Általános szociális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Barcsi Polgármesteri Hivatal települési támogatás (lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, átmeneti támogatás,  méltányossági támogatás, temetési támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) Barcs Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete http://www.barcs.hu/index.php/onkormanyzat/rendeletek
Barcsi Polgármesteri Hivatal köztemetés megállapítása Barcs Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete http://www.barcs.hu/index.php/onkormanyzat/rendeletek
Barcsi Polgármesteri Hivatal méltányossági ápolási dí Barcs Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete http://www.barcs.hu/index.php/onkormanyzat/rendeletek
Barcsi Polgármesteri Hivatal intézménybe való felvétel engedélyezése Barcs Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete http://www.barcs.hu/index.php/onkormanyzat/rendeletek
Barcsi Polgármesteri Hivatal jogosult által vitatott személyi térítési díj megállapítása, csökkentése, illetve elengedése Barcs Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete http://www.barcs.hu/index.php/onkormanyzat/rendeletek
Barcsi Polgármesteri Hivatal tartós elhelyezést biztosító intézményi ellátásban részesülő személy térítési díjának megállapítása, amennyiben a havi jövedelméből azt megfizetni nem képes Barcs Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete http://www.barcs.hu/index.php/onkormanyzat/rendeletek
Barcsi Polgármesteri Hivatal autóbusz-közlekedés helyi utazási költségei támogatásának megállapítása. Barcs Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete http://www.barcs.hu/index.php/onkormanyzat/rendeletek
Barcsi Polgármesteri Hivatal Nem pénzbeli szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás, Idősek Otthona, Időskorúak Gondozóháza, Közösségi pszichiátriai ellátás.. Barcs Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete http://www.barcs.hu/index.php/onkormanyzat/rendeletek
Barcsi Polgármesteri Hivatal Szociális étkeztetés Jövedelemtől függetlenül is jár: 70 év felettieknek, megromlott egészségügyi állapotúaknak, súlyosan fogyatékos, aki a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásában, illetve vakok személyi járadékában részesül, pszichiátriai betegeknek, hajléktalanoknak, akik étkezésükről más módon gondoskodni nem képesek http://www.barcs.hu/index.php/onkormanyzat/rendeletek
Csurgói Polgármesteri Hivatal Rendszeres települési támogatás (villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, lakbér kiadások mérsékléséhez) Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete http://www.csurgo.hu/hu/ugyintezes/dokumentumtar/category/11-rendeletek
Csurgói Polgármesteri Hivatal Rendkívüli települési támogatás Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete http://www.csurgo.hu/hu/ugyintezes/dokumentumtar/category/11-rendeletek
Csurgói Polgármesteri Hivatal köztemetés megállapítása Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete http://www.csurgo.hu/hu/ugyintezes/dokumentumtar/category/11-rendeletek
Csurgói Polgármesteri Hivatal helyi autóbusz közlekedési támogatás Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete http://www.csurgo.hu/hu/ugyintezes/dokumentumtar/category/11-rendeletek
Csurgói Polgármesteri Hivatal Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Csurgói Városi Szociális Intézmény Szociális Szolgáltató keretében: étkeztetés, házi segítségnyújtás,  nappali ellátás Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete http://www.csurgo.hu/hu/ugyintezes/dokumentumtar/category/11-rendeletek
Csurgói Polgármesteri Hivatal Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálata keretében: családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete http://www.csurgo.hu/hu/ugyintezes/dokumentumtar/category/11-rendeletek
Csurgói Polgármesteri Hivatal Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Napsugár Szociális Intézménye keretében a fogyatékos személyek nappali ellátása. Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete http://www.csurgo.hu/hu/ugyintezes/dokumentumtar/category/11-rendeletek
Csurgói Polgármesteri Hivatal Szociális étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen, akik a 62. életévüket betöltötték,  egészségi állapotánál fogva, aki mozgáskorlátozottsága, legalább 50 %-os munkaképesség csökkenés, illetve krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen, átmenetileg vagy véglegesen- gondoskodni nem tud, fogyatékosságuknál, pszichiátriai betegségüknél fogva étkeztetésre rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki állapotából adódóan az önálló életvitelre nem képes és önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen, átmenetileg vagy véglegesen – gondoskodni nem tud, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalansága miatt étkeztetésre rászorulónak kell tekinteni  az Szt. 4. §. (3) bekezdés szerinti személyt, http://www.csurgo.hu/hu/ugyintezes/dokumentumtar/category/11-rendeletek
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Települési lakhatási támogatás Elsősorban természetbeni formában, a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez. http://www.marcali.hu/index.php/onkormanyzat/testueleti-anyagok/rendeletek/egyseges-rendeletek-idorend
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Méltányossági ápolási díj A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző nagykorú személy részére havi rendszerességgel folyósított méltányossági ápolási díj nyújtható. http://www.marcali.hu/index.php/onkormanyzat/testueleti-anyagok/rendeletek/egyseges-rendeletek-idorend
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított, havi rendszeres, vissza nem térítendő hozzájárulás. http://www.marcali.hu/index.php/onkormanyzat/testueleti-anyagok/rendeletek/egyseges-rendeletek-idorend
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Rendkívüli települési támogatás A rendkívüli települési támogatás megállapítása esetén az egy főre számított családi jövedelemhatár nem lehet magasabb a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének 150%- ánál. http://www.marcali.hu/index.php/onkormanyzat/testueleti-anyagok/rendeletek/egyseges-rendeletek-idorend
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Köztemetés A képviselő- testület a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól a kötelezett kérelmére felmentést adhat: váratlan és hirtelen haláleset esetén,  ha a kötelezett nem rendelkezik értékesíthető ingatlan-tulajdonnal vagy vagyontárggyal, vagy ha a temetés költségeinek viselése a kötelezett létfenntartását veszélyeztetné. http://www.marcali.hu/index.php/onkormanyzat/testueleti-anyagok/rendeletek/egyseges-rendeletek-idorend
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Települési adósságcsökkentési támogatás A képviselő- testület évente egy alkalommal, tárgyév november vagy december hónapjában a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó, szociálisan rászoruló háztartások részére az e szakaszban meghatározottak szerint települési adósságcsökkentési támogatást nyújt egyszeri, vissza nem térítendő, természetbeni támogatásként. http://www.marcali.hu/index.php/onkormanyzat/testueleti-anyagok/rendeletek/egyseges-rendeletek-idorend
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Tanyagondnoki szolgáltatás A tanyagondnoki szolgáltatás illetékességi területe Marcali város Gyóta elnevezésű külterületi lakott része. http://www.marcali.hu/index.php/onkormanyzat/testueleti-anyagok/rendeletek/egyseges-rendeletek-idorend
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Étkeztetés Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) rendelete http://www.marcali.hu/index.php/onkormanyzat/testueleti-anyagok/rendeletek/egyseges-rendeletek-idorend
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Házi segítségnyújtás Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) rendelete http://www.marcali.hu/index.php/onkormanyzat/testueleti-anyagok/rendeletek/egyseges-rendeletek-idorend
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) rendelete http://www.marcali.hu/index.php/onkormanyzat/testueleti-anyagok/rendeletek/egyseges-rendeletek-idorend
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Támogató szolgáltatás Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) rendelete http://www.marcali.hu/index.php/onkormanyzat/testueleti-anyagok/rendeletek/egyseges-rendeletek-idorend
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Nappali ellátás Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) rendelete http://www.marcali.hu/index.php/onkormanyzat/testueleti-anyagok/rendeletek/egyseges-rendeletek-idorend
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Idősek Otthona és Gondozóháza A személyi térítési díj mellett 100%-os mértékű eseti térítési díj kérhető a házirendben és a megállapodásban meghatározott, alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokér   Az Idősek Otthona esetében az intézményvezető javaslatára a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjat a fenntartó rendkívüli méltányosságot gyakorolva mérsékelheti. http://www.marcali.hu/index.php/onkormanyzat/testueleti-anyagok/rendeletek/egyseges-rendeletek-idorend
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Lakásfenntartási támogatás Szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Villanyáram-, a víz- a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, illetve a tüzelőanyag költségeihez. http://www.nagyatad.hu/modules.php?name=nagyatad&page=12
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Közműfejlesztési támogatás http://www.nagyatad.hu/modules.php?name=nagyatad&page=12
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Gyógyszer-támogatás  a szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében http://www.nagyatad.hu/modules.php?name=nagyatad&page=12
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Rendkívüli települési támogatás A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére állapítható meg, feltéve, hogy családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén a 300%-át nem haladja meg. http://www.nagyatad.hu/modules.php?name=nagyatad&page=12
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Köztemetés Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi, nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj            mindenkori legkisebb összegét,  egyedül élő esetén a 150 %-át nem haladja meg; vagy ha a hagyaték csak hagyatéki teherből áll. http://www.nagyatad.hu/modules.php?name=nagyatad&page=12
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Helyi autóbusz-közlekedés utazási költségeinek támogatása Az önkormányzat rászorultságtól függetlenül, alanyi jogon, természetbeni jutatásként a helyi autóbusz-közlekedés utazási költségeinek támogatására bérletjegyet biztosít annak, aki Nagyatád város területén működő köznevelési intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonyban áll. http://www.nagyatad.hu/modules.php?name=nagyatad&page=12
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Születési támogatás Az önkormányzat rászorultságtól függetlenül, alanyi jogon a gyermek születésekor, a gyermek neveléséhez egyösszegű születési támogatást nyújt.  A támogatás gyermekenkénti összege 30.000.- Ft, továbbá egy – legfeljebb 5.000.- Ft értékű – babanapló http://www.nagyatad.hu/modules.php?name=nagyatad&page=12
Fonyódi Polgármesteri Hivatal köztemetés Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 80%-át, egyedülálló esetén annak a 120%-át nem haladja meg, az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik, és a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.
Fonyódi Polgármesteri Hivatal települési támogatás A szociálisan rászoruló háztartások részére a rászorulók által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez. Fenntartási költségnek minősülnek a közüzemi díjak, a lakbér, a közös költség, a telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó-és adójellegű befizetések, valamint a lakáscélú hiteltörlesztés. http://www.fonyod.hu/hu/%C3%BCl%C3%A9sek,-d%C3%B6nt%C3%A9sek-2/hat%C3%A1lyos-rendeletek/-23
Fonyódi Polgármesteri Hivatal rendkívüli települési támogatás A rendkívüli települési támogatás formái:
a) átmeneti segély
b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
c) temetési segély
d) közlekedési támogatás
e) aktív korúak ellátásában részesülők közlekedési támogatása
f) gyermekvállalási támogatása
g) fonyódi polgárrá avatás
http://www.fonyod.hu/hu/%C3%BCl%C3%A9sek,-d%C3%B6nt%C3%A9sek-2/hat%C3%A1lyos-rendeletek/-23
Fonyódi Polgármesteri Hivatal átmeneti segély Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19 /2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól.
http://www.fonyod.hu/hu/%C3%BCl%C3%A9sek,-d%C3%B6nt%C3%A9sek-2/hat%C3%A1lyos-rendeletek/-23
Fonyódi Polgármesteri Hivatal rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19 /2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól.
http://www.fonyod.hu/hu/%C3%BCl%C3%A9sek,-d%C3%B6nt%C3%A9sek-2/hat%C3%A1lyos-rendeletek/-23
Fonyódi Polgármesteri Hivatal étkeztetés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19 /2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól.
http://www.fonyod.hu/hu/%C3%BCl%C3%A9sek,-d%C3%B6nt%C3%A9sek-2/hat%C3%A1lyos-rendeletek/-23
Fonyódi Polgármesteri Hivatal házi segítségnyújtás Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19 /2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól.
http://www.fonyod.hu/hu/%C3%BCl%C3%A9sek,-d%C3%B6nt%C3%A9sek-2/hat%C3%A1lyos-rendeletek/-23
Fonyódi Polgármesteri Hivatal családsegítés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19 /2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól.
http://www.fonyod.hu/hu/%C3%BCl%C3%A9sek,-d%C3%B6nt%C3%A9sek-2/hat%C3%A1lyos-rendeletek/-23
Fonyódi Polgármesteri Hivatal nappali ellátás Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19 /2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól.
http://www.fonyod.hu/hu/%C3%BCl%C3%A9sek,-d%C3%B6nt%C3%A9sek-2/hat%C3%A1lyos-rendeletek/-23
Fonyódi Polgármesteri Hivatal jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19 /2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól.
http://www.fonyod.hu/hu/%C3%BCl%C3%A9sek,-d%C3%B6nt%C3%A9sek-2/hat%C3%A1lyos-rendeletek/-23
Siófok Város Önkormányzata gyermekek napközbeni ellátása az önkormányzat és a tankerület által fenntartott
intézményekben menzai ellátás keretében,
https://www.siofok.hu/hu/rendeletek
Siófok Város Önkormányzata étkezést  a hajléktalan személyek részére a népkonyhán (Városi Konyhán)
keresztül, és a területi étkeztetést házhozszállítással vagy anélkül.
https://www.siofok.hu/hu/rendeletek
Siófok Város Önkormányzata házi segítségnyújtás Siófok város önkormányzata képviselő-testületének 34/2016. (XII. 19) önkormányzati rendelete https://www.siofok.hu/hu/rendeletek
Siófok Város Önkormányzata a család- és gyermekjóléti szolgáltatás Siófok város önkormányzata képviselő-testületének 34/2016. (XII. 19) önkormányzati rendelete https://www.siofok.hu/hu/rendeletek
Siófok Város Önkormányzata idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) Siófok város önkormányzata képviselő-testületének 34/2016. (XII. 19) önkormányzati rendelete https://www.siofok.hu/hu/rendeletek
Siófok Város Önkormányzata hajléktalanok nappali ellátása (nappali melegedő), Siófok város önkormányzata képviselő-testületének 34/2016. (XII. 19) önkormányzati rendelete https://www.siofok.hu/hu/rendeletek
Siófok Város Önkormányzata gyermekjóléti szolgáltatás, Siófok város önkormányzata képviselő-testületének 34/2016. (XII. 19) önkormányzati rendelete https://www.siofok.hu/hu/rendeletek
Siófok Város Önkormányzata önálló helyettes szülői ellátás Siófok város önkormányzata képviselő-testületének 34/2016. (XII. 19) önkormányzati rendelete https://www.siofok.hu/hu/rendeletek
Siófok Város Önkormányzata támogató szolgáltatás Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött
feladat-ellátási megállapodással
https://www.siofok.hu/hu/rendeletek
Siófok Város Önkormányzata fogyatékkal élők nappali ellátását. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött
feladat-ellátási megállapodással
https://www.siofok.hu/hu/rendeletek
Siófok Város Önkormányzata idősek tartós bentlakásos ellátása idősotthonban, és emelt szintű idősek
otthonában történő elhelyezés
https://www.siofok.hu/hu/rendeletek
Siófok Város Önkormányzata hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye Siófok város önkormányzata képviselő-testületének 34/2016. (XII. 19) önkormányzati rendelete https://www.siofok.hu/hu/rendeletek
Tab Város Önkormányzata Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre tekintettel;
létfenntartási gondok enyhítésére;
az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából;
a gyógyszerkiadások viselése céljából;
ápolási támogatás céljából
http://www.tab.hu/onkormanyzat/rendeletek
Tab Város Önkormányzata Köztemetés Közköltségen történő eltemettetés megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. http://www.tab.hu/onkormanyzat/rendeletek
Tab Város Önkormányzata Üdülési támogatás Tab Város Képviselő-testülete évente egy alkalommal 5.000 Ft üdülési támogatásban részesítheti az oktatási intézmény által belföldön szervezett, legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő, tabi bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, tabi alapfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeket. http://www.tab.hu/onkormanyzat/rendeletek
Tab Város Önkormányzata Újszülöttek támogatása egyszeri, 30.000,- Ft értékű babacsomag http://www.tab.hu/onkormanyzat/rendeletek
Tab Város Önkormányzata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj http://www.tab.hu/onkormanyzat/rendeletek
Tab Város Önkormányzata szociális információs szolgáltatás Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ látja el http://www.tab.hu/onkormanyzat/rendeletek
Tab Város Önkormányzata étkeztetés szociális rászorultság, idős kor, fogyatékosság, pszichiátriai megbetegedés, szenvedélybetegség, hajléktalanság http://www.tab.hu/onkormanyzat/rendeletek
Tab Város Önkormányzata házi segítségnyújtás Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ látja el http://www.tab.hu/onkormanyzat/rendeletek
Tab Város Önkormányzata családsegítés Tab Város Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ http://www.tab.hu/onkormanyzat/rendeletek
Tab Város Önkormányzata nappali ellátás Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ látja el http://www.tab.hu/onkormanyzat/rendeletek
Tab Város Önkormányzata gyermekjóléti szolgáltatás Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete http://www.tab.hu/onkormanyzat/rendeletek
Tab Város Önkormányzata gyermekek napközbeni ellátása Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete http://www.tab.hu/onkormanyzat/rendeletek

 

Speciális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei Honlap 
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Korona Kamara Élelmiszercsomag rászorulók számára https://www.atadhir.hu/hirek/nagyatad-1/korona-kamra-programot-indit-nagyatad-3069.html
Siófok Város Önkormányzata kötelező egészségügyi maszk (vagy annak rendeltetését betöltő textil) viselése kereskedelmi, vendéglátó üzlethelységekbe, gyógyszertárakba, drogériákba, önkormányzati fenntartású oktatási, gyermekvédelmi, egészségügyi intézményekbe, hivatalba belépő és ott tartózkodó személyek számára 13/2020. (III.31) számú önkormányzati rendelet https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/kotelezo-lett-a-maszk-viselese-siofokon
Csurgói Polgármesteri Hivatal Koronavírus előszűrési pont a Csurgó Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központnál Koronavírus előszűrő sátrat állítottak fel április 24-én a Csurgó Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ sürgősségi ügyeletének bejáratánál. http://csurgo.hu/hu/hirek/1-hirek/848-koronavirus-eloszuresi-pont-letesult-a-csurgo-kistersegi-jarobeteg-szakellato-kozpontnal