee6em9cj0bz9cc0cf9bz8bw5cf2l#_ftn_12
Bátaapáti Község Önkormányzata Lakhatási
támogatás
(1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló
háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás
(2)[3] Lakhatási támogatásra
Bátaapáti lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek
a) a családban az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő
esetén a 350 %-át.
b) vagyonnal nem rendelkezik, és
c) az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint
életvitelszerűen lakik:ca) önkormányzati bérlakás bérlőjecb) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője,
használója,bérlője[4]
10.§ (1) Lakhatási költségként figyelembe vehető kiadások:a) az önkormányzati illetve magántulajdonú lakás lakbéreb) gáz-, áram -, víz és csatornahasználati, és fűtési díj
költsége
(2) Az igazolt lakásfenntartási költségek a kérelem beadását megelőző
számla alapján kell megállapítani. A költségként figyelembe vehető
kiadásokat a (1) bekezdés szerinti számlákkal kell igazolni.
11.§ (1) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális
ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres
kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a
kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(2) A lakhatási támogatás az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
nyújtható be, a kérelemhez csatolni kell:a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását
és vagyonnyilatkozatátb) a lakásfenntartási költségek igazolására szóló számláit,

c)annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes
számlamásolatát ,amelyre a kérelmező a
lakhatási támogatást, utalását kéri,
d) lakás-, vagy albérleti szerződés bemutatása vagy másolatának
csatolása szükséges.
(3) Önkormányzati bérlakás esetén a lakhatási támogatást elsősorban az
önkormányzati lakás bérleti díjának csökkentésére kell nyújtani.
(4) A lakhatási támogatás mértéke havi : 4.000.- Ft[5]
12. § (1) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától.
(2) A lakhatási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is,
hogy a támogatást kérő milyen jogcímen lakik a lakásban.
(3) Az (1) bekezdése alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
13. § (1) A lakhatási támogatást a polgármester 6 hónapra állapítja meg.
(2) A kérelmezőt a lakhatási célú települési támogatás a kérelem
benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed5dr4eo5dt6ee3em8cj5ca6bw5cb6cc5bw2cf9f#_ftn_19
Bátaapáti Község Önkormányzata Ápolási támogatás 14.§ (1) Képviselő-testület ápolási támogatás formájában
települési támogatást nyújt a 18. életévét betöltött tartósan beteg
hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végzős szociálisan
rászorult személy részére.
(2)[6] Ápolási támogatás állapítható meg annak a Bátaapáti lakcímmel
rendelkező hozzátartozónak, aki
a) 18. életévét betöltött tartósan beteg Bátaapáti lakcímmel rendelkező
és életvitelszerűen is itt élő hozzátartozójának otthoni ápolását,
gondozását végzi,
b) rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet
folytat, de munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és
c) az ápoló családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
(3) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti,
valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi
ellátásban részesül, vagy
b) szakiskola, középiskola illetve felsőoktatási intézmény nappali
tagozatos tanulója, hallgatója.
15.§ (1) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni
kella) a családban élő személyek jövedelemigazolását,b) házi orvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét
betöltött tartósan beteg 3 hónapot
meghaladó gondozásra , ápolásra szorul.
(2) Az ápolási célú települési támogatás összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 90 %-a.
(3) A támogatás legfeljebb tizenkét hónap időtartamra állapítható meg
(4) Ha az Önkormányzat az ápolási kötelezettség elmulasztását
valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése véget,
környezettanulmányt készíthet a Képviselő-testület tagjának bevonásával.
(5) Az ápolást végző személy, ápolási kötelezettségének abban az
esetben nem tesz eleget, ha az ápolt személya) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, nem tisztab) nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva,c) nincs megfelelő élelmiszerrel ellátva,d) állapotában beállt változásról kezelőorvosát nem
tájékoztatja,
e)a szükséges ápolási feltételeket, az ápolást végző személy nem
biztosítja, gyógyszereiről nem gondoskodik,
f) felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el , illetve
akadályoztatása esetén arról nem gondoskodik.
(6) A (4) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően az Önkormányzat
az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban
dönt, ha
a) az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy
az (5) bekezdés
a)-f) pont valamelyikének nem tesz eleget,
b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi
lehetővé és ezáltal az
ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges.
(7) Az Szt. 2015. március 01. napján hatályba lépő rendelkezései
alapján megszüntetésre került ápolási díj esetében, amennyiben a
kérelmező a megszüntetést követő 30 napon belül ápolási támogatásra
való jogosultság iránti kérelmet nyújt be, abban az esetben az ápolási
támogatás kezdő napja 2015. március 01.
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed5dr4eo5dt6ee3em8cj5ca6bw5cb6cc5bw2cf9f#_ftn_20
Bátaapáti Község Önkormányzata Gyógyszertámogatás 16.§ (1) A Képviselő-testület gyógyszertámogatás
formájában települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult azon
személyek részére, akik az Szt. 50.§ (1) és (2) bekezdés szerinti
közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk,
diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre
szorulnak.
(2)[7] Gyógyszertámogatásra Bátaapáti lakcímmel rendelkező személy
jogosult, aki
a) egyedül élő esetén a nettó havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg,
b) családban élő esetén az egy főre jutó nettó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja
meg,
feltéve, ha részére a feltétlen szükséges havi rendszeres gyógyító
ellátás költségének összege meghaladja a nyugdíjminimum 20 %-át.
(3) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti
kérelemhez csatolni kell – a 4.§ (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően
– a havi rendszeres gyógyító ellátás költségéről – kizárólag a
kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító
ellátásról – szóló igazolást; a Kormányhivatal Járási Hivatalának 3
hónapnál nem régebbi határozatát, miszerint sem alanyi, sem normatív
közgyógyellátásra nem jogosult.
(4) A gyógyszertámogatás havi összege 5000.-Ft, melyet a támogatás
teljes időtartamára – 6 hónapra , a támogatás megállapításáról szóló
határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól havonta kell folyósítani.
(5) Meg kell szüntetni a gyógyszertámogatásra való jogosultságot, ha
a) a jogosult az Szt. 50. § (1), vagy (2) bekezdésében foglalt
közgyógyellátásra szerez jogosultságot,
b) ha a jogosult települési lakcíme a folyósítás időtartama alatt
megszűnik, vagy
c) a jogosult elhalálozott.
b) ha a jogosult települési lakcíme a folyósítás időtartama alatt
megszűnik, vagy
c) a jogosult elhalálozott.
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed5dr4eo5dt6ee3em8cj5ca6bw5cb6cc5bw2cf9f#_ftn_21
Bátaapáti Község Önkormányzata Rendkívüli települési támogatás 17.§ (1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az e
rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési
támogatást nyújt.
(2) Önkormányzati segély különösen az alábbiakra való tekintettel
állapítható meg:
betegség;
haláleset;
elemi kár bekövetkezése;
válsághelyzetben lévő
várandós anya gyermekének megtartása;
a gyermek fogadásának
előkészítése;
nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásának elősegítése;
gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése;
iskoláztatás
biztosítása;
gyermek hátrányos
helyzete,
egyéb, rendkívüli ok
bekövetkezése esetén.
(3) Rendkívüli települési támogatás adható eseti jelleggel – évente
legfeljebb négy alkalommal – vagy meghatározott időszakra havi
rendszerességgel. A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás
havi összege, nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét.
(4) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból –
különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más
családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy
a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet
kezdeményezésére – is megállapítható.
(5)[8] A Képviselő- testület a rendkívüli települési támogatást állapít
meg annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról
más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt
többletkiadások, vagy a gyermek/ek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorul, feltéve, hogy kérelmező családjában az egy főre jutó
nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át.
(6) A Képviselő-testület elemi csapás, katasztrófa vagy más
bekövetkezet szerencsétlenség esetén az érintett személynek vagy
családnak 100.000.-Ft-ig terjedő azonnali rendkívüli települési
támogatást állapít meg.
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed5dr4eo5dt6ee3em8cj5ca6bw5cb6cc5bw2cf9f#_ftn_22
Bátaapáti Község Önkormányzata Temetési támogatás 18. § (1)[9] Az elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás
összege 35.000,-Ft, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek
vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti, és a kérelmező
családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 500 %-át.
(2) Az (1) bekezdés szerint megállapított támogatás iránti kérelemhez –
melyet legkésőbb a temetést követő 30 napon belül kell benyújtani –
mellékelni kell a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli
hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, vagy annak –
a hivatal által – hitelesített másolatát, jövedelemigazolást és a
halotti anyakönyvi kivonatot.
(3) Nem részesülhet az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban az a
személy, akinek a hozzátartozóját az önkormányzat köztemetésben
temettette el.
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed5dr4eo5dt6ee3em8cj5ca6bw5cb6cc5bw2cf9f#_ftn_23
Bátaapáti Község Önkormányzata Természetbeni ellátás 19. § (1) Rendkívüli települési támogatás természetbeni
ellátásként is nyújtható. A Képviselő-testület természetben nyújtott
rendkívüli települési támogatást biztosíthat annak a személynek, aki
megfelel a 17. §-ban foglalt feltételeknek.
(2) A természetbeni ellátások közül ha a rendkívüli települési
támogatás élelmiszer vásárlása céljából kívánja a polgármester
megállapítani, a kérelmező azt az önkormányzat által üzemeltetett
boltjában levásárálhatja.
Az élelmiszervásárlás egy naptári évben megállapítható összege
alkalmanként 6.000.-Ft, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy
főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum
150 %-át.
(3) Az élelmiszer vásárlása céljából megállapított rendkívüli
települési támogatás egy naptári évben megállapítható összege
alkalmanként 3.000.-Ft lehet, feltéve ha a kérelmező családjában az egy
főre jutó nettó havi jövedelem összege meghaladja a nyugdíjminimum 150
%-át, de a 250 %-át nem éri el.
(4) Az élelmiszer vásárlása céljából
nyújtott rendkívüli települési támogatás egy naptári évben maximálisan
három alkalommal állapíthatja meg a polgármester.
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed5dr4eo5dt6ee3em8cj5ca6bw5cb6cc5bw2cf9f#_ftn_24
Bátaapáti Község Önkormányzata Köztemetés 20. § (1) A polgármester a köztemetést az Sztv. 48. §-ában
meghatározottak szerint állapítja meg és biztosítja.
(2) A polgármester a köztemetés költségeit részben vagy egészben
elengedheti, ha a temetésre kötelezett személy saját ingatlannal nem
rendelkezik, és kérelmező illetve családja egy főre jutó jövedelme nem
haladja meg a nyugdíjminimumot.
(3)[10] Köztemetésként a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető
el, melynek összege 150 000 Ft.
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed5dr4eo5dt6ee3em8cj5ca6bw5cb6cc5bw2cf9f#_ftn_25
Bátaapáti Község Önkormányzata Étkeztetés 26. § (1) Az étkeztetés keretében legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni azoknak a szociálisan rászorult
személyeknek, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult személy az,
a) aki  betöltötte a 60. életévét és
egyedül élő, vagy betöltötte a 65. életévét, vagy
b) egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége,
szenvedélybetegsége, vagy hajléktalansága miatt nem képes a napi
egyszeri meleg étkezésről gondoskodni.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti egészségi állapot, fogyatékosság,
pszichiátriai betegség és szenvedélybetegség tényét házi orvosi,
illetve szakorvosi igazolással kell bizonyítani.
(4) Az étkeztetésről az önkormányzat
az általa fenntartott konyha útján gondoskodik. Az étkeztetés igénybe
vehető helyben történő fogyasztással, elvitellel, és házhoz
szállítással.
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed5dr4eo5dt6ee3em8cj5ca6bw5cb6cc5bw2cf9f#_ftn_26
Bátaapáti Község Önkormányzata Házi segítségnyújtás 27 § Az önkormányzat az Szt. 63.§ szerint megállapított
gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő
személyek ellátásáról gondoskodik a Bonyhádi Gondozási
Központ útján .
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed5dr4eo5dt6ee3em8cj5ca6bw5cb6cc5bw2cf9f#_ftn_27
Bátaapáti Község Önkormányzata Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 28. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, – mely a
saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú
vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás, – az önkormányzat a – Völgységi
Önkormányzatok Társulás keretein belül – a Bonyhádi Gondozási Központ
útján gondoskodik.
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed5dr4eo5dt6ee3em8cj5ca6bw5cb6cc5bw2cf9f#_ftn_28
Bátaapáti Község Önkormányzata Közösségi ellátások 29.§ (1) Az Önkormányzat a közösségi ellátást
–pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére – a Völgységi
Önkormányzatok Társulás útján látja el.
(2) A közösségi ellátás feladatát a Gondozási Központ (Bonyhád)
szakemberei látják el a társulási megállapodás alapján a településen.
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed5dr4eo5dt6ee3em8cj5ca6bw5cb6cc5bw2cf9f#_ftn_29
Bátaapáti Község Önkormányzata Támogató szolgáltatás 30.§ Az Önkormányzat a támogató szolgáltatást – fogyatékos
személyek lakókörnyezetben történő ellátása – a Völgységi
Önkormányzatok Társulással kötött ellátási szerződés alapján, a Sztv.
65/C. §-ban foglaltak szerint látja el.
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed5dr4eo5dt6ee3em8cj5ca6bw5cb6cc5bw2cf9f#_ftn_30
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati
segély
9. §
(1) Bonyhád Város Önkormányzati
Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a temetési költségekhez,
a napi életvitelhez szükséges kiadásokhoz, elemi kár bekövetkezésekor a
károk elhárításához, a felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal
felnőttek részére, valamint a gyermekek rászorultsága esetén
önkormányzati segélyt állapít meg.
www.bonyhad.hu
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed2dr1eo2dt5ee2em7cj4ce3ca0ca1cb6by3k#_ftn_1
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Temetéshez nyújtott önkormányzati segély 9/A §
(1) Önkormányzati segély állapítható
meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott
a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek
viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,
és akinek a családjában a saját és a vele közös háztartásban élő
személyek figyelembe vételével számított egy főre jutó havi nettó
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 450 %-át, egyedül élő esetén annak 500 %-át.
(2) A segély összege nem lehet kevesebb a  helyben
szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál. A támogatás összege
elérheti a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 100 %-át,
amennyiben a temetéssel járó kiadások a kérelmező létfenntartását
veszélyeztetik.
(3) A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége 140.000 Ft.
(4) A temetési költségek önkormányzati támogatására vonatkozó
kérelemhez csatolni kell a Rendelet 4. §-ában meghatározottakon kívül a
halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés költségeiről – a kérelmező
vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított
– részletes számla eredeti példányát.
(5) Nem állapítható meg önkormányzati segély annak a személynek, aki a
hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési
hozzájárulásban részesül.
www.bonyhad.hu
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed2dr1eo2dt5ee2em7cj4ce3ca0ca1cb6by3k#_ftn_2
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Létfenntartáshoz nyújtott önkormányzati segély 9/B §
(1) Önkormányzati segély állapítható
meg annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került személynek, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személynek, ahol a családjában az egy főre eső jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300
%-át, egyedül élő esetén annak 350 %-át.
(2) Elsősorban azok részesülhetnek önkormányzati segélyben, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen
betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. Betegség esetén
különösen akkor nyújtható a támogatás, ha magas a havi gyógyító ellátás
költsége, és közgyógyellátásra nem jogosult a kérelmező.
(3) Létfenntartási célra biztosított önkormányzati segély összege
20.000,- Ft-ig terjedhet, amely évente többször – gyógyszer támogatási
célra is – megállapítható.
(4) A létfenntartási célra önkormányzati segély pénzintézeti
tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
(4/a) Kamatmentes kölcsön formájában elsősorban azok segélyezhetők,
akik csak időszakosan kerültek létfenntartásukat veszélyeztető
élethelyzetbe, és
– a
kölcsön visszafizetését vállalják, arra egy éven belül képesek, és
– a
kölcsön segítségével a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetük
megszűnik.
(4/b) A kamatmentes kölcsön összegét legfeljebb 20.000,-Ft összegben és
legfeljebb 1 év időtartamra lehet megállapítani. A kölcsönt nyújtó
határozatban rendelkezni kell az első törlesztő részlet fizetésének
esedékességéről, és a törlesztő részletek nagyságáról.
(4/c) A kölcsön visszafizetésétől méltányosságból el lehet tekinteni,
amennyiben a rászorult a törlesztési idő alatt önhibáján kívül ismét
létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került.
www.bonyhad.hu
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed2dr1eo2dt5ee2em7cj4ce3ca0ca1cb6by3k#_ftn_3
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Katasztrófahelyzet, elemi kár esetén nyújtott
önkormányzati segély
/C §
(1) Elemi csapás, ipari szerencsétlenség vagy más bekövetkezett
katasztrófa esetén az érintett személynek vagy családnak – kérelem
alapján – 1.200.000,- Ft-ig terjedő azonnali és visszatérítendő vagy
vissza nem térítendő önkormányzati segély nyújtható.
(2) Az önkormányzat a támogatást természetben, a károk
helyreállításához szükséges anyagok és munkaerő biztosításával is
nyújthatja.
(3) Visszatérítendő támogatás esetén a fizetési kötelezettség
biztosítására jelzálogot kell bejegyeztetni a támogatásban részesülő
ingatlantulajdona terhére. A visszatérítendő támogatás
visszafizetésének részletes szabályait megállapodás keretében kell
rögzíteni, amelyben a támogatásban részesülő hozzájáruló nyilatkozatot
tesz a jelzálog bejegyzéséhez.
(4) A visszatérítendő támogatás legkésőbb 15 év alatt kell
visszafizetni.
(5) A visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásban részesülő
személy tételes számlák benyújtásával köteles elszámolni. Amennyiben az
elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a fel nem használt
támogatást köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatásban részesülő személlyel megállapodás keretében kell
részletesen rögzíteni a támogatás összegét, formáját, a visszatérítés
szabályait, az elszámolási kötelezettséget.
(7) A támogatási megállapodás megkötésére a képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert.
www.bonyhad.hu
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed2dr1eo2dt5ee2em7cj4ce3ca0ca1cb6by3k#_ftn_4
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőttek részére
nyújtott önkormányzati segély
9/D §
(1)  Pénzbeli támogatás állapítható meg
annak a 18 és 25 év közötti felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanuló nagykorú személynek, akinek a saját, valamint a vele
közös háztartásban élő hozzátartozóinak az egy főre eső havi jövedelme
nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át.
(2) A támogatás összege legfeljebb havi 5.000,-Ft. A támogatás
megállapításának további feltétele, hogy a családban az egy főre jutó
vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 19. § (7) bekezdésében meghatározott értéket.
(3)  Pénzbeli támogatás a kérelem
benyújtását követő hónaptól, az aktív hallgatói jogviszony idejére
illeti meg a kérelmezőt. A következő szemeszterben ismételten
benyújtható a támogatás iránti kérelem.
(4) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban
élők jövedelemigazolását a Szoc.t. 10.§ (2)-(5) bekezdése alapján  és az aktív hallgatói jogviszony fennállásról
szóló intézményi igazolást.
(5) A támogatást kifizetése utólag, minden hónap 5. napjáig a kérelmező
folyószámlájára átutalással történik.
(6) A határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való
jogosultságát érintő lényeges körülmények megváltozásáról
haladéktalanul köteles értesíteni az eljáró szervet. A kérelmezőnek a
jogosulatlanul vagy rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a Gyvt 133.§
(2) bekezdése alapján vissza kell fizetnie, az aktív hallgatói
jogviszony megszűnésének hónapjától.
www.bonyhad.hu
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed2dr1eo2dt5ee2em7cj4ce3ca0ca1cb6by3k#_ftn_5
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Gyermekek rászorultsága esetén nyújtott önkormányzati
segély
9/E §
(1) Önkormányzati segély állapítható meg azon gyermekek részére, ahol a
gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) A támogatás összege legfeljebb 20.000,-Ft-ig terjedhet és évente
több alkalommal is adható.
(3) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell
alkalmanként önkormányzati segélyben részesíteni, akiknek az
ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként
jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben
lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt
anyagi segítségre szorulnak.
(4) Iskolakezdési támogatás nyújtható a nem rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülőknek, illetve a más formában ingyenes tankönyvre
nem jogosult gyermekek részére.
(5) A támogatás összegéről határozatban kell rendelkezni. A támogatást
engedélyező határozat az év során folyósítandó többszöri támogatás
kifizetéséről is dönthet, meghatározva az alkalmanként kifizetésre
kerülő összegeket.
www.bonyhad.hu
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed2dr1eo2dt5ee2em7cj4ce3ca0ca1cb6by3k#_ftn_6
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Lakásfenntartási támogatás 11.§
A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a
távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a
lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön
törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag
költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt a Szoc. tv. 38.§ és
39.§-ban meghatározott feltételek és eljárásrend szerint.
www.bonyhad.hu
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed2dr1eo2dt5ee2em7cj4ce3ca0ca1cb6by3k#_ftn_7
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Méltányosság alapján nyújtott közgyógyellátás 12. §
(1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az
egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó
kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
(2)
„A Szoc.tv. 50. § (3) bekezdése alapján méltányosságból
közgyógyellátásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre eső
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 180 %-át, egyedül élő esetében a 230 %-át, és a
kérelmezőnek a havi gyógyító ellátás költsége meghaladja a
nyugdíjminimum 20 %-át.”
(3)
(4) A közgyógyellátási igazolvány méltányosságból történő kiadása
iránti kérelmet a kezelő orvos, illetve háziorvos – egészségügyi
állapotra,  gyógyszer, illetve gyógyászati
segédeszköz díjára, a gyógyászati ellátásokra vonatkozó – igazolása,
valamint az egészségbiztosítási szerv szakhatósági állásfoglalása
alapján kell elbírálni.
(5) A (4) bekezdés szerinti igazolás és szakhatósági állásfoglalás
alapján – átruházott hatáskörben  – a
jegyző 8 napon belül megállapítja a közgyógyellátásra való
jogosultságot, annak kezdő időpontját, valamint az egyéni
gyógyszerkeretet  és az eseti keretet, egy
éves időtartamra.
www.bonyhad.hu
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed2dr1eo2dt5ee2em7cj4ce3ca0ca1cb6by3k#_ftn_8
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Gyermekek rászorultsága esetén nyújtott természetbeni
ellátás
13. §
(1) A gyermek rászorultsága esetén nyújtott önkormányzati segély
természetbeni ellátás formájában is adható.
(2) Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete természetbeni
ellátásként kérelem alapján, az általános iskolai tanulók részére –
tanulmányaik folytatása, sporttevékenységük és egyéb szabadidős
tevékenységük segítése érdekében – a tanítási időszakban összvonalas,
helyi járatú „Tanuló autóbuszbérlet” biztosít.
(2/a) „Tanuló autóbuszbérlet” biztosítását kérelmezheti annak a
bonyhádi oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal és Bonyhád
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermeknek a törvényes
képviselője, ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem – a
törvényes képviselő nyilatkozata alapján – nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(2/b) A támogatásra való jogosultság megszűnik, ha a gyermek tanulói
jogviszonya megszűnik, illetve Bonyhád közigazgatási területén kívül
létesít lakóhelyet.
(2/c) Összvonalas helyi járatú tanuló autóbuszbérletet évente két
alkalommal, január 1. és június 15., illetve szeptember 1. és december
31. közötti időszakokra biztosítja az önkormányzat.
(3) Pénzbeli és természetbeni támogatás együttesen is megilletheti a
jogosultat.
www.bonyhad.hu
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed2dr1eo2dt5ee2em7cj4ce3ca0ca1cb6by3k#_ftn_9
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Köztemetés 14. §
(1) Bonyhád Város Polgármestere önkormányzati hatáskörben – a
halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodik
az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha:
nincs vagy nem lelhető
fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
az eltemettetésre
köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek
megtérítési kötelezettsége alól mentesülhet, ha a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át.
www.bonyhad.hu
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed2dr1eo2dt5ee2em7cj4ce3ca0ca1cb6by3k#_ftn_10
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális temetés 15.§
Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett igényelhet az elhunyt
utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattól. A szociális temetést a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 24/A§,
24/B§, 24/C§- ainak figyelembevételével kell biztosítani.
www.bonyhad.hu
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed2dr1eo2dt5ee2em7cj4ce3ca0ca1cb6by3k#_ftn_11
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal A létfenntartáshoz nyújtott természetbeni támogatások 16. §
(1) Természetbeni ellátás nyújtható különösen tüzelőanyag formájában, a
közüzemi díjak, illetve intézmények térítési díjának kifizetéséhez,
valamint Erzsébet utalvány formájában.
(2) A támogatás megállapítása a Pénzbeli ellátások fejezetben
meghatározottak szerint történik.
www.bonyhad.hu
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed2dr1eo2dt5ee2em7cj4ce3ca0ca1cb6by3k#_ftn_12
Kéty Község Önkormányzata A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás
9.§
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a
háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, valamint a
szemétszállítás díjához az e rendeletben meghatározott feltételek
szerinti jogosultnak természetben lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást állapít meg.
(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti
nyomtatványon kell benyújtani.
(4) A kérelemhez csatolni kell
a háztartás tagjai
jövedelmének hitelt érdemlő igazolását,
a háztartás tagjai 2.
melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát,
a villanyáram-, a víz-
és a gázfogyasztásról, valamint a szemétszállításról szóló, a kérelem
benyújtását megelőző hónapról szóló számlák másolatát, melyek közül
legalább egynek a kérelmező nevére kell szólnia.
(5) Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik a nevére szóló legalább egy,
a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott közüzemi számlával, a
kérelmét a jogosultsági feltételek fennállása ellenére el kell
utasítani.
(6) A jegyző a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatást megállapító határozatban rendelkezik a
természetbeni ellátás formájáról.
(7) A kérelmezőt a havi rendszerességgel megállapított lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
10.§
(1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a
fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás
tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező
arányszáma, ahol
a háztartás első
nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
a háztartás második
nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
a háztartás minden
további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
a háztartás első és
második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
a háztartás minden
további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(3) Ha a háztartás
(2) bekezdés a)-c)
pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
(2) bekezdés d) vagy e)
pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot
folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve
a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett
arányszám 0,2-del növekszik.
11.§
(1)  A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében a
lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az
egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.
(2) Az elismert lakásnagyság
ha a háztartásban egy
személy lakik 35 nm,
ha a háztartásban két
személy lakik 45 nm,
ha a háztartásban három
személy lakik 55 nm,
ha a háztartásban négy
személy lakik 65 nm,
ha négy személynél több
lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden
további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(3) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 450 forint.
(4) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy
áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást a
készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.
12.§
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás egy hónapra jutó összege
a lakásfenntartás
elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
a lakásfenntartás
elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban:
TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2 500 forint, és nem lehet több, mint az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, azzal, hogy a támogatás
összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon
történik:
TM = 0,3 –
J – 0,5 NYM ——————- NYM
× 0,15,
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatást egy évre kell megállapítani.
13.§
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás
jogosultja köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és
annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán
tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására.
(2) A (1) bekezdésben megállapított feltételek teljesítésére a
kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos
határidő tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő tevékenységek konkrét
megjelölésével – fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező vagy a
jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a
kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell
szüntetni.
(3) Amennyiben a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás iránti kérelmet a jegyző a (2) bekezdés
szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított támogatást megszünteti,
ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított
hat hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatás iránti kérelmet.
14.§
(1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
https://kety.hu/onk/category/intezmeny/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg2ed3dr0eo9dt8ee7em4cj9cf6bw5ca2cd7cd8o
Kéty Község Önkormányzata Születési támogatás 15.§
(1) Születési támogatásra jogosult az a személy, akinek gyermeke
születik.
(2) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő
90. napig lehet benyújtani a Hivatalban. A kérelemhez csatolni kell a
gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
(3) A születési támogatás összege gyermekenként 10 000 forint.
(4) Születési támogatást egy gyermek után csak egy jogosult vehet
igénybe.
https://kety.hu/onk/category/intezmeny/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg2ed3dr0eo9dt8ee7em4cj9cf6bw5ca2cd7cd8o
Kéty Község Önkormányzata Tanévkezdési támogatás 16.§
(1) Tanévkezdési támogatásra jogosult az a személy, akinek a gyermeke
óvodába jár, általános iskolai, középfokú, vagy nappali tagozaton az
első diploma megszerzésére irányuló felsőfokú tanulmányokat folytat.
(2) A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet minden év szeptember 1. és
december 15. napja között lehet benyújtani a Hivatalban. A kérelemhez
csatolni kell az óvodalátogatási, iskolalátogatási, illetve hallgatói
jogviszony igazolást.
(3) A tanévkezdési támogatás összege gyermekenként 3 000 forint.
(4) Tanévkezdési támogatást egy gyermek után csak egy jogosult vehet
igénybe.
https://kety.hu/onk/category/intezmeny/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg2ed3dr0eo9dt8ee7em4cj9cf6bw5ca2cd7cd8o
Kéty Község Önkormányzata Rendkívüli települési támogatás 17.§
(1) Az Ügyrendi Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési
támogatást nyújt.
(2) Elsősorban azok a személyek részesíthetőek rendkívüli települési
támogatásban, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más
módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező
többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár
elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások –
vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) Rendkívüli települési támogatás annak a személynek állapítható meg,
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló
esetén 150%-át.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetben rendkívüli települési támogatás
nyújtható annak a kérelmezőnek is, akinek a családjában az egy főre
jutó jövedelem meghaladja a (3) bekezdésben meghatározott mértéket. A
különös méltánylást érdemlő körülményekről esetenként az Ügyrendi
Bizottság dönt.
(5) A rendkívüli települési támogatás adható eseti jelleggel vagy
meghatározott időszakra havi vagy egyéb rendszerességgel.
(6) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összegét a kérelmező
rászorultságához igazodóan kell megállapítani.
(7) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege
nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10
%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek
viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. A
helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 100 000 forint.
(8) A rendkívüli települési támogatás egészben vagy részben
természetben is nyújtható.
(9) Természetbeni ellátás lehet különösen élelmiszer, tüzelő, ruházat,
tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak,
intézményi térítési díjak kifizetéséhez nyújtott támogatás. A
természetbeni ellátás formájáról a rendkívüli települési támogatást
megállapító határozatban kell rendelkezni.
(10) Temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli
települési támogatás esetén csatolni kell a temetés költségeiről – a
kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére
– kiállított számla eredeti példányát.
(11) Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a
rendkívüli települési támogatás a temetés költségeinek kifizetésére
előre is adható.
https://kety.hu/onk/category/intezmeny/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg2ed3dr0eo9dt8ee7em4cj9cf6bw5ca2cd7cd8o
Kéty Község Önkormányzata Köztemetés 18.§
Az Szt. 48.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési
kötelezettség alól a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelező
határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül benyújtott
kérelemre, méltányosságból a Képviselő-testület részben vagy egészben
mentesítheti az eltemettetésre kötelezett személyt, ha a családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 %-át és vagyona nincs,
feltéve, hogy a köztemetés költségeinek megtérítése saját vagy családja
létfenntartását veszélyezteti.
https://kety.hu/onk/category/intezmeny/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg2ed3dr0eo9dt8ee7em4cj9cf6bw5ca2cd7cd8o
Kéty Község Önkormányzata Étkeztetés 20.§
Az étkeztetés keretében
azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani, különösen
életkora
alapján a nyugdíjas, valamint az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő
személy,
egészségi állapota
alapján a rokkantsági ellátásban, a rehabilitációs ellátásban, az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő
személy, valamint aki kezelőorvosának igazolása alapján saját
étkeztetéséről gondoskodni nem tud,
az a fogyatékos
személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági
támogatásban részesül,
aki pszichiátriai vagy
szenvedélybetegsége miatt kezelőorvosának igazolása alapján saját
étkeztetéséről gondoskodni nem tud,
az a személy, aki
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik.
miatt.
Az (1) bekezdés alapján
szociálisan rászorultnak minősül
a nyugdíjas,
a rokkantsági
ellátásban részesülő,
a rehabilitációs
ellátásban részesülő,
az egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő,
a mozgássérült,
aki pszichiátriai vagy
szenvedélybetegsége miatt
(3) Étkeztetésben részesíti az Önkormányzat az igénylővel egyidejűleg
azt az általa eltartott személyt is, aki jövedelmétől függetlenül kora
vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon
gondoskodni.
(4) Az étkeztetés iránti kérelmet a Hivatalban lehet benyújtani.
(5) Az étkeztetés iránti kérelemről a polgármester dönt.
(6) Az étkeztetés biztosítása történhet éthordóban történő elvitellel,
házhoz szállítással vagy helyben fogyasztással.
https://kety.hu/onk/category/intezmeny/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg2ed3dr0eo9dt8ee7em4cj9cf6bw5ca2cd7cd8o
Zomba Község Önkormányzata A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás
9.§
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a
háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához az e rendeletben
meghatározott feltételek szerinti jogosultnak természetben lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatást állapít meg.
(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti
nyomtatványon kell benyújtani.
(4) A kérelemhez csatolni kell
a háztartás tagjai
jövedelmének hitelt érdemlő igazolását,
a háztartás tagjai 2.
melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát,
a villanyáram-, a víz-
és a gázfogyasztásról, a csatornahasználatról és a szemétszállításról
szóló, a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló számlák másolatát,
melyek közül legalább egynek a kérelmező nevére kell szólnia.
(5) Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik a nevére szóló legalább egy,
a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott közüzemi számlával, a
kérelmét a jogosultsági feltételek fennállása ellenére el kell
utasítani.
(6) A jegyző a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatást megállapító határozatban rendelkezik a
természetbeni ellátás formájáról.
(7) A kérelmezőt a havi rendszerességgel megállapított lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
10.§
(1) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a
fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás
tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező
arányszáma, ahol
a háztartás első
nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
a háztartás második
nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
a háztartás minden
további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
a háztartás első és
második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
a háztartás minden
további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(3) Ha a háztartás
(2) bekezdés a)-c)
pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
(2) bekezdés d) vagy e)
pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot
folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve
a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett
arányszám 0,2-del növekszik.
11.§
(1)  A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében a
lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az
egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.
(2) Az elismert lakásnagyság
ha a háztartásban egy
személy lakik 35 nm,
ha a háztartásban két
személy lakik 45 nm,
ha a háztartásban három
személy lakik 55 nm,
ha a háztartásban négy
személy lakik 65 nm,
ha négy személynél több
lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden
további személy után 5-5 nm,de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(3) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 450 forint.
(4) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy
áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást a
készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.
12.§
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás egy hónapra jutó összege
a lakásfenntartás
elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
a lakásfenntartás
elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban:
TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2 500 forint, és nem lehet több, mint az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, azzal, hogy a támogatás
összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon
történik:
TM = 0,3 –
J – 0,5 NYM ——————- NYM
× 0,15,
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatást egy évre kell megállapítani.
13.§
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás
jogosultja köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és
annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán
tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására.(2) A (1) bekezdésben megállapított feltételek teljesítésére a
kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos
határidő tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő tevékenységek konkrét
megjelölésével – fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező vagy a
jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a
kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell
szüntetni.
(3) Amennyiben a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás iránti kérelmet a jegyző a (2) bekezdés
szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított támogatást megszünteti,
ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított
hat hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatás iránti kérelmet.14.§
(1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
http://www.zomba.hu/oldal/3/kapcsolat.html
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg1ed6dr9eo4dt9ee6em3cj6bz5bw0by9ca2bw9bx6g
Zomba Község Önkormányzata A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás
9.§
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a
háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához az e rendeletben
meghatározott feltételek szerinti jogosultnak természetben lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatást állapít meg.
(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti
nyomtatványon kell benyújtani.
(4) A kérelemhez csatolni kell
a háztartás tagjai
jövedelmének hitelt érdemlő igazolását,
a háztartás tagjai 2.
melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát,
a villanyáram-, a víz-
és a gázfogyasztásról, a csatornahasználatról és a szemétszállításról
szóló, a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló számlák másolatát,
melyek közül legalább egynek a kérelmező nevére kell szólnia.
(5) Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik a nevére szóló legalább egy,
a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott közüzemi számlával, a
kérelmét a jogosultsági feltételek fennállása ellenére el kell
utasítani.
(6) A jegyző a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatást megállapító határozatban rendelkezik a
természetbeni ellátás formájáról.
(7) A kérelmezőt a havi rendszerességgel megállapított lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
10.§
(1) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a
fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás
tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező
arányszáma, ahol
a háztartás első
nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
a háztartás második
nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
a háztartás minden
további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
a háztartás első és
második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
a háztartás minden
további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(3) Ha a háztartás
(2) bekezdés a)-c)
pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
(2) bekezdés d) vagy e)
pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot
folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve
a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett
arányszám 0,2-del növekszik.
11.§
(1)  A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében a
lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az
egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.
(2) Az elismert lakásnagyság
ha a háztartásban egy
személy lakik 35 nm,
ha a háztartásban két
személy lakik 45 nm,
ha a háztartásban három
személy lakik 55 nm,
ha a háztartásban négy
személy lakik 65 nm,
ha négy személynél több
lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden
további személy után 5-5 nm,de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(3) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 450 forint.
(4) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy
áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást a
készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.
12.§
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás egy hónapra jutó összege
a lakásfenntartás
elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
a lakásfenntartás
elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban:
TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2 500 forint, és nem lehet több, mint az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, azzal, hogy a támogatás
összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon
történik:
TM = 0,3 –
J – 0,5 NYM ——————- NYM
× 0,15,
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatást egy évre kell megállapítani.
13.§
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás
jogosultja köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és
annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán
tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására.(2) A (1) bekezdésben megállapított feltételek teljesítésére a
kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos
határidő tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő tevékenységek konkrét
megjelölésével – fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező vagy a
jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a
kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell
szüntetni.
(3) Amennyiben a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás iránti kérelmet a jegyző a (2) bekezdés
szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított támogatást megszünteti,
ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított
hat hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatás iránti kérelmet.14.§
(1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
http://www.zomba.hu/oldal/3/kapcsolat.html
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg1ed6dr9eo4dt9ee6em3cj6bz5bw0by9ca2bw9bx6g
Zomba Község Önkormányzata Tanévkezdési támogatás 14/B.§
(1) Tanévkezdési támogatásra jogosult az a személy, akinek a gyermeke
óvodába jár, általános iskolai, középfokú, vagy nappali tagozaton az
első diploma megszerzésére irányuló felsőfokú tanulmányokat folytat.
(2) A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet minden év augusztus 1. és
október 31. napja között lehet benyújtani a Hivatalban. A kérelemhez
csatolni kell az óvodalátogatási, iskolalátogatási, illetve hallgatói
jogviszony igazolást.
(3) A tanévkezdési támogatás összege
óvodás gyermek esetén 3
000 forint,
általános iskolai
tanulmányokat folytató gyermek esetén 4 000 forint,
középfokú tanulmányokat
folytató gyermek esetén 5 000 forint,
nappali tagozaton az
első diploma megszerzésére irányuló felsőfokú tanulmányokat folytató
gyermek esetén 6 000 forint.
(4) Tanévkezdési támogatást egy gyermek után csak egy jogosult vehet
igénybe.
http://www.zomba.hu/oldal/3/kapcsolat.html
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg1ed6dr9eo4dt9ee6em3cj6bz5bw0by9ca2bw9bx6g
Zomba Község Önkormányzata Rendkívüli települési támogatás 15.§
(1) A Szociális Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési
támogatást nyújt.
(2) Elsősorban azok a személyek részesíthetőek rendkívüli települési
támogatásban, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más
módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező
többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár
elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások –
vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) Rendkívüli települési támogatás annak a személynek állapítható meg,
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló
esetén 150%-át.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetben rendkívüli települési támogatás
nyújtható annak a kérelmezőnek is, akinek a családjában az egy főre
jutó jövedelem meghaladja a (3) bekezdésben meghatározott mértéket. A
különös méltánylást érdemlő körülményekről esetenként a Szociális
Bizottság dönt.
(5) A rendkívüli települési támogatás adható eseti jelleggel vagy
meghatározott időszakra havi vagy egyéb rendszerességgel.
(6) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összegét a kérelmező
rászorultságához igazodóan kell megállapítani.
(7) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege
nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10
%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek
viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. A
helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 100 000 forint.
(8) A rendkívüli települési támogatás egészben vagy részben
természetben is nyújtható.
(9) Természetbeni ellátás lehet különösen élelmiszer, tüzelő, ruházat,
tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak,
intézményi térítési díjak kifizetéséhez nyújtott támogatás. A
természetbeni ellátás formájáról a rendkívüli települési támogatást
megállapító határozatban kell rendelkezni.
(10) Temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli
települési támogatás esetén csatolni kell a temetés költségeiről – a
kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére
– kiállított számla eredeti példányát.
(11) Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a
rendkívüli települési támogatás a temetés költségeinek kifizetésére
előre is adható.
http://www.zomba.hu/oldal/3/kapcsolat.html
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg1ed6dr9eo4dt9ee6em3cj6bz5bw0by9ca2bw9bx6g
Zomba Község Önkormányzata Köztemetés 16.§
Az Szt. 48.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési
kötelezettség alól a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelező
határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül benyújtott
kérelemre, méltányosságból a Képviselő-testület részben vagy egészben
mentesítheti az eltemettetésre kötelezett személyt, ha a családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 %-át és vagyona nincs,
feltéve, hogy a köztemetés költségeinek megtérítése saját vagy családja
létfenntartását veszélyezteti.
http://www.zomba.hu/oldal/3/kapcsolat.html
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg1ed6dr9eo4dt9ee6em3cj6bz5bw0by9ca2bw9bx6g
Zomba Község Önkormányzata Étkeztetés 19.§
Az étkeztetés keretében
azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani, különösen
koruk,
egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük,
hajléktalanságuk
miatt.
Az (1) bekezdés alapján
szociálisan rászorultnak minősül
életkora alapján a
nyugdíjas, valamint az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy,
egészségi állapota
alapján a rokkantsági ellátásban, a rehabilitációs ellátásban, az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő
személy, valamint aki kezelőorvosának igazolása alapján saját
étkeztetéséről gondoskodni nem tud,
az a fogyatékos
személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági
támogatásban részesül,
aki pszichiátriai vagy
szenvedélybetegsége miatt kezelőorvosának igazolása alapján saját
étkeztetéséről gondoskodni nem tud,
az a személy, aki
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik.”
(3) Étkeztetésben részesíti az Önkormányzat az igénylővel egyidejűleg
azt az általa eltartott személyt is, aki jövedelmétől függetlenül kora
vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon
gondoskodni.
(4) Az étkeztetés iránti kérelmet a Hivatalban lehet benyújtani.
(5) Az étkeztetés iránti kérelemről a polgármester dönt.
(6) Az Önkormányzat a szociális étkeztetést a szociális étkezde útján
biztosítja. Az étkeztetés biztosítása történhet éthordóban történő
elvitellel, házhoz szállítással vagy helyben fogyasztással.
20.§
A szociális étkezde tevékenységének irányítása, valamint az étkeztetés
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a polgármester feladata.
http://www.zomba.hu/oldal/3/kapcsolat.html
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg1ed6dr9eo4dt9ee6em3cj6bz5bw0by9ca2bw9bx6g
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 4. §
Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az arra rászorulóknak
a Szoc.tv. 45.§-a alapján települési támogatást nyújt.
http://www.tolna.hu/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed5dr8eo3dt0ee5em0cj1ca4bw7cf4by1bz0bw5o
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Ápoláshoz
nyújtott települési támogatás
5.§
(1) A Humán Bizottság átruházott hatáskörben a 18. életévét betöltött,
tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását végző – a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 2. pontja
szerinti – hozzátartozót települési támogatásban részesítheti,
amennyiben a kérelmező nem részesül a járási hivatal által
megállapított ápolási díjban és a család egy főre számított havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét, egyedülálló és egyedül élő esetén a 150%-át, feltéve, hogy
a)    nincs a családban más olyan
munkaviszonyban nem álló személy, aki az ápolást el tudná látni, vagy
b)    a 18. életévét betöltött –
önellátásra részben képes – tartósan beteg személy önálló életvitele
családon belül elvárható segítséggel vagy az önkormányzat által
biztosított házi segítségnyújtás igénybevételével nem biztosítható.
(2) [3]Az ápoláshoz nyújtott települési támogatás havi összege a
központi költségvetésről szóló törvényben az ápolási díjra
meghatározott alapösszeg 80 %-a.
(3) Az ápoláshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelem a
rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be, melyen a
járási hivatal igazolja, hogy kérelmező nem részesül ápolási díjban.
(4) A támogatást meg kell szüntetni, ha az ápoló ápolási
kötelezettségét nem teljesíti. Az ápolási kötelezettség nem
teljesítésének minősül, ha egymást követő két alkalommal történt
ellenőrzés során megállapítható, hogy az ápolást végző személy egyeik
ellenőrzési napon sem gondoskodott az ápolt személy alapvető gondozási,
ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete
megfelelő higiénés körülményeinek biztosításáról, az esetleges
vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.
(5) A (4) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítését a Hivatal
egyedi megkeresése alapján az Intézmény ellenőrzi. Az ellenőrzésről
készült jegyzőkönyvet haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül meg
kell küldeni a Hivatalnak.
http://www.tolna.hu/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed5dr8eo3dt0ee5em0cj1ca4bw7cf4by1bz0bw5o
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozott
személyek részére nyújtott települési támogatás
6.§
(1) A jegyző átruházott hatáskörben lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
hátralékot felhalmozott személyek részére, illetve évente kiállított
elszámoló (továbbiakban: végszámla) számla céljára települési
támogatást nyújt, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre
számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló és egyedül élő esetén a
200%-át.
(2) A támogatás iránti kérelem a rendelet 3. melléklete szerinti
nyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell a felhalmozott
hátralékról szóló felszólítás, illetve a végszámla másolatát.
(3) A támogatás iránti kérelem családonként és ingatlanonként évente
két alkalommal nyújtható be, a támogatás összege alkalmanként
20.000,-Ft-ig terjedhet.
http://www.tolna.hu/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed5dr8eo3dt0ee5em0cj1ca4bw7cf4by1bz0bw5o
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Rendkívüli települési támogatás 7.§
Rendkívüli települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező
családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülálló és egyedül
élő esetén a 150%-át
http://www.tolna.hu/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed5dr8eo3dt0ee5em0cj1ca4bw7cf4by1bz0bw5o
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Létfenntartáshoz nyújtott települési támogatás 8.§
(1) A jegyző átruházott hatáskörben létfenntartáshoz nyújtott
települési támogatást állapíthat meg annak a személynek, aki önmaga,
illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni.
(2) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 4. melléklete szerinti
nyomtatványon lehet benyújtani.
(3) A támogatás iránti kérelem családonként egy évben legfeljebb négy
alkalommal nyújtható be, a támogatás összege alkalmanként 5.000,-Ft-ig
terjedhet.
(4) A támogatás elsősorban utalvány formájában adható, kivételesen
indokolt esetben kerülhet sor készpénzben történő kifizetésére.
9.§
(1) A Humán Bizottság átruházott hatáskörben létfenntartáshoz nyújtott
települési támogatást állapíthat meg annak a személynek, aki önmaga,
illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és
családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori összegének 130%-át, de nem éri el 300%-át, egyedülálló és
egyedül élő esetén 150%-át, de nem éri el 400%-át. A települési
támogatás kérhető lakhatáshoz fűződő kiadások viseléséhez,
gyógyszerkiadáshoz és gyermekek rászorultságára tekintettel.
(2) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 4. melléklete szerinti
nyomtatványon lehet benyújtani.
(3) A támogatás iránti kérelem családonként egy évben legfeljebb két
alkalommal nyújtható be, a támogatás összege alkalmanként 20.000,-Ft-ig
terjedhet.
[4]9/A.§
(1) A Humán Bizottság átruházott hatáskörben természetbeni ellátásként
egyszeri tűzifa támogatást állapíthat meg
a) egy főre számított családi jövedelem vizsgálata nélkül annak a
személynek, akiaa) háztartásában három vagy több gyermeket nevel, vagy
ab) háztartásában hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket/gyermekeket nevel, vagy
ac) időskorúak járadékában részesülő egyedül élő.
b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át ésba) gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagybb) 65 év feletti egyedül élő nyugdíjas.
(2) A tűzifa támogatás utalványban kerül megállapításra, a támogatás
összege 12.000,-Ft. A tűzifa támogatás a fűtési idényben egy ingatlanra
egy személynek adható, kivéve, ha az ingatlanon ellenőrizhetően több
lakrész került kialakításra. A rendelet alkalmazása szempontjából
fűtési idény a november, december, január, február hónap.
(3) Nem jogosult tűzifa támogatásra – az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek fennállta esetén sem – a kérelmező azon ingatlan
vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető, vagy üresen áll.
(4) Tűzifa támogatás iránti kérelmeket kizárólag minden év
november-február hónapokban lehet benyújtani, ezen rendelet 4.
melléklete szerinti nyomtatványon.
(5) Amennyiben az eljárás során kétséget kizáróan megállapításra kerül,
hogy a tűzifa igénylése során visszaélésre (így különösen: hamis adatok
közlése, a tűzifa értékesítése 3. személy részére) került sor, az azt
elkövető és az általa lakott ingatlan az elkövetkezendő öt évben nem
részesülhet tűzifa támogatásban.
http://www.tolna.hu/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed5dr8eo3dt0ee5em0cj1ca4bw7cf4by1bz0bw5o
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Temetéshez nyújtott települési támogatás 10.§
(1) Átruházott hatáskörben a jegyző temetéshez nyújtott települési
támogatást állapíthat meg annak a személynek, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott.
(2) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 5. melléklete szerinti
nyomtatványon lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell a halotti
anyakönyvi kivonat hitelesített másolatát és a temetés költségeiről
szóló – a kérelmező nevére a temetkezési szolgáltató által kiállított –
számla eredeti példányát.
(3) A támogatás összege 50.000,-Ft-ig terjedhet, mely összeg
meghatározásánál figyelembe kell venni a temetkezési szolgáltató által
kiállított számlát.
(4) Nem állapítható meg temetéshez nyújtott rendkívüli települési
támogatás annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi
XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül, továbbá abban
az esetben, ha a temetés költsége meghaladja a helyben szokásos
legolcsóbb temetés összegének kétszeresét.
http://www.tolna.hu/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed5dr8eo3dt0ee5em0cj1ca4bw7cf4by1bz0bw5o
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás 11.§
(1) Átruházott hatáskörben a jegyző gyógyszerkiadáshoz nyújtott
települési támogatást állapíthat meg annak, aki – a járási hivatal
határozata alapján – nem jogosult közgyógyellátásra és
gyógyszerkiadásai saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 6. melléklete szerinti
nyomtatványon lehet benyújtani, melyen a járási hivatal igazolja a
közgyógyellátási igazolvány iránti jogosultság hiányát. A kérelemhez
mellékelni kell a gyógyszerekről szóló recept másolatát, a
gyógyszerköltség gyógyszertári igazolásával annak hátoldalán.
(3) A támogatás kizárólag természetben, utalvány formájában,
családonként évente legfeljebb két alkalommal nyújtható. A támogatás
összege alkalmanként 10.000,- ig terjedhet. A támogatás felhasználható
orvos által felírt tápszer kiváltására is.
http://www.tolna.hu/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed5dr8eo3dt0ee5em0cj1ca4bw7cf4by1bz0bw5o
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Gyermekek rászorultsága esetén nyújtott települési
támogatás
12.§
(1) Átruházott hatáskörben a jegyző gyermekek rászorultsága esetén
települési támogatást állapíthat meg a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások viseléséhez, a
gyermek iskoláztatásához, valamint a hátrányos helyzetbe került gyermek
neveléséhez, ahol a gyermeket gondozó család időszakosan anyagi
segítségre szorul.
(2) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 7. melléklete szerinti
nyomtatványon lehet benyújtani.
(3) A támogatás iránti kérelem családonként egy évben legfeljebb négy
alkalommal nyújtható be, a támogatás összege alkalmanként 5.000,-Ft-ig
terjedhet.
(4) A támogatás elsősorban utalvány formájában adható, kivételesen
indokolt esetben kerülhet sor készpénzben történő kifizetésére.
http://www.tolna.hu/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed5dr8eo3dt0ee5em0cj1ca4bw7cf4by1bz0bw5o
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Köztemetés 13.§
(1) A jegyző átruházott hatáskörben a Szoc. tv. 48.§-a alapján
gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.
(2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek
megtérítési kötelezettsége alól mentesülhet, ha a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedülálló és egyedül élő esetén 150%-át.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 105.000,-Ft.
http://www.tolna.hu/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed5dr8eo3dt0ee5em0cj1ca4bw7cf4by1bz0bw5o
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Étkeztetés 15.§
(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a
legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biztosítani, különösen:
a)    koruk,
b)    egészségi állapotuk,
c)    fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük,
d)    szenvedélybetegségük, vagy
e)    hajléktalanságuk miatt.
(2) Életkora miatt rászorulónak kell tekinteni a nyugdíjszerű
ellátásban részesülő személyt. A rászorultságot nyugdíjas szelvénnyel
kell igazolni.
(3)  Egészségi állapota miatt rászorulónak
kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus
betegsége miatt önmaga ellátásáról – részben vagy egészben – nem tud
gondoskodni. A rászorultságot három hónapnál nem régebbi szakorvosi
igazolással kell igazolni.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt,
aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban
részesül. A rászorultságot a Magyar Államkincstár határozatával kell
igazolni.
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt
rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására
részben képes. A rászorultságot három hónapnál nem régebbi szakorvosi
igazolással kell igazolni.
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt,
akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.
http://www.tolna.hu/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed5dr8eo3dt0ee5em0cj1ca4bw7cf4by1bz0bw5o
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Házi segítségnyújtás 16.§
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy
saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel
fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás
keretében biztosítani kell:
a)    az alapvető gondozási,
ápolási feladatok elvégzését,
b)    az önálló életvitel
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést,
c)    a veszélyhelyzetek
kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
http://www.tolna.hu/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed5dr8eo3dt0ee5em0cj1ca4bw7cf4by1bz0bw5o
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 18.§
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő,
egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása
céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
keretében biztosítani kell:
a)    az ellátott személy
segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő
haladéktalan megjelenését,
b)    a segélyhívás okául
szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések
megtételét,
c)    szükség esetén további
egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
http://www.tolna.hu/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed5dr8eo3dt0ee5em0cj1ca4bw7cf4by1bz0bw5o
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Nappali ellátás 19.§
A nappali ellátás keretében az önkormányzat lehetőséget nyújt a 18.
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására képes
személyek részére nappali tartózkodásra, társas kapcsolatok ápolására.
http://www.tolna.hu/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed5dr8eo3dt0ee5em0cj1ca4bw7cf4by1bz0bw5o
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Fácánkerti
Iroda
Aktív
korúak ellátása
Aktív korúak ellátása
9. § (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítására,
megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára az Szt. rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(2) A rendszeres szociális segély megállapításakor a kérelmező köteles
nyilatkozni vagyoni és jövedelmi viszonyairól.
10.§ (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy a rendszeres
szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles
Tolna Város Családsegítő Központjával.
(2) Az együttműködési kötelezettség keretében a rendszeres szociális
segélyre jogosult köteles
a)a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül felkeresni a
családsegítő központ fácánkerti családgondozóját (Fácánkert, Árpád utca
34.) nyilvántartásba vétele érdekében;
b)részt venni a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó
beilleszkedést segítő program kidolgozásában, és amennyiben szükséges
annak módosításában;
c)megállapodást kötni a beilleszkedést segítő program megvalósítására,
a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül;
d)eleget tenni a beilleszkedést segítő programra kötött együttműködési
megállapodásban foglaltaknak;
e)havonta megjelenni a családsegítő központ fácánkerti
családgondozójánál;
f)folyamatosan kapcsolatot tartani a családsegítő központtal;
g)ha együttműködési kötelezettsége teljesítésében akadályozott, a
családsegítő központot annak okáról haladéktalanul tájékoztatni,
illetve az akadályoztatás okát nyolc napon belül hitelt érdemlően (pl.
orvosi igazolás ) igazolni.
(3) A családsegítő központ az Szt. 37/D. § szerinti együttműködés
érdekében
a)kapcsolatot tart a jegyzővel;
b)nyilvántartásba veszi a rendszeres szociális segélyre jogosult, az
együttműködési kötelezettség teljesítése érdekében megjelent személyt;
c)figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segélyről hozott
határozatban foglalt határidő betartását, annak megszegése esetén
megvizsgálja a mulasztás okát;
d)tájékoztatja a jogosultat a beilleszkedési program típusairól, az
elkészítésének menetéről, az együttműködés eljárási szabályairól;
e)a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a jogosult
bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést
segítő programot, erről a jogosulttal írásban megállapodást köt;
f)folyamatosan kapcsolatot tart a jogosulttal és legalább havonta
egyszer személyes találkozás alkalmával is figyelemmel kíséri a
beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását.
g)legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő
program végrehajtásáról és amennyiben szükséges – a jogosult
bevonásával – módosítja a programot;
h)jelzi a jegyzőnek, ha a jogosult együttműködési kötelezettségének nem
tesz eleget;
i)az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a
beilleszkedést segítő program végrehajtásáról;
j)a jogosult személlyel történő kapcsolattartásról a külön
jogszabályokban meghatározattak szerint esetnaplót vezet.
(4) A jegyző a családsegítő központot tájékoztatja
a)az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításáról,
megszüntetéséről;
b)a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek
megszűnéséről és az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti együttműködési
kötelezettség előírásáról;
c)a rendszeres szociális segélyre jogosult személy által az Szt. 37/C.
§ (4) bekezdése alapján kötött megállapodásról.
11.§ A rendszeres szociális segélyre jogosult beilleszkedését segítő
program az együttműködésre köteles személy szociális helyzetéhez és
mentális állapotához igazodva az alábbi területekre terjedhet ki:
a)az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b)az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket
fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson,
illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való
részvételre,
c)a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban,
képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai
végzettség és az első szakképzettség megszerzésére.
12. § A családsegítő központ által szervezett beilleszkedést segítő
programok típusai a következők:
a) egyéni foglalkozások: képességfejlesztés, szocializációs hátrányok
leküzdését szolgáló programok, családfenntartó szerep erősítésére
irányuló tevékenységek, valamint munkavállalást ösztönző, munkakeresést
segítő tréningek;
b) egészségügyi, egyéni életvezetési, életmódformáló, jogi, mentális,
munkaügyi, pedagógiai, pszichológiai, rehabilitációs tanácsadás.
13. § (1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a
rendszeres szociális segélyre jogosult
a)a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem keresi fel
az együttműködésre kijelölt szervet nyilvántartásba vétele érdekében,
és akadályoztatása esetén annak okát nyolc napon belül nem igazolja
hitelt érdemlően;
b)nem vesz részt a szociális helyzetéhez és mentális állapotához
igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában;
c)nem írja alá a megállapodást a beilleszkedést segítő program
megvalósítására, a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül;
d)önhibájából nem tesz eleget a beilleszkedést segítő programra kötött
együttműködési megállapodásban foglaltaknak;
e)nem jelenik meg legalább havonta az együttműködésre kijelölt szervnél.
(2) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát
annak, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama
alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési
kötelezettségének neki felróhatóan két éven belül ismételten nem tesz
eleget.
14. § (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az
ellátásra való jogosultság kezdő napján, a munkavégzést akadályozó
krónikus, pszichés-, vagy szenvedélybetegséggel küzd, egészségi és
mentális állapotára tekintettel rendszeres szociális segélyre jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feltétel igazolható
a) az
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban:
ORSZI) általkiállított szakvéleménnyel,
b)
szakorvosi szakvéleménnyel,
c)
foglalkozás-egészségügyi vizsgálatról kiállított alkalmatlansági
véleménnyel.
15. § A jegyző a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot
kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során
megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az
ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell
folyósítani. A felülvizsgálatot az ellátás megállapítását, illetőleg az
előző felülvizsgálatot követő második év október 31. napjáig kell
végrehajtani.
http://www.facankert.hu/elerhetosegek.htm
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg9ed6dr5eo0dt9ee2em1cj8bz1bx8cd3cd6cd3m
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Fácánkerti
Iroda
Önkormányzati segély 20.§ (1) A Képviselő-testület az e rendeletben
meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt eseti jelleggel a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok,
illetve személyek részére elsősorban a Szt. 45.§ (4) bekezdésében
meghatározott esetekben.
(2) A Szt. 45.§ (4) bekezdésében foglaltakon túl
a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező
aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy
ab) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása,
rokkantsági fok megállapítása).
b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező
ba) egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban
részesül, és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 százalékát, és
bb) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése
okán, igazolt módon veszélyeztetve van.
[16]21.§ Önkormányzati segély igényelhető:
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család
kiadásainak mérséklésére;
b) vagy gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
pénzbeli támogatásra;
c) vagy elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásra.
[17]21/A.§ (1) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek
– a 22. §-ban foglalt kivétellel -, aki a 20.§ szerint rendkívüli
élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az
egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200 %-át nem
haladja meg.
(2) Az önkormányzati segély egyszeri összege – a 21/B. §-ban foglalt
kivétellel –  10.000 forintnál nem lehet
több.
[18]21/B.§ (1) Az önkormányzati segély pénzintézeti tevékenységnek nem
minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható (a továbbiakban:
szociális kölcsön), amennyiben a kérelmező baleset, betegség, elemi kár
vagy más előre nem látható ok miatt kerül rendkívüli élethelyzetbe
kerül, és az önkormányzati segély a gyógykezeléshez, a mindennapi
életvitelhez vagy a károk elhárításához szükséges.
(2) A szociális kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély
összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének ötszörösét.
(3) A szociális kölcsönről szóló határozatban rendelkezni kell az első
törlesztő részlet fizetésének esedékességéről, a törlesztő-részletek
nagyságáról, valamint arról, hogy amennyiben segélyezett a
részletfizetési kötelezettségét elmulasztja, a fennálló tartozást egy
összegben kell visszafizetni. A szociális kölcsön formájában
folyósított önkormányzati segély összegét egy év alatt kell
visszafizetni.
(4) A képviselő-testület a kölcsön visszafizetésétől méltányosságból
eltekinthet, amennyiben a rászorult a törlesztési idő alatt önhibáján
kívül ismét létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került.
[19]21/C.§ A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel
nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt önkormányzati segély (a
továbbiakban: gyermekvédelmi támogatás) megállapításához csatolni kell
a 4. § (1) – (2) bekezdés szerinti jövedelemigazolásokat és a
segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat.
[20]21/D. § (1) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő
családtagjai számára ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy
létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten
benyújtott kérelemre önkormányzati segély, – az elhunyt személy
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás iránti önkormányzati
segélyt kivéve, – nem állapítható meg.
(2) A polgármester az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése
keretében a felhasználás igazolására, azt alátámasztó dokumentumok, –
különösen számla, nyugta –  benyújtására
hívhatja fel a jogosultat.
(3) A polgármester az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése
keretében helyszíni szemlét rendelhet el.
[21]22. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulására igényelt önkormányzati segélyre jogosult az
eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200
%-át,
b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti
kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére
kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.
Amennyiben a segély folyósítására a temetés előtt kerül sor, a
számlákat utólag, – a határozatban megjelölt időpontig –
kell benyújtani.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély összege a helyben szokásos
legolcsóbb temetési költség mértékének 10%-a.
(4) A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége 200.000.- Ft.
(5) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől
számított hatvan napon belül lehet benyújtani az önkormányzathoz.
http://www.facankert.hu/elerhetosegek.htm
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg9ed6dr5eo0dt9ee2em1cj8bz1bx8cd3cd6cd3m
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Fácánkerti
Iroda
Tűzifa-támogatás 22/A § [24](1) A szociálisan rászorulók részére az
önkormányzati segély a téli fűtéshez természetbeni ellátásként,
tűzifa-támogatásként is nyújtható az erre a célra a tárgyévi
költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat erejéig.
[25](2) A tűzifa-támogatás annak a
szociálisan rászorulónak nyújtható, akinek az egy főre számított havi
családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
140 százalékát, egyedül élő esetén 250 százalékát nem haladja meg.
[26](3) A szociális rászorultság megállapítása során előnyt élvez
a) az, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
b) valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család.
(4) A tűzifa-támogatás mértéke
családonként nem lehet kevesebb fél, és nem lehet több öt köbméternél.
(5) A tűzifa-támogatás ugyanazon lakásban lakók esetén csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.
(6) A támogatás iránti kérelem november 15. és március 31. között
nyújtható be.
http://www.facankert.hu/elerhetosegek.htm
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg9ed6dr5eo0dt9ee2em1cj8bz1bx8cd3cd6cd3m
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Fácánkerti
Iroda
Temetési kölcsön 24. § (1) A polgármester temetési kölcsönben részesítheti azt, aki az
elhunyt személy eltemettetésére köteles lenne ugyan, de arra anyagi
helyzete miatt nem képes, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
150 % -át, egyedülálló esetén a 250 % -át.
(2) A temetési kölcsönt a kérelmező nevére szóló temetkezési
szolgáltatásról szóló számla alapján az önkormányzat fizeti meg a
temetkezési szolgáltató részére.
(3) A temetési kölcsön összege nem haladhatja meg a helyben szokásos,
legolcsóbb temetés költségének összegét.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a család egy főre jutó
kereseti-jövedelmi igazolását, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.
(5) A temetési kölcsönről szóló határozatban rendelkezni kell az első
törlesztő részlet fizetésének esedékességéről, a törlesztő-részletek
nagyságáról, valamint arról, hogy amennyiben kérelmező a
részletfizetési kötelezettségét elmulasztja, a fennálló tartozást egy
összegben kell visszafizetni. A temetési kölcsön összegét egy év alatt
kell visszafizetni.
http://www.facankert.hu/elerhetosegek.htm
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg9ed6dr5eo0dt9ee2em1cj8bz1bx8cd3cd6cd3m
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Fácánkerti
Iroda
Méltányossági közgyógyellátás 26. § (1) Közgyógyellátásra jogosult méltányosságból az a szociálisan
rászorult személy, akinek esetében a területileg illetékes
egészségbiztosítási szerv által elismert havi rendszeres gyógyító
ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25
%-át meghaladja
(2) Nem állapítható meg közgyógyellátásra jogosultság méltányosságból
annak a személynek a részére, akinek a családjában az egy főre
számított havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át meghaladja.
(3) A közgyógyellátás
iránti  iránti kérelmet a  63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 9. számú
melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez
csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 35.§-ban előírt
igazolásokat, nyilatkozatokat.
http://www.facankert.hu/elerhetosegek.htm
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg9ed6dr5eo0dt9ee2em1cj8bz1bx8cd3cd6cd3m
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Fácánkerti
Iroda
Étkeztetés 32. § (1) Az étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni azoknak a szociálisan rászorult
személyeknek, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult személy az,
a) aki  betöltötte a 60. életévét és
egyedül élő, vagy betöltötte a 65. életévét, vagy
b) egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége,
szenvedélybetegsége, vagy hajléktalansága miatt nem képes a napi
egyszeri meleg étkezésről gondoskodni.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti egészségi állapot, fogyatékosság,
pszichiátriai betegség és szenvedélybetegség tényét házi orvosi,
illetve szakorvosi igazolással kell bizonyítani.
(4) Az étkeztetésről az önkormányzat az általa fenntartott konyha útján
gondoskodik. Az étkeztetés igénybe vehető helyben történő
fogyasztással, elvitellel, és házhoz szállítással.
http://www.facankert.hu/elerhetosegek.htm
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg9ed6dr5eo0dt9ee2em1cj8bz1bx8cd3cd6cd3m
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Fácánkerti
Iroda
Házi segítségnyújtás 34. § Az önkormányzat az Szt. 63.§ szerint megállapított gondozási
szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek
ellátásáról a társulásban fenntartott családsegítő központ útján
gondoskodik.
http://www.facankert.hu/elerhetosegek.htm
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg9ed6dr5eo0dt9ee2em1cj8bz1bx8cd3cd6cd3m
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Fácánkerti
Iroda
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 35. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, – mely a saját
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú
vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás, – az önkormányzat a házi
segítségnyújtást végző, családsegítő központ útján gondoskodik.
http://www.facankert.hu/elerhetosegek.htm
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg9ed6dr5eo0dt9ee2em1cj8bz1bx8cd3cd6cd3m
Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal Lakásfenntartási célú települési támogatás 2.§ (1) Lakásfenntartási célú települési támogatás annak a
szociálisan rászoruló  a)egyedül élő, vagy  b)kiskorú gyermeket egyedül nevelő, vagy
c)korhatárra  tekintet
nélkül  tartósan
beteg,  illetőleg
fogyatékos  gyermekéről  egyedül gondoskodó, vagy d)a három, vagy annál
több kiskorú gyermeket nevelő személynek,  akinek  háztartásában  az  egy  főre jutó
jövedelem  nem  haladja  meg a  nyugdíjminimum  250 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás
elismert költsége a háztartás havi összjövedelmének legalább 30 %-át
eléri. (2) A támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális
ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást
megállapító határozatban kell rendelkezni. (3) A támogatás esetén
költségeken a lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti
kölcsön törlesztő részletét, a közös költséget, a csatornahasználati
díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a víz- és
gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni. (4) Az
egy négyzetméterre jutó elismert havi költséget az éves költségvetési
törvény határozza meg.(5) A támogatás esetében figyelembe vehető
maximális lakásnagyság:a) egy személy esetében legfeljebb 40 m2,  b) kettő személy esetében legfeljebb 50 m2,  c) három személy esetében legfeljebb 60 m2,  d) négy személy esetében legfeljebb 70 m2, e)
négy személy felett a d) pontban elismert lakásnagyság minden további
személy esetében 5 m2-rel nő, de legfeljebb a jogosult által lakott
lakás nagysága.
  http://www.hogyesz.hu/onkormanyzat/a-hivatal-elerhetosegei/         http://www.hogyesz.hu/wp-content/uploads/2017/05/onkormanyzati_rendeletek/szoc.pdf
Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal Természetbeni ellátás 17.§ (1) Az önkormányzat természetbeni települési
támogatásként tűzifát biztosít a rászorulók részére. (2) A támogatás
évente legfeljebb két alkalommal kérhető, és háztartásonként és
alkalmanként 1 m3 – rendkívüli esetben legfeljebb 5 m3-ig terjedő–
mennyiségben biztosítható. 17/A. §3(1) Az önkormányzat természetbeni
települési támogatásként – a központi jogszabályokban meghatározott
kiegészítő támogatási pályázat előírásai szerint – szociális célú
tüzelőanyagot biztosít a rászorulók részére. (2) A támogatás
odaítélésénél előnyt élvez    a)
az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időkorúak járadékára, vagy –
tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására – települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban
részesülő – jogosult,    b) a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozottan halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(3) A szociális célú tüzelőanyagként háztartásonként legfeljebb 5 m3
tűzifa vagy 10 q szén juttatható, amelyért ellenszolgáltatás nem
kérhető. 18.§ (1) Az önkormányzat az Szt. 48. §-a szerint – utólagos
megtérítési kötelezettség mellett – gondoskodik a közköltségen történő
eltemettetésről. (2)  A hatáskör gyakorlója
az eltemettetésre köteles személyt – szociális rászorultsága miatt –
részben, vagy – egészen különös méltánylást érdemlő körülmények
fennállása (pl. létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe
kerülése) miatt – egészében mentesítheti az utólagos megtérítési
kötelezettség alól.
  http://www.hogyesz.hu/onkormanyzat/a-hivatal-elerhetosegei/         http://www.hogyesz.hu/wp-content/uploads/2017/05/onkormanyzati_rendeletek/szoc.pdf
Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal Étkeztetés 22.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről  gondoskodik  az  önkormányzat,  akik  azt  önmaguknak,  illetve  önmaguknak  és
eltartottjaik  részére
tartósan  vagy
átmeneti  jelleggel  nem  képesek  biztosítani;  különösen  koruk, egészségi  állapotuk,  fogyatékosságuk,  pszichiátriai  betegségük,  szenvedélybetegségük  vagy hajléktalanságuk miatt. (2) Életkora
miatt rászorulónak kell tekinteni a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülő 62 évnél idősebb személyt. (3) Egészségi állapota miatt
rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott,
krónikus  vagy  akut  megbetegedése,  fogyatékossága  miatt  önmaga  ellátásáról  –  részben  vagy
egészben- nem tud gondoskodni vagy munkaképessége csökkent.  (4)  Fogyatékossága  miatt  rászorulónak  kell  tekinteni  azt  a  személyt,  aki  a  fogyatékos  személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági
támogatásban részesül. (5)  Pszichiátriai  betegsége,  illetve  szenvedélybetegsége  miatt  rászorulónak  kell  tekinteni  azt  a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti
kezelést nem igényel, önmaga ellátására nem képes.
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt
a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik,
azonban  életvitelszerűen  a  településen  tartózkodik,  illetve  kizárólag  települési  szintű lakcímmel rendelkezik.
(7)  Étkeztetésben  részesíti  az  önkormányzat  azt  az  igénylőt,  illetve  az  általa  eltartottat  is,  aki
jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes
az étkezéséről más módon gondoskodni.  (8)
Krízishelyzet esetén népkonyhai jelleggel az étkezést ingyenesen
biztosítja az önkormányzat. A krízishelyzet  fennállását  a  SZIK  Idősek  Klubjának  vezetője  (a  továbbiakban:  idősek  klubjának vezetője)  állapítja  meg.  Ebben  az  esetben  külön  eljárás  nélkül  biztosítja  az  ellátást.  Tipikus krízishelyzetnek az életveszélyt
tekintjük. (9) A felnőtt szociális étkeztetésre irányuló kérelmeket az
idősek klubja vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelmeket az idősek
klubja vezetője bírálja el.    (10)
A felnőtt szociális étkeztetés térítési díját a Dám Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó határozatában rögzíti.
  http://www.hogyesz.hu/onkormanyzat/a-hivatal-elerhetosegei/         http://www.hogyesz.hu/wp-content/uploads/2017/05/onkormanyzati_rendeletek/szoc.pdf
Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal Házi segítségnyújtás 23.§ (1)  Házi
segítségnyújtás  keretében  a  szolgáltatást  igénybe  vevő  személy  saját  lakókörnyezetében  kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást. (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az
alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló
életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek
kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást. (3)  Amennyiben  a  házi  segítségnyújtás  során  szakápolási  feladatok  ellátása  válik  szükségessé,  a  házi segítségnyújtást végző személy
kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. (4)
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – az Szt. 68/A. § (4)
bekezdése szerinti kivétellel –  vizsgálni
kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az
idősek klub vezetője kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének
vizsgálatát. (5) A gondozási szükséglet vizsgálata céljából külön
jogszabályban megjelölt szakértői bizottság működik. A szakértői
bizottság a gondozási szükségletet külön jogszabályban meghatározottak
szerint megvizsgálja és kötelező erejű szakvéleményt ad a napi
gondozási szükséglet mértékéről.    (6)
Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes
körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan
biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az idősek klub  vezetőjének  döntése  alapján  legfeljebb  három  hónapos  időtartamra  a  gondozási  szükséglet6 vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három hónapot
meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát a (4)
bekezdés szerint kezdeményezni kell. (7) A házi segítségnyújtás iránti
kérelmeket az intézményvezetőnek kell benyújtani, aki az (5)
bekezdésben meghatározott szakértői vélemény alapján biztosítja a
szolgáltatást.  (8) A házi segítségnyújtás
térítési díját a DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint
fenntartó határozatában rögzíti. (9) A szociálisan rá nem szoruló
személyek részére az intézmény szabad kapacitása erejéig önköltségi
áron, a Tanács határoztában rögzített díj ellenében biztosíthat házi
segítségnyújtást.
  http://www.hogyesz.hu/onkormanyzat/a-hivatal-elerhetosegei/         http://www.hogyesz.hu/wp-content/uploads/2017/05/onkormanyzati_rendeletek/szoc.pdf
Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal Nappali ellátás 25.§ (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és
elsősorban a saját otthonukban élő, a) tizennyolcadik
életévüket  betöltött,
egészségi  állapotuk  vagy  idős  koruk  miatt  szociális  és  mentális
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, b)
tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést
nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve, c) harmadik életévüket
betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra,
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá
igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. (2) A
nappali ellátás iránti kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézmény
vezetőjéhez kell benyújtani, aki az (1) bekezdésben foglaltak alapján
dönt. (3) A nappali ellátás térítési díját a DÁM Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa, mint fenntartó határozatában rögzíti.
  http://www.hogyesz.hu/onkormanyzat/a-hivatal-elerhetosegei/         http://www.hogyesz.hu/wp-content/uploads/2017/05/onkormanyzati_rendeletek/szoc.pdf
Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 27.§ (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú
vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás. (2) A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az  ellátott  személy  segélyhívása  esetén  az  ügyeletes  gondozónak  a  helyszínen  történő  haladéktalan
megjelenését, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása
érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén
további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. (3)  A  fogyatékos  személyek,  illetve  a  pszichiátriai  betegek  részére  nyújtott  jelzőrendszeres  házi segítségnyújtás  ellátója  együttműködik  a  támogató  szolgáltatást,  illetve  a  pszichiátriai  betegek  részére közösségi alapellátást nyújtó
szolgáltatóval. (4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult a) az egyedül élő 65
év feletti személy, b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, vagy c) a kétszemélyes háztartásban élő 65
év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg
személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos
biztosítását. (5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben a
háztartásban élő kiskorú személyt nem kell figyelembe venni. (6) A
súlyos fogyatékosságot az Szt. 65/C. § (5)-(7) bekezdése szerint, a
pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot a
9/1999. (XI.24.) SZCSM rendeletben foglaltak szerint kell igazolni. (7)
A kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani, aki a kérelmező szociális helyzete alapján, a Hegyhát
Integrált Szociális Intézmény szakmai véleményének kikérését követően a
rendelkezésre álló készülékek számának figyelembevételével dönt a
jelzőkészülékek kihelyezéséről. (8) A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást Hőgyész Nagyközség Önkormányzata az arra szociálisan
rászoruló személyek részére térítésmentesen biztosítja
  http://www.hogyesz.hu/onkormanyzat/a-hivatal-elerhetosegei/         http://www.hogyesz.hu/wp-content/uploads/2017/05/onkormanyzati_rendeletek/szoc.pdf
Belecska Község Önkormányzata Belecska szociális támogatásai http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/2456/104635/144785/1454316144_3_2015%20sz%20rendelet%20egyseges%20belecska.pdf http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/2456/104635/144785/1454316144_3_2015%20sz%20rendelet%20egyseges%20belecska.pdf
Decs Nagyközség Önkormányzata  Rendkívüli szociális támogatás 3. §E
rendelet alkalmazása sorána) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzet különösen:aa) betegség, baleset, kórházi kezelésab) közeli
hozzátartozó, élettárs halálaac) elemi kár bekövetkezésead) várandós
anya gyermekének megtartása, gyermek fogadásának előkészítéseae) 6af)a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásag) a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokah) gyermek
hátrányos helyzeteai) keresettel, jövedelemmel nem rendelkező időszak.
b)7létfenntartási
gond: amikor önmaga, vagy önmaga és családja létfenntartásáról más
módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként többletkiadások
jelentkeznek.
c) Az e rendeletben előforduló
fogalmakra az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata Települési támogatás 12. §(1) Rendszeres települési támogatás a lakhatáshoz
kapcsolódó támogatás, valamint a települési gyógyszertámogatás.13(2)
Rendkívüli települési támogatás:a)az eseti szociális segély,b)a
temetési hozzájárulás,c)az újszülöttek támogatása, d)időskorúak fűtési
támogatása,e)ünnepekhez kapcsolódó szociális támogatása,14f)Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatása,15g)65 év felettiek napi
étkeztetéséhez kapcsolódó kiszállítás költségének
támogatása,h)rendkívüli eseti szociális támogatás.
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás 13. §(1)A lakhatáshoz kapcsolódó támogatás a szociálisan
rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás,
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez adható hozzájárulás. A bizottság a
villanyáram-, a víz-és a gázfogyasztás,  a  csatornahasználat  és  a  szemétszállítás  díjához  lakhatáshoz  kapcsolódó támogatást nyújt. (2)A
lakhatáshoz  kapcsolódó
támogatást  természetben,
a  kérelmező
nyilatkozata  szerinti
közműszolgáltatónak utalva kell nyújtani. A bizottság eltérhet a
kérelmező nyilatkozatától, amennyiben  úgy  ítéli  meg,  hogy  a  kérelmező  érdekét  a  nyilatkozattól  eltérő közműszolgáltatónak történő utalás
szolgálja. 14. §(1) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapításánál
figyelembe kell venni a) a lakásfenntartás igazolt havi költségét, b) a
háztartásban az egy főre jutó jövedelem összegét, c) a kérelmező és a
háztartásban élők vagyoni helyzetét. (2) Lakhatáshoz kapcsolódó
támogatást lehet nyújtani annak a személynek, a) aki nem rendelkezik az
Szt. szerinti vagyonnal b) a háztartásában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
220%-át, egyedül élő esetében 270%-át c) a lakásfenntartás igazolt havi
költsége a háztartás összjövedelmének a 20%-át eléri vagy meghaladja.
(5) A bizottság méltányossági jogkörében eljárva lakhatáshoz
kapcsolódótámogatást állapíthat meg annak a kérelmezőnek,a)akinek a
lakásfenntartásra fordított, igazolt havi költsége a háztartás
összjövedelmének a 18%-át eléri vagy meghaladja, de a 20%-ot nem éri
el,b)akinek a háztartásában fogyatékos, súlyos beteg él, vagy aki
tartósan beteg gyermeket nevel. 16. §(1) A lakhatáshoz
kapcsolódótámogatás havi összege legfeljebb 8.000.-Ft/hó. (2)A
lakhatáshoz kapcsolódó támogatást 12 hónapra kell megállapítani.
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata Települési gyógyszertámogatás 17. §   (1)
A jegyzőe  rendelet  3.  mellékletében  szereplő  kérelem  benyújtása  alapján  településigyógyszertámogatást állapíthat meg a
gyógyszerkiadás csökkentésére annak a személynek, a)akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
320 %-át, b)aki egyedülélő és jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum 420 %-át, c)akinek a háziorvosa által kiállított és a
gyógyszertár által beárazott igazolása szerint a krónikus
betegséghez  közvetlenül  kapcsolódó  vényköteles  gyógyszerköltségének –ideértve
a  különleges
táplálkozási  igényt  kielégítő  tápszereket  is –havi  átlaga  (havi rendszeres  gyógyszerköltség)  meghaladja  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének 20 %-át ésd)nem részesül közgyógyellátásban.(2)A jegyző az  (1)  bekezdésben  meghatározott  feltételektől  különösen  indokolt  esetben eltekinthet, ha kérelmező családjában
egy személy már kap e célra támogatást és együttes havi
gyógyszerköltségük meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 15
%-át. (4) A támogatás, melyet a jegyzőmaximum hat hónapra állapíthat
meg, leteltét követően ismételten igényelhető. A támogatás havi összege  jövedelemhatárok szerint alakul: 4000  – 6000 Ft közötti összegben.
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata Eseti szociális segély 18. §(1) Azon személy részére, aki a létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, kérelemre vagy hivatalból
eseti szociális segély adható,ha a kérelmező családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át.37(2) Az eseti
szociális segély összege a kérelmezőt ért elemi-vagy tűzkár esetén
legfeljebb 100.000.-Ft lehet.38(3)Az eseti szociális segély pénzben,
vagy ha a kérelem természete lehetővé teszi, természetben nyújtható,
maximum 6 (hat) hónapon át.39(4) A rendelet 5. melléklete tartalmazza a
kötelezően alkalmazandó kérelem nyomtatványt. (5)Kivételes méltánylást
érdemlő körülmények, így különösen: elemi kár, betegség, súlyos vagyon  és  testi  épség  elleni  cselekmény  esetén,  a  lakóépületben  vagy  annak  központi berendezésében  bekövetkezett  kár  miatt,  továbbá  ha  a  kérelmező  havi  hiteltörlesztése  a háztartás vagy az egyedül élő kérelmező havi
összjövedelmének 30 %-át meghaladja –az egyéb feltételek hiányában –az
általános szabályoktól eltérően is megállapítható az eseti szociális
segély, egyébként az (1) bekezdés szerint rászorulónak nem tekintendő
személynek is
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata Temetési hozzájárulás 19. §(1) Családon belüli haláleset bekövetkezésekor
temetési hozzájárulás állapítható meg annak, aki decsi állandólakóhelyű
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik, feltéve, hogy a)nem
részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési
hozzájárulásban, b)az elhunyttal nem kötött még annak életében
eltartási, vagy öröklési szerződést, c)nem igényelt köztemetést,
továbbá d)az elhunytat Decsen fogja eltemettetni.(2) A temetési
hozzájárulás iránti kérelemhez –melyet legkésőbb a haláleset
időpontjátkövető 60 napon belül kell benyújtani –mellékelni kell a
kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, vagy annak –a
hivatal által –hitelesített másolatát, valamint –ha a haláleset helye
nem Decs –a halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát is. 3) A
temetési hozzájárulásösszege 70.000.-Ft.
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata Gyermekszületések támogatása 19/A. § 1)A  polgármester  minden  decsi  állandó  lakóhelyű  újszülöttet  70.000  Ft/fő  pénzbeli
támogatásban részesíti, feltéve, ha a szülői felügyeletet gyakorló
szülők valamelyikénekállandó lakóhelye legalább egy éve Decsen van, és
életvitelszerűen is itt tartózkodik.”4748(2) A támogatást a
polgármester adja át az újszülött szülőjének.
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata Időskorúak fűtési támogatása 19/B. §(1) A bizottság fűtésitámogatást állapíthat meg az
adott fűtési szezonban (október 15-étől április  15-éig)  benyújtott  kérelmek  alapján azon  sajátjogú  öregségi  nyugdíjban  részesülő személy részére, aki a)a kérelem
benyújtásakor már decsi állandó lakos volt, és b)sajátjogú öregségi
nyugdíja, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.    (2)
Nem részesülhet ezen támogatásban az a személy, aki szociális célú
tűzifajuttatásban részesült ugyanabban az évben.
(3) A támogatás összege 20.000.-Ft.(4) Kivételes
méltánylást érdemlő körülmények, így különösen: elemi kár, betegség,
súlyos vagyon  és  testi  épség  elleni  cselekmény  esetén,  a  lakóépületben  vagy  annak  központi berendezésében bekövetkezett  kár  miatt,  továbbá  ha  a  kérelmező  havi  hiteltörlesztése  a háztartás vagy az egyedül élő kérelmező havi
összjövedelmének 30 %-át meghaladja –az egyéb feltételek hiányában –az
általános szabályoktól eltérően is megállapítható az eseti szociális
segély, egyébként az (1) bekezdés szerint rászorulónak nem tekintendő
személynek is.
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata Ünnepekhez kapcsolódó szociális támogatás 19/C. §(1) A polgármester, amennyiben az önkormányzat
költségvetésében erre elkülönített keret áll rendelkezésre, egyösszegű
húsvéti és karácsonyi szociális támogatást állapíthat meg hivatalból a
65.  életévüketbetöltött
decsi  állandó
lakosú  állampolgárok  számára,  és  a  gyermeknap
alkalmából a 0-14. éves decsi állandó lakosú gyermekek számára. (1a) A
húsvéti támogatás összege 5.000 Ft, melytermészetbeni ellátásként
húsvét vasárnapja előtti 6. napig adhata polgármester.
(2)  A  karácsonyi  támogatás  összege
8.000.-Ft, melyet  természetbeni  ellátáskéntad  a
polgármester a tárgyév december 20. napjáig. (3) A gyermeknapi
támogatás 5.000 Ftösszegű természetbeni támogatásként nyújtható, melyet
május 20-áig kell eljuttatni a gyermekek szüleinek/ törvényes
képviselőjének.
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatása 19/D. §A nagyközségi önkormányzat a 122/2000.(XII.12.) ÖKH
számú határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerhez. Az évenkénti támogatási
kérelmek elbírálásához szükséges keretösszeget a képviselő-testület,
míg a pályázati feltételeket a bizottság állapítja meg minden év
szeptember 30-ig.
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata 65 év felettiek napi étkeztetéséhez kapcsolódó kiszállítás
költségének támogatása
19/E. § (1) A bizottság azon 65. életévüket betöltött
decsi állandó lakóhellyel rendelkező személyek részére –kérelemükre –,  akik  ebédjüket  a  Decsi  Konyhán  veszik  igénybe,  a  kérelem benyújtásának napjától biztosítja a
napi étkezéshez kapcsolódó kiszállítási költséget. (2) Az étkeztetéshez
kapcsolódó kiszállítás költségének támogatása aténylegesen igénybe vett
napoknak megfelelően, a Decsi Konyha által elkészített kimutatás
alapján kerül átutalásra adott hónapot követő 10. napjáig.(3)  A  támogatás  legfeljebb  6  hónapra  állapítható  meg,  de  leteltét  követően  ismételten benyújtható.
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata Rendkívüli eseti szociális támogatás 19/F. § (1) A polgármester azon rászorulónak, aki súlyos
krízishelyzetbe került –elveszítette állását, fizetésnélküli szabadság
igénybevételére kényszerült, és családjában nincs más jövedelemmel
rendelkező nagykorú  családtag,  illetve  családjában  csak  álláskeresőként  nyilvántartott családtag van –egyszeri
pénzbeli ellátást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a
kérelemben nem kell e rendelet7. § (4) bekezdés szerint a jövedelem
igazolást benyújtani és a vagyoni helyzetet igazolni, a szükséges
igazolásokat a kérelmező nyilatkozata pótolja, melyben büntetőjogi
felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az általa leírtak a
valóságnak megfelelnek.(3) A rendkívüli eseti szociális támogatás
legfeljebb 150.000Ft lehet.
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata Köztemetés 20. §(1) A polgármester a köztemetést az Szt. 48. §-ában
meghatározottak szerint állapítja meg és biztosítja.(2)
Köztemetéssel az elhunytat a legolcsóbb
hamvasztásostemetési móddal kell eltemetni, a köztemetés
többletszolgáltatást nem tartalmazhat. (3) A polgármester a köztemetés
költségeit részben vagy egészben elengedheti, ha a temetésre kötelezett
személy háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő
esetén a 250 %-át,illetve azegy főre jutó jövedelem vizsgálata nélkül
is elengedheti, ha a temetési költség viselése a kérelmezőnek vagy
családjának a létfenntartását veszélyezteti.  (4)A
köztemetés költségeit a polgármestera) hagyatéki teherként a
területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagyb) az eltemettetésre
kötelezett személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
(5) A rendelet 7. melléklete tartalmazza a kötelezően alkalmazandó
kérelem nyomtatványt.
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata Szociális alapszolgáltatások 21. §Az önkormányzat az Szt. 57. §-ának (1) bekezdésében
rögzített szociális alapszolgáltatások közül (a továbbiakban: szociális
szolgáltatás): a.)a családsegítést és az utcai szociális munkát a
„Szekszárd és Környéke” Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulással fenntartott Szekszárd Megyei  Jogú  Város  Humánszolgáltató  Központ  Családsegítő  Központja  (a  továbbiakban:
Családsegítő Központ) bevonásával, b.)azétkeztetést, Szt. 65/F. § (1)
bekezdésének a.) és c.) pontja szerinti nappali ellátást ésa házi
segítségnyújtást a Szoceg Nonprofit Kft. bevonásával biztosítja.
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata Szociális tűzifa-juttatás 2. §(1) A szociális célú támogatást Decs Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete ellenszolgáltatás
nélkül,természetbeni ellátásként, tűzifa formájában nyújtja. (2) A  képviselő-testület a szociális
célú  tűzifa
juttatásával  kapcsolatos  valamennyi hatáskört a Humán Bizottságra
ruházza át, mely a juttatás kérdésébenegyedi határozattal dönt. 3.  §(1) A  támogatás  iránti  kérelmet
november  18-ig kell  benyújtani,  e  határidő
elmulasztása jogvesztő. (2)Térítésmentesen, szociális célú tűzifa
háztartásonként legfeljebb 5 m3mennyiség erejéig  adhatóannak  a  kérelmezőnek,  aki  a  szociális  célú  tűzifa  igényét e  rendelet 1. mellékleteszerinti kérelem
nyomtatványon a DecsiPolgármesteri Hivatalban benyújtotta. 4. §A tűzifa
támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg,függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 5.
§A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni
a)aki a Szoctv. szerinti aktív korúak ellátására, vagy
időskorúak járadékára jogosult, b)azt a családot, amely a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, c)az egyedül  élő  személyt,akinek  havi  jövedelme nem  haladja  meg  az  öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, d)azta
személyt,akinek a családjában a  havi, egy
főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át, és fával fűti lakását.5/A.
§(1)Nem  részesülhet  e  támogatásban,  aki  azadott  évben  időskorúak  fűtési támogatásában részesült.
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata Iskoláztatási támogatás 4.  §  (1)A
bizottság iskolakezdési  támogatásban  részesítheti  azt  a decsiállandó lakóhellyel
rendelkező  szülőt,  aki decsi  állandó  lakóhellyel  rendelkező  gyermekét/-eit/  az
általános iskolai tankötelezettsége teljesítése érdekében legkésőbb
minden év augusztus 1. napjáig beíratja.(2)A  támogatás  tanulónként 10.000.-Ft.Az
e  célra  fordítható  keretösszeget  az
önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének szociális juttatási
keretetartalmazza. (3)A támogatás megítélése hivatalból történik, ehhez
be kell szerezni az intézménytől a tanulóra vonatkozó iskolalátogatási
igazolást. A támogatást legkésőbb augusztus 15. napjáig kell eljuttatni
a tanulók szüleinek.
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata Óvodáztatási támogatás 6.  §  (1)A
bizottság óvodáztatási támogatásban  részesítheti  azt  a decsi
állandó lakóhellyel rendelkező szülőt, aki decsi állandó lakóhellyel
rendelkező gyermekét/-eit/ bármely óvodába legkésőbb minden év október
1. napjáig beíratja.(2)A  támogatás  gyermekenként 7.000.-Ft. Az
e  célra  fordítható  keretösszeget  az
önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének szociális juttatási
kerete tartalmazza. (3)A támogatás megítélése hivatalból történik,
ehhez be kell szerezni az intézménytől a gyermekre vonatkozó
óvodalátogatási igazolást. A támogatást legkésőbb október 15. napjáig
kell eljuttatni a gyermek szüleinek.
www.decs.hu
Decs Nagyközség Önkormányzata Az anyaszállón (babás-mamás kórterem) történő tartózkodás
napidíjának átvállalása
7. § (1)A gyermek kórházi ápolása, kezelése esetén az anya
kérheti az anyaszállón (babás-mamás kórterem) történő tartózkodás
napidíjának önkormányzati átvállalását, feltéve, ha a kérelmező
családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetén
300 %-át. (2)A kérelmet a bizottság a kérelem benyújtását követő ülésén
bírálja el.(3)A támogatás megállapítása iránti kérelmet a Decsi
Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani, melyhez csatolni kell a
napidíj befizetését igazoló kórházi számlát, valamint a család
jövedelem igazolásait. (4)A támogatás mértéke összesen napi
1.000.-Ft,legfeljebb 15 (tizenöt) napra. A támogatást a döntést követő
öt napon belül kell kifizetni.
www.decs.hu

Speciális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei Honlap
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Iskolai gyermekétkeztetés Közlemény iskolai gyermekétkeztetésről a digitális
munkarend idején2020.03.15A COVID-19 vírus terjedése miatt a Kormány 2020. március 13-án arról
döntött, hogy az általános és középiskolák 2020. március 16-ától
digitális munkarend szerint működnek, ezeket az intézményeket a tanulók
nem látogathatják.Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. március 17-étől (kedd)
ezalatt az idő alatt is biztosítja minden szekszárdi tanuló részére az
intézményi gyermekétkeztetést úgy, hogy 11.00 és 13.00 óra között
lehetővé teszi az ebéd saját éthordóban történő elvitelét abból az
iskolából, amelyikben a tanuló eddig is étkezett. Azok a gyermekek,
akik részére az iskola a kormányhatározat alapján kiscsoportos
felügyeletet biztosít, a szokásos módon étkezhetnek az iskolában,
részükre az étkeztetés 2020. március 16-án hétfőn is biztosított.

Az étel elvitelére – március hónapra befizetett térítési díj esetén is
– csak akkor van lehetőség, ha a szülő az erre vonatkozó igényét
telefonon vagy e-mailben a gyermek nevének, iskolájának és osztályának
megjelölésével az első elviteli időpontot megelőző nap de. 9.00 óráig
bejelenti. (Igénylés hiányában a már megfizetett térítési díj
elszámolásra/visszatérítésre kerül).

Igénybejelentés:

1.Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szekszárdi Garay János Gimnázium
Szekszárdi I.Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
PTE Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium tanulói

Tel.: 20/274-3410

2.Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
Szekszárdi Baka István Általános Iskola
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
EGYMI Általános Iskolája (Szivárvány Iskola) tanulói

Tel.: 20/274 3243

3.Szekszárdi Szakképzési Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző
Iskolája és Kollégiuma tanulói

Tel.: 20/274 3534

VAGY

4.Bármely fenti intézmény tanulói

E-mai: etkezes@szekszard.hu
Tel.: 74/504 169
03.15-én (Vasárnap) 17:00-ig
03.16-án (Hétfőn) 07:00-tól

Ács Rezső

https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzati felhívás, intézkedési terv SZEKSZÁRD MJV ÖNKOMRÁNYZATA FELHÍVÁSA, INTÉZKEDÉSI TERVE A
VÁROST, A SZEKSZÁRDI POLGÁROKAT ÉRINTŐ DÖNTÉSEKKEL KIGÉSZÍTVE1.Tisztelettel kérünk minden Szekszárdi Polgárt, hogy csak a
legszükségesebb esetben –élelmiszer-gyógyszer vásárlás kapcsán -hagyják
el otthonukat!2.Valamennyi oktatási-nevelési intézmény, bölcsődehatározatlan időre
bezárásra került Szekszárdon. A gyermekek étkeztetését -igényesetén -az
önkormányzat biztosítja, a megszokott jelentkezési módok szerint.3.Kérjük, hogy a Szekszárdi Polgármesteri Hivatalt csak sürgős ügyek
esetén keressék fel, dolgozóink egy része távmunkában látja el
tevékenységét. A hivatalt a megszokott telefonos elérhetőségeken (tel.:
06 74 504-100) hívhatják munkaidőben, továbbá ajánljuk a lakosság
figyelmébe az elektronikus ügyintézés lehetőségét, amelyre vonatkozó
részletes információk megtalálhatók a
https://szekszard.hu/hu/polgarmesteri-hivatal/ugyintezes/elektronikus-ugyintezesmenüpont
alatt.

4.Kérjük a kézpénzfizetés mellőzését! Lehetőség van az adók, díjak,
illetékek elektronikus úton történő rendezésére. Ehhez az Önkormányzati
Hivatali Portál https://e-onkormanyzat.gov.huweboldalán az érintett
önkormányzat kiválasztását követően a bal oldali menüsorban található
„Adók, díjak, illetékek befizetése” menüre kell kattintani, és követni
az utasításokat.

5.A Szociális Központ által üzemeltett idősek otthonában látogatási
tilalom lépett életbe, élelmiszert, illetve egyéb tárgyi eszközöket
tilos bevinni, az ellátást azonban a megszokott módon biztosítja az
intézmény vezetősége.

6.A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat, valamint a Közösségi Pszichiátriai Ellátás tekintetében
irányított ügyfélfogadást tartunk a Vörösmarty utca 5. szám alatti
telephelyen. Csak kizárólag krízis esetén fogadja az Intézményaz
ügyfeleket, akik 4 főnél többen ekkor sem tartózkodhatnak az épületben.
Az ügyfelek a szokásos e-mail, facebook és telefonos elérhetőségeken
tudják tartani a kapcsolatot a szociális munkásokkal, családsegítőkkel,
esetmenedzserekkel.(HSZK Családsegítő és Gyermekjóléti
Központtel.:74511-482,e-mail:szdgyjk@gmail.com,HSZK Család-és
Gyermekjóléti Szolgálattel.:74511-474 e-mail:
szolgalat@humanszekszard.hu)

7.A Családok Átmeneti Otthona tekintetében a szolgáltatás a megszokott
rendben működik. 2020. március 11. naptól az intézményvezető látogatási
tilalmat rendelt el, határozatlan ideig. A lakókat folyamatosan
tájékoztatják a kialakult helyzetről, a kapcsolódó előírásokról,
különös tekintettel a higiénés intézkedésekre és azok betartására.(HSZK
Családok Átmeneti Otthona tel.: 74414-334,e-mail:csao@humanszekszard.hu)

8.A Hajléktalansegítő Szolgálat tekintetében, a Hajléktalanok Átmeneti
Szállása, az Éjjeli Menedékhely, a Nappali Melegedő, a Népkonyha a
szokásos rendben működik. Az Utcai Szociális Szolgáltatás pedig
csökkentett kijárással működik. Ezen szakmai egységben is folyamatos
tájékoztatást kapnak az ügyfelek a higiénés intézkedésekre és azok
betartására vonatkozóan.(HSZK Hajléktalansegítő Szolgálat tel.:
74511-392, e-mail:hsszd@gmail.com)

9.A Szekszárdi Piac március 18-tólhatározatlan időre zárva tart. A
Szekszárdi Vásár március 22-én elmarad.

10.Az Alisca Terra Nkft. és a Vertikál Zrt. közleménye szerint, a
személyes ügyfélszolgálatuk 2020. március 16. napjától visszavonásig
zárva tart. Ez idő alatt is fogadnak megkereséseket telefonon, valamint
postai és elektronikus úton.(További információ: www.aliscaterra.hu)

11.Az ERÖV Viziközmű Zrt. közleménye szerint, a személyes
ügyfélszolgálatuk 2020. március 16. napjától visszavonásig zárva tart.
Ez idő alatt is fogadnak megkereséseket telefonon, valamint postai és
elektronikus úton. (További információ: www.erovzrt.hu)

12.A Babits Mihály Kulturális Központ által szerevezett események,
programok március 31-ig elmaradnak.

13.Bezárt: a Szekszárdi Sportcsarnok, a Családbarát Strand-és
Élményfürdő,-a létesítmény szaunája, valamint az ideiglenes fedett
uszoda.

14.Bezárt: a Illyés Gyula Megyei Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
és valamennyi intézménye.

15.Az önkormányzatazzal a kéréssel fordul az élelmiszerforgalmazó
vállalkozások felé, hogy fontolják meg -futárszolgálattal, vagy egyéb
módon -a vásárolt árucikkek kiszállításának lehetőségét.

16.Az önkormányzat egyeztet a Volánbusz Zrt.-vel, kezdeményezte a
buszjáratok ritkítását, a nyári -tanítási szünet szerinti-menetrend
alkalmazását. Javasoljuk a járatokon kívüli–elővételes
–jegyvásárlásrendszerének kialakítását, valamint a fel-és leszállásnál
a hátsó ajtókat használni, valamint a buszvezetővel történő
kapcsolatteremtést mellőzni. Kiemelten kérte az önkormányzat a buszok
folyamatos fertőtlenítését.

17.A szekszárdi éttermek többsége ideiglenes időre csupán
kiszállítással látja el vendégeit. A szórakozóhelyek, fitnesztermek
üzemeltetőit arra kéri az önkormányzat, hogy -a vírus terjedésének
csökkentése érdekében -fontolják meg a nyitvatartási idő korlátozását
vagy a teljes bezárás lehetőségét.

18.Szekszárdon a postaiszolgáltatást az intézmény tájékoztatása alapján
módosítják, így az ügyféltérben egyszerre csak annyi ügyfél veheti
igénybe a szolgáltatást, ahány kiszolgáló pult működik, a többi
várakozót kérik, hogy a bejárat előtt várakozzon, egymástól javasoltan
kb. 1 méterre. A küldemények kézbesítése, valamint a postai
kifizetések, például a nyugdíj és a családtámogatások, kézbesítése
folyamatos.

19.Szekszárdon a Közterület-felügyelet a rendőrséggel közösen
figyelemmel kíséri a közterületi csoportosulásokat, és szükség esetén
távozásra kéri fel a jelenlévőket.

20.Javasoljuk továbbra is a rendszeres kézmosást, valamint a szokásos
üdvözlési formák kerülését. A zárt térben való tömeges tartózkodás
mellőzését.

21.Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a közterületi dohányzást
igyekezzenek mellőzni, illetve a cigarettacsikkeket zárt
szeméttárolókba dobják. Mindezen felül ügyeljünk fokozottan a
szemetesek zárva tartására, mivel guberálás esetén fertőző anyagok
-pl.: használt zsebkendő -kerülhet a közterületre.

22.Az önkormányzatfokozottan kéri az időseket, illetve minden
veszélyeztetett csoportba tartozó (meglévő alapbetegséggel küzdő, mint
cukorbetegség, magas vérnyomás, szív-és érrendszeri megbetegedések,
autoimmunbetegség, daganatos megbetegedés) polgárt, hogy az egészsége
megőrzése érdekében kerülje a közösségben való tartózkodást
(bevásárlás, orvoslátogatás, rendezvényeken való részvétel, utazás),
vagy a lehető legrövidebb időre szorítani. Amennyiben lehetősége van
rá, kérje meg kevésbé veszélyeztetett rokonait, ismerőseit, szomszédait
a szükséges tevékenységek elvégzésére. Úgy, mint gyógyszer kiváltása,
vagy bevásárlás.
23.A veszélyhelyzet elrendelését követően, bárki kiválthatja
hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. A gyógyszer kiadását
felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy
részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító
adatait is hitelt érdemlően igazolja.
24.Javasoljuk a kisgyermekes szülőknek, hogy csoportos formában
kerüljék a közösségi játszó-és egyéb tereket.
25.A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján számos, az új
koronavírus megbetegedés megelőzésével kapcsolatos szakmai segédletet
talál (www.nnk.gov.hu), továbbá hasznos tájékoztató anyagok érhetők el
a koronavirus.gov.huinternetes oldalon. Információs vonalak: 06 80
277-455, vagy 06 80 277-456.
Szekszárd, 2020. március 17.
Ács Rezső
polgármester
Szekszárd MJV Önkormányzata

https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyedülálló idősek segítése Egyedülálló időseken segít az önkormányzat

2020.03.18 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 46/2020.
(III.16.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott
polgármesteri feladat végrehajtásaként megszervezte a Szekszárdon
egyedül vagy hozzátartozói segítség nélkül élő 70 év feletti személyek
ellátásáról való gondoskodást.

Az önkormányzat a veszélyhelyzet ideje alatt a Humánszolgáltató
Központtal, a Szociális Központtal és a Tarr Kft-vel együttműködve
segítséget nyújt a 70 év feletti személyeknek a mindennapi életük
vitelében, különösen az étkezés, a bevásárlás és a szükséges
gyógyszerek beszerzése terén.

Az a 70 év feletti, szekszárdi lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személy (érintett) igényelheti, hogy az ellátásáról az
önkormányzat gondoskodjon, aki vállalja, hogy lakóhelyét vagy
tartózkodási helyét ezalatt nem hagyja el.

Napi egyszeri meleg ételről való gondoskodás iránti igényt Szekszárd
Megyei Jogú Város Szociális Központjánál hétköznapokon 8.00 és 16. 00
óra között a + 36 74-319-040 telefonszámon lehet bejelenteni. A
Szociális Központ a bejelentés alapján a megjelölt időszakban
gondoskodik az étel folyamatos kiszállításáról. A meleg étel térítési
díja napi 710,- forint, melyet a Szociális Központ az önkormányzat
8/2009. (III.30.) rendeletében foglaltak szerint biztosít.

Egyéb segítség iránti igényt a + 3674-679-000 telefonszámon lehet
bejelenteni minden nap 8.00 és21.00 óra között.

A bejelentést az önkormányzattal kötött ingyenes megállapodás alapján a
Tarr Kft. Call-centere fogadja. Az adatok Szekszárd Megyei Jogú Város
Humánszolgáltató Központjának kerülnek továbbításra, ahol szociális
munkások és önkéntesek együttműködve szervezik meg az ellátáshoz
szükséges feladatokat. A bejelentést megteheti maga az érintett vagy a
megbízásából, képviseletében, érdekében eljáró más személy.

Az érintettnek a Szociális Központ, illetve a Humánszolgáltató Központ
dolgozóival való első személyes találkozás alkalmával írásban kell
nyilatkoznia, hogy a lakóhelyét vagy tartózkodási helyét –
elengedhetetlenül szükséges esetet kivéve (pl. orvosi vizsgálat) – nem
hagyja el.

A segítő személyek az érintettel való személyes kontaktus esetén
megfelelő védőfelszerelést (szájmaszk, kesztyű) használnak, a
találkozás előtt kézfertőtlenítést végeznek.

A Humánszolgáltató Központ a szociális munkások munkájának segítéséhez
az onkentes@szekszard.hu e-mail címen fogadja az önkéntesek
jelentkezését. Önkéntesnek a 18. életévüket betöltött személyek
jelentkezhetnek, a jelentkezést követően nyilatkozniuk kell az
egészségi állapotukról, jelentkezésük elfogadásáról a Humánszolgáltató
Központ vezetője dönt. Az önkéntesek fényképes igazolványt kapnak,
melyet a munkavégzés során kötelesek folyamatosan maguknál tartani és
kérésre felmutatni.

Ács Rezső polgármester

https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyermekétkeztetés KÖZLEMÉNY
A GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐLAZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI RENDKÍVÜLI SZÜNET
ÉS
AZ ISKOLAI DIGITÁLIS MUNKARENDIDEJE ALATTSzekszárd Megyei Jogú Városban működő valamennyi bölcsőde és óvoda, –
polgármesteri döntés alapján – a koronavírusra tekintettel elrendelt
rendkívüli szünet miatt 2020. március 16. napjától bezárt. Ugyanezen
időponttól a kormány döntése alapján az általános és középiskolák
digitális munkarend szerint működnek, ezeket az intézményeket a tanulók
nem látogathatják.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott
bölcsődével, mini bölcsődével és óvodával, valamint a közigazgatási
területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum
részeként működő nevelési-oktatási és szakképző intézményekkel
jogviszonyban álló gyermek részére a rendkívüli szünet, illetve a
digitális munkarend ideje alatt is biztosítja az intézményi
gyermekétkeztetést. Az iskolások esetében már 2020. március 17.
napjától, a bölcsődés és óvodás gyerekek számára 2020. március 24-étől
van erre lehetőség. Az étkeztetés az étel – minden nap 11.00 és 13.00
óra közötti – elvitelével biztosított, és kizárólag abban az esetben,
ha a szülő az erre vonatkozó igényét az alábbiak szerint telefonon vagy
e-mailben a gyermek nevének, intézményének (óvoda, bölcsőde, iskola
neve) és csoportjának, osztályának megjelölésével az első elviteli
időpontot megelőző nap de. 9.00 óráig bejelenti.

Kérjük, ha két, vagy több különböző intézménybe járó gyermeke számára
kéri az ebédet, és az átvételre emiatt különböző helyeken kerülne sor,
jelezze rendeléskor, és következő naptól természetesen biztosítjuk az
egy helyen történő átvétel lehetőségét.

Figyelem!

2020. március 23. napjától az ebédet eldobható csomagolásban
biztosítjuk, nincs szükség éthordóra, ettől a naptól az étel elvitelére
az alábbi általános iskolákból van lehetőség az alábbi megosztásban:

Szekszárdi Baka István Általános Iskolából (Szekszárd, Béri Balogh Ádám
u. 89.):
• az iskola tanulói
• a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Perczel utcai és Kertvárosi Óvodájába
járó gyermekek
• az EGYMI Általános Iskola (Szivárvány Iskola) tanulói
• az EGYMI Óvodába járó gyermekek

Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskolából
(Szekszárd, Zrínyi u. 78.):
• az iskola tanulói
•a Szekszárdi Garay János Gimnázium tanulói

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolából (Szekszárd, Kadarka u.
17.):
• az iskola tanulói
• a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola tanulói
• a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és
Kollégiuma tanulói
•Szekszárdi 2. Számú, Bölcsőde Mérey és Kadarka utcai óvodáiba járó
gyermekek

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschuléból (Szekszárd,
Szent-Györgyi Albert u.):
•az iskola tanulói
•a PTE Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium tanulói
•a Városi Bölcsődébe járó gyermekek
•a Szekszárdi 1. Számú Óvoda, Kindergarten Kölcsey lakótelepi, Wosinsky
lakótelepi és Bajcsy Zs. utcai óvodáiba járó gyermekek

Az igénybejelentés rendje:

1. Szekszárdi 2. Számú Óvoda – Bölcsőde
Városi Bölcsőde
Szekszárdi Szakképzési Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája
és Kollégiuma

Tel.: 20/274-3534

2. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Tel.: 20/215-8847

3. Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szekszárdi Garay János Gimnázium
Szekszárdi I.Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
PTE Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium

Tel.: 20/274-3410

4. Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
Szekszárdi Baka István Általános Iskola
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
EGYMI Általános Iskolája (Szivárvány Iskola)

Tel.: 20/274-3243
5. Bármely fenti intézménybe járó gyermek esetében:
E-mail: etkezes@szekszard.hu
Az ebéd fenti módon, elvitellel történő biztosítása a veszélyhelyzet
változásával módosulhat (pl. házhozszállítás megszervezése elsősorban a
rászoruló gyermekek részére), ezért kérjük, folyamatosan figyeljék
hirdetményeinket a szekszard.hu honlapon és a helyi sajtóban, illetve
tájékozódjanak az intézményvezetőktől az intézményben szokásos módon.
Lehetőség szerint segítsenek abban, hogy az információk minden érintett
szülőhöz eljussanak.
Azok a gyermekek, akik részére az iskola, az óvoda vagy a bölcsőde
kiscsoportos felügyeletet biztosít, a szokásos módon étkezhetnek az
intézményben, kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos esetleges későbbi
változást folyamatosan az intézményvezetővel egyeztessék.
A gyermeket az év közben is járó térítési díjkedvezmények változatlanul
megilletik. (Igénylés hiányában a már megfizetett térítési díj
elszámolásra/visszatérítésre kerül).
Szeretnénk segíteni azoknak a szekszárdi lakóhelyű gyermekeknek az
ellátásában is, akik nem szekszárdi intézménybe járnak, ezért más
települési önkormányzat kötelezettsége lenne az étkeztetésük
megszervezése. A veszélyhelyzet miatt ezeknek a gyermekeknek az
ellátásáról is a gondoskodik az önkormányzat. Kérjük, ilyen esetben a
20/274-3534 telefonszámon jelezzék igényüket, továbbá azokat a
kedvezményeket, amelyekre jogosultak. Hivatalunk gyors úton egyeztet az
érintett intézménnyel és települési önkormányzattal, és a megrendelt
ebédet a Baka István Általános Iskolából való elvitellel biztosítjuk.
Amennyiben olyan szülő jelzi az ellátási nehézséget, akinek gyermeke
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási körzetébe tartozik,
de kollégista vagy bejáró volt, szintén felvesszük a kapcsolatot a
lakóhelye szerinti önkormányzattal, és közreműködünk az ellátása
megszervezésében.
Az átadó helyeken lista lesz az étkezést igénylőkről, amelyet saját
dolgozóink vagy önkéntesek fognak kezelni. A fertőzésveszély elkerülése
érdekében a listát nem kell aláírni, azon kollégáink fogják az átvételt
igazolni.
Ebben számítunk minden érintett segítő együttműködésére.
Az önkéntesek eddig felajánlott segítségét itt is megköszönöm!
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Szekszárd, 2020. 03. 21.

Ács Rezső polgármester

https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztály
Szekszárd városban fogyatékkal élő személyek segítése
érdekében
Az új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő
fogyatékos személyek és családjaik támogatása az állam és a helyi
közösségek nagyon fontos feladata, melyben az önkormányzatokra kiemelt
szerep hárul. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felmérést indít
annak megállapítására, hogy a városban mennyi olyan fogyatékos személy
él, aki a veszélyhelyzet időszakában támogatásra szorul, vagy előállhat
olyan helyzet, amikor támogatásra lehet szüksége, például a gondozó
családtag betegsége vagy karantén idején.Az önkormányzat felhívja az otthonukban élő, szekszárdi lakos
fogyatékos személyeket (törvényes képviselőiket), hogy amennyiben a
járványügyi helyzettel összefüggésben segítségre van szükségük, vagy
később ilyen helyzet előállhat, minél előbb vegyék fel az
önkormányzattal a kapcsolatot, hogy adott esetben a segítség gyorsan
megszervezhető legyen.Felhívja az otthonukban élő fogyatékos személyek családtagjait, továbbá
a környezetükben élő személyeket, hogy segítsék elő a
kapcsolatfelvételt, tájékoztassák az érintetteket ennek a fontosságáról.A kapcsolatfelvétel érdekében forduljanak Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális
Osztályához. Kérem, lehetőség szerint a személyes megjelenést
mellőzzék.
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 65 ÉV FELETTIEK, VALAMINT MOZGÁSUKBAN KORLÁTOZOTTAK
TÁMOGATÁSA
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK A KORONAVÍRUS IDEJÉN
http://dombovar.hu/Onkormanyzat/A-koronavirus-fertozes-terjedesenek-megelozesevel-kapcsolatos-informaciok
“Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal
Kapospulai Kirendeltsége”
felmérés fogyatékkal élők támogatásához Felmérés fogyatékkal élők támogatásához
Megjelent: 2020.
április 01.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.)
Kormányrendelet 1.§-ában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az új koronavírus-járvány
időszakában az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik
támogatására intézkedési tervet adott ki, melynek célja a leginkább
veszélyeztetett korosztály, és a fogyatékkal élő személyek megóvása.
Valamennyi önkormányzatnak fel kell mérni, hogy a területén hány olyan
fogyatékos személy él, aki a veszélyhelyzet időszakában támogatásra
szorul, vagy előállhat olyan helyzet, amikor támogatásra lehet
szüksége, például a gondozó családtag betegsége, vagy karantén idején.
A fogyatékos személyekkel kapcsolatos információgyűjtés például az
alábbiakra is ki kell, hogy terjedjen:
a fogyatékos személy
állapota
rendelkezik-e a
fogyatékos személy megfelelő infokommunikációs eszközzel
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy jelezzék az önkormányzatnak,
amennyiben a környezetükben fogyatékos személyekről van tudomásuk!
Kapospula Község
Önkormányzatának elérhetőségei:
06-/74-565-524
06-/74-565-522
e-mail
cím: onkigazg@t-online.hu
honlap:
www.kapospula.hu
Stemler József,
polgármester 30/454-3145
dr. Bittó Ágnes,
aljegyző 30/454-8191
Kelemen Gabriella,
anyakönyvvezető, szociális-igazgatási ügyintéző 30/454-4129
Trapp Csilla,
adóügyi-ügyintéző 30/564-8783
Trapp Ivett,
pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző 30/454-5669.
Fontosabb honlapok:
www.koronavirus.gov.hu
(Belügyminisztérium által működtetett honlap)
www.fszk.hu (Nemzeti
Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.)
http://www.kapospula.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=270:felmeres-fogyatekkal-elok-tamogatasahoz&catid=30&Itemid=122
“Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal
Kapospulai Kirendeltsége”
Szociális szolgáltatások biztosítása a járványhelyzet
idején
A Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény működéséről
Megjelent: 2020.
március 18.
A Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény a veszélyhelyzetre
való tekintettel az alábbi változásokról ad tájékoztatást:
Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgáltatás
A településeken a szolgáltatás folytatódik, családsegítőink ügyeleti
rendben látják el faladataikat. Családlátogatások korlátozottan, csak
krízishelyzet, illetve kifejezett igény esetén történnek az ingatlanon
kívül.
Problémájával telefonon, illetve elektronikus úton tudja a
családsegítőt keresni a következő elérhetőségeken:
Farkas Noémi,
családsegítő:  06-20-485-72-40
Kovács Gabriella,
családsegítő:  06-20-487-61-92
Raffael István,
családsegítő:  06-20-487-10-58
e-mail:
segitokezkapos@gmail.com
Házi segítségnyújtás
A településeken a szolgáltatás folyamatos, gondozónőink fokozott
higiéniai előírások betartása mellett végzik munkájukat.
Várkonyi Lászlóné,
vezetőgondozó: 06-20-486-39-77
Megértésüket, együttműködésüket és türelmüket köszönöm!
A fenti intézkedések visszavonásig érvényesek, melyekkel kapcsolatosan
az intézményvezető ad tájékoztatást:
Kovács Gabriella,
intézményvezető
telefon:
06-20-487-61-92
e-mail:
segitokezkapos@gmail.com
http://www.kapospula.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=266:a-kapos-menti-segito-kez-alapszolgaltato-intezmeny-mukodeserol&catid=30&Itemid=122
TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Otthonukban élő fogyatékkal élők segítése Otthonukban élő fogyatékos személyek támogatása, ellátása
veszélyhelyzet idején
A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel
Tamási Város Önkormányzata gondoskodik mindazon otthonukban élő
fogyatékos személyek ellátásáról, akik a veszélyhelyzet időszakában
támogatásra szorulnak vagy olyan helyzetbe kerülnek, amikor támogatásra
lehet szükségük például gondozó, családtag betegsége vagy karantén
idején.
Tekintettel arra, hogy ezen személyekre vonatkozóan nem rendelkezünk
információval, így az önkormányzat felhívja az otthonukban élő, tamási
lakos fogyatékos személyeket (törvényes képviselőiket), hogy amennyiben
a járványügyi helyzettel összefüggésben segítségre van szükségük, vagy
később ilyen helyzet előállhat, vegyék fel az önkormányzattal a
kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk.
Felhívjuk az otthonukban élő fogyatékos személyek családtagjait,
továbbá a környezetükben élő személyeket, hogy segítsék elő a
kapcsolatfelvételt, tájékoztassák az érintetteket ennek fontosságáról.
A kapcsolatfelvétel módja:
telefonon a
vezetékes: 74/570-083 7:40-16:00 között
mobil: 30/538-1387 8:00-17:00 között
az adatfelvételi lap telefonon történő rögzítésével
munkaidőben;
vagy a mellékelt adatfelvételi lap kitöltésével és eljuttatásával az
alábbi elérhetőségekre:
tampolgh@tamasi.hu vagy
Tamási, Szabadság u. 46-48.
Segítsen, hogy segíthessünk! Tamási összefog!
Tamási Város Önkormányzata
http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/friss-hirek-aktualitasok/otthonukban-elo-fogyatekos-szemelyek-tamogatasa-ellatasa-veszelyhelyzet-idejen
TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 65 év
feletti lakosok segítése
http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/friss-hirek-aktualitasok/felhivas-65-ev-feletti-vagy-kronikus-betegseggel-kuzdo-lakosok-reszere
Paks Város Önkormányzata Krízistámogatás Aszociálisésgyermekjólétiellátásokrólésaszociálisésgyermekjólétiigazgatásró[szóló3/2015.(11.13.)önkormányzatirendelet(atovábbiakban:Hszr.)akövetkező43/C.5-salegészü[ki:„43/C.5(1)Pandémiakövetkeztébenrendkívüliélethelyzetbekerült,Paksközigazgatásiterületénélőszociálisanrászorulóháztartásokrészéreegyszerivisszanemtérítendőkrízistámogatáskéntrendkívülitelepülésitámogatásállapíthatómeg,haaháztartásbanazegyfőrejutójövedelemakérelembenyújtásátmegelőzőhónapbannemhaladjameganyugdíjminimum220%-át,egyedülállóeseténanyugdíjminimum250%-át.(2)Erendeletalkalmazásábanrendkívüliélethelyzetpandémiakövetkeztében:ahumánjárványkövetkeztébenbeálltolyanhelyzet,amelyakutmódonveszélyeztetiakérelmezőháztartásalegalapvetőbbétkezési,egészségügyiéslakhatásiigényeinekkielégítését,különösena)akaranténmiattirendkívülikiadások,b)arendkívüliegészségügyikiadások,c)azalkalmimunkalehetőségénekmegszűnése,d)amunkaviszonymegszűnése,e)atartósanfennállószociálisrászorultság.(3)Ajárvánnyalösszefüggőenbeállottrendkívüliélethelyzetretekintettelfolyósítotttámogatásösszege75000forint.(4)Atámogatásirántikérelmeterendelet9.számúmellékleteszerintiformanyomtatványonkellbenyújtaniaPaksiPolgármesteriHivatalHumánOsztályaSzociálisCsoportjánál.(5)Aszociálisrászorultságvizsgálatáterendelet4-5.5-aalapjánkelllefolytatni.(6)Atámogatásegyalkalommal,aháztartásegytagjaszámáraállapíthatómeg.(7)Atámogatáskifizetéseházipénztárbólvagyátutalássalkerülkifizetésreamegállapítástólszámított10naponbelül.”1 https://paks.hu/downloads/8126/
https://paks.hu/downloads/8125/
Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal Időskorúak és fogyatékos személyek segítése Felhívás
Tisztelt időskorú és fogyatékkal élő lakosság!
A veszélyhelyzetre tekintettel, az Önök védelme érdekében kérjük, hogy
maradjanak otthon.
Ha nincs hozzátartozói segítségük, akkor kérjük, hogy
a 06/75/541-068–as vagy a 75/341-068-as telefonszámon kérjenek
segítséget az Önkormányzattól.
Amiben tudunk – lehetőségeink szerint – próbálunk segítséget nyújtani!
Felkérjük a civil szervezeteket, hogy lehetőségeikhez képest nyújtsanak
segítséget a dunaföldvári időskorú és fogyatékkal élő lakosság részére.
Fogjunk össze!
Dunaföldvár, 2020.03.26.Horváth Zsolt sk.polgármester
https://dunafoldvar.hu/hir/felhivas-az-idoskoru-es-fogyatekkal-elo-lakossag-reszere/
BátaapátiKözség Önkormányzata Fogyatékkal élők segítése eTisztelt Bátaapátiak!Bátaapáti  KözségÖnkormányzata  a  fogyatékkal  élők  és  fogyatékkal  élő  személyt  gondozó
családoknak is segíteni kíván a veszélyhelyzet időszakában.Amennyiben
Ön fogyatékkal élő személy vagy háztartásában fogyatékkal élőt gondoz
és az önkormányzat  segítségét
kérné –pl.  bevásárlásban,  gyógyszer  vagy  higiénés  eszköz
beszerzésében,  hívja  az  alábbi  telefonszámot(hétfő-csütörtök:  8-16  óráig,  pénteken  8-13
óráig):74/409-295Egyúttal kérem a lakosságot, hogy amennyiben
környezetükben segítségre szoruló fogyatékkal élő személyről van
tudomásuk, jelezzék a fenti telefonszámon.Bátaapáti, 2020. április
9.Együttműködésüket előre is köszönve, tisztelettel:Krachun
Szilárdsk.polgármeste
http://www.bataapati.hu/index/2020/tajekoztatas-fogyatekkal-elok-reszere.pdf
BátaapátiKözség Önkormányzata 70 év felettiek segítése 70 év felettiek ellátásaBátaapátiKözség
Polgármesterének  1/2020.  (III.17.)  utasítása  alapján a  hatósági  házi karanténban lévők és 70 év felettiek
ellátását BátaapátiKözség Önkormányzata szervezi és koordinálja.Várjuk
azok jelentkezését akik:·70 év felettiek és vállalják, hogy otthonukban
maradnak·Saját   ellátásukról   nem   tudnak   gondoskodni   hozzátartozó,   vagy   szomszéd
közreműködésével sem·Az ellátás szükségességéről az Önkormányzatot
tájékoztatjákAz  ellátás
alapvető  élelmiszer,  háztartási  papíráru,  háztartási  vegyi  áru,  illetve  gyógyszer ellátását jelenti. Az ellátás
ellenértékét az ellátott megfizeti.Segítségünket az alábbi módon
kérheti:·hétfőtől péntekig 8 -16óra között a 74/409-295-ös
telefonszámon·szombat-vasárnap 8-16 óra között a 30/544-2064 vagy
06-30/959-9854telefonszámon·az  igény  bejelentéséhez  szükséges  név,  cím,  születési  hely  és  idő,  TAJ-szám megadása, valamint a kért ellátás és
az átadás lehetségesmódja.Bátaapáti, 2020. 03. 18.Krachun
Szilárdsk.polgármester
http://www.bataapati.hu/index/2020/tajekoztatas-70-ev-felettiek-ellatasarol.pdf
Decs Nagyközség Önkormányzata Települési gyógyszertámogatás 9/A. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Korm. rendelettel az élet-és vagyonbiztonságot
veszélyeztető   tömeges   megbetegedést
okozó   humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekébenMagyarország  egész  területére  kihirdetett  veszélyhelyzetre  tekintettel  a veszélyhelyzet visszavonásáig a települési
gyógyszertámogatást a jogosultság leteltét követően nem kell újra
igényelni, a lejáró gyógyszertámogatás –a korábbi megállapítás alapjául
szolgáló dokumentumok figyelembe vételével –további hat hónapraismét
megállapításra kerülnek.
www.decs.hu