Általános szociális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei Honlap
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal Települési lakhatási támogatás Közüzemi szolgáltatások térítéséhez nyújt támogatást  a szociálisan rászoruló háztartások részére. http://zakanyszek.hu/bal-menu/polgarmesteri-hivatal/nyomtatvanyok/
Deszki Polgármesteri Hivatal Gyógyszertámogatás,Lakhatási támogatás,Rendkívüli települési támogatás,Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyógyszertámogatást abban az esetben állapítható meg, amennyiben a havi rendszeresen szedett gyógyszer költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át.Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az Sztv. alapján érvényes közgyógyellátással rendelkezik.Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 57,000.-Ft), és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud. http://deszk.hu/hivatal/ugyintezes/
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

Mórahalom Városi Önkormányzat

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
Lakhatási költségek viseléséhez nyújtott lakásfenntartási támogatás,Ápolási támogatás,Gyógyszertámogatás,Gyermekek részére nyújtott étkeztetési támogatás,Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,Rendkívüli települési támogatás,Köztemetés
Lakhatási költségek viseléséhez nyújtott lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.Ápolási támogatás
A 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozónak az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott támogatás.Gyógyszertámogatás
Havonta rendszeresen felmerülő gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás.Rendkívüli települési támogatás a  létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtott támogatás.Köztemetés a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, haa) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

https://www.morahalom.hu/szocialis_ugyekkel_kapcsolatos_informaciok
Domaszék Nagyközségi Önkrmányzat  Települési támogatás- átmeneti segély,átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában,gyógyszerköltség támogatása,azonnali krízis segély,lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó támogatás,temetkezés céljára nyújtott támogatás Települési támogatás -azonnali krízis segély formájában a krízishelyzetben lévők részére állapítható meg, melynek összege az 5.000,- Ft-ot nem haladhatja meg. Krízishelyzet: a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóknak nincs élelmiszerre, lakásfenntartásra jövedelme, a kérelem benyújtásának időpontjában létfenntartása közvetlen veszélybe kerül. A krízishelyzetben lévő jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül kérelmezheti a támogatás megállapítását.Települési támogatás – átmeneti segély, kamatmentes kölcsön, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó támogatás formájában annak a részére adható, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130%-át, azaz jelenleg a 37.050,- Ft-ot.Települési támogatás – gyógyszerköltség támogatás formájában annak a részére adható, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum150%-át, azaz jelenleg a 42.750,- Ft-ot és havi gyógyszerköltsége eléri családjában egy főre jutó jövedelem 50%-át.Települési támogatás – temetkezés céljára annak a részére adható, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegét, azaz jelenleg a 28.500,- Ft-ot, egyedülélő esetén annak 150%-át. https://www.domaszek.hu/onkormanyzat/16-ugyintezes/muszaki-ugyek/388-telepulesi-tamogatas.html
Kiszombori Polgármesteri Hivatal  Lakáshoz jutás helyi támogatás,Rendkívüli települési támogatás,Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,Szünidei gyermekétkeztetés,Tanév, nevelési év kezdetének támogatása ,Települési támogatásként nyújtott eseti gyógyszertámogatás,Települési támogatásként nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási támogatás,Települési támogatásként nyújtott kamatmentes kölcsön,Települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatás,Települési támogatásként nyújtott rendszeres gyógyszertámogatás,Települési támogatásként nyújtott temetési segély Lakáshoz jutás helyi támogatás a fiatal házaspárok, a gyermeket nevelő családok és a gyermeküket egyedül nevelő szülők részére pályázat alapján a település közigazgatási területén lakásvásárláshoz támogatást biztosít.Rendkívüli települési támogatás a  létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet feltételei mellett állapítható meg.Szünidei gyermekétkeztetés a  a szünet,zárva tartás időtartamára eső őszi, téli, tavaszi szünet esetén és valamennyi munkanapon biztosít étkezést.Tanév, nevelési év kezdetének támogatása annak érdekében, hogy y enyhítse az óvodába és iskolába járó gyermeket nevelőcsaládok anyagi terheit.Települési támogatásként nyújtott eseti gyógyszertámogatás adható a a szociálisan rászorult személy részére egészségi
állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében.Települési támogatásként nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási támogatás a 60 literes szabványedényzet megvásárlásához.Települési támogatásként nyújtott kamatmentes kölcsön  kamatmentes kölcsön nyújtható
amennyiben a kérelmezőnek meghalt személy eltemettetéséről kell gondoskodnia .Települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatáslakásfenntartási támogatás állapítható meg elsősorban természetbeni támogatásként, a Kiszomboron bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személyeknek .Települési támogatásként nyújtott rendszeres gyógyszertámogatás adható a szociálisan rászorult személy részére egészségi
állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében.Települési támogatásként nyújtott temetési segélyként temetési segélyt nyújt a polgármester elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként.
http://www.kiszombor.hu/polgarmesteri-hivatal/nyomtatvanyok
Algyö Nagyközség Önkormányzata  1.Gyógyszerköltséghez nyújtott települési támogatás 2.Helyi ápolási díj 3.Helyi lakásfenntartási támogatás 4. Gyermekintézményi étkeztetési díj megfizetéséhez támogatás 5.Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem 6.Rendkívüli települési támogatás Gyógyszerköltséghez nyújtott települési támogatás- Helyi ápolási díj-Az ápolási díj a 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.Helyi lakásfenntartási támogatás-A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.Gyermekintézményi étkeztetési díj megfizetéséhez támogatás-Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem -Rendkívüli települési támogatás  -A rendkívüli települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint időszakos vagy tartós létfenntartási gondok esetén vehető igénybe.Temetési költségekhez nyújtott települési támogatás https://www.algyo.hu/onkormanyzat/nyomtatvanyok-bejelentesek/nyomtatvanyok
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Gyógyszertámogatás Gyógyszertámogatás adható települési támogatás keretében a szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében.
Gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg:
a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  15%-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át.
Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki közgyógyellátásban részesül vagy arra jogosult, de nem kérte annak megállapítását.
Gyógyszertámogatás évente legfeljebb négy alkalommal adható, a támogatás eseti összege maximum 10.000,-Ft lehet.
http://www.szentes.hu/?page_id=12460
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Kamatmentes Kölcsön  adható pénzintézeti tartozás, rezsi hátralék, lakással, lakhatással kapcsolatos tartozások rendezéséhez. Kivételes esetben hosszan tartó betegség miatt felmerülő kiadásokra, temetési költségekre.
A kölcsön maximuma 100.000,-Ft, 12 hónapos visszafizetési kötelezettséggel.
A kamatmentes kölcsön abban az esetben nyújtható, ha:
a kérelmező nem rendelkezik egynél több lakás tulajdonjogával, bérleti haszonélvezeti jogával, vagy egyéb hasznosítható ingatlannal,
a kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
http://www.szentes.hu/?page_id=12461
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adósságcsökkentési támogatás Adósságcsökkentési támogatásban részesülhet az a család vagy egyedül élő személy,
a) akinek közüzemi díjtartozása nem éri el az 50.000,-Ft-ot,
b)  közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
c)  akinek a háztartásában az 1 főre eső havi jövedelem nem haladja meg
több személy együttélése esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és vagyona nincs.
A kérelmet a Szentesi Családsegítő Központban lehet benyújtani.
http://www.szentes.hu/?page_id=10854
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Rendkívüli települési támogatás Rendkívüli települési támogatás nyújtható
élelmiszerre,
ruhaneműre,
gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére,
tüzelőre,
a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra, temetési költségekre.
Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:
családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-kát,
egyedül élő, illetve gyermekét egyedül  nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-kát.
Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250 %-kát.
Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként, valamint természetbeni ellátásként élelmiszerre, gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére,  szemétszállítási díjra, gazdálkodást segítő támogatásra, valamint  kamatmentes szociális kölcsön megállapítása esetében.
Rendkívüli települési támogatás egy családnak, illetve egyedül élő kérelmező esetén egy személynek naptári évente legfeljebb három alkalommal nyújtható.
 http://www.szentes.hu/?page_id=10860
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás adható annak a kérelmezőnek, aki egynél több lakás tulajdoni vagy bérleti, haszonélvezeti jogával nem rendelkezik, lakás hasznosításából jövedelme nem származik, vagyona nincs. Vagyon alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései az irányadók.
Lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Indokolt esetben a támogatás a jogosult részére készpénzben is kiutalható.
Lakásfenntartási támogatás akkor adható, ha a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg több személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, egyedül élő esetén a két és félszeresét.
http://www.szentes.hu/?page_id=10861
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat:

a költségeket hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti,
vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

aki a temetést szerződésben vállalta,
akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa,
az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.
A köztemetés elrendeléséhez szükséges valamennyi temetésre köteles személy erre irányuló kérelme, annak hiányában, hivatalból indított eljárás esetén hosszabb az elintézési idő, ami a költségeket növeli.
Az eltemettetésre köteles személy a köztemetési költség megtérítésére köteles, kérelmére részletfizetés engedélyezhető, az önkormányzat rendeletében szabályozottak szerint a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesíthető.

http://www.szentes.hu/?page_id=10855
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelő családnak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 130%-át, 37.050,-Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg gyermeket nevelő szülő, valamint nagykorú gyermek esetében pedig a nyugdíjminimum 140%-át, 39.900,-Ft-ot, és vagyona nincs.
A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonára is. Vagyon alatt hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanok áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell figyelembe venni.
Szatymazi Polgármesteri Hivatal Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás,Szociális célú barnakőszén támogatás,Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személyeknek nyújtott települési támogatás,Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,Települési támogatás– átmeneti támogatás,– temetési támogatás,–gyermekek ellátásához kapcsolódó támogatás.Települési támogatás-Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
A rendszeres gyógyszertámogatást abban az esetben állapítható meg, amennyiben a havi rendszeresen szedett gyógyszer költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át.Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az Sztv. alapján érvényes közgyógyellátással rendelkezik.Térítésmentesen szociális célú barnakőszénre jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása estén az a kérelmező, aki:a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint határidőben benyújtja,akinek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
ba.) egy háztartásában, családban együtt élő személyek esetén a 225 %-át,
bb.) gyermekeit egyedül nevelő szülő, valamint egyszemélyes háztartás esetén 275 %-át,
bc.) 70 éven felettiek esetén 325 %-át,feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és szénnel való tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személyeknek nyújtott települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok rendezéséhez biztosított támogatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet feltételei mellett állapítható meg. Települési támogatás– átmeneti támogatás,– temetési támogatás,–gyermekek ellátásához kapcsolódó támogatás létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.Települési támogatás-
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez  nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló család részére az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
http://www.szatymaz.hu/
Ruzsa Község Önkormányzata Helyi lakáscélú támogatás ,rendkívüli települési támogatás – lakhatás, rendkívüli települési támogatás,idősek élethelyzetének javítása céljából nyújtott települési támogatás,rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Helyi lakáscélú támogatás -A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint időszakos vagy tartós létfenntartási gondok esetén vehető igénybe.Idősek élethelyzetének javítása céljából nyújtott települési támogatás- http://ruzsa.hu/
Öttömös Községi Önkormányzat Rendkívüli települési támogatás,Települési támogatás – Lakhatáshoz kacsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott,Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli települési támogatás  -A rendkívüli települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint időszakos vagy tartós létfenntartási gondok esetén vehető igénybe.Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet feltételei mellett állapítható meg.Temetési segélyként temetési segélyt nyújt a polgármester elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként. Lakásfenntartási támogatás-támogatás állapítható meg elsősorban természetbeni támogatásként, a bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személyeknek . https://www.ottomos.hu/
Dóc Község Önkormányzat Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás,Rendkívüli települési támogatás átmeneti krízishelyzetre,Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,Rendkívüli települési támogatás gyermekek ellátásához,Temetési támogatás,Települési támogatás gyógyszerkiadások enyhítésére,Beiskolázási támogatás Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás-Rendkívüli települési támogatás átmeneti krízishelyzetre azonnali krízis segély formájában a krízishelyzetben lévők részére állapítható meg.Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet feltételei mellett állapítható meg.temetési segélyként temetési segélyt nyújt a polgármester elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként. http://www.dockozseg.hu