Ezt az oldalt akkor érdemes megnéznie, ha Ön a lakóhelye szerinti önkormányzattól szeretne támogatást igényelni, rendszeres juttatásként vagy egy krízishelyzetben egyszeri támogatásként.

Milyen támogatást igényelhet fogyatékos emberként az önkormányzattól?

A települési önkormányzat képviselő-testület a törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint települési támogatást állapíthat meg.

Hol informálódhatok a  lakóhelyem szerinti önkormányzat  által nyújtható támogatások szabályairól?

Az önkormányzat által biztosított települési támogatásra vonatkozó szabályokat, a támogatás mértékét és az eljárás szabályait a lakhely szerinti önkormányzat rendelete tartalmazza. Ezek után a lakhelye szerinti önkormányzatnál tud érdeklődni.

Milyen élethelyzet az amelyet vélhetően figyelembe vesz a támogatás szempontjából az önkormányzat?

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás:

 • a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
 • a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
 • a gyógyszerkiadások viseléséhez,
 • a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére,
 • továbbá a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Mit kell tudni a települési támogatásról?

A települési támogatás szabályait a lakhely illetve tartózkodási hely szerinti önkormányzat rendeletében határozza meg. Az igénylés módját, esetlegesen az igénylés formáját, a támogatás mértékét és az eljárásra és döntésre jogosult szervezetet vagy személyt is a rendelet tartalmazza. Az önkormányzat szintén a rendeletében határozza meg a rászorultság vizsgálatához szükséges dokumentumokat és igazolásokat. Az eljárás során vizsgálhatja a kérelmet benyújtó személy illetve a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmi és vagyoni helyzetét.

Milyen természetbeni ellátások igényelhetőek a helyi önkormányzatnál?

Köztemetést, illetve saját rendeletében más természetbeni ellátásokat is megállapíthat. Ezek után a lakhelye szerinti önkormányzatnál tud érdeklődni.

Köztemetésről:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

 • nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
 • az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

A temetés tényleges költségét viselő önkormányzat a temetés költségének megterítését kérheti az elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozótól. A köztemetés költségét az önkormányzat hagyatéki teherként érvényesítheti. A települési önkormányzat a rendeletében a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

Gyermek étkeztetés

Hogyan biztosítható a gyermekek részére az intézményi étkeztetés és ki igényelheti azt?

Természetbeni ellátásként a gyermeket gondozó szülő, nevelőszülő, törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását végző nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve a gondozását végző intézmény vezetője kérelmére a gyermek életkorának megfelelő étkezést kell biztosítani

 • a bölcsődében,
 • az óvodában,
 • a nyári napközis otthonban,
 • az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,
 • az általános iskolai és a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,
 • a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, fogyatékosok nappali intézményében.

A fentiek szerinti ellátást nevezzük intézményi étkeztetésnek.

Mi a tartalma az intézményi étkeztetésnek?

Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben

 • a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,
 • a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani.

A bentlakásos intézményben az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell

 • az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést, és
 • az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket.

Ki kötelezett az egyes intézményi étkeztetés biztosítására?

A települési önkormányzat:

 • az általa fenntartott bölcsődében és óvodában
 • a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben,
 • a települési önkormányzat a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére köteles biztosítani az intézményi étkeztetést.

Kinek a részére biztosítható ingyenes intézményi étkeztetés?

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
 • nevelésbe vették.

Ingyenesen kell biztosítani az étkezést az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • nevelésbe vették.

Mikor igényelhető étkezési díjkedvezmény?

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os kedvezmény illeti meg:

 • az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulót, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 • az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulót, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;
 • az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű képzésének megfelelő életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket, feltéve, hogy nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

Milyen feltételekkel és kinek a részére igénylehető iskolai szünetben gyermekétkeztetés?

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosít a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére.
A települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételekkel ingyenes étkeztetést biztosíthat (déli meleg főétkezés formájában) további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére.
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést keretében:

 • a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
 • a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani az étkezést.

Az oldal legutóbbi frissítése: