Általános szociális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei Honlap
Biri Község Önkormányzata Házi szociális gondozás (Balkány központtal), szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás www.biri.hu
Anarcs Község Önkormányzata  Étkeztetés, házi segítségnyújtás a kialakult szociális rendszerben, önkormányzati társulásban fenntartott szociális intézményen keresztül helyben igényelhető és igénybe vehető ellátások www.anarcs.hu
Aranyosapáti Község Önkormányzata   Pénzbeli ellátás. Támogatás részletei: Aranyosapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete április 7. napján tartott ülésén döntött arról, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a településen minden család 15.000,- forint egyszeri pénzbeli ellátásban részesüljön. https://aranvosapati.hu/
Balkány Város Önkormányzata Támogatási forma megnevezése: lakhatási támogatás
Támogatás részletei: A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott ingatlan fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás, (villanyáram-, gáz-, és vízfogyasztás)
Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
Támogatási fonna megnevezése: Gyógyszertámogatás
Támogatás részletei: Gyógyszertámogatásra jogosult az,
a)  aki a kérelem benyújtásának időpontjában a háziorvos igazolásának alapján nem részesül alanyi, vagy normatív jogcímen a járási hivatal által megállapítható közgyógyellátásban.
b)  akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az^ieegSegi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150% -át, egyedül élő esetében anna^$0%-át,
c)  akinek a háziorvos által igazolt havi gyógyszerkeret összege meghaladja a 7.000.- Ft-ot, Támogatás megnevezése: Eseti szociális segély
Támogatás részletei: Az a személy, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, kérelemre vagy hivatalból eseti szociális segélyre jogosult, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 170% -át.
Az eseti szociális segély legkisebb összege alkalmanként: 2.000.-Ft, legmagasabb összege: 20.000.- Ft
Támogatás megnevezése: Temetési segély
Támogatás részletei: Családon belüli haláleset bekövetkezésekor temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy
a)  nem részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban,
b)  az elhunyttal nem kötött még annak életében eltartási, vagy öröklési szerződést,
c)  nem igényelt köztemetést.
Támogatás megnevezése: Tanévkezdési támogatás
Támogatás részletei: Az önkormányzat a gyermek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként azoknak az életvitelszemen Balkányban élő, balkányi állandó lakcímmel rendelkező lakosoknak, akik óvodában, általános iskolában, középfokú oktatási intézményben, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, és a kérelem benyújtásának időpontjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülnek, évi egy alkalommal 10 000 Ft tanévkezdési támogatást állapít meg.
Támogatás megnevezése: Köztemetés
Támogatás részletei: Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól részben vagy egészben mentesül,
a)  ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 170%) -át,
b)  különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén, ha a temetési költség viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
Támogatás részletei: Az önkormányzat a szociálisan rászorultak récére sernél vés gondoskodást nyújtó ellátást biztosít, mely magában foglalja a szociális almseffT^altatásokat. Az önkormányzat az ellátásukat a Dél-Nyírségi Szociális és G^eftfíekjóléti Szolgáltató Központ Balkányi Feladat-ellátási Hely és a Balkányi Reformátu Gondozási Központja keretében látja el. A megnevezett intézmény az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint gyermekjóléti ellátásokat biztosítja:
a)  Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási Központja keretében:
aa) tanyagondnoki szolgáltatás
ab) étkeztetés,
ac) házi segítségnyújtás,
ad) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
ae) támogató szolgáltatás,
af) nappali ellátás
b)  Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Balkányi Feladat-ellátási Hely keretében:
ba) családsegítés,
bb) gyermekjóléti szolgálat
 http://www.balkany.hu
Berkesz Község Önkormányzata Támogatási forma megnevezése:  települési támogatás /átmeneti segély/, lakhatási támogatás, szociális rendelet szerinti ellátások

Támogatás részletei: Rendkívüli élethelyzet esetén települési támogatás – jövedelemfüggő
Lakhatási támogatás 3.000.-Ft/hó – jövedelemfüggő

http://www.berkesz.hu
Csaholc Község Önkormányzata Támogatási fonna megnevezése: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, falugondnoki
szolgálat, családsegítés
Támogatás részletei: ebéd kiszállítás, gyógyszer iratás, gyógyszer kiváltás, bevásárlás, takarítás, szakrendelésre szállítás, http://www.csaholc.hu
Csenger Város Önkormányzata Támogatási forma megnevezése: Települési támogatás, lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatás, gyógyszerköltségek viseléséhez kapcsolódó támogatás, nehéz élethelyzetbe kerülők települési támogatása, tartós élelmiszercsomag biztosítása.
Támogatás részletei: Kérelemre, vagy a házigondozói, családsegítői jelzőrendszer által jelzett esetekben személyre szabott segítség nyújtása.
 http://www.csenger.hu

 

Speciális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei Honlap
Anarcs Község Önkormányzata  Támogatás megnevezése: Étkeztetés, házi segítségnyújtás, bevásárlás, gyógyszer kiváltás, ebéd a szociális ellátásokon kívül
Támogatás részletei: a kialakult szociális rendszerben, önkormányzati társulásban fenntartott szociális intézményen keresztül helyben igényelhető és igénybe vehető ellátások, gyógyszer kiváltás, ebéd a szociális ellátásokon kívül, telefonon történő igénylések alapján
www.anarcs.hu
ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  Támogatás megnevezése: Házi segítségnyújtás
Támogatás részletei: Aranyosapáti Község Önkormányzata valamint a református, a görögkatolikus és a baptisa egyház közötti megállapodás alapján valamennyi időskorú, illetve fogyatékkal élő személy napi szükségleteit, gyógyszer- és élelmiszerigényét az egyház által foglalkoztatott személyek látják el. Az önkormányzat ‘ iljjiimiHVl ITPI1 irányuló jelzést továbbít a nevezett egyházak felé.
https://aranvosapati.hu/
Berkesz Község Önkormányzata Támogatás megnevezése: Házi gondozásban nem részesülő időskorúak, fogyatékosok és egyéb rászorulók /pl. karanténban lévők/ segítése

Támogatás részletei: Gyógyszerkiváltás, bevásárlás, segítségnyújtás fenti lakosságkategória részére.
/Önkormányzatunk a veszélyhelyzet alatt a támogatási formák további lehetőségét vizsgálja és szükség esetén anyagi lehetőségeihez mérten további ellátási formákról dönthet./

http://www.berkesz.hu
Csaholc Község Önkormányzata  Támogatás megnevezése: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, falugondnoki szolgálat,
családsegítés
Támogatás részletei: ebéd kiszállítás, orvos hívás, recept iratás, gyógyszer kiváltás, telefonos segítségnyújtás, bevásárlás, ügyek intézése  http://www.csaholc.hu
Csenger Város Önkormányzata Támogatás megnevezése: szájmaszkok biztosítása az intézményhálózatban és valamennyi Csengerben élő lakos számára. Támogatás részletei: 6.000 db mosható 3 rétegű szájmaszk kiosztása a lakosság részére. Egyszer használatos kesztyűk biztosítása az intézményhálózatban, mosható és egyszer használatos szájmaszkok kiadása az intézményi ellátottak és intczméjj>i» dulyuZ’Úk között. Fertőtlenítő és tisztítószerek biztosítása az intézményhálózat  http://www.csenger.hu