Általános szociális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakhatási támogatás A lakhatási támogatás a szociálisan rászorulók részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséheznyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram, a víz, és a gázfogyasztás, a távhő szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítási díjhoz, a lakbérhez, vagy az albérleti díjhoz, továbbá a tüzelőanyag költségeihez nyújtható. Részletek: PÉCS MJV 3/2015 önk. rendelet 6.§ www.pecs.hu
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ápolási támogatás Ápolási támogatás a tartósan beteg személy otthoni ápolását, vagy állandó és tartós felügyeletét ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Részletek: PÉCS MJV 3/2015 önk. rendelet 7.§ www.pecs.hu
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyógyszertámogatás A gyógyszertámogatás a szociálisan rászoruló személyek részére a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás. Részletek: PÉCS MJV 3/2015 önk. rendelet 8.§ www.pecs.hu
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Rendkívüli települési támogatás Azon személyek vagy családok számára adható, akik megélhetésüket időszakosan nem képesek biztosítani, vagy alkalmankénti többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. Továbbá azon gyermeket nevelő családokmelyek időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek, ezért anyagi segítségre szorulnak.  Részletek: PÉCS MJV 3/2015 önk. rendelet 12-16.§ www.pecs.hu
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Tanulói bérlettérítés Igénybevételére azon köznevelésben tanuló gyermekek jogosultak, szülői kérelemre, melyek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és az iskolába járáshoz igazoltan szükséges tömegközlekedés igénybevétele. Részletek: PÉCS MJV 3/2015 önk. rendelet 17.§ www.pecs.hu
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Köztemetés Abban az esetben igényelhető, ha az eltemettetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg. Részletek: PÉCS MJV 3/2015 önk. rendelet 18.§ www.pecs.hu

 

Speciális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Program A Pécsi Idősekért Pécsett élő, 65 év felettiek, és fogyatékossággal élők támogatása a járványügyi veszélyhezet idejére. Az idősek diszpécserszolgálattal tudják felvenni a kapcsolatot, ahol élelmiszerek bevásárlását, gyógyszereik kiváltását, étel-kiszállítást és postai szolgáltatást kérhetnek. www.pecs.hu
Szigetvár Város Önkormányztata Veszélyhelyzetben támogatásra szoruló fogyatékossággal élők ellátása Az önkormányzat felméri azon fogyatékossággal élők körét, akik a kialakult veszélyhelyzetben támogatásra szorulnak, vagy későbbiekben segítségre szorulhanak. A fogyatékossággal élők a korábban feltüntetett elérhetőségen jelezhetik, miben kérnek segítséget. (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ügyéntézés) https://www.szigetvar.hu/hu/hir/veszelyhelyzetben-tamogatasra-szorulo-fogyatekkal-elok-ellatasa
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Tanulói bérlettámogatás veszélyhelyzet idején Azon személyek, akik a digitális munkarend alatt intézményi gyermekétkeztetést vesznek igénybe, és az étel kiosztásának helyét lakhelyéről csak autóbusz igénybevételével tudja megközelíteni a 2019/2020 tanév utolsó napjáig jogosultak a támogatás igénybevételére. Részletek: PÉCS MJV 3/2015 önk. rendelet 23/C.§ www.pecs.hu