Általános szociális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei Honlap
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Lakhatáshoz kacsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 1. – a háztartásban az egy főre jutó jövedelem a 71 250,- Ft-ot
– egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem a 85 500.- Ft-ot nem haladja meg és nincs vagyona.
2. a támogatás a kérelmező által megjelölt szolgáltatóhoz és a hulladékgazdálkodási szolgáltató felé került utalásra
3. a támogatás összege 5000,- Ft/hó és a mindenkori hulladékgazdálkodási díj összege/hó
4. kitöltendő a nyomtatvány
5. csatolandó:
ü háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolása
ü közüzemi szolgáltató utolsó számlája
ü hulladékgazdálkodási szolgáltató utolsó számlája
6. beküldhető:
§ postai úton
§ e-mailben – onkormanyzat@erd.hu
§ ügyfélkapun keresztül
erd.hu
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez nyújtott támogatás 1. – a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg 71 250,- Ft-ot és a gyógyászati kiadások elérik az egy főre jutó jövedelem 20%-át
2. egyedülálló esetén a havi jövedelem nem haladhatja meg a 85 500,- Ft-ot és a gyógyászati kiadások elérik az egy főre jutó jövedelem 15%-át
3. kitöltendő nyomtatvány
4. csatolandó:
ü  a család tagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolása
ü gyógyszertár igazolása a gyógyszerköltségről
ü gyógyászati segédeszköz esetén a szakorvos igazolása és a forgalmazó által a jogosult nevére kiállított számla
5. beküldhető:
§ postai úton
§ e-mailben – onkormanyzat@erd.hu
§ ügyfélkapun keresztül
erd.hu
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Lakhatáshoz kapcsolódó, hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás 1.  – a háztartásban az egy főre jutó jövedelem az 57 000,- Ft-ot
– egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem a 71 250.- Ft-ot nem haladja meg és
2. az adósság szolgálatónként meghaladja a 30 000,- Ft-ot, az adóssága, szolgáltatóként meghaladja a két hónapot, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták
3. kitöltendő a nyomtatvány
4. csatolandó:
ü háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolása
ü közüzemi szolgáltató által kiállított tartozásigazolás
5. beküldhető:
§ postai úton
§ e-mailben – onkormanyzat@erd.hu
§ ügyfélkapun keresztül
erd.hu
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Rendkívüli települési támogatás 1. a családban az egy főre jutó jövedelem a 42 750,- Ft-ot
egyedül élő személy esetében az 57 000,- Ft-ot nem haladja meg
2. alábbi esetekben indokolt:
• baleset, betörés
• tartós, legalább két hónapot meghaladó betegség, vagy kórházi kezelés
• munkanélkülivé válás miatt átmenetileg létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben,
• hozzátartozó elhalálozása estén
3. kitöltendő a nyomtatvány
4. csatolandó:
o a család tagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolása
o igazolás a váratlan élethelyzetről
5. beküldhető:
§ postai úton
§ e-mailben – onkormanyzat@erd.hu
§ ügyfélkapun keresztül
erd.hu
Aszód Város Önkormányzata Települési támogatás-Gyermekétkeztetési kedvezmény • jogosultság: amennyiben a gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult a gyermeket gyermekétkeztetési
• összege: Ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a)7 a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, úgy a fizetendő étkezési személyi térítési díj 25 %-ának megfelelő
b)8 a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, úgy a fizetendő étkezési személyi térítési díj 50 %-ának megfelelő mértékű étkezési támogatást állapít meg.
• kérelemhez szükséges:
a) a kérelem nyomtatvány kitöltése,
b) a jövedelemigazolások,
c) Aszódi lakóhely igazolása,
d) óvodalátogatási, iskolalátogatási igazolás.
aszod.hu
Aszód Város Önkormányzata Lakásfenntartási támogatás jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona
egy hónapra jutó összege:a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át
nyomtatvány kitöltése
aszod.hu
Aszód Város Önkormányzata Fogyatékos gyermek családjának nyújtott támogatás a fogyatékos gyermek 18. életévét még nem töltötte be
összege gyermekenként legfeljebb 150.000,- Ft/év.
kérelemhez csatolni:
fogyatékosság tényét és a korai fejlesztés, vagy sajátos óvodai vagy iskolai nevelés megvalósulását igazoló dokumentum
a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Aszódon lakik
aszod.hu
Aszód Város Önkormányzata Rendszeres gyógyszertámogatás időtartama: maximum hat hónap
feltétel: amennyiben a havi rendszeresen szedett gyógyszer költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át.
Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az Sztv. alapján érvényes közgyógyellátással rendelkezik.
jogosultság:
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 275 %-át egyedül élő esetén annak 300 %-t nem haladja meg,
b) jövedelem határra tekintet nélkül, akinek a havi rendszeres krónikus betegségéhez kapcsolódó igazolt gyógyszerköltsége az egy főre eső jövedelem 40 %-át meghaladja.
kérelemhez: háziorvos/kezelőorvos és a gyógyszertár igazolását az igénylő havi rendszeres, krónikus betegségéhez szükséges gyógyszerszükségletéről és gyógyszerkiadásairól.
aszod.hu
Aszód Város Önkormányzata Rendkívüli települési támogatás- Létfenntartási támogatás jogosult: rendkívüli élethelyzetben lévő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében a 250%-át nem haladja meg
összege: alkalmanként 5.000,-Ft-tól 20.000,-Ft összegig terjedhet, a havi rendszerességgel megállapított támogatás időtartama 2x három hónap, havi összege maximum 20.000.-Ft.
időtartam: A települési létfenntartási támogatás adható eseti jelleggel valamint havi rendszerességgel.
aszod.hu
Aszód Város Önkormányzata Rendkívüli települési támogatás- Krízistámogatás a) válsághelyzetben lévő várandós anya
b) akinek az Aszód közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri (ha a kérelmező a kiadásai ellensúlyozására más szervtől kárbiztosítás alapján nem jogosult)
aszod.hu
Aszód Város Önkormányzata Rendkívüli települési támogatás- Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadásokhoz, ápoláshoz nyújtott támogatás Akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükségletének kielégítésére, gyógyászati segédeszköz beszerzésére, ápolására
Feltétel: nincs rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultság, jövedelemhatár, közgyógyellátásra nem jogosult
kérelemhez csatolni: a kezelőorvos és a gyógyszertár igazolását az akut megbetegedésének kezeléséhez szükséges gyógyszerszükségletéről és gyógyszerkiadásairól
gyógyászati segédeszköz támogatása: max 50.000 Ft
ápolási-gondozási támogatást állapíthat meg.: havi 20.000 Ft (max 6 hónap + 6 hónappal meghosszabbítható)
aszod.hu
Vác Város Önkormányzat Rendkívüli települési támogatás Jövedelem alapján 3 havonta adható (alkalom),
családos 62.700.– Ft alatt,
egyedül élő esetén 85.500.- Ft alatt.
vac.hu
Vác Város Önkormányzat Lakásfenntartási támogatás Jövedelem és lakás nagyság aránya 1 évre folyósítva adható,
általában természetben folyósított ellátás (szolgáltató részére),
családos 85.500.- Ft alatt,
egyedül élő nyugdíjas esetén 114.000.-Ft alatt
FONTOS: fogyasztási egység határozza meg a fenti összegeket, nem a lakók száma.
vac.hu
Vác Város Önkormányzat Méltányos gyógyszertámogatás Jövedelem alapján akár 1 évre adható,
családos 45.600.- Ft alatt,
egyedül élő esetén 51.300.-Ft alatt,
(ha 3.000.-Ft-ot meghaladja a havi gyógyszerköltség).
vac.hu
Vecsés Város Önkormányzata települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást kell megállapítani annak a személynek,

●         akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át (2020. évben 42.750.-Ft), egyedül élő esetén 200 %-át (2020. évben 57.000.-Ft), és
●         vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.

A támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, valamint a tüzelőanyag költségeihez nyújtható.
A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.
A támogatás megállapításához be kell csatolni:
–           formanyomtatvány (lásd. nyomtatványtár)
–           azon közüzemi szolgáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi számlát, amely szolgáltató részére a
kérelmező a támogatás folyósítását kéri, valamint
–           az érintett lakás használati jogcímét igazoló irat másolatát
–           munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás;
–           álláskereső esetén az illetékes munkaügyi központ által kiállított igazolás;
–           nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény;
–           családtámogatási ellátások esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás vagy a folyósítást igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat;
–           őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által  a lezárt adóévről
kiállított igazolás;
–           vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata;
–           tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata;
–           ösztöndíjról a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom;
–           egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.
A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy éves időtartamra kell megállapítani.
A támogatás összege havi 4000 Ft, amelyet a hivatal – a tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatás kivételével – a kérelemben megjelölt szolgáltatónak havi átutalással teljesít.

vecses.hu
Vecsés Város Önkormányzata települési támogatás rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez A támogatást annak a személynek lehet megállapítani:

•    aki közgyógyellátásra nem jogosult,
•    akinek a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja a nyugdíjminimum 20 %-át
(5.700,-Ft),
•    akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 250 %-át (71.250,-Ft), egyedül élő esetében 300 %-át (85.500,-Ft),
•    vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.

A formanyomtatványon benyújtott  kérelemhez csatolandó:

•    a kérelmet benyújtó személy, valamint a vele közös háztartásban élő személy(ek)
jövedelemigazolása,
•    a háziorvos által kiállított igazolás a havi rendszeres gyógyszerszükségletről,
•    a gyógyszertár igazolása a háziorvos által igazolt gyógyszerek térítési díjáról.

A feltételek teljesülése esetén a támogatás összege havonta 4.000,-Ft, mely a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy éves időtartamra kerül megállapításra. A támogatás összegét a hivatal a kérelmező részére havonta a házipénztárból fizeti ki, illetve a megadott bankszámlára utalja

vecses.hu
Vecsés Város Önkormányzata rendkívüli települési támogatás Rendkívüli települési támogatás igényelhető:
•    elemi kár esetén;
•    bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorulónak;
•    munkahely elvesztése esetén vagy ha a jövedelem kifizetése valamilyen okból késik;
•    ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült vagy kórházba kerül;
•    a kérelmező eseti gyógyszerköltségeihez;
•    az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás és gyógyászati segédeszköz igénybevétele esetén, ha a szolgáltatás díja vagy a gyógyászati segédeszköz ára a nyugdíjminimum 30 %-át meghaladja;
•    közüzemi számlatartozás illetve fűtési szezonban két alkalommal a fűtési költségek csökkentése céljából, amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásának évében a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások közül a tüzelőanyag költségeihez nyújtott települési támogatásban nem részesült;
•    elhunyt személy eltemettetésének költségeihez.
Elhunyt személy eltemettetésének költségéhez igényelt rendkívüli települési támogatásra az az eltemettető jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át, (2020. évben 71.250.-Ft) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 300 %-át (2020. évben 85.500.-Ft).
Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha
•    a család egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 150%-át (2020. évben 42.750.-Ft), egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a nyugdíjminimum 200%-át (2020. évben 57.000.-Ft), kivéve, ha a kérelmet elhunyt személy eltemettetésének költségeihez kérték,
•    a környezettanulmány során vagy egyéb hitelt érdemlő módon megállapítást nyert, miszerint a benyújtott jövedelem nyilatkozat, valamint az ahhoz becsatolt igazolások adatai nem valósak, vagy
•    a kérelmet az annak alapjául szolgáló eseményt követő 60 napon túl nyújtották be, az alábbi esetekben:
•    ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült vagy kórházba kerül
•    elhunyt személy eltemettetésének költségeihez.
A kérelemhez mellékelni kell:●         a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmének igazolását a családban együtt élő személyek jövedelméről:
–           munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás;
–           álláskereső esetén az illetékes munkaügyi központ által kiállított igazolás;
–           nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény;
–           őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás;
–           vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata;
–           tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata;
–           ösztöndíjról a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom;
•    egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás;
●         kórházi kezelés esetén a kórházi zárójelentés vagy beutaló másolatát;
●         gyógyszerköltség esetén a háziorvos javaslata alapján a gyógyszertár által kiállított igazolást;
●         az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor az érintett egészségügyi szolgáltató igazolását, a gyógyászati segédeszköz megvásárlásakor a gyógyászati segédeszközről kiállított számlát;
●         fűtés költségei esetén a szolgáltató igazolását vagy a közüzemi számla eredeti vagy másolati példányát, illetve egyéb fűtési módozat esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a tüzelőanyag kifizetését igazoló eredeti számlát;
●         halálesetkor – ha a haláleset nem Vecsés közigazgatási területén történt – az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.
A rendkívüli települési támogatás összegéről a Szociális Bizottság esetenként, az egyedi körülményeket mérlegelve dönt.
vecses.hu
Dunakeszi Város Önkormányzata rendkívüli települési támogatás https://www.dunakeszi.hu/ugyintezes_telepulesi dunakeszi.hu
Dunakeszi Város Önkormányzata gyógyszertámogatás https://www.dunakeszi.hu/ugyintezes_gyogyszertamogatas dunakeszi.hu
Dunakeszi Város Önkormányzata lakhatási támogatás https://www.dunakeszi.hu/ugyintezes_lakhatasi_tamogatas dunakeszi.hu
Dunakeszi Város Önkormányzata tűzifa támogatás https://www.dunakeszi.hu/szocialis_jegyzoi_ugyek dunakeszi.hu
Dunakeszi Város Önkormányzata temetési támogatás https://www.dunakeszi.hu/szocialis_ugyek_tepepulesi dunakeszi.hu
Dunakeszi Város Önkormányzata születési támogatás https://www.dunakeszi.hu/ugyintezes_szocialis_tamogatas dunakeszi.hu
Dunakeszi Város Önkormányzata oltási támogatás https://www.dunakeszi.hu/ugyintezes_oltas dunakeszi.hu
Dunakeszi Város Önkormányzata kedvezményes gyermekétkeztetés https://www.dunakeszi.hu/ugyintezes_gyereketkeztetes dunakeszi.hu
Szob Város Önkormányzata 1) A szociális célú tűzifa támogatás (3.o.)
2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (3-4.o.)
3) Kamatmentes kölcsön formájában nyújtható települési támogatás (4.o.)
4) Születési támogatás (4-5. o.)
5) Kiskorú gyermekek támogatása (5.o.)
6) Időskorúak támogatása (5.o.)
7) Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás (5.o.)
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 24.), 10/2015. (XI. 20.) és 7/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendeletekkel módosított 4/2015.(II.27) számú rendelete a települési támogatásokról:

http://szob.hu/wp-content/uploads/2018/06/4_2015.II_.27.telep%C3%BCl%C3%A9si-t%C3%A1mogat%C3%A1s_egys.szerk_..pdf

NYOMTATVÁNYOK: http://szob.hu/?s=nyomtatv%C3%A1nyok

szob.hu
Szentendre Város Önkormányzata Települési támogatások https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/szocialis-ugyek/telepulesi-tamogatasok/ szentendre.hu
Szentendre Város Önkormányzata Rendkívüli Települési Támogatás https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/szocialis-ugyek/rendkivuli-telepulesi-tamogatas/ szentendre.hu
Szentendre Város Önkormányzata Lakbértámogatás https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/szocialis-ugyek/lakbertamogatas/ szentendre.hu
Szentendre Város Önkormányzata Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/szocialis-ugyek/rendszeres-gyermekvedelmi-kedvezmeny/ szentendre.hu
Szentendre Város Önkormányzata Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/szocialis-ugyek/kiegeszito-gyermekvedelmi-tamogatas/ szentendre.hu
Szentendre Város Önkormányzata Gyermekintézmény térítési díjának átvállalása https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/szocialis-ugyek/gyermekintezmeny-teritesi-dijanak-atvallalasa/ szentendre.hu
Szentendre Város Önkormányzata Személyi térítési díj átvállalása https://szentendre.hu/szemelyi-teritesi-dij-atvallalasa/ szentendre.hu
Monor Város Önkormányzata Települési támogatási ellátások:
1) Települési létfenntartási támogatás
2) Települési gyógyszertámogatás
3) Települési temetési támogatás
4) Települési támogatás elemi kár elhárításához
5) Települési gyermeknevelési támogatás
6) Karácsonyi támogatás
7) Települési lakásfenntartási támogatás
8) Települési ápolási támogatás
Természetben nyújtott szociális ellátások:
1) Köztemetés
2) Tűzifa kiutalása
3) Étkezés méltányossági alapon történő megállapítása
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról:

http://monor.hu/rendelet/2016/a-telepulesi-tamogatasrol-az-egyeb-szocialis-es-gyermekvedelmi-ellatasokrol-valamint-a-szemelyes-gondoskodast-nyujto-ellatasokrol-igenybevetele-szabalyairol-es-a-fizetendo-teritesi-dijakrol

NYOMTATVÁNYOK: http://monor.hu/hatosagi-es-szocialis-ugyek

monor.hu
Dabas Város Önkormányzata Pénzbeni települési  támogatások:
1) Települési létfenntartási támogatás (8-9.o.)
2) Települési gyógyszertámogatás (9-10.o.)
3) Települési gondozási támogatás (10.o.)
4) Települési lakhatási támogatás (10-13.o.)
Egyéb pénzbeni önkormányzati támogatások:
1) Élethelyzet javítására szolgáló támogatás (13.o.)
2) Az első lakáshoz jutók támogatásáról (13.o.)
3) Hulladékszállítási díj támogatás (13.o.)
Természetbeni önkormányzati támogatások:
1) Születési és életkezdési támogatás (14.o.)
2) Beiskolázási támogatás (15-16.o.)
3) Idős korúak egészségmegőrző támogatása (16.o.)
5/2015. (II.27.) számú rendelet – hatályos 2020. március 15-től: http://dabas.hu/index.php/hivatal/rendelettar/1192-5-2015-ii-27-szamu-rendelet-hatalyos-2020-marcius-15-tol

NYOMTATVÁNYOK: http://dabas.hu/index.php/hivatal/letoltheto-nyomtatvanyok/hatosagi-iroda-nyomtatvanya

dabas.hu
Budakeszi Város Önkormányzata 1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás (3-4.o)
2) Ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás (4-5.)
3) Adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatás (5-8. o.)
4) Rendkívüli települési támogatás (8-9.o.)
5) Kamatmentes kölcsön (10.o.)
6) Átmeneti (krízis) segély (10-11.o.)
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról:

https://varoshaza.budakeszi.hu/wp-content/uploads/2020/01/egyseges-2015-04-II-27-a-penzbeli-es-termeszetben-nyujtott-szocialis-ellatasokrol-2019.pdf

NYOMTATVÁNYOK: https://varoshaza.budakeszi.hu/szocialis-ugyek-nyomtatvanyai/

budakeszi.hu
Ráckeve Város Önkormányzata Pénzbeli szociális ellátásként nyújtott rendkívüli települési támogatások
• Átmeneti támogatás
• Gyermeknevelési juttatásban
• Temetési támogatásban
• Gyógyszertámogatás
• Diétás gyermekétkeztetési támogatásban
Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatások
• átmeneti támogatási
• Tüzelőanyag támogat
• Beiskolázási támogatásra
Lakhatási települési támogatás
Köztemetés
Középiskolások támogatása
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól:

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg8ed9dr8eo3dt4ee1em8cj5bz0by3ce2cf9ca2bx7i

NYOMTATVÁNYOK: http://www.rackeve.hu/nyomtatvanyok/jegyzoi-iroda-1/szocialis-ugyek.html

rackeve.hu
Ráckeve Város Önkormányzata Gyermekétkeztetés http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg8ed7dr6eo5dt8ee1em8cj9ca6bw7cd2ce3cb8cb9k rackeve.hu
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Rendszeres települési támogatások
• Lakhatási támogatás
• Ápolási támogatás
• Gyógyszertámogatás
Rendkívüli települési támogatások
• Rendkívüli támogatás
• Krízistámogatás
Egyéb ellátások
• Köztemetés
• Hetven év felettiek részére karácsonyi ajándékutalvány formájában nyújtott támogatás
• Születési támogatás
• Természetbeni születési támogatás
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról:

http://pilisvorosvar.hu/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1581590614-4_2015.-ii.-27.-a-penzbeli-es-termeszetbeni-szocialis-ellatasokrol-egys.-2020.ii.13-tol.htm

NYOMTATVÁNYOK: http://pilisvorosvar.hu/dokumentum-kategoriak/vorosvari/letoltheto-dokumentumok/

pilisvorosvar.hu
Gödöllő Város Önkormányzata Rendkívüli települési támogatás http://www.godollo.hu/rendkivuli-telepulesi-tamogatas/ godollo.hu
Gödöllő Város Önkormányzata Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény http://www.godollo.hu/rendszeres-gyermekvedelmi-kedvezmeny/ godollo.hu
Gödöllő Város Önkormányzata Települési támogatásként folyósított ápolási díj http://www.godollo.hu/apolasi-dij/ godollo.hu
Nagykáta Város Önkormányzata Pénzbeli ellátások:
• Általános települési támogatás
• Rendkívüli települési támogatás
• Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás
• Temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás
• Tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás
Természetbeni ellátás:
• Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
• Köztemetés
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015. (II.24.) számú rendelete a 2/2016. (III.10.), a 9/2016. (XI.30.) és a 2/2018. (II.28.) számú rendelettel módosítva a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (egységes szerkezetben):

http://www.nagykata.hu/download.php?view.852

NYOMTATVÁNYOK:http://www.nagykata.hu/download.php?list.8

nagykata.hu
Nagykőrös Város Önkormányzata Önkormányzati támogatások NYOMTATVÁNYOK: http://www.nagykoros.hu/cikkek/20150915/ONKORMANYZATI_IRODA nagykoros.hu
Gyál Város Önkormányzata Önkormányzati támogatások NYOMTATVÁNYOK: http://www.gyal.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/ gyal.hu
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Önkormányzati támogatások NYOMTATVÁNYOK: http://szigetszentmiklos.hu/index.php?p=contents&cid=666 szigetszentmiklos.hu
Cegléd Város Önkormányzata Önkormányzati támogatások cegled.hu

 

Speciális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Dunakeszi Város Önkormányzata rendkívüli települési támogatás egyedi mérlegelés szerint dunakeszi.hu
Gyál Város Önkormányzata R e n d k í v ü l i    t e l e p ü l é s i    t á m o g a t á s a munkahelyük elvesztése miatt krízishelyzetbe jutott, gyáli állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők részére NYOMTATVÁNY: http://www.gyal.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/ gyal.hu