Általános szociális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Budapest I. Kerület

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei Honlap
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata Eseti települési támogatás Ügyleírás
1.)  Eseti települési támogatásra jogosult az a személy, aki igazolható módon a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, ha szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra nem szerzett jogosultságot, továbbá saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 százalékát (2018-ban 85.500,-Ft).
Az eseti települési támogatás mértéke legfeljebb a nyugdíjminimum 100 %-a (2018-ban 28.500,-Ft). Az eseti települési támogatásra ugyanaz a kérelmező – továbbá a vele közös háztartásban élő személy – a segély felvételétől számított három hónap elteltével – a szükséges feltételek fennállása esetén – ismét jogosulttá válik. Ilyen esetben a jogosultságot új eljárás keretében kell elbírálni.
Eseti települési támogatást ugyanannak a személynek naptári évenként legfeljebb három alkalommal lehet megállapítani.
2.)  A Népjóléti Bizottság eseti települési támogatást nyújthat annak a személynek, ahol a saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékát (2018-ban 85.500,-Ft) és rendkívüli élethelyzete azt indokolja. Az így megállapított segély évenkénti mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (2018-ban 85.500,-Ft).
http://www.budavar.hu/eseti-telepulesi-tamogatas
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata Iskolakezdési támogatás Ügyleírás
Iskolakezdési támogatásra jogosult az az I. kerületben lakcímmel rendelkező általános, vagy – a 19. életévét még be nem töltött – nappali tagozatos középiskolás gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (2018-ban 99.750,-Ft), egyedülálló szülő esetében a 400 %-át (2018-ban 114.000,-Ft).
Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft, melyet Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában nyújt az Önkormányzat.
Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem évente június 15-től – az iskolai tanév végétől – szeptember 15-ig nyújtható be.
http://www.budavar.hu/iskolakezdesi-tamogatas
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata Születési támogatás Ügyleírás
feltételek együttesen fennállnak:
a gyermek szüleinek legalább egyike a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző egy éve, megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhelyén él, melyről a kérelmező nyilatkozik,
a támogatásban részesülő szülő, vagy törvényes képviselő a gyermeket saját háztartásában neveli,
a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát (2018-ban 171.000,-Ft).
A születési támogatás összege gyermekenként 100.000,- Ft.
http://www.budavar.hu/szuletesi-tamogatas
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata Temetési segély Ügyleírás
Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
Temetési segélyben az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (2018-ban 99.750,-Ft) nem haladja meg.
A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb hagyományos temetés, hamvasztásos temetés és szórásos temetés költségeinek – de legfeljebb a számlával igazolt összeg mértékéig-
20%-a, ha a jogosult és családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át (2018-ban 99.750,-Ft);
40%-a, ha a jogosult és családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át (2018-ban 71.250,-Ft);
60 %-a, ha a jogosult és családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át (2018-ban 57.000,-Ft).
A temetési segély iránti kérelmet a halálesetet követő 180 napon belül kérelmezhető. A kérelemhez csatolni kell
a temetés költségeiről kiállított számlák eredeti példányát,
az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát,
az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelemigazolása
http://www.budavar.hu/temetesi-segely
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata Oltási támogatás Ügyleírás
Az Önkormányzat az egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni átvállalásában, oltási támogatásban részesíti azt a személyt, aki az I. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él, és
akinek fiú gyermeke az adott évben tölti be 13. életévét, – a házi gyermekorvos javaslatára – méhnyakrák elleni oltássorozat (HPV) költségének átvállalását igényli;
aki az adott évben 6 hetes és 8 hónapos korú gyermeke részére – a házi gyermekorvos javaslatára – rotavírus okozta hasmenés elleni védő oltássorozat költségének átvállalását igényli;
aki a 80. életévét betöltötte és a háziorvosa javaslatára pneumococcus védőoltás költségét igényli.
Az a) és b) pont esetén az oltási támogatásra a törvényes képviselő akkor jogosult, ha vállalja, hogy a 3 vakcinából álló védőoltás kedvezményes árából az 1. vakcina árát megfizeti, az Önkormányzat pedig támogatásként biztosítja a 2. és 3. vakcina árát. Azoknak a családoknak, akik a kérelem benyújtásakor rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az Önkormányzat a teljes oltás-sorozatot ingyenesen biztosítja.
A c) pont esetében az Önkormányzat az oltás teljes költségét átvállalja.
Az oltási támogatás iránti kérelmet a jogosult illetve a törvényes képviselő az erre rendszeresített formanyomtatványon két példányban a háziorvos védőoltásra tett javaslatával együttesen, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Csoportjához juttatja el.
A kérelemhez mellékelni kell a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát.
http://www.budavar.hu/oltasi-tamogatas
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata Gyermekes családok üdülési támogatása Ügyleírás
Eseti elbírálás alapján.
Jogszabályi háttér
Az eseti és a rendszeres támogatásokat ’A Budapest I. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról’ szabályozza.
a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (Sztv.) 16. §-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 18.) pontja rendelkezik.
http://www.budavar.hu/gyermekes-csaladok-udulesi-tamogatasa
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ügyleírás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a gyermek 18. életévének betöltéséig, ha az őt gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
A rendkívüli támogatást elsősorban annak a gyermeknek kell megállapítani:
akinek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve
alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás- miatt anyagi segítségre szorul.
Nem állapítható meg a gyermek részére a rendkívüli támogatás, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át (2018-ban 85.500,-Ft).
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője igényelheti.
Évente kétszer állapítható meg, az egy-egy alkalomra megállapított rendkívüli támogatás összege gyermekenként nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél (2018-ban 28.500,-Ft).
http://www.budavar.hu/rendkivuli-gyermekvedelmi-tamogatas
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása Ügyleírás
A Jogszabályi háttérben rendeletben olvasható feltételek alapján lehet az igényt beadni.
Jogszabályi háttér
Az eseti és a rendszeres támogatásokat ’A Budapest I. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1997. (Ill. 17.) sz. önkormányzati rendelete.
http://www.budavar.hu/fiatal-hazasok-elso-lakashoz-jutasanak-tamogatasa
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata Helyi lakás célú támogatás Ügyleírás
A Jogszabályi háttérben rendeletben olvasható feltételek alapján lehet az igényt beadni.
Jogszabályi háttér
Az eseti és a rendszeres támogatásokat ’A Budapest I. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1997. (Ill. 17.) sz. önkormányzati rendelete.
http://www.budavar.hu/helyi-lakas-celu-tamogatas
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata Gyógyszer-támogatási segély Ügyleírás
Gyógyszer-támogatási segélyre jogosult az a szociálisan rászorult személy, aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult, de betegsége miatt rendszeres gyógyszeres kezelés alatt áll és, aki:
a) háztartásában egyedül él, és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (2018-ban 99.750,-Ft), családos esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át (2018-ban 85.500,-Ft); és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át eléri (2018-ban 5.700,-Ft).
b) 80. életévét betöltötte és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (2018-ban 114.000,-Ft).; és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át (2018-ban 5.700,-Ft) eléri.
A gyógyszer-támogatási segélyt az Önkormányzat természetben, a Budavári Egészségkártya keretében nyújtja.
A Budavári Egészségkártya legfeljebb egy év időtartamra kerül kiállításra. Ennek elteltét követően a kérelmező – az egyéb feltételek fennállása esetén – ismét jogosulttá válik.
A Budavári Egészségkártya keretében nyújtott gyógyszer-támogatás a jogosult részére havi rendszerességgel, a tárgyhót követő hónap első napján kerül feltöltésre havi 6.000,-Ft összegben.
A Budavári Egészségkártya tulajdonosa a feltöltésre került összeget – az Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött gyógyszertárakban – kizárólag gyógyszernek és gyógyászati segédeszköznek minősülő termékekre használhatja fel.
http://www.budavar.hu/gyogyszer-tamogatasi-segely
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata Lakás fenntartási támogatás Ügyleírás
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek
a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (2018-ban 85.500,-Ft), feltéve hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 20%-át eléri vagy meghaladja,
a kérelmező a támogatásban érintett lakás tulajdonosa, haszonélvezője vagy önkormányzati lakás bérlője.
Az igazolt lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári és egy téli hónap számlájának átlaga alapján kell megállapítani.
A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra, mely időszak alatt védendő fogyasztói státuszt kérelmezhet.
Az Önkormányzat azon szociálisan rászorult személynek, akinek a lakásfenntartási jogosultsága
1; a tárgyév február 1-jén fennáll,a tárgyév január hónapjára tekintettel,
2; a tárgyév szeptember 1-jén fennáll, a tárgyév szeptember hónapjára tekintettel az a) pont esetében március 5-ig, a b) pont esetében október 5-ig pénzbeli támogatást nyújt.
A lakásfenntartási támogatás esetenkénti összege 15.000,- Ft.
A lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatja az Önkormányzat. Ebben az esetben a lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik.
A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
http://www.budavar.hu/lakas-fenntartasi-tamogatas
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata Mosható nadrágpelenka támogatás Ügyleírás
Krízistámogatás nyújtható annak a személynek, illetve családnak, akinek a létfenntartása rendkívüli körülmények (elemi kár, tartós betegség, nagy értékű lakás-felszerelési tárgyak meghibásodása, stb.) miatt átmenetileg lehetetlenné vagy nagyfokban veszélyeztetetté vált.
A krízistámogatás megállapításáról a Népjóléti Bizottság határoz, amennyiben kérelmező saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékát (2018-ban 85.500,-Ft) és rendkívüli élethelyzete azt indokolja. Az így megállapított segély évenkénti mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (2018-ban 85.500,-Ft).
Elsősorban annak a személynek indokolt megállapítani a krízistámogatást, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorul.
A Népjóléti Bizottság a krízistámogatást szociális kölcsön formájában is nyújthatja, ha a kérelmező
elemi vagy bűncselekményből származó káresemény károsultja, és a kár vonatkozásában biztosítással nem rendelkezik,
orvosi segédeszközt kíván vásárolni,
rendkívüli élethelyzetbe (például kórházi ellátás, súlyos betegség) került.
A krízistámogatás szociális kölcsön formájában csak azok számára nyújtható, akik a kérelem benyújtásakor (igazolt) havi rendszeres jövedelemmel rendelkeznek és az egy főre jutó havi jövedelmük meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át (2018-ban 85.500,-Ft), de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át (2018-ban 114.000,-Ft).
A szociális kölcsön összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél (2018-ban 28.500,-Ft), de nem haladhatja meg annak négyszeresét (2018-ban 114.000,-Ft).
A szociális kölcsön kamatmentes és azt legfeljebb egy év alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni.
http://www.budavar.hu/moshato-nadragpelenka-tamogatas
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata Szociális tanulmányi ösztöndíj Ügyleírás
Szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult az általános iskola második osztályát elvégzett tanuló, valamint a középiskola nappali tagozatán tanulmányit folytató tanuló- legfeljebb 22. életévének betöltéséig – akinek az előző tanév tantárgyi átlaga 4,5 vagy a fölött van, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2018-ban 71.250,-Ft).
Az ösztöndíj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-a (2018-ban 11.400,-Ft).
Az ösztöndíjat tárgyév szeptember 1-től, következő év augusztus 31-ig kell folyósítani. A kérelmet a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő vagy más törvényes képviselő június 15-től – az iskolai tanév végétől – szeptember 30-ig nyújthatja be.
http://www.budavar.hu/szocialis-tanulmanyi-osztondij
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Ügyleírás
Annak a gyermeknek állapítható meg a kedvezményre való jogosultság, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 145 %-át (2018-ban 41.325,-Ft),
ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,
vagy a gyermek tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos,
vagy ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és még nem töltötte be a 23. életévét, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be;
b. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át (2018-ban 38.475,-Ft) az a) pont alá nem tartozó esetekben feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvény által meghatározott értéket.
http://www.budavar.hu/rendszeres-gyermekvedelmi-kedvezmeny
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata Lakbértámogatás Ügyleírás
Önkormányzati lakás bérlőjét lakbértámogatás illeti meg, ha
a bérlő háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2018-ban 71.250,-Ft), egyedülálló esetén 300 %-át (2018-ban 85.500,-Ft) és
a bérlő és a vele egy háztartásban élők külön nyilatkozatuk értelmében nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100- szorosát (2018-ban 2.850.000,-Ft) és
a fizetendő lakbér összege meghaladja a bérlő és a háztartásában élők havi összjövedelmének 20 %-át.
Nem jogosult lakbértámogatásra az a bérlő, aki
az Önkormányzattól lakásfenntartási támogatásban részesül,
aki piaci alapon bérbe vett lakásban él
a lakás hasznosításával összefüggésben jövedelemhez jut
a lakókörnyezet rendezettségét nem biztosítja.
A lakbértámogatás mértéke a megállapított lakbér összegének:
20 %-ától 40 %-áig terjedhet;
50 %-a, rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, – különösen a kezelő- vagy szakorvos által kiadott igazolás alapján-, ha a családban önmaga ellátására képtelen, állandó vagy tartós felügyeletre szoruló, súlyos fogyatékos vagy rokkantsági illetve rehabilitációs ellátásra jogosult személy van.
A lakbértámogatás megállapításának időtartama 1 év.
http://www.budavar.hu/lakbertamogatas
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás Ügyleírás
Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra jogosult az a személy, aki igazolható módon a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan illetve tartósan létfenntartási gondokkal küzd, továbbá saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékát (2018-ban 85.500,-Ft).
A szociális kártya legfeljebb egy év időtartamra kerül kiállításra. Ennek elteltét követően a kérelmező – az egyéb feltételek fennállása esetén – ismét jogosulttá válik.
A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás a jogosult részére utólagosan, a tárgyhót követő hónap első napján, havonta kerül feltöltésre havi 10.000,- Ft összegben.
A szociális kártya tulajdonosa a feltöltésre került összeget a szociális boltban az alábbi alapélelmiszerek vásárlására fordíthatja: tej, tejtermék, kenyér, cukor liszt, rizs, olaj, burgonya, alma, hús, felvágott.
A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatást az alábbi üzletekben vásárolhatják le a fent említett alapélelmiszerekre:
– CBA Attila Csemege 1013 Budapest, Attila u. 109.
– CBA Déli ABC Nagyáruház 1013 Budapest, Krisztina krt. 37.
– CBA Horváth Kert 1013 Budapest, Alagút u. 5.
– CBA -Budavár Élelmiszerüzlet 1014 Budapest, Tárnok u. 22-24.
– Batthyány Csemege 1015 Budapest, Batthyány u. 28.
– Naphegy Csemege 1016 Budapest, Naphegy tér 3.
http://www.budavar.hu/szocialis-kartya-kereteben-nyujtott-elelmiszertamogatas

 

Budapest II. Kerület

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Eseti gyermekvédelmi támogatás Az eseti gyermekvédelmi támogatás a gyermekek jogán nyújtott eseti jellegű ellátás, ha a gyermeket nevelő család alkalmanként jelentkező többletkiadások – iskoláztatás, gyermek fogadásának előkészítése, ruhanemű vásárlás, táboroztatás költségei, stb. – miatt anyagi segítségre szorul.
Az eseti gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem évente legfeljebb két alkalommal nyújtható be.
A fentieken túlmenően újszülött gyermek jogán (ideértve az örökbefogadott és családba fogadott gyermekeket is) születése kapcsán is nyújtható a támogatás.
Az eseti gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.
https://masodikkerulet.hu/node/43098
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
a) az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek, és – ha a törvényben foglalt feltételeknek megfelel – a szünidei gyermekétkeztetésnek,
b) akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeli támogatásban részesül,
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek
az igénybevételére.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmekről a Jegyző dönt.
https://masodikkerulet.hu/node/43097
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Szünidei gyermekétkeztetés A szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére az iskolai szünidő, valamint az óvoda és bölcsőde ezen időszakoknak megfelelő zárva tartás időtartamára eső munkanapokon a települési önkormányzat a déli meleg főétkezést biztosít az arra jogosultak számára. https://masodikkerulet.hu/node/41999
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata A már megítélt helyi támogatással (kamatmentes kölcsön lakásfelújításhoz vagy vásárláshoz) kapcsolatos ügyintézés A már megítélt helyi támogatással (kamatmentes kölcsön lakásfelújításhoz vagy vásárláshoz) kapcsolatos ügyintézés:
jelzálogjog törlés iránti kérelmek ügyintézése,
méltányossági kérelmek elbírálása,
a már bejegyzett támogatásokkal kapcsolatos igazolások kiállítása.
A méltányossági kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt.
https://masodikkerulet.hu/node/42015
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Betegápolási támogatás és kiegészítő betegápolási támogatás A betegápolási támogatás az ápolásra szoruló 18. életévet betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását, gondozását ellátó II. kerületi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
Betegápolási kiegészítő támogatás állapítható meg annak a személynek, aki betegápolási támogatásban részesül és az ápolt személy fokozott ápolást igényel.
Tartósan beteg, ápolásra szoruló az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel és mások segítsége nélkül önmagáról gondoskodni nem tud és a napi gondozási szükséglet időtartama a 4 órát eléri.
Fokozott ápolást igényel az ápolt személy, ha az állapota az Szt. 43/A. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelel, vagy aki esetében a demencia olyan mértékű, hogy állandó felügyelet nélkül önmagára vagy környezetére nézve veszélyt jelenthet.
A betegápolási támogatás, valamint a kiegészítő betegápolási támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.
https://masodikkerulet.hu/node/42014
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Gyermeknevelési támogatás A gyermeknevelési támogatás a gyermekek jogán nyújtott rendszeres ellátás, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57.000,-Ft-ot, valamint a rendelet egyéb feltételeinek megfelel a család.
A gyermeknevelési támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.
https://masodikkerulet.hu/node/42016
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Gyógyszer- és oltóanyag támogatás A gyógyszertámogatás az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó személyes gyógyszerszükséglet költségének csökkentése – ideértve a gyógyászati segédeszközt is – céljából biztosított támogatás azok részére, akik alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosultak közgyógyellátásra.
A gyógyszertámogatás rendszeres vagy eseti formában nyújtható.
A gyógyszertámogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.
https://masodikkerulet.hu/node/42018
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Hátralékkezelési támogatás Az önhibáján kívül hátralékot felhalmozó háztartás vagy személy (továbbiakban: hátralékos) részére a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Gyermekjóléti Központ) javaslata alapján hátralékkezelési támogatás nyújtható.
A folyósítás feltétele a követelés jogosultjával kötött megállapodás, valamint az önrész egyösszegű, vagy részletfizetési megállapodás esetén a részletének befizetéséről szóló igazolás bemutatása.
A megállapított támogatás a hátralékkövetelés jogosultja részére kerül folyósításra.
A Gyermekjóléti Központ családsegítője a hátralékkezelési támogatás iránti igény benyújtását követően környezettanulmányt készít és elvégzi a teljes hátralékfelmérést, a fizetőképesség vizsgálatát és elkészíti a hátralékkezelésre vonatkozó részletes egyéni tervet. Az igény benyújtását követően a Gyermekjóléti Központ a kérelmet a hátralékkezelési támogatás megállapítására vonatkozó javaslatával együtt megküldi a Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztály részére.
A jogosult köteles a Gyermekjóléti Központtal kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak eleget tenni. Köteles havonta legalább egy alkalommal a családgondozóval személyesen találkozni és az aktuális önrész befizetését, valamint az adott havi lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos befizetett számláit bemutatni.
A hátralékkezelési támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.
https://masodikkerulet.hu/node/42019
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet A hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításának célja, hogy a leginkább rászoruló gyermekek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó ellátásokon felül további kedvezmények, támogatások, segítő pályázatok igénybevételére váljanak jogosulttá.
Kedvezmények:
Óvodai fejlesztőprogram, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi Program és Arany János Kollégiumi – Szakiskolai Program
Az alapfokú művészetoktatásban való részvétel támogatása
A lemorzsolódás megelőzését szolgáló rendelkezések
Iskolai felvételi kedvezmények, többletpontok
Tehetséggondozás, tudományos diákkörök, szakkollégiumok
Szünidei ingyenes gyermekétkeztetés
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet iránti kérelmekről a Jegyző dönt.
https://masodikkerulet.hu/node/42020
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Helyi utazási bérlet támogatás Helyi utazási bérlet támogatás állapítható meg a II. kerületben legalább 6 hónapja bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a II. kerületben tartózkodó nappali tagozaton tanulók részére, egyéb feltételek fennállta esetén.
Bérlet támogatás az adott tanév október 1-jétől a figyelembe vett ellátásokra való jogosultság lejártát követő hónap végéig, de legfeljebb szeptember 30-áig tartó időszakra állapítható meg.
Azon nappali tagozaton tanulók részére is megállapítható a bérlet támogatás, akik felügyeletét nyári táborokban biztosítják, melyhez tömegközlekedési eszközt kell igénybe venniük. Jogosultságuk június 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszakra állapítható meg.
A bérlet támogatás havi összege a közoktatásban tanulók részére vásárolható havi Budapest-bérlet teljes árával azonos összeg.
A helyi utazási bérlet támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.,
https://masodikkerulet.hu/node/42021
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Igazolás ROTA vírus elleni védőoltás igénybevételéhez Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott rászoruló családok gyermekeinek térítésmentesen biztosítja az oltóanyagot az önkormányzat. A jogosultságról igazolás kerül kiállításra.
Az oltóanyag beszerzéséről és kiadásáról a Budapest Főváros II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat gondoskodik.
A ROTA vírus elleni védőoltás igénybevételéhez az igazolásokról a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.
https://masodikkerulet.hu/node/42029
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Kedvezményes élelmiszer-vásárlási lehetőség (Kerület Kártya Plusz) A szociálisan rászoruló személyek részére nyújtott támogatás, mely szerint a kijelölt szociális boltokban kedvezményesen vásárolhatnak alapélelmiszereket meghatározott havi mennyiségben.
A kedvezményes élelmiszer-vásárlási lehetőség támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.
https://masodikkerulet.hu/node/42023
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Keresetpótló támogatás Rendszeresen nyújtott keresetpótló támogatás állapítható a keresőtevékenységet nem folytató, folyamatos orvosi kezelés alatt álló krónikus beteg személynek, amennyiben a rendelet egyéb feltételeinek is megfelel.
A keresetpótló támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.
https://masodikkerulet.hu/node/42024
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
A köztemetés elrendeléséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.
A köztemetés megtérítésével kapcsolatos méltányossági kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt.
https://masodikkerulet.hu/node/42026
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Lakhatási támogatás A lakhatási támogatás a kérelmező által lakott – az Önkormányzat illetékességi területén lévő – lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz nyújtott hozzájárulás.

A lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások támogatható körébe tartozik: a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás, a lakbér vagy albérlet, társasházi közös költség illetve a fűtés költsége.

A lakhatási támogatás a lakásfenntartás azon kiadásához nyújtható, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

A lakhatási támogatás folyósítása elsősorban egy szolgáltatóhoz, vagy előrefizetős mérőóra feltöltéséhez kérelmezhető.

A lakhatási támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

https://masodikkerulet.hu/node/42027
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Létfenntartási támogatás Létfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a létfenntartása tartósan veszélyeztetett vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
Létfenntartása tartósan veszélyeztetett a kérelmezőnek különösen:
– ha jövedelme kizárólag rendszeres pénzellátás,
– önhibáján kívül tartósan munkanélküli,
– családjában élő tartósan beteg, fogyatékos személy ellátásáról kell gondoskodnia.
Létfenntartást veszélyeztető alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen: a kérelmező
– közüzemi díjtartozása,
– sérelmére elkövetett bűncselekmény,
– tüzelő vásárlásának költsége,
– lakhatását alapvetően meghatározó felszerelési tárgyak meghibásodása,
– gyógykezelési költsége,
– gyógyászati segédeszköz költsége.
Létfenntartási támogatás rendszeres vagy eseti formában nyújtható.
A rendszeres létfenntartási támogatás elsősorban a tartós létfenntartási gondok fennállása esetében állapítható meg legfeljebb a tárgyév végéig.
Eseti létfenntartási támogatás elsősorban az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzet fennállása esetén állapítható meg, egy naptári éven belül legfeljebb négy alkalommal.
A létfenntartási támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. A méltányosságból nyújtott létfenntartási támogatás esetében a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt.
https://masodikkerulet.hu/node/42028
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Szociális támogatásokról igazolás Ösztöndíjpályázatokhoz, nyugdíj megállapításhoz, adó méltányossághoz és egyéb célból benyújtott kérelmek esetében igazolás kiállítás történik a kérelmező személy részére megállapított ellátások idejéről, időtartamáról, összegéről, avagy arról hogy nem részesült szociális vagy gyermekvédelmi támogatásban. https://masodikkerulet.hu/node/42022
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Temetési támogatás Temetési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése létfenntartását veszélyezteti.

A temetési támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

https://masodikkerulet.hu/node/42032

 

Budapest III. Kerület

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Veszélyhelyzeti krízistámogatás Veszélyhelyzeti krízistámogatás
Veszélyhelyzeti krízistámogatás állapítható meg annak a Budapest III. kerületében lakcímmel rendelkező, és legalább 1 éve életvitelszerűen itt élő kérelmezőnek, akinek munkaviszonya igazolhatóan a veszélyhelyzet időszakában szűnt meg, vagy munkaviszonya fennáll, azonban a munkáltató semmilyen javadalmazásban nem részesíti és táppénzben sem részesül, valamint családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az 57.000.-Ft-ot (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át).
Veszélyhelyzeti krízistámogatásként évente egyszeri legfeljebb 120.000 Ft összegű támogatás adható.
https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/veszelyhelyzeti-krizistamogatas/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Étkezéstérítési támogatás Az étkezéstérítési támogatásra való jogosultságot a gyermek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőjének, gyámjának lakcíme keletkezteti. Az étkezéstérítési támogatás iránti kérelmeket a tanév I. félévére augusztus 15-től november 1-ig, a II. félévére december 15-től március 1-ig lehet benyújtani.
Az év közben érkezett tanuló esetében a kérelem beadásának határideje az odaérkezéstől számított 6 hét.
https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/etkezesteritesi-tamogatas/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Szociális tanulmányi ösztöndíj Szociális tanulmányi ösztöndíj
Szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a tanuló, aki(nek) általános iskolába jár, és az iskola első osztályát elvégezte, vagy valamely középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, és az előző tanévi tantárgyi átlag a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,50, vagy a fölött van, vagy szöveges értékelés esetén legfeljebb két tárgy értékelése jól megfelelt és a többi tantárgy értékelése kiválóan megfelelt, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, valamint kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik és ott életvitelszerűen él.
https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/szocialis-tanulmanyi-osztondij/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óvodai idegen nyelvi támogatás A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Nonprofit Kft. az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a Százszorszép Óvoda havi térítési díjához 50% támogatás nyújtható annak a szociálisan rászoruló gyermeknek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,-Ft) 400%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. A jogosultság feltétele, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén legalább egy éve bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen él. https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/ovodai-idegen-nyelvi-tamogatas/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Beiskolázási segély Beiskolázási segélyben részesíthető az általános iskolában, nappali rendszerű középiskolában, szakiskolában tanuló 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek, illetve
A felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt,
amennyiben családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, egyedülálló szülő esetén 250%-át.
https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/beiskolazasi-segely/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Fejlesztésre szoruló gyermekek támogatása Fejlesztésre szoruló gyermekek támogatása
Gyermeke fejlesztésének költségei csökkentése érdekében támogatás nyújtható annak a törvényes képviselőnek, akinek
a) gyermeke szakértői vélemény alapján fejlesztésre szorul és
b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. (85.500,-Ft)
https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/fejlesztesre-szorulo-gyermekek-tamogatasa/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Temetési támogatás Temetési támogatás nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti.
A temetési támogatás iránti kérelmet a temetési számla kiállításától számított 3 hónapon belül, vagy az elhunyt személy halálát követő 4 hónapon belül kell benyújtani.
A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson túl az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, valamint a temetés költségeiről kiállított számla eredeti példányát.
https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/temetesi-tamogatas/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Tárgyévben legfeljebb hat alkalommal nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a családnak, melynek tagjai közül valaki a tárgyévben három hónapot meghaladóan lakhatási támogatásban, gyógyszertámogatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Tárgyévben legfeljebb öt alkalommal nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a családnak, melynek tagjai közül valaki a tárgyévben három hónapot meghaladóan jövedelempótló támogatásban, betegápolási díjban, rendszeres hátralékkezelési támogatásban vagy egyösszegű hátralékkezelési támogatásban részesül.
A tárgyévben egy háztartásnak legfeljebb hét alkalommal nyújtható rendkívüli családvédelmi és gyermekvédelmi támogatás összesen.
https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/rendkivuli-gyermekvedelmi-tamogatas/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai betegápolási díj Óbudai betegápolási díjra (a továbbiakban: betegápolási díj) jogosult az a nagykorú személy, aki olyan tartósan beteg, 18. év feletti, ápolásra szoruló házastárs, élettárs, egyenesági rokon gondozását, ápolását végzi, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg havonta az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 570 %-át, feltéve, hogy

a) az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén annak 200%-át nem haladja meg,
b) az ápolt tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződéssel nem rendelkezik,
c) más, az ápolttal együtt élő személy nem képes az ápolási feladatot ellátni, és
d) az ápolt III. kerületi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott tartózkodik.

https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/obudai-betegapolasi-dij/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai gyógyszertámogatás Annak a szociálisan rászorult személynek, aki  az Szt. 49. §-ban szabályozott közgyógyellátásra való jogosultsággal nem rendelkezik és az alább feltüntetett egyéb feltételeknek megfelel, az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében települési támogatásként óbudai gyógyszertámogatás (a továbbiakban: gyógyszertámogatás) állapítható meg. https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/obudai-gyogyszertamogatas/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai jövedelempótló támogatás budai jövedelempótló támogatásra (a továbbiakban: jövedelempótló támogatás) jogosult, aki:
a) legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 60%-os mértéket,
b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti és a jövedelempótló támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 2 évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább 180 nap időtartamig együttműködött vagy 180 nap keresőtevékenységet folytatott,
c) pályakezdő álláskeresőként kérelmét a tanulmányai befejezését követő 3 hónapon belül benyújtja,
továbbá saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, valamint keresőtevékenységet nem folytat.
https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/obudai-jovedelempotlo-tamogatas/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Rendkívüli családvédelmi támogatás 2015. március 1-jétől rendkívüli családvédelmi támogatás nyújtható, annak a rendkívüli élethelyzetbe került gyermeket nem nevelő
a) családnak, melyben az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át; azaz a 51300 Ft-ot
b) egyedülálló személy esetén, vagy ha családban tartós beteg van, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230%-át; azaz 65550 Ft-ot
c) egyedül élő személynek, ha jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 260%-át, azaz a 74100 Ft-ot
d) családnak, melynek minden tagja öregségi nyugdíjban részesül, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 260 %-át, azaz a 74100 Ft-ot,
e) egyedül élő nyugdíjasnak, ha jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 310%-át, azaz a 88350 Ft-ot
https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/rendkivuli-csaladvedelmi-tamogatas/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes önkormányzat abban az esetben gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeit köteles megtéríteni!
Amennyiben nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat a köztemetés költségeit hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti.
https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/koztemetes/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Veszélyhelyzeti bérleti díj támogatás Veszélyhelyzeti bérleti díj támogatás
Veszélyhelyzeti  bérleti díj támogatás állapítható meg annak a Budapest III. kerületében lakcímmel rendelkező, és legalább 1 éve életvitelszerűen itt élő, lakást bérlő magánszemélynek, akinek munkaviszonya igazolhatóan a veszélyhelyzet időszakában szűnt meg, vagy munkaviszonya fennáll, azonban a munkáltató semmilyen javadalmazásban nem részesíti és táppénzben sem részesül, feltéve, ha háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 71.250.-Ft-ot (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át).
https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/veszelyhelyzeti-berleti-dij-tamogatas/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Védendő fogyasztók számára hatósági bizonyítvány kiállítása Védendő fogyasztók számára hatósági bizonyítvány kiállítása
Szociálisan rászoruló személyek védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételéhez hatósági bizonyítvány kiállítása
(VET, GET)
Szociálisan rászoruló személyek védendő fogyasztóként történő nyilvántartásába vételéhez vagy a nyilvántartásba vételének meghosszabbításához az ügyfél kérelmére a Hivatal Hatósági Bizonyítványt állít ki.
https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/vedendo-fogyasztok-szamara-hatosagi-bizonyitvany-kiallitasa/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Lakbérmódosításra való jogosultság Lakbérmódosításra való jogosultság
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II.16.) rendelete  53.§-a alapján, amennyiben az önkormányzati lakás költségelvű vagy piaci alapú lakbért fizető bérlője számára – kivéve a bérbeszámítási megállapítással rendelkező bérlő – a háztartás jövedelmének csökkenése miatt a lakbér megfizetése a lakbér mértékének soron következő felülvizsgálatát megelőzően rendkívüli élethelyzetet idézne elő, lakbérmódosítás iránti kérelmet nyújthat be.
https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/lakbermodositas/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Lakbér mértékének felülvizsgálata Budapest Főváros III.kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II.16.) számú rendeletének ( a továbbiakban:) 56. §-a szerint a bérlő vagyoni és a bérleményben élő bérlő háztartásának jövedelmi és vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni.  A felülvizsgálat alá vont bérlők adatait a Vagyonkezelő küldi meg a Hivatal részére. Az eljárás során a bérlő kérelem benyújtásával kérheti a lakbér mértékének felülvizsgálatát. https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/lakber-mertekenek-felulvizsgalata/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai lakhatási támogatás Óbudai lakhatási támogatás a lakásfenntartás havi költségeinek csökkentése, a lakhatás megőrzése érdekében állapítható meg.

Lakhatási támogatás és az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti  lakbérmódosítás egyidejűleg nem állapítható meg, kivéve, ha a kérelmező önkormányzati bérlakásban él és előrefizetős mérő készülékkel rendelkezik.

https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/obudai-lakhatasi-tamogatas-2/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Önkormányzati lakáscélú támogatások TÁJÉKOZTATÓ
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásokról szóló 46/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete alapján igényelhető támogatások feltételrendszeréről.
A rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanok esetében az alábbi lakáscélú önkormányzati helyi támogatásokra terjed ki:
a) lakásépítési helyi támogatás,
b) fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása.
https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/onkormanyzati-lakascelu-tamogatasok/
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai rendszeres hátralékkezelési támogatás Az önhibáján kívül adósságot felhalmozó háztartás vagy személy részére Óbudai hátralékkezelési támogatásként  egyidejűleg, vagy rendszeres, vagy egyösszegű hátralékkezelési támogatás nyújtható.

Rendszeres hátralékkezelési támogatás állapítható meg annak az adósságot felhalmozó személynek, akinek a háztartásában a támogatás megállapításakor az egy főre eső jövedelem nem haladja meg

a)      egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320%-át (91200.-Ft)
b)      nem egyedül élőknél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270%-át (76950.-Ft)

https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/obudai-rendszeres-hatralekkezelesi-tamogatas/

 

Budapest IV. Kerület

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Budapest Főváros IV. Kerüket ÚJPEST Önkormányzata Lakhatási támogatás,
Gondozási támogatás,
Hátralékkezelési támogatás,
Rendkívüli települési támogatás,
Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás,
Babaköszöntő program,
Beiskolázási támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
Köztemetés,
Gyógyszerutalvány,
Lakbértámogatás,
Gyermekeket egyedül nevelő szülők támogatása
http://www.ujpest.hu/hivatal_iroda/186/123

 

Budapest V. Kerület

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Köztemetés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Beiskolázási segély
Nevelési segély
Szociális tanulmányi ösztöndíj
Lakás-karbantartási segély
Fűtéstámogatás
Gyógyszertámogatás
Hátralékkezelési támogatás
Ápolási támogatás
Jövedelempótló támogatás
Eseti támogatás
Kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultság
Krízistámogatás
Lakbértámogatás
Lakhatási támogatás
Létfenntartási támogatás
Temetési támogatás
Fűtéstámogatás méltányossági
Fiatalok életkezdési támogatása
időszaki támogatás
Tankönyv- és taneszköz- támogatás
Lakásfenntartási támogatás
Bérlettámogatás diákok részére
https://www.belvaros-lipotvaros.hu/ugyintezes

 

Budapest VI. Kerület

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
 Terézváros Önkormányzata ápolási támogatás
eseti támogatás
fiatalok életkezdési támogatása
fűtéstámogatás
gyermekek napközbeni ellátásának támogatása
gyógyszertámogatás
hátralékkiegyenlítő támogatás
rendkívüli bérletidíj-támogatás
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
lakásvásárlás, -építés, -korszerűsítés helyi önkormányzati támogatására
lakhatási támogatás
lakbértámogatás
lakásfelújítási
mosható nadrágpelenka használatának támogatása
születési támogatás
temetési támogatás
oltások költségének támogatása
üdülési támogatás gyermekes családok, egészségkárosodottak, 62 év felettieknek, illetve 62 év alatti nyugdíjasok
https://www.terezvaros.hu/ugyintezes#szocialis-ugyek

 

Budapest VII. Kerület

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei Honlap
Budapest Főváros VII. Kerületi Erzsébetváros Önkormányzata Települési támogatások: átmenetei vagy tartós létfenntartási gondhoz, adósságcsökkentési támogatás, beiskolázási támogatás, temetési támogatás, fűtési támogatás, gyermekvédelmi támogatás, gyógyszertámogatás, jövedelempótló támogatás, szállítási támogatás, köztemetéshez támogatás, lakásfenntartáshoz támogatás, ösztöndíj, táborozáshoz, egyszeri/rendkíküli támogatás, egyszeri otthonápolási támogatás, https://www.erzsebetvaros.hu/ugyintezes/letoltheto-urlapok/humanszolgaltato-iroda-hataskorebe-tartozo-ugyek

 

Budapest VIII. Kerület

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei Honlap
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Települési támogatások: fűtési támogatás, gázszolgáltatási támogatás, gyógyszertámogatás, gyermekszületési támogatás, oltási támogatás, rendkívüli támogatások létfenntartást veszélyeztető helyzetekben,  temetési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény halmozottan hátrányos helyzetűeknek, https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131

 

Budapest XI. Kerület

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Újbuda Önkormányzatának a rászorulók részére nyújtott szociális támogatásai AZ ÁLTALÁNOS REND SZERINT FOLYAMATOSAN ELÉRHETŐ TÁMOGATÁSOK
A VESZÉLYHELYZETRE TEKINTETTEL ELÉRHETŐ ÚJ TÁMOGATÁSOK
https://ujbuda.hu/sites/default/files/attachments/files/ujbudahu/2020_04/szocialis_tamogatasok.pdf
https://ujbuda.hu/sites/default/files/attachments/files/ujbudahu/2020_04/szocialis_tamogatasok.pdf

 

Budapest XII. Kerület

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A támogatás a gyermek egészségi állapotának megőrzése vagy helyreállítása céljából a fogszabályozó, a hallókészülék, a szemüveg, a lúdtalpbetét, valamint a szupinált lábbeli vásárlásához nyújtható.
A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 67.000 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 77.500 forintot, valamint a család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvényben meghatározott vagyonnal.
A támogatás összege a segédeszköz árának 80 %-a, de naptári évenként legfeljebb 35.000 forint.
A támogatás a közgyógyellátás keretében részben finanszírozott gyógyászati segédeszközök megvásárlásához, a támogatáson felüli költségek megfizetéséhez is igényelhető.
https://www.hegyvidek.hu/ugyintezes/tamogatas-gondoskodas/gyogyaszati-segedeszkoz
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata ESETENKÉNTI TÁMOGATÁS ESETENKÉNTI TÁMOGATÁS, LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ, TÖBBLETKIADÁS, SEGÉLY
Esetenkénti támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, elégséges jövedelemmel nem rendelkező, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szoruló nagykorú személy, illetve család részére nyújtható.
A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha
a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 95.700 Ft-ot,
a fokozottan rászoruló kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 109.100 Ft-ot nem haladja meg.
https://www.hegyvidek.hu/szolgaltatasok/tamogatas-gondoskodas/esetenkenti-tamogatas
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata FEJLESZTÉST IGÉNYLŐ GYERMEKEK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA SZÁLLÍTÁS, FEJLESZTÉST IGÉNYLŐ, TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS
Az Önkormányzat támogatással kívánja segíteni azokat a XII. kerületi családokat, akik olyan fejlesztésre szoruló gyermeket nevelnek, aki tömegközlekedéssel nem szállítható és ezért a szállításáról gondoskodni kell.
A támogatás akkor igényelhető, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 134.000 Ft-ot.
A kérelemhez mellékelni kell a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményét arról, hogy a gyermek folyamatos fejlesztésre szorul, sajátos nevelési igényű és tömegközlekedéssel nem szállítható, valamint a fejlesztést végző szervezet igazolását az intézmény rendszeres látogatásáról.
A támogatás naptári évenként legfeljebb négy alkalommal állapítható meg, új kérelem benyújtására a megállapítástól számított három hónap elteltével nyílik lehetőség.
A támogatás összege negyedévente, gyermekenként 30.000 Ft.
https://www.hegyvidek.hu/ugyintezes/tamogatas-gondoskodas/fejlesztest-igenylo
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata FUTÁR-TÁVIRÁNYÍTÓ IGÉNYLÉSE A Hegyvidéki Önkormányzat a kerületben élő látássérültek részére ún. „Futár-távirányító” készüléket biztosít, amely az önálló közlekedésben nyújt segítséget.
A készülék a megfelelően felszerelt gyalogos átkelőhelyeknél elhelyezett lámpák hangosítására alkalmas. Az eszköz a hangszóróval ellátott FUTÁR-kijelzőkön lévő feliratokat egyetlen gombnyomással felolvassa, valamint az M4-es metrónál az éppen üzemelő mozgólépcsőket, hangadással jelzi.
https://www.hegyvidek.hu/ugyintezes/tamogatas-gondoskodas/futar-taviranyito
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata FŰTÉSI TÁMOGATÁS FŰTÉSI KIADÁSOK, SEGÉLY, FŰTÉS
A támogatás a téli időszakban megnövekedett fűtési kiadások megfizetéséhez nyújt segítséget.
Fűtési támogatásra jogosult az a személy, aki a kérelem benyújtásának hónapjában lakásfenntartási támogatásra jogosult; ebben az esetben a támogatás összege 8000 Ft/hónap.
Fűtési támogatásra jogosult továbbá az az egyszemélyes háztartásban élő, 65. életévét betöltött, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesülő személy is, akinek jövedelme nem haladja meg a 125.400 Ft-ot; ebben az esetben a támogatás összege 12.000 Ft/hónap.
AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA
https://www.hegyvidek.hu/ugyintezes/tamogatas-gondoskodas/futesi-tamogatas
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata GYERMEKÉTKEZTETÉSI KEDVEZMÉNY TÉRÍTÉSI DÍJ, GYERMEK, ÉTKEZTETÉS, TÁMOGATÁS
A támogatás a bölcsődei, az óvodai és az iskolai (általános iskola és középiskola nappali tagozata esetén) étkeztetés díjának megfizetéséhez nyújt segítséget.
Abban az esetben vehető igénybe, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az 57.000 Ft-ot nem haladja meg, valamint ha a gyermeket gondozó család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvényben meghatározott vagyonnal.
A csökkentés mértéke, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem a 28.500 Ft-ot
nem haladja meg, a személyi térítési díj 90 %-a,
meghaladja, a személyi térítési díj 50 %-a.
A csökkentés szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig állapítható meg.
Ha a kérelmet szeptember 30. után nyújtják be, a csökkentést a kérelem benyújtását követő hónap első napjától (következő év augusztus 31-ig) biztosítja az Önkormányzat. .
https://www.hegyvidek.hu/szolgaltatasok/tamogatas-gondoskodas/gyermeketkeztetes
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata GYÓGYÁSZATI TÁMOGATÁS GYÓGYSZER, SEGÉDESZKÖZ, KRÓNIKUS BETEGSÉG, HÁZIORVOS, TÁMOGATÁS, SEGÉLY
A gyógyászati támogatás a szociálisan rászoruló személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszer-, illetve gyógyászati segédeszköz kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Az ellátás lehet rendszeres, illetve bizonyos segédeszközök tekintetében eseti jellegű.
Támogatott gyógyszerek: Az ellátás kizárólag a diagnosztizált krónikus betegségek kezelésével közvetlenül kapcsolatba hozható havi rendszerességgel szedett gyógyszerek támogatására nyújtható, azonban a vitaminok közül csak a D3, a fájdalomcsillapítók közül csak egyes betegségcsoportokhoz rendelt készítmények támogathatók.
https://www.hegyvidek.hu/szolgaltatasok/tamogatas-gondoskodas/gyogyaszati-tamogatas
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata IDŐSKORÚAK ESETI TÁMOGATÁSA RENDKÍVÜLI KÖRÜLMÉNYEK, LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ, SEGÉLY, TÁMOGATÁS
Az önkormányzat rendelete értelmében az időskorúak eseti támogatása automatikusan, tehát külön igénylés nélkül jár mindazoknak a február utolsó napjáig 65. életévüket betöltött időseknek, akik 2019. szeptember 1-je és 2020. február utolsó napja között rendkívüli települési támogatásban részesülnek. (Rendkívüli települési támogatások: az esetenkénti támogatás, a krízistámogatás, a temetési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.)
A támogatás megállapításához kérelmet kell benyújtania annak a személynek, aki fenti ellátások egyikében sem részesült, február utolsó napjáig betölti a 65. életévét, tartós megtakarítással nem rendelkezik és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 95.700 forintot. Az egyedül élők, illetve a 90. életévüket betöltöttek esetében a jövedelmi értékhatár 109.100 forint.
A támogatás összege 12.000 forint, amely kiutalása március hónapban történik.
https://www.hegyvidek.hu/szolgaltatasok/tamogatas-gondoskodas/idoskoruak-eseti
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata ISKOLAI TANULÓK SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJA GYERMEK, ISKOLÁS, ÖSZTÖNDÍJ, TANULMÁNYI ÁTLAG, SZOCIÁLIS, TÁMOGATÁS
Szociális ösztöndíjban részesíthető a nappali tagozatos tanuló az általános iskola 4. osztályának elvégzésétől-, a szakiskola, középiskola befejezéséig, ha tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző tanév végén a 4-es átlagot elérte vagy meghaladta, és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem a 67.000 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 77.500 forintot nem haladja meg.
A szociális ösztöndíj havi összege gyermekenként 7200 Ft.
Az ösztöndíj tanulmányi évre állapítható meg és az ösztöndíj iránti kérelmet évente meg kell újítani.
https://www.hegyvidek.hu/szolgaltatasok/tamogatas-gondoskodas/iskolai-tanulok
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata KIEGÉSZÍTŐ LAKBÉRTÁMOGATÁS LAKBÉRTÁMOGATÁS, BÉRLAKÁS, LAKÁSFENNTARTÁSI KÖLTSÉG, SZOCIÁLIS, TÁMOGATÁS
Kiegészítő lakbértámogatás célja azoknak az önkormányzati lakásbérlőknek a támogatása, akik számára a lakbér megfizetése az egyéb támogatások mellett is nehézséget jelent.
A kiegészítő lakbértámogatásra való jogosultság feltételei:
Kiegészítő lakbértámogatásra jogosult a bérlő, ha az ő és a vele életvitelszerűen együtt lakó családtagok:
egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el a 71.250 Ft-ot,
nem rendelkeznek olyan ingatlan és ingó vagyonnal, vagyoni értékű joggal értékpapírral, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot, valamint
tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik lakás.
A fenti feltételek fennállása esetén sem illeti meg a kiegészítő lakbértámogatás a bérlőt, ha
félévnél régebbi, vagy 50 ezer Ft-ot meghaladó lakbérhátraléka, illetve a bérlettel összefüggésben keletkezett közüzemi szolgáltató felé irányuló tartozása van, és nem működik együtt az Önkormányzat adósságkezelési szolgálatával,
piaci lakbért fizet.
A támogatás megállapítása szempontjából együttlakó családtagként a bérlő házastársa, gyermeke, befogadott gyermekének a gyermeke, szülője, továbbá a bérbeadó hozzájárulásával a lakásba befogadott más személyek vehetők figyelembe.
https://www.hegyvidek.hu/szolgaltatasok/tamogatas-gondoskodas/kiegeszito
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata KRÍZISTÁMOGATÁS RENDKÍVÜLI KÖRÜLMÉNYEK, LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ, VÁRATLANUL FELLÉPŐ, VÁLSÁGHELYZET, ELEMI KÁR, SEGÉLY
Krízistámogatás nyújtható annak a személynek, illetve családnak, akinek a létfenntartása olyan rendkívüli körülmények (elemi kár, váratlanul fellépő súlyos megbetegedés, nagy értékű lakás felszerelési tárgy meghibásodása, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, stb.) miatt vált átmenetileg lehetetlenné vagy nagyfokban veszélyeztetetté, amely az esetenkénti támogatás keretein belül nem támogatható.
A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha
a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 109.100 Ft-ot,
fokozottan rászoruló kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 125.400 Ft-ot.
https://www.hegyvidek.hu/szolgaltatasok/tamogatas-gondoskodas/krizistamogatas
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS LAKÁSFENNTARTÁS, LAKBÉR, VILLANYÁRAM, KÖZÖS KÖLTSÉG, TÜZELŐANYAG, SZOCIÁLIS, TÁMOGATÁS, SEGÉLY
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott Budapest XII. kerületi lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. E támogatás elsődleges célja a hátralék-felhalmozás megelőzése.
A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában (szolgáltatókhoz történő utalással), és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Önkormányzati bérlakásban élő esetén a lakásfenntartási támogatás elsősorban a lakbér és a különszolgáltatási díj megfizetéséhez nyújtható.
A támogatás nyújtható:
a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat díjához, a lakbérhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez a rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak,
valamint az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek.
Lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 77.500 Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs a szociális törvényben meghatározott vagyona.
https://www.hegyvidek.hu/szolgaltatasok/tamogatas-gondoskodas/lakasfenntartasi
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata LAKBÉRTÁMOGATÁS LAKBÉRTÁMOGATÁS, BÉRLAKÁS, SZOCIÁLIS LAKBÉR
A lakbértámogatás feltétele, hogy az önkormányzati bérlakás bérlője és a vele életvitelszerűen együtt lakó családtagok:
egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el a 85.500 Ft-ot és
nem rendelkeznek olyan ingatlan és ingó vagyonnal, amelynek együttes forgalmi éréke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot, továbbá
tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik lakás, és
nettó összjövedelmük 10 %- a kevesebb, mint a fizetendő lakbér összege.
Lakbértámogatás az együtt lakó családtagok közül csak egy személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek, háztartások számától (együttlakó családtagként: a bérlő házastársa, gyermeke, befogadott gyermekének a gyermeke, szülője, továbbá a bérbeadó hozzájárulásával a lakásba befogadott más személyek vehetők figyelembe).
https://www.hegyvidek.hu/szolgaltatasok/tamogatas-gondoskodas/lakbertamogatas
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ, ISKOLÁZTATÁS, HÁTRÁNYOS HELYZET, RENDKÍVÜLI, SEGÉLY
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető a gyermek jogán a gyermeket gondozó család, ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és ezért a gyermek eltartásáról más módon nem tud gondoskodni. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell támogatásban részesíteni, akik a gyermek iskoláztatása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt szorulnak anyagi segítségre.
A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a gyermeket gondozó családban a 67.000 Ft-ot,
a fokozottan rászoruló kérelmező családjában a 77.500 Ft-ot.
https://www.hegyvidek.hu/szolgaltatasok/tamogatas-gondoskodas/rendkivuli
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKÉTKEZTETÉS, KEDVEZMÉNY, SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS
Célja annak a ténynek az igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekvédelmi törvény által meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, természetbeni támogatásnak, illetve egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
A jogosultság annak a gyermeknek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 38.475 Ft-ot. Ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg/súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és még nem töltötte be a 23. életévét, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és nem töltötte be a 25. életévét, a jogosultsági jövedelemhatár 41.325 Ft.
További feltétel, hogy a család nem rendelkezhet a gyermekvédelmi törvényben meghatározott vagyonnal.
https://www.hegyvidek.hu/szolgaltatasok/tamogatas-gondoskodas/rendszeres
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS SZÜLETÉSI, TÁMOGATÁS, GYERMEK
Egyszeri pénzbeli támogatás, mellyel az Önkormányzat a szociálisan rászoruló családok gyermekvállalásának költségeihez szeretne segítséget nyújtani.
A támogatást a gyermeket saját háztartásában gondozó szülő igényelheti. A kérelmet legkorábban a szülés várható időpontja előtt 60 nappal és legkésőbb a gyermek születését követő 180. napon lehet benyújtani.
A jogosultság feltételei:
A szülő legalább két éve, megszakítás nélkül a XII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 67.000 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 77.500 forintot, valamint a gyermeket gondozó család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvény szerinti vagyonnal.
https://www.hegyvidek.hu/szolgaltatasok/tamogatas-gondoskodas/szuletesi-tamogatas
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata TÁBOROZÁSI TÁMOGATÁS TÁBOROZÁS, TÁMOGATÁS, GYERMEK
A táborozási támogatás a szociálisan rászoruló családban nevelkedő gyermek közösségben való részvételének, illetve képességfejlődésének elősegítése érdekében a táborozás költségeihez nyújtott hozzájárulás.
A jogosultság feltételei:
Táborozási támogatásban részesülhet az általános iskolai oktatás keretében tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 67.000 forintot,
fokozottan rászoruló gyermek esetén a 77.500 forintot, és
a gyermeket gondozó család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvény szerinti vagyonnal.
A táborozási támogatás az erdei iskola, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által szervezett táborok, valamint egyéb nyári táborok költségeinek megfizetéséhez nyújtható.
A támogatás összege a tábor árának 80%-a, de naptári évenként legfeljebb 30.000 forint.
https://www.hegyvidek.hu/ugyintezes/tamogatas-gondoskodas/taborozasi-tamogatas
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS TANÉV, ISKOLÁS GYERMEK, HALLGATÓ, TÁMOGATÁS, SEGÉLY
Az Önkormányzat tanévkezdési támogatásában az az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán, egyetemen tanuló gyermek részesíthető, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 67.000 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 77.500 forintot.
A támogatás összege 12.400 Ft. A támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul és 20. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és a 25. életévét még nem töltötte be.
https://www.hegyvidek.hu/szolgaltatasok/tamogatas-gondoskodas/tanevkezdesi-tamogatas
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata TEMETÉSI TÁMOGATÁS TEMETÉSI KÖLTSÉGEK, SEGÉLY
Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként temetési támogatás akkor nyújtható, ha a temetési költségek viselése a kérelmező saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és
a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 95.700 forintot,
a fokozottan rászoruló kérelmező családjában a 109.100 forintot nem haladja meg.
https://www.hegyvidek.hu/szolgaltatasok/tamogatas-gondoskodas/temetesi-tamogatas
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata TÜDŐGYULLADÁS ELLENI VÉDŐOLTÁS KÖLTSÉGEIHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS A támogatásra az a 65. életévét már betöltött vagy a kérelem benyújtásának évében betöltő, XII. kerületben élő egyedülálló kérelmező jogosult, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg a 125.400 forintot. A támogatás egy alkalommal állapítható meg, összege 5.000 Ft. https://www.hegyvidek.hu/ugyintezes/tamogatas-gondoskodas/tudogyulladas-elleni
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS TÁMOGATÁSA A támogatásra azok a 65. életévüket már betöltött, vagy a kérelem benyújtásának évében betöltő XII. kerületben élő egyedülálló kutyatartók jogosultak, akiknek a havi jövedelme nem haladja meg a 125 400 forintot. A támogatás összege kérelmezőnként 5 000 Ft. https://www.hegyvidek.hu/ugyintezes/tamogatas-gondoskodas/veszettseg-elleni-vedooltas
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS ADÓSSÁG, DÍJHÁTRALÉK, TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS
A támogatás azoknak a lakhatással összefüggésben díjhátralékot felhalmozott, szociálisan rászoruló családoknak nyújt segítséget, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni rendezésére.
A szolgáltatás iránti igény a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (1124 Bp. Beethoven u. 7-9., Tel.: +36 1 319 9301, +36 1 319 9299) adósságkezelési tanácsadójához nyújtható be előzetes időpont-egyeztetés alapján
https://www.hegyvidek.hu/szolgaltatasok/tamogatas-gondoskodas/adossagkezelesi
Budapest Főváros XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzata BÖLCSŐDEI FELVÉTEL Bölcsődei ellátást az önkormányzat az alábbi négy intézményben biztosítja:
Svábhegyi Bölcsőde
1121 Budapest, Mártonhegyi út 4.
Tel.: +36 1 395 8975
Zugligeti Bölcsőde
1125 Budapest, Zalai út 2.
Tel.: +36 1 392 0325, +36 1 200 5486
Krisztinavárosi Bölcsőde
1122 Budapest, Ráth György u. 18-20.
Tel.: +36 1 355 0019, +36 1 214 0259 (nyilvános)
Bíró utcai Bölcsőde
(Nem az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény, az itt fizetendő térítési díj összegét a Budapest XII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkezők esetében az Önkormányzat havi 15 000 forinttal támogatja.)
1122 Budapest, Bíró utca 3.
Tel.: +36 1 355 2019
https://www.hegyvidek.hu/szolgaltatasok/tamogatas-gondoskodas/bolcsodei-felvetel

 

Budapest XXII. Kerület

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Budapest Főváros XXII. Kerületi Budafok-Tétény Önkormányzata Szociális Ellátási Csoport
1225 Nagytétényi út 264.
telefon: 424-0032, 424-0033
https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/humanszolgaltatasi-iroda
Budapest Főváros XXII. Kerületi Budafok-Tétény Önkormányzata Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Kormányhivatali hatáskör)
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2015. március 1-jei módosítása folytán  a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere jelentős mértékben átalakult. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elkülönültek.
https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/humanszolgaltatasi-iroda
Budapest Főváros XXII. Kerületi Budafok-Tétény Önkormányzata Rendkívüli település támogatás Élelmiszer vásárlására, igazolással alátámasztott rendkívüli okból nyújtott rendkívüli települési támogatás, temetési támogatás, babakelengye támogatás, téli tüzelő vásárlás, 18. év alatti kiskorú gyermek iskoláztatása, nevelése, babakelengye támogatás, létfenntartást veszélyeztető krízishelyzet esetén nyújtható rendkívüli települési támogatás.
Rendkívüli települési támogatás állapítható meg élelmiszer vásárlása céljából – postai, vagy átutalással történő folyósítással, vagy utalvány formájában -, melynek egy naptári évben maximálisan megállapítható összege alkalmanként 8.000.-Ft, feltéve ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege meghaladja a nyugdíjminimum 150 %-át, de a 300 %-át nem éri el.
Az élelmiszer vásárlása céljából nyújtott rendkívüli települési támogatás  -figyelemmel a 26.§-ban foglalt rendelkezésre is  –egy naptári évben maximálisan három alkalommal állapítható meg.
A kérelmező az utalványt a megállapítást követő három hónapon belül veheti át, azt követően utalvány csak újabb kérelem benyújtása után állapítható meg és adható át. Ha a három hónapos határidő elmulasztása miatt nem kerül sor az utalvány átadására a kérelmező részére, akkor ezen kérelem alapján megállapított rendkívüli települési támogatás az ügyfél.
https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/humanszolgaltatasi-iroda
Budapest Főváros XXII. Kerületi Budafok-Tétény Önkormányzata Élelmiszer vásárlásra nyújtott  rendkívüli települési támogatás (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg élelmiszer vásárlása céljából – postai, vagy átutalással történő folyósítással, vagy utalvány formájában -, melynek egy naptári évben maximális megállapítható összege alkalmanként 12.000.-Ft, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át.
(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg élelmiszer vásárlása céljából – postai, vagy átutalással történő folyósítással, vagy utalvány formájában -, melynek egy naptári évben maximálisan megállapítható összege alkalmanként 8.000.-Ft, feltéve ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege meghaladja a nyugdíjminimum 150 %-át, de a 300 %-át nem éri el.
(3) Az élelmiszer vásárlása céljából nyújtott rendkívüli települési támogatás  -figyelemmel a 26.§-ban foglalt rendelkezésre is  –egy naptári évben maximálisan három alkalommal állapítható meg.
(4) A kérelmező az utalványt a megállapítást követő három hónapon belül veheti át, azt követően utalvány csak újabb kérelem benyújtása után állapítható meg és adható át. Ha a három hónapos határidő elmulasztása miatt nem kerül sor az utalvány átadására a kérelmező részére, akkor ezen kérelem alapján megállapított rendkívüli települési támogatás az ügyfél.
https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/humanszolgaltatasi-iroda
Budapest Főváros XXII. Kerületi Budafok-Tétény Önkormányzata Igazolással alátámasztott rendkívüli okból nyújtott  rendkívüli települési támogatás (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg –postai, vagy átutalással történő folyósítással, vagy utalvány formájában –igazolással alátámasztott, nem várt többletkiadás keletkezése, vagy rendkívüli élethelyzet kialakulása esetén, így különösen szélsőséges időjárási viszonyokhoz, betegséghez, elemi kár, vis maior elhárításához, vagy káresemény bekövetkezéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás céljából.
(2) A rendkívüli élethelyzetet alátámasztó, a nem várt többletkiadásokat igazoló tények, körülmények, a még teljesítésre váró kiadásokkal is igazolhatóak.
(3) A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
a) 330%-át egyedül élő,
b) 350 %-át egyedülálló,
c) 280%-át két fős,
d) 270%-át három fős,
e) 260%-át négy fős,
f) 250%-át öt, vagy annál több fős családban élő kérelmező esetén.
(4) Elemi kár, vis maior bekövetkezése esetén az (1) bekezdésben meghatározott támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a kár megtérítésére harmadik személy nem kötelezhető, vagy kötelezhető ugyan, de a kártérítés várható mértéke jóval alacsonyabb a bekövetkezett kár összegénél, és a kár viselése a kérelmező, illetve családja életét, vagy létfenntartását veszélyezteti.
https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/humanszolgaltatasi-iroda
Budapest Főváros XXII. Kerületi Budafok-Tétény Önkormányzata TÉLI TÜZELŐ (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg – postai, illetve átutalásal történő folyósítással – téli tüzelőanyag megvásárlásához kapcsolódó kiadások enyhítése céljából. A támogatás egy naptári évben egy alkalommal állapítható meg, összege maximálisan 25.000.-Ft, feltéve, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg a 18. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatárt.
(2) A téli tüzelő megvásárlásához kérelmezhető rendkívüli települési támogatás –figyelemmel a fűtési időszakra –szeptember 1. napjától március 31. napjáig igényelhető.
(3) Téli tüzelő megvásárlása céljából nyújtott rendkívüli települési támogatás egy háztartáson belül csak egy alkalommal adható.
A 22-23.§-ban meghatározott célból adható rendkívüli települési támogatás – valamennyi célt figyelembe véve – egy naptári évben együttesen 3 alkalommal állapítható meg, valamint ezen támogatások együttes összege nem haladhatja meg családonként a 36.000.-Ft-ot.
https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/humanszolgaltatasi-iroda
Budapest Főváros XXII. Kerületi Budafok-Tétény Önkormányzata TEMETÉSI TÁMOGATÁS (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg az eltemettetésre köteles személynek, vagy az elhunyt személy eltemettetéséről erre vonatkozó kötelezettség nélkül gondoskodó személynek – postai, vagy átutalással történő folyósítással – halálesethez, illetve temetéshez kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás céljából, ha:
a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 350 %-át, a támogatás összege a kérelmező által bemutatott, temetéssel kapcsolatban felmerült, költségről szóló számla összegének az 50 %-a, de legfeljebb 100.000.-Ft;
a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege meghaladja a nyugdíjminimum 350 %-át, de nem haladja meg a 460 %-át, a támogatás összege a számla összegének a 35 %-a, de legfeljebb 60.000.-Ft.
(2) A kérelemhez csatolni kell a 6.§ (3) bekezdésében meghatározottakon túlmenően az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, és60 napnál nem régebben kiállított temetési számlát.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelmet a temetési számla keltétől számított 60 napon belül kell benyújtani, mely jogvesztő határidő. A kérelem kedvező elbírálása esetén, a támogatás megállapításának tényét és összegét a temetési számlán rögzíteni kell.
https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/humanszolgaltatasi-iroda
Budapest Főváros XXII. Kerületi Budafok-Tétény Önkormányzata BABAKELENGYE (1)Települési támogatás állapítható meg az újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából –postai, vagy átutalással történő folyósítással –egyszeri támogatásként, a törvényes képviselő kérelmére, ha az újszülött első lakóhelye a kerületben található és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum300%-át nem haladja meg.
(2) A támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül lehet előterjeszteni, melyhatáridő jogvesztő.
(3) Kérelemhez a 6.§ (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően csatolni kell:
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
b) igazolást arról, hogy az újszülött vonatkozásában a kérelmező a Magyar Államkincstártól megigényelte a családtámogatási ellátásokat, és
c) a Védőnői Szolgálattól igazolástarról, hogy a kérelmező a gyermeket ténylegesen a kerületben bejelentett lakó-vagy tartózkodási helyén neveli.
(4) A támogatás összege újszülött gyermekenként 40.000.-Ft.
(5) A babakelengye támogatást a megállapító döntés jogerőre emelkedését követően, legkésőbb 30 napon belül kell folyósítani.
https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/humanszolgaltatasi-iroda
Budapest Főváros XXII. Kerületi Budafok-Tétény Önkormányzata Beteggondozási támogatás Beteggondozási támogatás állapítható meg postai, vagy átutalással történő folyósítással:
a) annak a kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú hozzátartozónak (a továbbiakban: gondozó), aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, állandó és tartós gondozásra szoruló, kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy gondozását végzi; családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum két és félszeresét nem haladja meg és a gondozó a kerületben a gondozottal a gondozás időtartama alatt egy háztartásban él;
b) különös méltánylást érdemlő esetben annak a kerületi lakó- illetve tartózkodási hellyel nem rendelkező nagykorú hozzátartozónak (a továbbiakban: gondozó), aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, állandó és tartós gondozásra szoruló, kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy gondozását végzi; családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum két és félszeresét nem haladja meg és a gondozó a kerületben a gondozottal a gondozás időtartama alatt egy háztartásban él, továbbá a gondozó nem részesül más települési önkormányzat által, a gondozásra tekintettel folyósított települési támogatásban.
https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/humanszolgaltatasi-iroda
Budapest Főváros XXII. Kerületi Budafok-Tétény Önkormányzata Hátralékkezelési támogatással kapcsolatos feladatok ellátása Hátralékkezelési támogatás nyújtható –lakásminőségtől függetlenül -lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó, a kerületben érvényes lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó azon személynek, aki e rendeletben meghatározott lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, és
a) akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
aa) 350 %-át egyedülálló,
ab) 330 %-át egyedül élő,
ac) 300 %-át két személy,
ad) 250 %-át három személy,
ae) 220 %-át négy személy,
af) 210 %-át öt, vagy annál több személy esetén.
(vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási díjtartozás, lakbér, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás, közösköltség-hátralék)
https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/humanszolgaltatasi-iroda
Budapest Főváros XXII. Kerületi Budafok-Tétény Önkormányzata Gyógyszertámogatás (1)A gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
(2) Gyógyszertámogatás állapítható meg –postai, vagy átutalással történő folyósítással –gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó költségekhez való jozzájárulás céljából, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át, egyedülálló esetén a 350 %-át, egyedül élő esetén a 330 %-át –feltéte, ha részére a feltétlen szükséges havi rendszeres gyógyító ellátás költségének összege meghaladja a nyugdíjminimum 20 %-át.
(3) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell -a 6.§ (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően –a havi rendszeres gyógyító ellátás költségéről -kizárólag a kérelmezőszemélyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátásról –szóló igazolást; a Kormányhivatal Járási Hivatalának 3 hónapnál nem régebbi határozatát, miszerint sem alanyi, sem normatív közgyógyellátásra nem jogosult.
(4)57 A gyógyszertámogatás havi összege 5000.-Ft, melyet a támogatás teljes időtartamára – egy évre – előre, két részletben kell folyósítani a kérelmező részére. A támogatás első részletét a határozat jogerőre emelkedését követő hónapban, második részletét a határozat jogerőre emelkedését követő 7. hónapban kell folyósítani.
https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/humanszolgaltatasi-iroda
Budapest Főváros XXII. Kerületi Budafok-Tétény Önkormányzata Gyermekek után adható támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a kérelem benyújtásától kezdődően egy évre kell megállapítani, melynek alapján a családot/ kérelmezőt (a jogszabályban meghatározott tankönyv és gyermekétkeztetési kedvezményeken kívül) gyermekenként tárgyév augusztus és november hónapjában 6000,- – 6000,- Ft. összegben, a hátrányos, halmozottan hátrányok esetében 6500-6500.-Ft Erzsébet utalvány formájában természetbeni támogatás illeti meg. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény állapítható meg annak a kérelmezőnek a gyermekére tekintettel, akinek családjában – gyermekét egyedülállóként nevelő szülő, vagy nagykorú, vagy tartós beteg, súlyos fogyatékos gyermeket gondozó család vonatkozásában – az egy főre eső nettó havi jövedelem nem haladja meg a 41.325,- Ft-ot, egyéb esetben a 38.475,- Ft- ot.
A Budafok- Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata azon kérelmező esetében állapíthatja meg az ellátást, aki Budapest XXII. kerületében érvényes lakóhellyel, vagy ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint életvitelszerűen ezen tartózkodási helyen él.
https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/humanszolgaltatasi-iroda
Budapest Főváros XXII. Kerületi Budafok-Tétény Önkormányzata Lakhatási támogatás (1) A képviselő-testület települési támogatásként lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez való hozzájárulásként.
(2) A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás, lakbér (a továbbiakban együtt: rezsiköltség) díjához, valamint a közös költséghez való lakhatási hozzájárulás.
(3) A lakhatási támogatás olyan, a lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadásokhoz nyújtható, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(4) Lakhatási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) a 250 %-át, egyedül élő esetében a 330 %-át, egyedülálló esetében a 350 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/humanszolgaltatasi-iroda
Budapest Főváros XXII. Kerületi Budafok-Tétény Önkormányzata Védendő fogyasztó igazolás kiadása Az egyetemes szolgáltatásra jogosult, védendő fogyasztók a védelemre jogosító, külön jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a villamosenergia-kereskedő és az elosztó hálózati engedélyesek által nyújtott külön jogszabályban részletesen meghatározott kedvezményben.
A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illetik meg:
a)     részletfizetéshez, fizetési haladékhoz,
b)     előre fizető mérőhöz való jog.
A szociálisan rászoruló fogyasztók köre:
időskorúak járadékára,
aktív korúak ellátására,
lakásfenntartási támogatásra,
ápolási díjra,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,
nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.
https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/humanszolgaltatasi-iroda
Budapest Főváros XXII. Kerületi Budafok-Tétény Önkormányzata Lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján jegyzői hatáskörbe sorolt feladatok: felfüggesztések megszüntetése illetve átjegyzés A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) kormányrendelet módosításról szóló 253/2012 (IX.11.) rendelet értelmében a lakástámogatással kapcsolatos állami igények átjegyzésének egyszerűsítése érdekében a 2012.09.19. napját követően benyújtott támogatás visszafizetésének felfüggesztése, valamint a lakástámogatásokkal kapcsolatos állami igény  átjegyzése a Magyar Államkincstár kizárólagos hatáskörébe tartozik. Így az ügyfélnek a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szervénél kell kezdeményeznie az eljárást. A jegyző kizárólag a 2012.09.19. napját megelőzően benyújtott visszafizetési kötelezettség felfüggesztés iránti kérelmek, a felfüggesztés egy alkalommal történő meghosszabbítása, valamint annak megszüntetése vonatkozásban bír hatáskörrel. https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/humanszolgaltatasi-iroda
Budapest Főváros XXII. Kerületi Budafok-Tétény Önkormányzata További, a Szociális Ellátási Csoport feladat- és hatáskörébe tartozó ügycsoportok szociális ellátások utalása, kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása
esélyegyenlőségi ügyek
jegyzői gyámhatósági feladatok keretében: a bírósági/társhatósági megkeresésekben kért környezettanulmányok elkészítése
a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépítési/vásárlási kedvezmény, otthonteremtési támogatás és/vagy kiegészítő kamattámogatás igénybevételéhez jegyzői igazolás kiadása
végrehajtási ügyek
https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/humanszolgaltatasi-iroda